zirve

Hasan Türedi Muhasebe Denetim Ders Notları.

Üyelik
11 Tem 2010
Mesajlar
174
Konum
DENİZLİ
Hasan Türedi 2008 Baskısı Muhasebe Denetiminden çıkarmış olduğum ve sınavlarda çıkmış sorular ektedir.
1-) Denetim Programının Yararları ve Sakıncaları nelerdir ?
CEVAP : Yararları ;
a-) Denetim çalışmaları sırasında yapılacak işlerin genel görünümü hakkında bilgi verir.
b-) Denetim elemanları arasında dengeli bir iş bölümünün yapılmasını sağlar.
c-) Zaman ve emek tasarrufu sağlar.
d-) Denetim Çalışmalarının eksiksiz yapılmasına imkan sağlar.
e-) Gelecekte yapılacak denetim çalışmalarında yol gösterici veya destekleyici olarak kullanılabilir.
f-) Denetim sorumlularının işlere düzgün bir şekilde nezaret edebilmelerine imkan sağlar.
g-) Daha sonra yapılabilecek çeşitli soruşturmalarda kanıt olarak kullanılabilir.
Sakıncaları ;
a-) Değişen Şartlara uyumu zorlaştırır.
b-) Bağımsız ve yapıcı düşünceyi engeller.
c-) Denetimi otomatikleştirir.
2-) Denetim Çalışmalarında kullanılan Denetim Teknikleri
(Destekleyici Kanıt elde etmek için kullanılan denetim işlemleri ) nelerdir ?
CEVAP :
a-) Fiziki inceleme (Gözden geçirme ve sayım )
b-) Doğrulama (Teyit etme ? Mutabakat )
c-) Gözlem
d-) Belgeleri inceleme ve kayıtlarla karşılaştırma
e-) Soruşturma
f-) Kayıt sistemini yeniden izleme (Yeniden gözden geçirme )
g-) Yeniden hesaplamalar yapma
h-) Ayrıntılı araştırmalar yapma
ı-) Yardımcı defter,kayıt ve belgeleri inceleme
i-) Karşılaştırmalar ve oranlardan yararlanma ( Analitik inceleme )
3-) İç Denetçi ile Bağımsız Denetçiyi karşılaştırıp,farkları yazınız ?
CEVAP :
a-) İç Denetçi ; işletme yönetimince atanır.işletmenin elemanıdır.
Bağımsız Denetçi ; Ortaklar veya 3cü kişiler tarafından görevlendirilir.
b-) İç Denetçi ;İşletme yönetimin ihtiyaçlarına hizmet eder.
Bağımsız Denetçi ;3?ncü kişilere (ve yönetime) istenen mali bilgileri sunar.
c-) İç Denetçi ;görev kapsamı= işletme yönetimince belirlenir.
Bağımsız Denetçi ;görev kapsamı=Mali tabloların güvenilirliğini sağlar.
d-) İç Denetçi ;Rapor verilen kimse=işletme yönetimi (görevi veren)
Bağımsız Denetçi ;Rapor verilen kimse=genellikle 3?ncü kişilere (ve yönetime)
e-) İç Denetçi ;Yetki kaynağı=Yönetimce verilen yetki
Bağımsız Denetçi ;Yetki kaynağı=Yasa,yönetmelik ve öteki düzenlemeler
f-) İç Denetçi ;Sorumluluk=işletme yönetimine karşı sorumludur.
Bağımsız Denetçi ;Sorumluluk=Kusurlu olduklarında yasalar önünde suçlu olurlar.
g-) İç Denetçi ;çalışma zamanı=işletmenin elemanı old.bütün yıl göreve hazırdır
Bağımsız Denetçi ;çalışma zamanı=Bazı denetim çalışmaları dönem içinde yapılsa bile genellikle dönem sonlarında ve dönem kapandıktan sonra çalışabilir.

3 ? 4 TEMMUZ 2010 SINAV SORULARIDIR.

4-)Mali Tabloların bağımsız denetiminin amaçlarını yazıp özet olarak açık?
CEVAP : a-) Denetlenen Mali Tablolarla ilgili bir rapor yazmak : Mali tabloların bağımsız denetiminden beklenen en önemli amaç; denetlenen işletmenin mali tablolarındaki
bilgiler hakkında bir görüşe ulaşmaktır. bilgiler hakkında bir görüşe ulaşmaktır. Mali tablolarla ilgilenen (işletme ile ilgili tüm kesimler) herkes, bağımsız denetçinin bu görüşüne dayanarak ve güvenerek, o işletme ile ilgili kararlar vereceklerdir.Bundan dolayı denetçinin bu görüşü çok önemlidir.Çünkü karar vericiler, bu görüşe dayanarak kararlar alırlar.
b-) Hata ve hileleri ortaya çıkarmak :
Denetçinin asıl amacı mali tablolarla ilgili bir görüşe ulaşmaktır. Ancak bu temel görevinin yanında denetim çalışmalarından, beklenen ikinci derecede önemli amaçlar da olabilir. Bunlardan biri de hata ve hileleri ortaya çıkarmaktır. Esas amaç bu olmamakla birlikte, denetim çalışmaları sırasında karşılaşılan ve tespit edilen hatalar ve hilelerde önlenmesi konusunda çeşitli önlemlerin alınabilmesi bakımından ortaya çıkarılırlar. Hatalar genellikle; bilgisizlik, dikkatsizlik, ihmal, gerekli özeni göstermeme ve yanlış yorumlardan kaynaklanır.
Hileler ise ; çıkar sağlama (kasıtlı), vergi kaçırma, olması gerekeni saklama, olmaması gerekeni varmış gibi sunma v.b. nedenlerden dolayı oluşur.
Özetle ; esas amaç, mali tablolarla ilgili bir görüşe ulaşmak olmakla birlikte, denetçinin ulaştığı ve gördüğü hata, yolsuzluk gibi düzensizlikleri de ortaya çıkarma sorumluluğu vardır
c-) Hata ve Hileleri önlemek : Yapılan denetim çalışmaları, ? Yapılan hata ve hileler bir gün ortaya çıkar? korkusu ya da etkisi oluşturarak, hata ve hilelerden caydırma etkisi, baskısı oluşturarak, hata ve hile yapılmasını engeller.
d-) Denetlenen İşletme Hakkında Öneriler Sunmak: Yapılan denetim çalışmaları sonucunda, iç kontrol yapısının özellikle zayıflıkları ortaya çıkarılır.
5-) Denetim kanıtlarını maddeler halinde yazarak her birini açıklayınız ?
CEVAP : a-) İç Kontrol Yapısının(Sisteminin) Etkinliği : Bir işletmede var olan iç kontrol yapısının planlandığı şekilde etkin, etkili ve verimli çalışmasının sonucu olan doğru bilgiler güvenilir bilgilerdir. Dolayısı ile bu bilgilere ihtiyaç duyanlar, bu bilgileri güvenilir oldukları için kullanırlar. İç kontrol yapısı güvenilir bilgiler üretiyorsa, bu bilgiler denetçi açısından en güvenilir kanıtlardır.
b-) Denetim Konusu varlıkların kendileri : Denetlenen işletmedeki varlık hesaplarının kalanları,(muhasebe kayıtları zamanında, doğru ve düzgün tutulmuş ise) işletmede olması gereken varlıkları gösterir. Diyelim ki, A.Senetleri hesabının kalanı 15.000.- dir ve denetim sırasında kasada15.000.-lik senet varsa, başkaca bir kanıta gerek yoktur.
c-) Teyitler(Doğrulamalar) : Denetim çalışmaları sırasında kullanılan önemli ve güvenilir denetim kanıtlarından biri de teyitlerdir. Teyitler; işletme dışındaki kişilerden, işletmeye uğramadan doğrudan denetçiye ulaşan bilgi ve belgeler olduklarından güvenirlik dereceleri yüksek olan kanıtlarıdır.
d-) Belgeler ve Mali Tablolar : Denetim çalışmalarında çeşitli mali belgeler ve mali tablolar denetim kanıtı olarak kullanılmaktadır. Denetim çalışmalarında kanıt olarak kullanılan belgeler; faturalar, perakende satış fişleri, bono, poliçe, çek, senet, tahsil ve tediye fişleri, çeşitli makbuzlar, irsaliye fişleri, yolcu listeleri, sigorta poliçeleri, çeşitli tutanak ve
sözleşmelerle, bilanço, gelir tablosu ve öteki mali tablolar v.b.
e-) Muhasebe Defterleri : Denetim çalışmalarında işletmede tutulan muhasebe defterleri de, kanıt olarak kullanılırlar. Günlük defter, büyük defter, yardımcı defterler, envanter ve bilanço defteri gibi.
f-) Yeniden hesaplamalar : İhtiyaç duyulması halinde eğer denetçi yeni kanıtlar elde etmek isterse bazı hesaplamaları yeniden yapabilirler. Amortisman, vergi, kar payı, faiz, v.b. hesaplamalar yeniden denetçi tarafından yapılarak kullanılabilir.
g-) İşletme Personelinden Elde Edilen Bilgiler :
h-) Karşılaştırma ve Oranlar :
13 MART 2010 SINAV SORULARIDIR.
6-) Denetim raporu hazırlanmasında denetçinin uymak zorunda olduğu Raporlama standartları nelerdir ?
CEVAP : Raporlama Standartları ;
a-) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı : bu standart denetçinin denetim raporunda denetlenen işletmenin mali tablolarının muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp,hazırlanmadığına değinmesini öngörür.
b-) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik(Tutarlılık) standardı : Denetçinin,bir önceki yılda işletmece uygulanan muhasebe ilkelerinden değişiklikler olup olmadığının belirtmesi gerektiği standardıdır.
c-) Açıklama Standardı : Tam açıklama ilkesine,finansal tablo ve eklerinde uyulmalıdır.Denetçi,buna uyulduğunu görürse bunu raporunda belirtmeyebilir.Bu standart,denetçinin,işletmenin bu ilkeye uymaması halinde bunu denetim raporunda açıklamasını öngörür.
d-) Görüş bildirme standardı : Denetçinin raporunda ya mali tabloların bütünü hakkında bir görüş açıklamasını, yada görüş bildirmeyecekse bunun nedenleriyle birlikte açıklamasını öngörür.
7-) Muhasebe çalışmaları ile denetim çalışmalarını karşılaştırarak farklarını yazın?
CEVAP :
a-) Her iki Çalışmanın Amaçları Farklıdır.
Muhasebe çalışmalarının amacı ; mali belgeleri tanıma, toplama, kaydetme, sınıflandırma ve işletme yönetiminin yararlanacağı mali tablolar haline getirmektir.(mali tabloları oluşturmak)
Bağımsız denetimin amacı ise ; mali tablolardaki parasal tutarların; işletmenin o dönemdeki durumunu, doğru, dürüst ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleriyle mevzuata uygun gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.(Doğruluk ve uygunluğu ortaya koymak)
b-) Her iki Çalışmanın Yaklaşımları Farklıdır.
Muhasebe çalışmaları ; çeşitli mali belgelerden hareketle mali tabloları ortaya çıkarır(düzenler).Bu inşa edici, yapıcı bir yaklaşımdır.
Denetim çalışmaları ise ; muhasebe çalışmaları sonucunda ortaya çıkan mali tablolar üzerinde inceleme ve yorumlar yapar. Bu ise tahlilci bir yaklaşımdır.
c-) Her İki Çalışmanın Yönleri Farklıdır.
Muhasebe çalışmaları ; belge- defterler- sağlamalar ve mali tablolar yönünde yürütürken, denetimler ; genellikle mali tablolardan başlar, gerek duyulması halinde, defter ve belgelere doğru sürdürülür.
d-) Her İki Çalışmanın Zamanı Farklıdır.
Gerek yasal gerekse piyasa ve işletmenin şartları gereği muhasebe çalışmaları bütün yıl boyunca aralıksız yapılır. Denetim çalışmaları genellikle (mali tablolar denetimi) bir kez ve dönem sonlarında mali tabloların düzenlenmesinden sonra ancak yapılabilir. Denetim olabilmesi için öncelikle mali tablolar düzenlenmelidir.
e-) Her İki Çalışmayı Yapan Kişilerin Nitelikleri Farklıdır.
Genellikle denetim çalışmalarını yapan denetçiler mevzuatında zorlamasıyla, bilgi ve deneyim olarak muhasebecilerden daha üst düzeydedir.Her denetçi muhasebeyi bilmek zorundadır, ancak her muhasebeci denetim yapamaz.

Konu başlığı ve içeriğinde Büyük Harf kullanmak yasaktır.!
Lütfen Forum Kuralları' na uyunuz.!
 
Üyelik
11 Tem 2010
Mesajlar
174
Konum
DENİZLİ
Ynt: HASAN TÜREDİ MUHASEBE DENETİMİ DERS NOTLARI

:cool: Satış maliyeti denetimini açıklayınız ?
CEVAP : Satış maliyetinin denetimi ?Devamlı Denklik Yöntemi? ve ?Aralıklı Sayım Yönetimi? olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Devamlı Denklik Yöntemi:
a-) Satışların maliyeti ile ilgili olarak kaynak belgelerden örnek seçilir. Her örnek belge üzerinde, kullanılan maliyeti, çarpımları ve toplamları gözden geçirilir. Bu kaleme ait kayıt, satışların maliyeti kaydında yeniden izlenir.
b-) Satışların maliyeti kayıtlarına esas oluşturan belgelerin sıra numarası izlemekte olup olmadığına bakılır.
c-) Satış maliyeti kayıtlarının aylık toplamlarının aritmetik doğruluğu araştırılır ve aylık toplamları satışların maliyeti ve stok hesapları kayıtlarında yeniden izlenir.
d-) Büyük defter satışların maliyeti hesabı incelenir. Bu hesaba satışların maliyeti dışında bir kaynaktan, herhangi bir kaydın yapılıp yapılmadığı araştırılır.
e-) Stoklar ve satışların maliyeti hesaplarının aritmetik doğruluğunu araştırılarak bu hesapların dönem sonu bakiyelerinin doğruluğu incelenir.
Aralıklı Satış Yöntemi:
a-) Büyük defter alışlar hesabına göz atılarak olağan dışı görünen bir kaydın yapılmış olup olmadığı araştırılır.
b-) Hesabın toplamı alınır ve bakiyeleri kontrol edilir.
c-) Alış yevmiyesi toplamları kontrol edilir ve kayıtlar, büyük defter kayıtlarında izlenir. Yevmiye kayıtları gözden geçirilerek olağandışı görünen kalemlerin bulunup bulunmadığı araştırılır.
d-) Alış yevmiyesi kayıtları arasından örnekler seçilir. Bu örneklerle ilgili olarak sipariş emri, tesellüm raporu ve alış faturası incelenir. Alış yevmiyesindeki kayıtlar, ticari borçlar hesabında izlenir.
e-) Satın alma siparişleri ve teslim alma raporlarının sıra numarası atlanmadan dosyalanmış bulunup bulunmadıkları araştırılır.
9-) Uygunluk denetiminin amaçlarını ve bu denetim türünün finansal tabloların denetimiyle olan farkını açıklayın ?
CEVAP : Uygunluk denetiminin amacı ; yetkili üst makamlarca saptanmış kurallara uyulup uyulmadığının saptanmasıdır. FARKLARI
a-) Uygunluk denetiminde işletme içinde ve dışında üst makamlarca konmuş olan kurallara uyulup uyulmadığı araştırılırken, Finans tabloların denetiminde ; finansal tabloların tümüyle kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun düzenlenip düzenlenmediği araştırılır.
b-) Finansal tabloların denetimi, değişik grupların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan genel amaçlı bir çalışmadır. Dolayısıyla sonuçları geniş kitlelere iletilir.
Uygunluk denetiminin sonuçları ise ; işletme içi yetkili kişilere sunulur.
c-) Finansal tabloların denetimi ; bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilirken,
Uygunluk denetimi ; genellikle işletme içindeki denetçilerce gerçekleştirilir.
5 ARALIK 2009 SINAV SORULARIDIR.
10-) Çalışma alanı standartları nelerdir ? Açıklayınız ?
CEVAP : Çalışma sahası standartları, dış denetçi tarafından denetim çalışmaları sırasında izlenecek yöntemleri gösterir.
a-) Denetimi planlama ve gözetim standardı:
Denetim çalışması yeterli şekilde planlamalı ve varsa yardımcılar gerektiği şekilde gözlenmelidir. Denetimin planlaması, müşteri işletme hakkında bilgi edinme, uygulanacak denetim prosedürlerinin niteliğinin, zamanının ve büyüklüğünün belirlenmesi ve buna uygun olacak personelin görevlendirilmesi çalışmalarından oluşur.
b-) İç kontrol sistemi hakkında bilgi edinme standardı:
Denetimi planlamak ve yapılacak testlerin niteliğini, zamanını ve büyüklüğünü belirlemek için iç kontrol yapısı hakkında yeterli bilgi edinilmelidir. Bir işletmede etkin bir muhasebe kontrol sisteminin bulunması, yayınlanan mali tabloların doğruluk ve güvenilirlik derecesini artırır. Etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı mali tabloların hatalı olma riskini azaltır. Denetim riskinin az olması ise denetim görüşüne ulaşmada gerekli olacak denetim işlemlerinin sayı ve kapsamının daralmasına neden olur.
c-) Yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardı:
Denetlenen mali tablolara ilişkin bir görüşe yeterli düzeyde temel oluşturmak amacıyla belge incelemesi, gözlem, soru sorma ve doğrulama yoluyla yeterli sayıda ve güvenilir kanıt elde edilmelidir.
11-) Sınırlı Denetim, Olumlu Doğrulama Tekniği, Faaliyet Denetimi, Destekleyici Kanıtlar, Şartlı Denetim Görüşü kavramlarını açıklayın ?
CEVAP : Sınırlı Denetim : Denetimin tüm denetim alanları yerine belirli denetim alanlarında yapılmasını ifade eder.
Olumlu Doğrulama Tekniği : Üçüncü kişilere sorulan sorulara her durumda cevap vermesinin istendiği kanıt toplama tekniğidir.
Faaliyet Denetimi : İşletmenin örgütsel yapısını, iç kontrol sistemini, iş akışlarını ve yönetim başarısını saptamaya yönelik geniş kapsamlı bir faaliyettir.
Destekleyici Kanıtlar : Bir işletmenin kayıt ortamında var olan muhasebe bilgilerinin doğrulanmasına destek olmak üzere toplanan kanıtlardır.
Şartlı Denetim Görüşü : Mali tablolardaki bir kalemi ayrıntılı açıklayarak, denetçinin olumlu görüşünden bu kalemi ayırması ve mali tabloların yine raporda belirtilen bazı istisnaların saklı tutulması şartıyla bir bütün olarak doğru sunulduğunu ifade eden görüştür. Denetçi raporunda ?şu şartla?? veya ?şu istisna ile?.? Gibi ifadelerle başlayan çekincelerini açıklar. Şartlı görüş bildiren rapor; müşteri işletmenin, denetim kapsamına bir sınırlama koyması veya genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini izlememesi durumlarında düzenlenir.
12-) Bir denetim sözleşmesinde bulunması gereken unsurları açıklayınız ?
CEVAP : Firma, kurum ve kuruluşların SMMM ve YMM'lere yaptıracakları denetim, yazılı sözleşme ile belirlenir. Bu sözleşmenin yapıldığı tarih ve sözleşmede yer alan hususlar bağlı oldukları odalara bilgi formu ile 15 gün içerisinde bildirilir. sözleşmede en az aşağıdaki hususların yer alması gerekir.
a-) sözleşmeyi yapan ilgililer b-) sözleşmenin amacı ve denetimin kapsamı
c-) Hazırlanacak tablolar d-) Hesaplanan insan/saat e-) Denetimim yapılacağı yerler
f-) Denetim kapsamına alınacak süre ve dönem
g-) Varsa önceki dönem denetimi yapan meslek mensubu
h-) Denetimin başlama ve bitiş tarihleri
ı-) Raporun teslim edileceği tarih
i-) Denetimde görev alacak elemanlar
j-) Denetim çalışmasının genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olacağı
gerekli durumlarda belli konuların yönetime raporlanacağı
k-) Denetim ücreti, denetim kapsam ve planlaması

4 TEMMUZ 2009 SINAV SORULARIDIR.
13-) Kasa hesabı ile ilgili denetimin amacı ile uygulanacak denetim işlemleri nelerdir? Kasadaki mevcutların ve bankaya yatırılmamış tahsilatın denetim programı hangi aşamaları içerir ?
CEVAP : Denetimin Amacı Uygulanacak Denetim İşlemleri
1-) Kasa bakiyesinin doğrulanması 1-) Doğrulama,fiziki inceleme,gözlem ve sayım
2-) Nakit kalemlerinin bilançoda 2-) Doğrulama,fiziki inceleme,soruşturma,göz atma
Uygun olarak sınıflandırılıp gösterilmesi
3-) Kasa ile ilgili muhasebeleştirme 3-) Belge incelenmesi,yeniden hesaplama,kayıt sistemini
İşlemlerinin doğruluğu ve düzgünlüğü izleme,karşılaştırma,soruşturma,hesap incelemesi ve
ve kasanın idaresi göz atma
4-) Nakit ile ilgili iç kontrol sisteminin 4-) soruşturma,belge incelenmesi,kayıt sistemini
etkinliğinin değerlenmesi yeniden izleme,yeniden hesaplama,göz atmadır.
KASADAKi MEVCUTLARIN DENETİMİ
a-) Kasaların ve kasa hesabının isletme icindeki durumunu saptanır. Fon kaydırmaları kontrol
edilir. Fon kaydırmalarını onlemek icin esanlı bir doğrulamanın yapılabilmesi amacıyla tum
fonların aynı anda sayımı planlanır.
b-) Her fonun miktarı sayarak kaydedilir. Denetci, fonu kasadarın onunde saymalı ve bir kasa
sayımı tutanağı duzenleyerek kasadara imzalatmalıdır.
c-) Fonun uygunluğunu ve kayıtların zamanında yapıldığını saptamak icin para ile ilgili odeme
belgeleri, ceklerin ve alındı makbuzlarının her biri ayrı ayrı incelenmelidir. Hakkında soru
sorulabilecek kalemlere iliskin ayrıntılar calısma kağıdına not edilir.
d-) Her fona ait toplam, buyuk defterdeki tutarla karsılastırılır. Fazlalık ya da eksiklik anında
kasadara bildirilir.
BANKAYA YATIRILMAMIŞ TAHSİLATIN DENETİMİ
a-) Henuz bankaya yatırılmamıs tahsilatın isletme icinde bulundukları yerleri belirlenir. Nakit
kaydırmalarını onleyecek esanlı bir doğrulamanın yapılabilmesi icin sayım yordamları arasında
koordinasyon sağlanır.
b-) Bankaya yapılacak fonla ilgili sorumlu gorevlinin yanında fonun sayımı yapılır.
c-) Yatırılmamıs tahsilatların uygunluğunu ve tahsilat gununu saptamak amacıyla, bankaya
yatırılmamıs fonlar arasında bulunan tum cek, police ve diğer nakit olmayan kalemler
incelenir. Uygun olmadığı izlemini bırakan kalemler ile musterinin, subelerinin ve bağlı
sirketlerinin banka hesaplarından cekilmek uzere duzenlenmis cekler calısma kağıtlarına isaret
edilir.
d-) Henuz bankaya yatırılmamıs tahsilat toplamı ile kasa tahsilat kayıtları arasında uygunluk
saptanır. Bulunan farklar arastırılır.
14-) Raporlama standartları nelerdir, kısaca açıklayınız ?
CEVAP : a-) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı : bu standart denetçinin denetim raporunda denetlenen işletmenin mali tablolarının muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanıp,hazırlanmadığına değinmesini öngörür.
b-) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinde değişmezlik standardı : Denetçinin,bir önceki yılda işletmece uygulanan muhasebe ilkelerinden değişiklikler olup olmadığının belirtmesi gerektiği standardıdır.
c-) Açıklama Standardı : Tam açıklama ilkesine,finansal tablo ve eklerinde uyulmalıdır.Denetçi,buna uyulduğunu görürse bunu raporunda belirtmeyebilir.Bu standart,denetçinin,işletmenin bu ilkeye uymaması halinde bunu denetim raporunda açıklamasını öngörür.
d-) Görüş bildirme standardı : Denetçinin raporunda ya mali tabloların bütünü hakkında bir görüş açıklamasını, yada görüş bildirmeyecekse bunun nedenleriyle birlikte açıklamasını öngörür.


4 TEMMUZ 2009 SINAV SORULARIDIR
 
Üyelik
11 Tem 2010
Mesajlar
174
Konum
DENİZLİ
Ynt: HASAN TÜREDİ MUHASEBE DENETİMİ DERS NOTLARI

15-) Ödeme ve Tahsil İşlemleri ile ilgili hesapların maddi doğruluk testleri nasıl yapılır ? Kısaca açıklayınız.?
CEVAP : a-) Ödeme ve Tahsil İşlemlerinin Test edilmesi:
Tahsil işlemlerine ilişkin denetim;
? Kaydedilen tahsilat işlemlerinin gerçek olup olmadığı,
? Tüm tahsilat işlemlerinin kaydedilip kaydedilmediği,
? Tahsil işlemlerinin tutar olarak doğru olup olmadığı, Bakımlarından yapılır.
Tahsilatlar da para girişi kasa ya da banka yolu ile yapılır. Kasa yolu ile yapılan tahsilatlar da
tahsilat makbuzu kullanılır. Tahsilat makbuzları, günlük kasa defteriyle, yevmiye ve büyük defter kayıtları ile karşılaştırılır. Banka hesaplarına para girişi de, bu hesaplarda işlem gören çek, senet ve alıcı ödemeleri ile karşılaştırılmak suretiyle test edilir.
Ödeme işlemlerine ilişkin testler de,
? Kaydedilen ödeme işlemlerinin gerçek olup olmadığı,
? Tüm ödeme işlemlerinin kaydedilip edilmediği,
? Ödeme işlemlerinin tutar ve dönem olarak doğru kaydedilip kaydedilmediği, Bakımından yapılır.
Çekle yapılan ödemelerde maddi doğruluk testi, çeklerdeki bilgilerle (tarih, tutar ve sıra numarası bakımından) yevmiye defterleri karşılaştırılarak, para ile yapılan ödemelerde ise maddi doğruluk testleri ödeme belgeleri ile kasa kayıtları karşılaştırılarak yapılır.
b) Kasa Hesabının Test Edilmesi: Kasa hesabına ilişkin denetim,
? Hesap kalanının, kasada mevcut parayı gösterip göstermediği,
? Hesap kalanının kaydedilmesi gereken tüm nakit işlemleri kapsayıp kapsamadığı açılarından
yapılır. Denetçi yapacağı denetimlerde ayrıca önceden belirlediği tarihlerde ve sene sonunda kasa sayımı yaparak, sayım sonucu bulunan para mevcudunun kasa hesabı kalanına eşit olduğunu kontrol eder.
c) Banka Hesabının Test Edilmesi: Bankalar hesabına ilişkin denetim işlemleri de;
? Hesap kalanının bankada mevcut parayı gösterip göstermediği,
? Hesap kalanının kaydedilmesi gereken tüm nakit işlemlerini kapsayıp kapsamadığı açılarından yapılır. Bankalar hesabının borcuna ve alacağına kaydedilen işlemlerin aylık banka hesap ekstreleri ile karşılaştırılması, işlemlerin doğruluğunun test edilmesini sağlar.
16-) Denetim raporlarında olumlu görüş bildirmesini engelleyen durumları ve buna bağlı olarak hangi görüşlerin bildirilebileceğini açıklayınız.?
CEVAP : Denetçi, işletmenin mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, tutarlılık ilkesine ve tam açıklama ilkesine uygun olması halinde uygun görüşle denetim raporu düzenleyecektir. Denetçinin uygun görüş dışında bir görüşle rapor düzenlemesi gerektiren durumlar yersiz açıklama, uygun olmayan muhasebe ilkelerinin kullanılması, makul olmayan muhasebe tahminleri gibi genel muhasebe ilkelerine aykırılıklarından ve kapsam sınırlamasından doğar. Denetçi bu durumlarda ortaya çıkan aykırılık veya belirsizliğin ağırlık derecesine göre aşağıdaki 3 tercihten birini kullanacaktır.
a-) Şartlı görüş: Denetlenen işletmenin mali tablolarında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine tutarlılık ve tam açıklama ilkesine mali tabloların bütününün doğruluğunu etkileyecek kadar önemli olmayan aykırılıklar bulunması halinde, denetçi sapma olan kalemi kolayca belirleyebiliyor ve mali tablolar üzerinde yaratacağı etki derecesini kestirebiliyorsa ve sapmanın niteliğini açıklayabiliyorsa, aykırılık içeren kalemler raporda ? şu şartla? veya şu istisna ile?? şeklinde başlayan bir cümle ile tefrik edilerek, diğer kalemler hakkında olumlu görüş verir. b-) Olumsuz görüş: Denetlenen işletmenin mali tablolarında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine tutarlılık ilkesine ve tam açıklama ilkesine uygunsuzluk işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru olarak göstermesini engelleyecek boyutta ise olumsuz görüş bildirilir. c-) Görüş bildirmekten kaçınma: Denetçi denetim kapsamının görüş bildirilmeyecek kadar sınırlandırılmış olması, yeterli kanıt toplanmaması, etkin olmayan bir iç kontrol sisteminin olması ve önemli belirsizliklerin bulunması halinde ise görüş bildirmekten kaçınır. 14 MART 2009 SINAV SORULARIDIR
17-) Risk odaklı denetimde denetçinin amacını ve denetimin temel aşamaları kısaca belirtiniz. Bu yaklaşımın sağladığı avantajları sayınız ?
CEVAP : Risk odaklı denetimde denetçinin amacı "işletme tarafından hazırlanan mali tablolarda hata veya yolsuzluğa bağlı olarak önemli bir yanlışlık bulunmadığı konusunda bu tabloların kullanıcılarına makul derecede güvence sağlamaktır".
Denetim süreci;
a-) Mali tablolardaki önemli yanlışlık bulunma riskinin değerlendirilmesi,
b-) Mali tablolardaki önemli sapma riskini kabul edilebilir derecede azaltmak için tespit edilen risklere uygun denetim süreç ve metotlarının belirlenmesi ve uygulanması,
c-) Denetimde elde edilen sonuçlara dayanılarak uygun biçimde ifade edilmiş denetim raporunun hazırlanması olmak üzere 3 temel aşamadan oluşur.
Yapılan risk değerlendirmesi denetçiye, eksik gösterilmiş borçlar, kayıt dışı bırakılmış aktifler gibi eksik, yanlış veya tamamen dışarıda bırakılmış bakiyeler, işlemler veya dipnotları, mali tabloların sapmasına neden olabilecek yevmiye kayıtlarının hazırlanması süreçleri, gelirin tahakkukuna ilişkin politikalar, değerleme yöntemleri gibi zayıflık yaratabilecek politikaları belirleme imkânı verir.
Risk odaklı denetimin sağladığı avantajlar da şunlardır:;
a-) Risk değerlendirme süreci işlemlerin ve bakiyelerin detaylı bir şekilde test edilmesini
gerektirmediğinden yılın tamamlanması beklenilmeden gerçekleştirilebilir. Bu da iş yükünün
yıla daha düzgün şekilde dağıtılmasına imkân vereceğinden zaman bakımından esneklik sağlar.
b-) Riskli alanların belirlenmesiyle Denetim ekibinin çalışmalarının bu alanlara odaklanması
sağlanır.
c-) Denetim süreçleri belirlenen risklere odaklandığından genel riskler için harcanacak zamandan tasarruf edilir. Örneğin iç kontrollerin değerlendirilmesi çoğu zaman Denetçinin ayrıntılar için çok daha az çalışması sonucunu doğurur.
1:cool: Denetim sırasında denetlenen işletmenin faaliyetlerine ilişkin mevzuatın incelenmesi niçin gereklidir? Mevzuata aykırılıkların tespiti halinde neler yapması gerektiğini açıklayınız ?
CEVAP : Denetçi denetim planlaması, icrası ve sonuçların değerlendirilmesi esnasında işletmenin yasalara aykırı davranış ve işlemlerini değerlendirmelidir. Çünkü işletmenin yasadışı işlem ve faaliyetleri ve bunların ortaya çıkması halinde karşı karşıya kalabileceği müeyyide ve işlemler mali tablolarda önemli sapmalara yol açabilir. Ayrıca, sır saklama yükümlülüğü nedeniyle bağımsız denetçinin tespit ettiği aykırılıkları, üçüncü bir kişiye açıklamaması kural olmakla birlikte; bazı yasalar bazı durumlarda denetçiye aykırılıkların yetkili mercilere bildirilmesi hususunda veya ortaya çıkabilecek zararların tazmini konusunda sorumluluklar yüklemektedir. Bu sebeplerle bağımsız denetçi, muhtemel bir aykırılığa işaret eden bir bilgiye ulaştığında
a-) Para cezası ve diğer cezai yaptırımlar, zarar, varlıkların kamulaştırılma tehlikesi, işletmenin faaliyetlerini sona erdirmeye zorlanması ve hukuki ihtilaflar gibi muhtemel finansal sonuçları, bu sonuçların finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisi olup olmadığını ve kamuya
açıklanmasının gerekli olup olmadığını değerlendirir.
b-) Bağımsız denetçi, aykırılık olabileceğine ilişkin bir kanaate ulaştığı takdirde, elde ettiği
bulguları belgelendirir ve işletme yönetimiyle görüşür. İşletme yönetimi tarafından sağlanan,
ilgili işlemin mevzuata aykırılık teşkil etmediğine dair bilginin yeterli olmaması halinde,
bağımsız denetçi sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın uygulanışı ve finansal
tablolara olan muhtemel etkileri hakkında işletmenin avukatına bu avukatın görüşünden ikna
olmaması durumunda, kendi avukatına danışabilir.
22 KASIM 2008 SINAV SORULARIDIR19-) Yeterli ve güvenilir kanıt toplama standardını ve kanıtın güvenilirliğini belirleyen faktörleri açıklayınız ?
CEVAP : Yeterlilik, bağımsız denetim kanıtının miktarının, güvenilirlik ya da uygunluk ise kanıtının kalitesinin ölçüsüdür. Kanıtların güvenilirliği işlem türleri, hesap bakiyeleri ve dipnotlar ile işletme yönetiminin kamuya yaptığı açıklamalardaki önemli yanlışlıkları tespit etmeye yardımcı olur. Bağımsız denetim kanıtının miktarı ve kalitesi, önemli yanlışlık riski ile doğru orantılıdır. Daha fazla risk, daha fazla miktarda ve kalitede bağımsız denetim kanıtı toplanmasını gerektirir. İstisnaları olmakla birlikte, bağımsız denetim kanıtına ilişkin olarak aşağıdaki genellemeler yapılabilir:
a-) İşletme dışındaki bağımsız kaynaklardan elde edilen bağımsız denetim kanıtları daha
güvenilirdir.
b-) İç kontrol sistemi etkin olan işletmelerden sağlanan bağımsız denetim kanıtları daha
güvenilirdir.
c-) Bağımsız denetçi tarafından kontrol uygulamalarının gözlenmesi suretiyle doğrudan elde
edilen bağımsız denetim kanıtları, kontrol uygulamalarının sorgulanması suretiyle dolaylı veya
çıkarımlar yoluyla elde edilen bağımsız denetim kanıtlarından daha güvenilirdir.
d-) Kayıtlardan temin edilen bağımsız denetim kanıtları, daha güvenilirdir. Bu kapsamda, devamlı olarak tutulan toplantı tutanaklarından elde edilen bağımsız denetim kanıtları, söz ile ifade edilen hususlardan elde edilenlere göre daha güvenilirdir.
e-) Gerçek kayıt ve belgelerden elde edilen bağımsız denetim kanıtları, fotokopi veya fakslardan elde edilenlerden daha güvenilirdir.
20-) Bağımsız denetçinin açılış bakiyeleri ile ilgili olarak elde etmesi gereken kanıtların yeterliliği ve uygunluğunu belirleyen şartlar ve faktörler nelerdir?
CEVAP : Bağımsız denetçinin açılış bakiyeleri ile ilgili olarak elde etmesi gereken kanıtların
yeterliliği ve uygunluğu aşağıda belirtilen hususlara bağlıdır:
a) İşletme tarafından uygulanan muhasebe politikaları,
b) Önceki dönem finansal tablolarının bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı, bağımsız
denetimi yapıldıysa bağımsız denetim raporunun değişikliğe uğrayıp uğramadığı,
c) Cari dönem finansal tablolarının içerdiği hesapların yapısı ve taşıdığı önemli yanlışlık riski,
d) Cari dönem finansal tabloları bakımından açılış bakiyelerinin önemlilik seviyesi.
Bağımsız denetçi açılış bakiyelerinin, uygun muhasebe politikaları ile ilgili uygulamaları yansıtıp yansıtmadığı ve bu politikaların tutarlı bir şekilde cari dönemde uygulanıp uygulanmadığını dikkate almak zorundadır.


22 KASIM 2008 SINAV SORULARIDIR
21-) İşletmelerin mali tablolarının denetiminin bağımsız denetçiler tarafından yapılmasının nedenlerini açıklayınız. ? (Bağımsız denetimi gerekli kılan nedenler)
CEVAP : a-) Çıkar Çatışması: Mali tabloların kullanıcıları ile mali tabloların hazırlanmasından sorumlu şirket yöneticileri arasında çıkar çatışması olabilir. Mali tablolar şirket yöneticilerinin çıkarı doğrultusunda şirketin mali durumu gerçeğinden daha iyi
veya daha kötü gösterilmiş olabilir. Açıklanan muhasebe bilgilerinin doğruluğuna
ilişkin kuşkuların dağıtılması şirket yönetimi ile çıkar bağı olmayan ve mali tabloların potansiyel kullanıcılarına eşit mesafede uzmanların görüşüne ihtiyaç vardır.
b-) Muhasebe Bilgilerinin Karışıklığı: İşletmeler büyüdükçe ve teknolojik ilerlemeler
arttıkça muhasebe süreci ve mali tabloların içerdiği bilgilerin niteliği daha çok
uzmanlık gerektirmektedir. Ortakların, yöneticilerin ve diğer bilgi kullanıcılarının
bir bölümü mali tabloların kalitesini, muhasebe ilkelerine ve yasalara uygunluk
derecelerini, muhtemel hile ve hataları ortaya çıkaramayabilirler.
c-) Muhasebe bilgilerinin ve işletme kararlarının toplumun geniş kesimlerini
etkilemesi
d-) Doğru ve güvenilir bilgiye olan ihtiyacın artması:Mali tablolarla ilgili olan kişiler
tablolarla ilgili olarak alacakları kararlarda bilgilerin kalitesini değerlemeye çalışır.
Bu nedenle bağımsız denetçinin denetiminden geçmiş bilgilere daha çok
güvenirler.
e-) Bilgi kullanıcılarının sayısının artması: Ekonomik birimlerde meydana gelen
yapısal değişiklikler sonucunda çok ortaklı ve büyük hacimli işletmeler
yaygınlaşmış, ayrıca işletmelerin finansman tekniklerindeki değişmeler, işletme faaliyetleri
üzerinde farklı açılardan kamu gözetimi ihtiyacının artması gibi nedenlerle
işletmelerin mali tablolarını kullananların sayısında önemli artış meydana
gelmiştir.
f) Zaman ve maliyet : Bilgi kullanıcıları ile tabloları düzenleyen şirketin farklı yerde
olmaları, kullanıcıların şirket yönetiminden sürekli bilgi almasını veya denetim
çalışmasını bizzat kendilerinin yapmalarını zaman ve maliyet yönünden rasyonel
olmaktan çıkarmıştır.
g) Yasal zorunluluklar: Sermaye piyasası, Bankacılık ve vergi gibi alanlardaki
mevzuatın İşletmelerin mali tablolarının bağımsız denetime tabi tutulmasını
zorunlu kılması.
22-) Müşteri işletmenin ilişkili olduğu kişi ve kuruluşlar kimlerdir? Hangi durumlarda bu kişilerle yapılan işlemlerde yolsuzluk bulunduğu kabul edilir ?
CEVAP : Bir tarafın bir işletme ile ilişkili sayılması için:
a-) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
? İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme
ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
? İşletme üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya İşletme üzerinde ortak kontrole sahip olması;
b-) Tarafın, işletmenin bir iştiraki olması
c-) Tarafın, işletmenin ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması
d-) Tarafın, işletmenin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
e-) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen her hangi bir bireyin yakın bir aile üyesi
olması Bu ilişkiler çerçevesinde ;
? Piyasa faiz oranlarından önemli derecede az veya yüksek faiz oranlarıyla borç alıp verme,
? Piyasa değerlerine göre önemli dereceye düşük veya yüksek fiyatlarla kiralama veya kiraya verme, alım ?satım
? Emsallerine göre bariz derecede yüksek maaş pirim ve ikramiye gibi ödemelerde bulunma,
İşlemleri yaptığı takdirde yolsuzluğun bulunduğu kabul edilir.
19 TEMMUZ 2008 SINAV SORULARIDIR
 
Üyelik
11 Tem 2010
Mesajlar
174
Konum
DENİZLİ
Ynt: HASAN TÜREDİ MUHASEBE DENETİMİ DERS NOTLARI

23-) Denetçi?nin müşteri işletmenin muhasebe sistemi hakkında bilgi edinmesi hangi amaçların gerçekleştirilmesi sağlanır? Bilgi edinmede hangi prosedürler izlenir? CEVAP : a-) Mali tablolara önemli derecede etki yapan hesap ve işlem gruplarını belirlemek, b-) Bu işlemlerin nasıl başladığını tespit etmek,
c-) İşlemin başlangıcından mali tablolara yansımasına kadar işleyen süreçleri tespit etmek,
d-) Mali tabloların hazırlanmasında kullanılan raporlama süreçlerini belirlemek.
Denetçinin muhasebe sistemi hakkında bilgi edinmek için izleyeceği denetim prosedürleri;
a-) İşletme yöneticileri ve personeline sorular sormak.
b-) Kayıt sistemini, düzenlenmiş raporları ve belgeleri incelemek.
c-) İşletme yönetiminin işletmede cereyan eden işlemlere yön veren yönetmelik,yönerge gibi düzenlemelerini, muhasebe hesap planını incelemek.
d-) Geçmiş yıllarda yapılan denetim çalışmaları sırasında düzenlenmiş çalışma kağıtlarını tetkik etmek
e-) İşletme faaliyetlerini gözlemek
24-) Muhasebe Denetimindeki Gelişme Safhaları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Muhasebe defter ve belgelerinde hata ve hile olup olmadığını araştırmak amacı ile yapılan ??Belge Denetimi ??
b-) Mali Tablolarda,özellikle bilançoda yer alan sayısal bilgilerin doğruluğunu tespit amacı ile yapılan ?? Mali Tablolar Denetimi ??
c-) işletmede uygulanan iç kontrol yapısını bu yapı içinde düzenlenen mali tabloların güvenilirliğinin güvencesi olarak kabul eden ??sistemlere dayanan denetim ??
d-) İşletmedeki tüm faaliyetlerin denetimini esas alan ??Faaliyet Denetimi?? yada ??Yönetim denetimi??
25-) Muhasebe Denetimi nedir ? Özellikleri nelerdir ?
CEVAP : Belli bir iktisadi birim veya döneme ait sayısal bilgilerin,önceden tespit edilmiş ölçülere uygunluk derecesini belirleme ve bu konuda bir rapor yazmak amacı ile bağımsız bir uzman kişi tarafından yürütülen denetim kanıtı toplama ve toplanan kanıtların değerleme çalışmasıdır.Özellikleri ;
a-) Muhasebe Denetiminin konusu olan çalışmalar,bir iktisadi birim yada bir dönem içinde yapılır.
b-) Denetlenen bilgilerle,önceden belirlenmiş ölçüler karşılaştırılır.
c-) Muhasebe denetimi çalışmaları,mesleği iyi bilen uzman kişiler tarafından yürütülür.
d-) Muhasebe denetimi,denetim için gerekli olan kanıtların toplanması ve toplanan kanıtların değerlendirilmesi çalışmasıdır.
e-) Denetim çalışmaları sonucunda,varılan sonuçlar bir rapor halinde yönetime yada denetim görevini veren kimselere sunulur.
26-) Muhasebe Denetimi yerine kullanılan kavramlar nelerdir ? Açıklayınız ?
CEVAP :
a-) Revizyon :Muhasebe kayıt ve belgelerinin yeniden incelenmesi,yeniden gözden geçirilmesidir.
b-) Murakabe :Fiili durumla,olması gerekenin karşılaştırılmasıdır.
c-)Teftiş :Kayıt,belge ve defterlerin incelenmesi şeklinde olabileceği gibi,astların faaliyetlerinin üstlerince denetlenmesi anlamında da olabilir.
d-) Kontrol :Bir işletmede yapılan tüm faaliyetlerin sonuçlarını tespit etme,sonuçlarını değerlendirme,sonuçların planlanan amaçlara uygunluğunu ölçmedir.


27-) Muhasebe Denetimi çalışmaları ile Muhasebe Kontrolü çalışmaları farkları?
CEVAP : a-) Denetimler ; özellikle mali tablolar denetimi,genellikle hesap dönemi sonlarında ve bir kere (bir dönem için ) yapılır.Kontrollerde süreklilik söz konusudur.
b-) Denetim çalışmaları ; alanlarında uzman,deneyimli ve tarafsız kişilerce yapılır.
Kontroller ise ; işletmenin elemanları tarafından yapılır.
c-) Denetim Çalışmaları ; tahlilci bir inceleme gerektirdiğinden insanlar tarafından yapılır.
Kontrollerin ; mutlaka insanlar tarafından yapılması gerekmez.Makinelerle de yapılabilir.
d-) Denetim Çalışmaları ; kayıtların hesapların ve mali tabloların sonradan incelenmeleri şeklinde uygulanır.
Kontrol faaliyetleri ; işlemlerin yapıldığı ve belgelerin defterlere kaydedildikleri sırada yapılır.
2:cool: Muhasebe Denetimi Türleri nelerdir ? Açıklayınız ?
CEVAP : a-) Amaçları Bakımından Denetim Türleri :
? Mali Tablolar Denetimi (Dış Denetim-Bağımsız Denetim) : Bir işletmenin mali tablolarının,o işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını,doğru,dürüst,genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gösterip,göstermediği hakkında bir görüşe ulaşmaktır.Denetçi mali tabloları denetlerken,bu tabloların değişik kesimlerce,değişik amaçlar için kullanılacağını göz önünde bulundurarak çalışmalarını yürütmelidir.
? Uygunluk Denetimi :işletme yönetimi ve yasalarca konulmuş olan kurallar ve belirlenmiş olan politikalar,işletme personelinin ne derecede uyguladığının belirlenmesi amacı ile yapılan denetimlerdir.Örn;faturaların ve çeklerin sıra numarası takibi izleme
? Faaliyet Denetimi ( Yönetim Denetimi ) :işletmenin muhasebe çalışmaları dışında kalan,diğer faaliyetlerin incelenmesi amacı ile yapılan bağımsız denetimlerdir.Bu çalışmalar,maliyetleri azaltmak,personel faaliyetlerini incelemek şeklinde yapılabilir.
? Özel Amaçlı Denetimler :Herhangi bir konuda işletme yönetimine bilgi sağlamak amacı ile yapılan denetim çalışmalarıdır.Başlıca özel amaçlı denetim türleri ;
? Mahkemelere yaptırılan özel incelemeler / Vergi incelemeleri
? Satın alma,devir ve işletme birleşmelerinde yapılan incelemeler
b-) Kapsamı bakımından Denetim Türleri :
? Genel Denetim : Her türlü kayıt ve işlemlerle muhasebe çalışmalarının tümünü kapsayan denetim çalışmalarıdır.
? Özel Denetim:Yalnız belli konularda bilgi sağlamak üzere yapılan denetim çalışmalarıdır.
c-) Yapılma Nedenine göre Denetim Türleri :
? Yasal Denetim : Devlet kurullarının gerekli görmesi halinde yapılan denetimlerdir.
Örnek ; Çeşitli özel kuruluşların,banka ve sigorta şirketlerinin yasal denetimleri
? İsteğe Bağlı (Bağımsız Denetim) :ilgililerin,işletmelerin gerçek durumlarının ortaya çıkarılması amacı ile yaptırdıkları denetim çalışmalarıdır.Bu denetimlerde amaç,denetim konusunda işletmedeki gerçek durumu ortaya koymaktır.
d-) Uygulama zamanına göre Denetim Türleri :
? Devamlı Denetim:Muhasebe çalışmalarının yıl boyunca incelenmesidir.
? Ara Denetim : Muhasebe çalışmalarının gerektiğinde ve belli zamanlarda incelenmesidir.
? Son Denetim :Dönem sonlarında yapılan denetim çalışmalarına denir.
e-) Denetçinin statüsü bakımından Denetim Türleri .
? Bağımsız Denetim:Bir işletmede alanında iyi yetişmiş,bilgili,deneyimli ve bağımsız denetçilere yaptırılan denetim çalışmalarıdır.
? İç Denetim :işletmenin kendi elemanları tarafından yapılan denetimlerdir.Denetimi yapan kişiler,işletmenin elemanı olduklarından(bağımsız olmadıklarından) yapılan çalışma da iç denetim olarak adlandırılır.
? Kamu Denetimi : Yasa,Yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda kamu haklarının korunması, kamu haklarının etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığının tespiti bakımından kamu kurum ve kuruluşları tarafından yaptırılan denetim çalışmalarıdır.

29-) Denetçi nedir ? Denetçinin Özellikleri nelerdir ?
CEVAP :Denetim Çalışmalarını yürüten,mesleki bilgi ve tecrübeye sahip,çalışmalarında tarafsız hareket edebilen yüksek kişisel ve ahlaki niteliklere sahip uzman bir kişidir.
Denetçiye ; Müfettiş,Murakıp,Kontrolör,Revizör,Denetmen gibi adlarda verilmektedir.
Özellikleri ;
a-) Denetçi Bağımsız olmalıdır. b-) Denetçi yüksek ahlaki nitelikler taşımalıdır.
c-) Denetçi çalışmalarında gerekli mesleki özen ve dikkati göstermelidir.
d-) Denetçi gerekli mesleki bilgi ve deneyime sahip olmalıdır.
30-) Denetçinin Bağımsızlığı kavramını açıklayınız ?
CEVAP: Bir denetçinin,denetim çalışmalarını gereği gibi yürütebilmesi için gerçek anlamda bağımsız olması gerekir.Bağımsızlık denetim mesleğinin esasıdır.Her çeşit denetim çalışması,bağımsızlık üzerine kurulmuştur.Denetçi hem özel,hem de görünürde bağımsız olmalıdır.
31-) Denetçi Türleri nelerdir ? Açıklayınız ?
CEVAP :
a-) Bağımsız Denetçiler :Serbest çalışıp,işletmelere denetim hizmeti sunan,denetçiliği meslek olarak seçmiş olan kimselerdir.Bağımsız denetçiler,bağımsız olarak çalıştıkları gibi,çalıştıkları işletmenin elamanı da değildirler.Bu bağımsız denetçileri diğer denetçilerden ayıran en önemli özelliktir.
b-) İç Denetçiler :İşletmede çalışan,yönetime denetim hizmeti sunan ve işletmeye iş-çıkar ilişkisi ile bağlı olan kişilerdir.İç denetçiler,yaptıkları iç denetim çalışmaları sonucunda vardıkları kanaati içeren denetim raporunu,genel müdür,üst yönetici veya yönetim kuruluna verirler.iç denetçi ile bağımsız denetçiler (dış denetçi ) arasındaki en önemli fark; bağımsızlık konusundadır.
c-) Kamu Denetçileri :Kamu (devlet) kurumları adına inceleme görevi yapan denetçilerdir.Bu denetçiler;çeşitli devlet kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin faaliyetlerini;yasalar,yönetmelikler ve devletin iktisadi politikalarına uygunluk yönünden incelerler.
32-) Bağımsız Denetçilerin Mali Tabloların bağımsız denetimi ile ilgili sorumlulukları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Bağımsız Denetçiler;mali tabloların denetiminde,işletmenin mali tablolarında gösterilen bilgilerin,genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine,yasa ve yönetmeliklere uygunluğu hakkında görüş belirtirler.
b-) Denetçi denetlenen döneme ait işletmenin tüm belgelerini inceleyerek zaman ve imkanı bulamayabilir.zaman ve imkanlarını dikkate alarak kendisinin belirleyeceği kadar belgeyi inceleyerek incelemelerini yapar.
c-) İşletme politikalarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi konularında denetçinin sorumluluğu yoktur.Bu politikaları belirlemek ve değerlendirmek işletme yönetiminin sorumluluğundadır.
d-) Sonuç olarak ; Denetçinin esas sorumluluğu,denetim ile ilgili tüm çalışmaları yapma sorumluluğudur.
33-) Bağımsız Denetçiler hangi denetim çalışmalarını yaparlar ?
CEVAP :
a-) işletmelerin mali tablolarını denetlemek ve denetim raporunu düzenlemek
b-) Bilirkişilik,tasfiye memurluğu ve hakemlik yapmak
c-) Mahkemelerde işletmeyi temsil etmek
d-) işletme yönetimine özellikle muhasebe,vergi ve diğer mali konularda danışmanlık yapmak
e-) Muhasebe bölümünün örgütlenmesinde ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasında işletmelere yardımcı olmak

34-) İç Denetçiler işletmelerde hangi denetim çalışmalarını yaparlar ?
CEVAP :
a-) işletme varlıklarının korunup,korunmadığını araştırmak
b-) Muhasebe bilgi ve belgelerin güvenilir olup olmadıklarını belirlemek
c-) işletme yönetimince kendisinden istenen özel araştırmaları yapmak.
d-) Bağımsız denetçilerle çalışmalarında yardımcı olmak
e-) işletme faaliyetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülüp,yürütülmediğini araştırmak
f-) işletme yönetimince belirlenmiş politika ve kurallara uyulup uyulmadığını araştırmak
35-) Kamu Denetçilerinin bağlı bulundukları kamu kurumları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Devlet Denetleme Kurulu b-) Sayıştay c-) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
d-) Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü e-) Maliye Müfettişleri Kurulu
f-) Hesap Uzmanları Kurulu g-) Sermaye Piyasası Denetleme Kurulu
36-) Türkiye de özel işletmeleri denetlemeye yetkili kamu denetçileri kimlerdir ?
CEVAP : a-) Maliye Bakanlığı Müfettişleri b-) Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları
c-) Sermaye Piyasası Kurulu Denetçileri d-) SSK müfettişleri e-) Yeminli Banka Murakıpları
37-) Mali Tabloların Bağımsız Denetimini açıklayınız ?
CEVAP : Bir işletmenin mali tablolarında sunulan bilgilerin doğru,dürüst,genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile yasalara uygun olup olmadığı konusunda bir kanaate ulaşmak amacı ile işletmenin iç kontrol yapısı ve muhasebe kayıtlarının tahlilci yaklaşımlar konusunda uzman bağımsız denetçi tarafından incelenmesidir.
3:cool: Muhasebe Kayıtlarındaki hatalar nelerdir ?
CEVAP :
a-) Kayıt Hataları b-) Muhasebe işlemlerinin deftere kaydedilmemesi
c-) Hesaplara kaydedilmemesi gereken işlemlerin kaydı
39-) Günlük Defterde yapılan Kayıt Hataları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Günlük deftere kaydedilen işlemlerle ilgili hesapların adlarında yapılan hatalar
b-) Günlük deftere kaydedilen işlemlerle ilgili tutarlarda yapılan hatalar
c-) Kayıtlara intikal ettirilmesi gereken işlemin yanlış yorumlanması
d-) Borçlu ve Alacaklı tarafların karıştırılması
40-) Mali Tabloların düzenlenmesi sırasında yapılan hatalar nelerdir ?
CEVAP :
a-) Mali Tablolarda yer alan kalemlerin değiştirilmesi
? Olmayan kalemlerin varmış gibi gösterilmesi
? Gerçekte var olan hesapların mali tablolara aktarılmaması
? Mali tablolardaki kalemlerin olduğundan daha az yada daha yüksek gösterilmesi
b-) Mali Tablolardaki tutarların açıklık ilkesine aykırı olarak gösterilmesi
? Anlaşılması güçlük doğuran hesap isimlerinin kullanılması
? Tutar yada kalemlerin karışık bir şekilde gösterilmesi
41-) Denetim Standartlarını açıkla ? Denetim Standartlarının özellikleri nelerdir ?
CEVAP : Yasalar veya meslek kuruluşları tarafından konulmuş,meslek elemanları tarafından kabul edilmiş olan ve denetim uygulamalarının kalitesini ölçen kurallardır.
Özellikleri;
a-)standartların amacı ;denetim çalışmalarının kalitesini yükseltmek ve üst düzeyde tutmaktır
b-) Denetim Standartları ;denetçilerin niteliklerini,sorumluluklarını yürütmeleri gereken faaliyetlerin neler olduklarını ve yapılan çalışmaların sonuçlarını genel olarak belirleyen ve açıklayan kurallardır.
c-) Standartlar denetim çalışmalarında denetçiye yol gösterirler.Bu nitelikleri ile kısıtlayıcı özelliğe sahip değildirler.

42-) Denetim Standartları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Genel Standartlar
? Yeterli Mesleki Eğitim ve Deneyim
? Bağımsızlık
? Mesleki özen ve dikkat
b-) Çalışma alanı standartları
? Denetimin planlanması ve gözetimi
? İç kontrol sistemi ile ilgili bilgi edinme
? Kanıt toplama
c-) Raporlama standartları
? Genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı
? Genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerinin değişmezliği standardı
? Mali tablolardaki açıklamaların yeterliliği standardı
? Görüş bildirme standardı
43-) İç Kontrol düzeninin incelenip değerlenmesinin yararları nelerdir ?
CEVAP :
a-) İç kontrol düzeninin etkinliğinin belirlenmesi
b-) Denetim konusu ile ilgili uygun bir görüşe varmada uygulanacak denetim işlemlerinin kapsamı ve ayrıntı derecesinin belirlenmesi
c-) En önemlisi ; işletmenin iç kontrol yapısının iyi işleyip işlemediğinin belirlenmesidir.
44-) Mali Tabloların Bağımsız Denetiminde temel amaç nedir ?
CEVAP : Mali Tabloların doğru,dürüst,genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile günün mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde düzenlenip,düzenlenmediğini tespit etmektir.
45-) Denetçinin Kanaatini etkileyen Denetim Kanıtları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Denetim Çalışmalarına temel teşkil eden esas Denetim Kanıtları :
? Muhasebe bölümünce tutulan Günlük Defter,büyük defter,yardımcı defter
? Muhasebe yönetmelikleri,Mali tablolar ve Diğer Denetim Delilleri
b-) Kuvvetlendirici Kanıtlar :
? Çekler,Faturalar,Kira Sözleşmeleri,diğer sözleşmeler vb..
46-) Denetçi,önceki denetçi ile görüşerek işletmeyi tanımasında önceki denetçiden hangi konularda açıklamalar yapmasını ister ?
CEVAP :
a-) Yöneticilerin dürüstlüğü b-) Önceki Denetçinin görevi neden bıraktığı
c-) Çalışma sırasında engellemelerle karşılaşıp karşılaşmadığı
d-) Yöneticilerin,denetim konusu,genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin uygulanması ile ilgili tutumları
47-)Genel kabul görmüş denetim standartları ile kalite kontrol standartları açık?
CEVAP : Genel Kabul görmüş denetim standartları : Bir denetim çalışmasının yapılması,sürdürülmesi ve raporlanması ile ilgili standartlardır.
Kalite Kontrol standartları ise ; Bir bütün olarak denetim şirketinin denetim çalışmaları ile ilgilidir.
4:cool: Türkiye?de denetim yapmakla görevli olan kişi ve kuruluşlar kimlerdir?
CEVAP :
a-) Sayıştay b-) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu c-) Maliye Müfettişleri
d-) Hesap Uzmanları e-) Gelir Kontrolörleri f-) Vergi Denetmenleri g-) Spk Denetçileri
49-) Ülkemizde Denetlenmesi zorunlu olan Kurum ve İşletmeler nelerdir ?
CEVAP :
a-) Çeşitli saymanlıklar b-) İktisadi devlet teşekkülleri c-) Siyasi Partiler d-) Dernekler
e-) Sendikalar f-) Vakıflar g-) Bankalar h-) Sigorta şirketleri ı-) Kooperatifler
 
Üyelik
11 Tem 2010
Mesajlar
174
Konum
DENİZLİ
Ynt: HASAN TÜREDİ MUHASEBE DENETİMİ DERS NOTLARI

50-) Sermaye Piyasası Kurulunun amacı ve görevi nedir ?
CEVAP : Menkul değerlerin halka arzını ve bu yolla satışını,tasarrufların menkul değerlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacı ile sermaye piyasasının görev,açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını denetlemektir.
51-) Yasal Açıdan Vergi Denetimi Türleri nelerdir ?
CEVAP :
a-) Yoklama :Vergi idaresince,mükellefin,mükellefiyetle ilgili işlemlerinin,defter,belge ve kayıtlarının araştırılması ve tespit edilmesidir.
b-) İç Denetim :Vergi dairesinde çalışan personelin,vergi mevzuatı ile belirlenen kurallara uygun hareket edip etmediklerinin belirlenmesi amacı ile yapılır.
c-) Vergi incelemesi : amacı ;ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak,tespit etmek ve sağlamaktır.
52-) VUK?na göre yoklama yapmaya yetkili olanlar kimlerdir ?
CEVAP : a-) Vergi dairesi müdürleri b-) Yoklama memurları c-) Gelir Uzmanları
d-) Vergi incelemesine yetkili olanlar
53-) Vergi İncelemesi Türleri nelerdir ?
CEVAP :
a-) Kapsamı açısından vergi incelemesi
? Tam İnceleme
? Kısa İnceleme
? Sınırlı inceleme
b-) Kaynağı açısından vergi incelemesi
? Olağan inceleme
? Olağandışı inceleme
? Karşıt inceleme : Herhangi bir incelemede bilgi toplanması amacı ile,incelenen mükellefle ilişkisi nedeniyle başka mükelleflerin de incelenmesidir.
c-) Yöntemi açısından vergi incelemesi
? Normal vergi incelemesi
? Aramalı vergi incelemesi
54-) Vergi Denetiminin amaçları nelerdir ?
CEVAP : Vergi Denetimleri şu şekilde sınıflandırılır.
a-) Hata Denetimi b-) Hile Denetimi c-) Mevzuat hükümlerine uygunluk denetimi
55-) Muhasebe Hileleri nelerdir ?
CEVAP :
a-) Zimmetin Gizlenmesi
b-) Yolsuzlukların gizlenmesi
c-) Ortakların birbirlerini yanıltmaları
d-) Haksız olarak teşviklerden yararlanma
e-) Vergi Kaçırmak
f-) Az kar dağıtmak
56-) Bir Denetim Çalışması hangi aşamalardan oluşur ?
CEVAP :
a-) Denetlenecek işletmenin seçimi
b-) işletmenin iç kontrol yapısının incelenmesi ve değerlemesi
c-) Denetim çalışmalarının planlanması
d-) Gerekli denetim tekniklerinin uygulanarak elde edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi
e-) Denetim raporunun düzenlenmesi ve ilgililere sunulması
57-) Denetimin planlamasını açıklayınız ?
CEVAP : Denetim görüşüne ulaşmada denetçi yada denetçilerin denetim çalışmalarını ne şekilde yürütecekleri konusunda hareket düzenini gösterir.Planlamanın amacı;denetim çalışmalarının istenen zamanda ve başarı ile tamamlanmasını sağlamaktır.

5:cool: Denetim çalışmalarının planlanmasında hangi faaliyetler gruplandırılarak birlikte incelenirler ?
CEVAP :
a-) Tüm satış ve hasılat işlemleri birlikte incelenmelidir.(satışlar,satış iade-iskonto,nakit ve çek tahsil işlemleri )
b-) Tüm satın alma ve ödeme işlemleri birlikte incelenmelidir.
c-) Tüm üretim faaliyetleri birlikte incelenmelidir.
d-) Tüm kaynak sağlama faaliyetleri birlikte incelenmelidir.
59-) Denetim Çalışmaları Riski kaça ayrılır ?
CEVAP : 2 ? ye ayrılır.
a-) İşletme Riski : Denetim çalışmaları ile ilgili olarak,herhangi bir söylenti veya olaydan,işletmenin ve denetim çalışmalarının etkilenmesi,işletmenin zarar görmesi durumudur.
b-) Denetim Riski :Mali tablolarda önemli hata ve hilelerin olması durumunda,denetçinin denetim çalışmaları ile ilgili olumlu görüş belirtebileceği ihtimalidir.
60-) Denetim Riski kaça ayrılır ?
CEVAP :
a-) Yapısal Risk :iç kontrol yapısı ile ilgili politika ve kuralların belirlenmemiş olması nedeni ile bazı yapısal ve çevre özelliklerinin varlıkları etkileyebilme durumudur.
b-) Kontrol Riski :iç kontrol yapısının,etkin şekilde çalışmaması sonucu,hata ve hilelerin meydana gelmesi durumudur.
c-) Bulgu Riski :Mali Tablolarda var olan hata ve hilelerin denetim çalışmaları ile ortaya çıkarılamaması durumudur.
61-) Genel Denetim Amaçları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Gerçeklik b-) Bütünlük c-)Sahiplik ve yükümlülük d-) Değerleme ve Gidere dönüştürme
e-) Sınıflandırma f-) Zamanlama
62-) Yıl içinde yapılan ara denetimlerin yararları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Yıl sonlarında yapılan son denetimlerin yükünü hafifletir,denetçiye zaman kazandırır.
b-) dönem içinde yapılan bazı denetim çalışmaları,örneğin uygunluk denetimleri gibi çalışmalar son denetimin etkinliğini arttırır.
c-) Denetim çalışmalarının bir kısmının hesap dönemi içinde yapılması ile denetlenen işletmenin iç kontrol yapısının etkinliği test edilmiş olur.
63-) Denetim çalışmalarını yürüten denetim ekibinde hangi denetim elemanları yer alır?
CEVAP : a-) Sorumlu ortak baş denetçi b-) Kıdemli denetçi
c-) Denetçi d-) Denetçi yardımcısı e-) stajyer denetçi yardımcısı
64-) Sorumlu baş denetçinin görevleri nelerdir ?
CEVAP :
a- ) Denetim ekibine başkanlık eder,mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu konusunda karar verir.
b-) baş denetçi ; denetçi yardımcılığından geçen süreler dahil en az fiilen 10 yıl mesleki deneyimi bulunan denetçilere baş denetçi unvanı verilir.
65-) Kıdemli Denetçilerin görevleri nelerdir ?
CEVAP :
a-) Denetim faaliyetlerinin planlanması,yürütülmesi ve çalışma kağıtlarının incelenmesi gibi konularda denetçilerin sorumluluklarını paylaşır.
b-) Denetçi yardımcılığında geçen süreler dahil en az 6 yıl fiilen mesleki deneyimi bulunan denetçilere,kıdemli denetçi unvanı verilir


66-)Denetçinin görevleri nelerdir ?
CEVAP :
a-) Denetim programının hazırlanması,işin ayrıntılı çalışmasından sorumludur.
b-) Müşteriyle görüşmeleri yürüten,denetçi yardımcılarının çalışmalarına nezaret edendir
c-) Denetçi yardımcılığında geçen süreler dahil en az 3 yıl fiilen mesleki deneyimi bulunan denetçilere bu unvan verilir
67-) Denetçi yardımcıları ile stajer denetçi yardımcısı kimdir ?
CEVAP :
Denetçi yardımcıları = en az 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan yada en az 2 yıllık stajerlik dönemini tamamlamış olan denetçilerdir.
Stajer denetçi yardımcısı = mesleki deneyim süresi 2 yıldan az olup bağımsız denetim kuruluşu tarafından eğitime tabi tutulan denetçilerdir.
6:cool: İyi bir denetim çalışmasını yürütebilmek amacı ile meslek elemanlarının görevlendirilmesinde hangi etkenler etkilidir ? (emek planlamasını etkileyen)
CEVAP :
a-) Denetim hizmeti sunulacak olan işletmenin türü ve büyüklüğü
b-) Denetimin süresi
c-) Denetim elemanlarının sayı ve nitelikleri
d-) iş kolunun kendine özgü nitelikleri
e-) İşletmenin faaliyet konusu
69-) İç Kontrol yapısı düzenlenirken,denetçi tarafından hangi unsurlar dikkate alınmalıdır?
CEVAP : a-) Risk unsuru : işletme faaliyetlerinde risk,işletme faaliyetlerinin beklendiği şekilde yürütülememesidir.
Mali Risk = İşletmede olan yolsuzluklar sonucu işletmenin nakit ve diğer varlıklarında meydana gelebilecek yok olma ihtimalidir.
Muhasebe Riski = Varlıklarla ilgili bilgi ve hesap vermek amacı ile düzenlenen raporlarda ve muhasebe kayıtlarındaki hata ihtimalidir.
b-) Maliyet unsuru
70-) İç Kontrol yapısının esas amaçları nelerdir ?
CEVAP :
a-) işletmenin varlıklarını çalınma,verimsiz ve amaç dışı kullanımlara karşı korumak
b-) Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğini sağlamak
c-) işletme faaliyetlerinin belirlenmiş işletme politikalarına,yönetim planlarına ve mevzuata uygunluğunu sağlamak
d-) işletme kaynaklarının iktisadi,etkin ve verimli kullanımını sağlamak
e-) işletmenin belirlenmiş amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olmak
71-) İç Kontrol yapısının genel amaçları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Muhasebe işlemlerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hesaplara kaydedilmelerini sağlamak
b-) işletme varlıklarını korunması ve kaydedilmesi faaliyetlerinin,yetki verilmiş kişilerce yürütülmesini sağlamak
72-) İç Kontrol Türleri nelerdir ?
CEVAP :
a-) Yönetim Kontrolleri :Yönetimin,işletmede yürütülen işlemler üzerindeki yetkilerini kullanmada birer araç olan karar alma faaliyetleri ile ilgili yöntem ve araçlarla,örgüt planını kapsar.
b-) Muhasebe Kontrolleri :işletme varlıklarının korunması,muhasebe kayıtları ve mali tabloların güvenilirliğini sağlama ile ilgili kontrollerdir.


73-) İç Kontrol Yapısının ana unsurları nelerdir ?
CEVAP :
a-) iyi bir örgüt yapısı
b-) Etkin bir muhasebe sistemi
c-) yeterli sayı ve nitelikte eleman
d-) iç denetim
74-) işletmede yürütülen faaliyetlerin muhasebe ortamına kaydedilmesinde uygulanabilecek bir muhasebe örgütlenmesi hangi unsurları içermelidir ?
CEVAP :
a-) Yetki ve sorumluluk alanına göre düzenlenmiş bir hesap planı
b-) Etkin bir bütçe ve standart kontrol sistemi
c-) Mevzuat ve kurallara göre düzenlenmiş belgeler
75-) Bütçe nedir ? Bütçenin iç kontrol yapısı içindeki görevleri nelerdir ?
CEVAP : Bütçe : Gelecek döneme ait rakamlaştırılmış bir mali plandır.
a-) işletme faaliyetlerinin planlanması
b-) işletme faaliyetlerinin organizasyonu
c-) Gerçekleşen faaliyetlerin kontrolü
76-) İç Denetçinin,denetim çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilmesi için gerekli şartlar nelerdir ?
CEVAP :
a-) Üst yönetime karşı sorumlu olmalıdır.
b-) Yönetim görevinden uzak olmalıdır.
c-) görüşünü çekinmeden açıklayabilmelidir.
77-) İç Denetçiler,işletmelerde hangi denetim çalışmalarını yaparlar ?
CEVAP : a-) Mali Tablolar Denetimi b-) Faaliyet Denetimi c-) Uygunluk denetimi
7:cool: Değer Hareketleri ile ilgili muhasebe iç kontrolünün amaçları nelerdir ?
CEVAP :
a-) Değer hareketleri zamanında muhasebe kayıtlarına aktarılmalıdır.
b-) Değer hareketleri ile ilgili değerlemeler doğru bir şekilde yapılmalıdır.
c-) Değer hareketleri sınıflandırmaları doğru yapılmalıdır.
d-) Defterler arasındaki nakiller doğru olmalı
79-) İç Kontrol yapısını inceleme ve değerlemede uygulanan yöntemler nelerdir?
CEVAP :
a-) Mali Tablolara göre Bölümleme (Nakit varlıklar,alacaklar,stoklar,duran varlıklar )
b-) Departmanlara göre Bölümleme (muhasebe,tedarik,arge,pazarlama )
c-) İşletme işlevlerine göre Bölümleme (satın alma fonksiyonu )
d-) Devrelere göre Bölümleme ( finansman,harcama,üretim,hasılat )
80-) İç Kontrol yapısını tanımak amacı ile kullanılan yöntemler nelerdir ?
CEVAP : a-) Not alma yöntemi b-) Anket (soru kağıdı) yöntemi c-) Akış şemaları yöntemi
81-) Denetim Çalışmalarında kanıt olarak kullanılan belgeler nelerdir ?
CEVAP : Faturalar,Perakende satış fişleri,tahsil-tediye fişleri,bono,ücret bordroları,irsaliye fişleri,sigorta poliçeleri
 
Üyelik
11 Tem 2010
Mesajlar
174
Konum
DENİZLİ
Ynt: HASAN TÜREDİ MUHASEBE DENETİMİ DERS NOTLARI

82-) Muhasebe ortamından elde edilen esas kanıtlar ile Destekleyici kanıtlar nelerdir?
CEVAP: Muhasebe ortamından elde edilen esas kanıtlar :Günlük defter,büyük defter,yardımcı defterler,hesap planı ve açıklamaları,çalışma kağıtları,hesaplamalar
Denetçi tarafından elde edilen destekleyici kanıtlar :Çek,senet,fatura,sözleşme gibi belgeler;doğrulamalar,soruşturma,gözden geçirme,fiziki inceleme ile elde edilen bilgiler
83-) Güvenilirlik derecesine göre belgeleri sıralayınız ?
CEVAP :
a-) 3ncü kişilerce düzenlenerek işletmeye gönderilen ve işletmede saklanan belgeler(satın alma faturaları,çeşitli harcama makbuzları )
b-) Denetlenen işletmede düzenlenerek 3ncü kişilere gönderilen,belirli bir işleme tabi tutulduktan sonra işletmeye geri dönen belgeler(ödenmiş borç snt,ücret bordroları )
c-) Denetlenen işletmede düzenlenerek 3ncü kişilere gönd.belgeler (satış faturaları)
d-) Yönetim ve genel kurul toplantı tutanakları,amortisman ve maliyet dağ.tabloları
84-) Fiziki inceleme ve sayım tekniğinin zayıf yönleri nelerdir ?
CEVAP :
a-) Bu teknik,yalnız elde bulunan maddi varlıkların denetiminde kullanılır,denetim konusu olan iktisadi varlığın maddi varlığı yoksa uygulanamaz.
b-) Herhangi bir varlığın denetlenen işletmeye ait olduğunu ispatlamak bakımından yeterli olmamaktadır.
c-) Diğer tekniklerle oranla maliyeti yüksektir.
85-) Teyit etme (Doğrulama -Mutabakat) nedir ? Kaça ayrılır ?
CEVAP : Herhangi bir konu ile ilgili olarak,işletme dışındaki 3ncü kişilerden,doğrudan denetçiye ulaşan bilgi ve belgelerdir.3 ?e ayrılır.
a-) Olumlu (Pozitif) Doğrulama : Denetlenen konu ile ilgili olarak,denetlenen işletme kayıtlarındaki bilginin,3ncü kişiye sorulması,yanlış yada doğru olsun cevap istenmesidir.
b-)Olumsuz (Negatif ) Doğrulama :Denetlenen konu ile ilgili olarak,yalnız sorulan soruların cevaplarının yanlış olması durumunda cevap istenmesidir.
c-) Boş Bakiyeli Doğrulama :Denetlenen konu ile ilgili olarak,3ncü kişilere sorular yöneltilmez sadece bildiklerini yazmaları istenir.
86-) Doğrulama Konusu ve Bilgi kaynakları nelerdir ?
CEVAP :Doğrulama Konusu Bilgi Kaynağı
Bankadaki Para Bankalar
Senetsiz Alacaklar Borçlular(Alıcılar)
Senetli Alacaklar işletmeye senetli borcu olanlar
Emanete verilen mallar emanet alanlar
Sigorta tazminatı ilgili sigorta şirketi
87-) Çalışma Kağıtlarını açıkla ? Çalışma Kağıtlarının Yararları nelerdir ?
CEVAP : Denetçinin denetim çalışmaları sırasında,işletmede uyguladığı denetim işlemlerini,elde ettiği bilgileri ve ulaştığı denetim sonuçlarını kaydettiği kağıtlardır.
a-) Denetim raporunun düzenlenmesinde gerekli olan bilgileri sağlar.
b-) iç kontrol yapısı hakkında gerekli bilgileri verir.
c-) Denetçinin görüş oluşturmasına yardımcı olur.
d-) Gelecekte yapılacak denetimlerde yardımcı olur.
e-) Çeşitli davalarda savunma aracı olarak kullanılabilir.

8:cool: Çalışma Kağıtlarının Türleri nelerdir ?
CEVAP :
a-) Cari Dosya (Yıllık Denetim Dosyası ) : incelemelerin yapıldığı döneme ait bilgileri gösteren çalışma kağıtlarının saklandığı dosyadır.Dosyada Şunlar yer alır.
? Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Tutanakları
? İç Kontrol anket soruları ve akış şemaları
? Denetim raporuna esas teşkil eden hesaplar veya mali tablolar
? Hesap incelemelerini gösteren çalışma notları
? Denetim programı ve ekleri
b-) Sürekli (Devamlı Denetim ) Dosyası : işletme yönünden her zaman önemli olan ve sürekli yararlanılacak,uzun süreli belgelerin saklandığı dosyadır.
? Hesap planı,muhasebe yönetmeliği ve örgüt planı
? Önceki yılların faaliyet raporu ve mali tablolar
? Ana sözleşmeler ve diğer anlaşmalar
? Kira sözleşmesi,toplu iş sözleşmeleri gibi belgeler
? Önceki yıllara ait bağımsız denetçi ve vergi beyanname örnekleri
89-) Örnekleme çeşitleri nelerdir ?
CEVAP :
a-) Niteliklerine göre Örnekleme Yöntemleri
? Tahmin örneklemesi
? Kabul örneklemesi
? Keşif örneklemesi
b-) Niceliklere göre Örnekleme Yöntemleri
? Tahmin örneklemesi
? Parasal birim örneklemesi
90-) İradi ve İstatistiki örnekleme nedir ?
CEVAP : İradi Örnekleme =Denetlenecek ana kütleden seçilecek örneğin,denetçinin kendi iradesine göre seçilmesine denir.
İstatistiki Örnekleme = incelenecek ana kütleden rasgele seçilen örneğin incelenmesi ve elde edilen sonuçların ana kütleye genelleştirilmesi esasına dayanır.
91-) Mali nitelik taşımayan belgeler nelerdir ?
CEVAP :
a-) İşletmenin örgüt şeması b-) işletmenin ana sözleşmesi c-) Genel Kurul tutanakları
d-) Yönetim kurulu tutanakları e-) Toplu iş sözleşmeleri
92-) İşletmelerde meydana gelen ödeme işlemlerinin nedenleri nelerdir?
CEVAP :
a-) Ticari Borçların ödenmesi b-) Diğer Borçların ödenmesi c-) Maaş ve Ücret ödemeleri
d-) Avans ödemeleri e-) Faiz ödemeleri g-) Kar payı ödemeleri
93-) Ödeme İşlemleri Denetim programı nasıl düzenlenir ?
CEVAP : a-) Çek ve Senetlerin numara sırası takip edip etmedikleri incelenir.
b-) Çek ve senet işlemleri muhasebe kayıtları ile karşılaştırılır.
c-) Büyük defter hesapları ile yardımcı defter hesapları karşılaştırılır.
d-) Mahsup fişlerle günlük defter ve büyük defter kayıtları karşılaştırılır.
94-) İşletmelerde satın almalarla ilgili hesaplar nelerdir?
CEVAP : a-) Bankalar Mevduat hesabı b-) Stok Hesapları c-) Maddi Duran varlık Hesapları
d-) Maddi olmayan Duran varlık hspları e-) Gider Tahakkukları f-) Genel Üretim Gid.
95-) Duran Varlıklarla ilgili Denetim Çalışmalarında hangi incelemeler yapılır?
CEVAP : a-) Duran Varlık hesapları analitik olarak incelenirler.
b-) Dönemde hesaplanan amortisman gideri incelenir.
c-) Duran varlık hesaplarının dönem sonu kalanları incelenir.
d-) Birikmiş amortisman hesabının dönem sonu kalanı incelenir.

96-) Maddi Duran varlıklarla ilgili olarak olabilecek hata ve değişiklikleri ortaya çıkarmak amacı ile hangi analitik işlemler yapılır ?
CEVAP :
a-) o yılın amortisman giderleri tutarı,birikmiş amortismanların toplam tutarına oranlanır.
b-) Maddi Duran varlık tutarı,öz kaynakların toplam tutarına oranlanır.
c-) Net satış tutarının,toplam maddi duran varlıklardaki oranına bakılır.
d-) Maddi duran varlıkların toplam değerinin,toplam aktiflerdeki oranına bakılır.
97-) Bütün Duran Varlıklarda old.gibi Tes.Mak.Cihazlar hesabının incelenmesi sırasında neler araştırılır ?
CEVAP :
a-) Amortisman oranları ve birikmiş amortisman tutarları incelenir.
b-) Satılanlar varsa ,bunların hesaplardan çıkarılıp çıkarılmadıkları araştırılır.
c-) Satılan duran varlıklarla ilgili muhasebe kayıtlarının uygun şekilde yapılıp yapılmadığı
d-) Hesap kalanlarının mali tablolara doğru olarak aktarılıp,aktarılmadıkları incelenir.
9:cool: Kasa Hesabı Denetim Programı uygulamasında neler yer alır ?
CEVAP :
a-) Kasadaki para ve çekler,alacak senetleri ve diğer menkul kıymetler kontrol altına alınır.
b-) Kasadaki para-çek-senet ve diğer menkul kıymetler,sorumlu görevlinin huzurunda sayılır.
c-) Kasa sayımı bilanço tarihinden sonra yapılmışsa,sayım tarihinden bilanço tarihine doğru geri gidilerek mutabakat listesi düzenlenir.
d-) Sayım sonucu kasada bulunan varlıklarla,kasa hesabının kalanını karşılaştırılır.
e-) Kasa hesabının dönem sonu kapanış kayıtları uygunluk yönünden incelenir.
99-) Bankalar Hesabı Denetim Programı uygulamasında neler yer alır ?
CEVAP : a-) Bankalara ait hesap kalanlarının tutar olarak sağlaması yapılır.
b-) Bankalar arasındaki aktarmalara ilişkin çekler incelenir
c-) karşılıksız ve geri gelen çekler incelenir
d-) Hesap özetleri ile mevduata yürütülen faiz tutarları karşılaştırılarak incelenir.
e-) Dikkat çekecek tutardaki çekler ayrıntılı olarak incelenir.
100-)Hisse senediTahviller hesabı denetim programı uygulamasında neler yeralır?
CEVAP : a-)Hisse senedi ve tahviller hesabının tutar olarak sağlaması yapılır.
b-) Hisse senedi ve tahviller hesabının listesi çıkarılır.
c-) Hisse senetleri,tahviller kontrol altına alınır
d-) Hisse snt ve tahvillerin işletmenin mülkiyetinde olup olmadıkları araştırılır.
101-) Stokların Denetlenmesinin amaçları nelerdir ?
CEVAP : a-) Stokların miktar ve kalitesini belirlemek
b-) Envanter sayımlarının ve listelerinin doğru yapılıp,yapılmadığını belirlemek
c-)Stokların fiyatlandırılmaları ve değerlendirilmelerinin doğru yapılıp yapılmadığını belirlemek
d-) Stokların,açıklık ilkesine uygun bir şekilde bilançoda gösterilip gösterilmediklerini belirlemektir.
102-) Peşin ödendiği halde bir kısmı gelecek aylar veya gelecek yıllarda gidere dönüşecek olan giderler nelerdir?
CEVAP : a-) Peşin ödenmiş sigorta primleri b-) Peşin ödenmiş faiz giderleri
c-) Peşin ödenmiş kira giderleri d-) Peşin ödenmiş diğer giderler
e-) Peşin ödenmiş kırtasiye ve yakacak mlz giderleri
103-) Borç Senetlerinin oluşumunun nedenleri nelerdir ?
CEVAP : a-) Bankalara borçlanmak b-) Satıcılardan yapılan alımlar c-) Akreditif işlemlerinden d-) Ticari alımlar dışındaki borçlanmalar e-) Alacakları karşılığında satıcılara borç senedi verilmesinden
104-) Tahvillerin incelenmesinin amaçları nelerdir ?
CEVAP : a-) Tahvillerin çıkarılmasındaki yetkiyi araştırmak b-) Tahvil çıkarma işlemlerinin uygunluğunu belirlemek c-) Tahvillerin tutar ve kayıtlarını görmek
d-) Sağlanan para,prim ve indirimleri belirlemek e-) Bilançodaki sunuluşlarını görmek
105-) Sermaye hesabının incelenmesinin amacı nedir? A.Ş nasıl kurulur ?
CEVAP : Amacı ;hisse senetleri ve bunlara ait işlemlerin kontrolü,dağıtılmamış kar yedeklerini hesaplama işlemlerini ve dağıtılmamış karlar tutarlarının bilançoda sunuluşlarını tespit etmektir.A.Ş Kuruluştaki sermayenin sağlanması şekline göre 2 şekilde kurulurlar.
a-) Ani Kuruluş =Çıkarılan tüm hisse senetlerinin kurucu ortaklar tarafından satın alınıp taahhüt edilmesi yasal olarak zorunludur.
b-) Tedrici Kuruluş =Hisse senetlerinin bir kısmının halka satışı yasal olarak zorunludur.
106-) Gelir ve Gider Hesaplarının incelenmesinin amaçları nelerdir?
CEVAP : a-) Tutarların hesaplara doğru kaydedilip,kaydedilmediğini belirlemek
b-) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak kaydedilip kaydedilmediklerini belirlemek
c-) Kayıtlara işlenen tutarların uygunluk ve doğruluğunu araştırmak
d-) Tutarların gelir tablosunda doğru ve kurallara uygun gösterilip gösterilmediklerini belirlemek
107-) Denetçi tarafından düzenlenen denetim raporunun bir güvence belgesi olarak kabul edilememesinin nedenleri nelerdir ?
CEVAP : a-) Denetim çalışmaları sırasında denetçi,denetlenen işletmenin bütün hesaplarını tam olarak inceleyememektedir.
b-) Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun çeşitli muhasebe yöntemleri bulunmaktadır.
c-) Muhasebe kayıtlarının yapılması ve mali tabloların hazırlanması sırasında bazı tahminlerde bulunulur.
d-) Denetçi,işinin gerektirdiği mesleki özen ve dikkati gösterse bile,bazı hata ve hileleri ortaya çıkaramayabilir.
10:cool: Mali Tabloların yeterli açıklık kuralına uygun düzenlenmiş sayılmaları için hangi nitelikleri taşımış olmaları gerekir ?
CEVAP : a-) Mali Tablolar,hesap adları,içerik ve düzen olarak uygulanan düzenleme ilkelerine uygun olmalı b-) Hesapların sınıflandırılmaları ve gruplandırılmaları uygun olmalı
c-) Değerleme ilkelerini açıklamalı d-) Mesleğe uygun kavramlar kullanılmalı
e-) Değişiklik ve özelliklere ilişkin bilgiler dipnotlarda açıklanmalıdır.
109-)Denetçi yaptığı incelemelerle ilgili olarak mali tablolar hakkında hangi görüşleri bildirir?
CEVAP : a-) Olumlu Görüş Belirtme b-) Olumsuz Görüş Belirtme
c-) Şartlı (sınırlı-ihtiyat kayıtlı ) Görüş Belirtme d-) Görüş bildirmekten kaçınma
110-) Denetçi hangi durumlarda Olumlu görüş içeren rapor düzenler ?
CEVAP : a-) Denetim çalışmalarının her aşamasında genel standartlara uyulması
b-) Denetim çalışmalarının çalışma alanı standartlarına uygun olarak yürütülerek yeterli kanıt toplanması
c-) incelenen mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde düzenlenmesi
d-) Mali Tablolarda gösterilen bilgilerin yeterli açıklıkta olması
e-) Mali Tabloların yasal hükümlere uygun olarak düzenlenmiş olmaları
f-) Uygulanan muhasebe ilke ve politikalarının dönemler itibari ile uyumlu olması
111-) Denetçi hangi durumlarda şartlı(sınırlı) görüş içeren rapor düzenler ?
CEVAP : a-) Denetlenen işletme tarafından denetim çalışmalarına bazı sınırlamaların konulması
b-) Mali Tabloların yeterli açıklıkta düzenlenmemiş olmaları
c-) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaların bulunması
d-) Mali Tabloları gelecekte etkileyebilecek önemli belirsizliklerin bulunması
e-) Mali Tabloların düzenlenmesinde,muhasebe ilkelerinin tutarlı şekilde uygulanmaması
f-) Denetlenen mali tabloların,genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmemesi
112-) Denetçi hangi durumlarda olumsuz görüş içeren rapor düzenler ?
CEVAP : a-) Genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerinden önemli sapmalar
b-) Açıklık ilkesine uyulmaması
c-) Mevzuat ilkesine uyulmaması
d-) Tutarlılık ilkesine aykırılıklar
e-) Mali tablolarda önemli oranda ve tutarda hata ve hilelerin bulunması
113-) Denetçi hangi durumlarda görüş bildirmekten kaçınır?
CEVAP : a-) Denetlenen işletmenin denetim çalışmalarına bazı sınırlamalar koyması
b-) Bazı hesapların veya birimlerin denetim dışı kalması
c-) Denetlenen işletme ile ilgili önemli belirsizliklerin bulunması
d-) Denetçinin bağımsız olarak çalışamaması,denetlenen işletme yöneticileri ile akraba ilişkilerinin ortaya çıkması denetçinin görüşünün etkilenmek istenmesi
114-) işletmelerin muhasebe verileri veya mali tabloları hangi nedenlerden dolayı güvenilir olmayabilir ?
CEVAP : a-) Vergi kaçırmak amacı ile çeşitli işlemler yapılmış ve mali tablolar yanlış düzenlenmiş olabilir.
b-) Bazı yolsuzlukları gizlemek amacı ile kasıtlı olarak mali tablolar gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş olabilir.
c-) Muhasebe verilerini ve mali tabloları düzenleyenler mesleki bilgi ve tecrübeden yoksun olabilirler.
d-) Mali tabloların hazırlanmasında gerekli dikkat ve özen gösterilmemiş olabilir.
115-) Denetçi işletme ile ilgili olarak hangi mali tabloları inceler ?
CEVAP : a-) İşletmenin Bilançosu b-) İşletmenin Gelir Tablosu c-) Fon akım tablosu
d-) Nakit Dağıtım Tablosu e-) Kar Dağıtım Tablosu f-) Özsermaye değişim tablosu
116-) Denetim önerisi yapan kişi ile işletme ile görüşmede hangi konular konuşulur ?
CEVAP : a-) Denetimin hangi amaçla istendiği b-) Denetlenecek dönem c-) Denetim ücreti
d-) Denetim anlaşmasının şekli e-) Denetçinin çalışacağı yer ve zaman f-) Denetim çalışmalarının başlangıç ve bitiş tarihleri g-) Muhasebe kayıt ve defterlerinin son durumu
117-) Yeminli Mali Müşavirlerin Yetkileri nelerdir ?
CEVAP : a-) Tüm defter,kayıt ve belgeleri gizli olsalar bile incelemek
b-) Tasdik işlemini ilgilendiren tüm bilgileri yöneticilerden,iç denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek ve almak
c-) Şirketin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılmak
11:cool: Cari denetim (vergi denetimi ) nedir ?
CEVAP : YMM?lerce tasdik edilecek gelir yada kurumlar vergisi beyannameleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde yapılacak denetimdir.
119-) YMM ?ler tarafından yapılan tasdik işleminin amaçları nelerdir?
CEVAP : a-) Vergi iadesi ve mükellef ilişkisinde güveni hakim kılmaktır.
b-) Gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs veya işletmelerinin ilgili mevzuat yönünden olan taleplerinin karşılanmasında çabukluğu sağlayarak hak ve yararlarını kazanmak
 
Üyelik
11 Tem 2010
Mesajlar
174
Konum
DENİZLİ
Ynt: HASAN TÜREDİ MUHASEBE DENETİMİ DERS NOTLARI

120-) YMM tarafından tasdik edilecek konu ve belgeler nelerdir ?
CEVAP :
a-) Gelir Vergisi Yönünden
? Yıllık GV?si beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
? Geçici Vergi bildirimleri
? GVK?nın 94.maddesi uyarınca verilen muhtasar beyannamelerli
b-) Kurumlar Vergisi Yönünden
? Geçici vergi bildirimleri
? Yıllık Kurumlar vergisi beyannameleri
? KVK?nın 30.maddesi uyarınca verilen muhtasar beyannameler
c-) KDV yönünden
? KDV beyannameleri ve ekleri
? İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
? Maliye bakanlığınca gerekli görülecek KDV?ye ilişkin diğer işlem ve belgeler
121-) Denetçi (YMM) tarafından yapılan denetim çalışmaları nelerdir ?
CEVAP : a-) Mal ve hizmet alış ve satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı
b-) Amortisman,yeniden değerleme,yatırım indirimi,her türlü istisna ve muafiyet ve benzer tutarların doğru hesaplanıp hesaplanmadığı
c-)Nakit ödemelerinin ve borç-alacak ilişkilerinin mal ve hizmet alımı ile uyumlu olup olmadığı
122-) Kamu idarelerinde yürütülmekte olan iç denetim faaliyet alanına hangi hizmetler girer?
CEVAP: a-) Kamu idaresinin iç kontrol sisteminin yeterlilik ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
b-) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi,risk değerlendirme yönetim ve usullerinin uygulama ve etkinliğinin
c-) idarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata,belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunun denetlenmesi

25 SAYFALIK 122 ADET SORU
 
Üyelik
26 Ocak 2007
Mesajlar
821
Konum
İstanbul
Ynt: Hasan Türedi Muhasebe Denetim Ders Notları.

Bu güzel paylaşıma bu zamana kadar teşekkür edilmemesi ilginç... Ellerinize sağlık sayın NURETNS. Tekrar teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
 
Üyelik
5 Ağu 2009
Mesajlar
30
Ynt: Hasan Türedi Muhasebe Denetim Ders Notları.

Çok teşekkürler Nuretns.
 
Üyelik
22 Kas 2010
Mesajlar
1
Ynt: Hasan Türedi Muhasebe Denetim Ders Notları.

Böyle iyi bir kaynağı paylaştığınız için teşekkür ederim. Umarım denetimden geçmişsinizdir.
 
Üyelik
27 Haz 2009
Mesajlar
107
Ynt: Hasan Türedi Muhasebe Denetim Ders Notları.

Daha yeni gördüğüm için çok utanıyorum kendimden.Gerçekten ellerinize sağlık.Elimde kocaman bir kitap daha 100 sayfayı yeni bitirdim.Bu notlar kesinlikle hayat kurtarır.
Allah razı olsun sizden...
 
Üyelik
12 Haz 2008
Mesajlar
194
Konum
adana
Ynt: Hasan Türedi Muhasebe Denetim Ders Notları.

elinize sağlık çok teşekkür ederim Allah razı olsun
 

erkan212

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Tem 2010
Mesajlar
153
Konum
istanbul
Ynt: Hasan Türedi Muhasebe Denetim Ders Notları.

Paylaşım için tekrar teşekkür ederim.
Benim çıkardığım sorularla seninkiler arasında pek fark olmasada bazı yerlerde eksik not lar var aşağıdaki ler haricinde benimkilerle senin notların bire bir aynı .Bende olupta senin notlarında olmayan soruları ve eksik kısımları paylaşayım dedim.Kitabı alamayan arkadaşlar ve bu notlardan hazırlananlar için bir faydası olur düşüncesiyle, Herkeze sınavda başarılar.
1-Bu soru senin notların yok.

*Mali Tabloların bağımsız denetimini gerektiren nedenleri yazınız? Hasan Gürbüz Muh.Denetimi s25-26 *
1-Mali Tablolardan yararlanan çıkar gruplarının artması, çıkar grupları; işletmenin şimdiki sahip ve ortakları
yatırımcılar kredi kuruluşları alıcılar satıcılar mali müşavirler mali tahlil uzmanları borsa acenteleri meslek
uzmanları rakip işletmeler devlet ve diğer kamu kuruluşları işletmede çalışan memur ve işçiler.
2-Düzenlenmiş olan mali tablolarının güvenilir olmama ihtimali.
3-Güvenilir bilgi ihtiyacı.

2-Denetim çalışmaları ile muhasebe çalışmalarını karşılaştırınız maddeler halinde yazınız?
1-Her iki çalışmanın amaçları farklıdır.Muhasebenin amacı çeşitli bilgi ve belgelerden hareketle işletmenin mali tablolarını düzenlemektir.Denetimin amacı ise bu mali tablolardaki bilgilerin doğruluk derecesini ortaya koymaktır.
2-Her iki çalışmada yaklaşımlar farklıdır.Muhasebe çalışmaları ile olmayan bir şeyin düzenlemesi ortaya konulması
söz konusudur Örneğin herhangi bir kayıt yokken belgeden defterlere kayıtlar yapılmaktadır.Ortada mali tablolar yokken defterdeki kayıtlara dayanılarak mali tablolar düzenlenmektedir.Bundan dolayı muhasebe çalışmaları inşa edici yapıcı çalışmalardır.Denetim çalışmaları ise muhasebe çalışmaları sonucunda ortaya konulan mali tabloların incelenmesi olduğundan tahlilci ve analitik bir özellik taşır.
3-Her iki çalışmanın yönleri farklıdır.Muhasebe çalışmalarını mali olayları belgelerin elde edilmesi kayıtların yapılması Ve mali tabloların düzenlenmesi sırasına göre yürütülür.Denetim çalışmaları ise mali tablolardan başlar bilgilerin doğruluğunun araştırılması amacı ile defterler belgeler ve mali olaylara doğru yürütülür.
4-Her iki çalışmanın zamanları farklıdır.Muhasebe çalışmaları işletmedeki mali olaylara bağlı olarak bütün yıl sürdürülen çalışmalardır.Denetim çalışmaları ise muhasebe çalışmalarından sonra yapılabileceğinden genellikle yıl sonlarında yapılır.
5-Her iki çalışmayı yapan kişilerin nitelikleri farklıdır.Denetim çalışmaları denetçiler tarafından muhasebe çalışma
ları ise muhasebeciler tarafından yürütülür.

3-sendeki 38.soru Muhasebe kayıtlarındaki hatalar nelerdir şeklinde benim aldığım notlarda ise bu şekilde
*Muhasebe kayıtlarındaki hatalar nelerdir? Nihat Küçüksavaş Gen.Muh.Temel.İlk.*
1-Dar anlamdaki hatalar= Kasıtsız olarak yapılmış hatalar.
2-Geniş anlamda hatalar=Muhasebe kayıtlarında olabilen bütün hatalardır.

4-Bu soruyu atlamışsın ki sınavda gelecek sorular içinde
*Denetçi görevi kabul etmeden önce hangi çalışmaları yapar? Hasan Gürbüz Muh.Den.Ders.Not.29-32 *
1-Müşteri işletme hakkında bilgi toplama.
2-Önceki denetçi ile görüşme
3-Kalite kontrol politikaları ve ilkeleri ile müşteri işletmeyi değerlendirme.Kalite kontrol standartları, bir bütün
olarak denetim şirketinin denetim çalışmaları ile ilgilidir.
4-Denetim önerisi yapan kişi yada işletme ile görüşme.
a)Denetimin hangi amaçla istendiği.
b)Denetlenecek dönem
c)Denetim çalışmalarının başlangıç ve bitiş tarihleri.
d)Muhasebe kayıt ve defterlerinin son durumu.
e)Denetim önerisi yapan işletmenin imkanlarından yararlanma.
f)Denetim ücreti.
e)Denetim anlaşmasının şekli.
f)Denetçinin çalışacağı yer ve zaman
g)Diğer konular.
5-Müşteri işletmenin kabulu ve denetim anlaşmasının yapılması.

5-Bendeki notlarda daha fazla madde var.
Türkiyede denetlenmesi zorunlu olan kurum ve işletmeler nelerdir?
1-Çeşitli saymanlıklar
2-İktisadi Devlet Teşekkülleri (Başbakanlık Den.kurulu denetçileri tarafından denetlenir.)
3-Siyasi partiler.
4-Dernekler
5-Sendikala
6-Vakıflar
7-Bankalar (Bankalar yeminli murakıpları)
8-Sigorta şirketleri. (Sigorta murakıpları tarafından denetlenir),
9-Kooperatifler (denetçiler)
10-Her türlü ticaret şirketleri ve kişi işletmeleri.(iç denetçiler ve murakıplar)
11-Vergi yükümlüleri.
12-Benzeri kurum ve işletmeler.

6-Bu baba soruyuda atlamışsın zira geçen sınavda şema sormuştu bunu sorma ihtimali büyük
XXAkış Şeması Süreci Örneğini şema olarak yapınız?XX Nejat Bozkurt Muh.Den.s 131
Mali Tabloların Bağımsız Denetimi için işletmenin Kontrol yapısını incele ve tanı
Kontrol Ortamı
Kontrol İşlemleri
Muhasebe sistemi

Mali Tabloların denetlebilir olup olmadığına karar ver Denetlenemez Denetimi bırak

Denetlenebilir

Denetim Planlamasında kullanılmak amacı ile iç kontrol yapısı ile ilgili bilgileri sağla

Kontrol riskinin başlangıç ve değerlemesini yap

Kontrol riski en az düzeyde evet Kontrol riski en üst düzeyde
kabul edildi.

Hayır

7-53 sorunun c şıkkı Yöntemi açısından vergi incelemesi aromalı mı anormal mi?

8- atlanan bir soru
X Bir işletmenin denetim çalışmalarının planlanması aşamaları nelerdir maddeler halinde yazınız?Xcelal kepekçi
1-işletme hakkında bilgi toplama
2-Denetim çalışmalarını bölümleme
3-İç kontrol yapısını inceleyerek denetim riskleri belirleme.
4-Olabilecek düzensizliklerde önemlilik riskini tahmin etme.
5-Denetimin amaçlarını belirleme
6-Denetim programının çatısını oluşturma
7-Denetimin zaman ve süresini belirleme
8-Denetim elemanlarını göreve başlatma.

9-*Denetim Planı yapılmadan önce denetçi müşteri işletme hakkında hangi bilgileri derlemelidir.*Ersin Güredin
1-İşletmenin çalışma alanı
2-İşletmenin bulunduğu faaliyet kolunun özellikleri.
3-İşletmede uygulanan muhasebe politikaları ve muhasebe yöntemleri.
4-İşletmenin iç kontrol yapısının etkinliği.
5-İşletmenin mali tablolarının elde edilebilme durumu.
6-Hangi mali tablo kalemleri üzerinde yoğunlaşacağı.
7-Mali Tablo ve muhasebe kayıtlarında önemli hata ve hilelerin olup olmadığı.
8-Hazırlanacak denetim raporunun kapsamı türü ve sayısı.
9-Denetçinin önemli gördüğü öteki konular.

10- Denetim Programının Sakıncaları nelerdir? Nejat Bozkurt 1998-s 188
1-Değişken şartlara uyumu zorlaştırır.
2-Bağımsız ve yapıcı düşünceyi engeller
3-Denetim otomatikleşir.

11-Bu soruyu ben kitaptan başka şekilde aldım sende farklı
Denetim ekibinde bulunan elemanlar kimlerdir açıklayarak yazınız? Hasan gürbüz a.g.e.s 121
1-Bağımsız Baş Denetçi (Esas denetçi-sorumlu denetçi)
10 yıldan fazla mesleki deneyime sahiptirler.Bütün denetim çalışmalarından sorumlu olan meslek elemanıdır.
2-Yönetici Denetçiler= En az 5 yıllık bir mesleki deneyime sahiptirler.Denetim raporunun düzenlenmesi,nezareti
koordinasyonundan sorumludurlar.Kendilerinden daha rütbesiz ve alt kademelerdeki denetim elemanlarının
çalışmaları planlar ve planları doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
3-Şef denetçi(Kıdemli denetçi)= 3-5 yıllık bir mesleki deneyime sahiptirler.Belirli iş dallarında özel eğitim
gördüklerinden mesleki kararlar gerektiren güç denetim işlemlerini yürütürler ve yardımcılara nezaret ederler.
4-Yardımcı Denetçiler=3 yıldan az bir mesleki tecrübeye sahip olan bir meslek elemanları emri altında görev
yaptıkları şef denetçilere basit ve kolay denetim işlerinin yürütülmesinde yardımcı olurlar..

12- xxEtkin olarak faaliyet gösterecek bir muhasebe iç kontrol yapısına oluşturabilmesi için hangi temel
ilkelerin göz önünde bulundurulmaları gerekir.xx Ersin Güredin Denetim ist.1988 s 179-180
1-İşletmedeki görevlerin ayrılması
2-Değer hareketlerinin yetkilendirilmiş olması
3-Gerekli belgeleme ve kayıt düzeninin oluşturulması.
4-İşletme varlıkları ile kayıt ve belgelerin korunması
5-Bağımsız mutabakat yapılması

13- Senin notlarda daha az madde var?
XCari Dosya nedir içinde hangi belgeler vardır?X
Cari dosya incelemenin yapıldığı döneme ait bilgileri gösteren çalışma kağıtlarının saklandığı dosyadır.
1)Denetim raporuna esas teşkil eden hesaplar ve mali tablolar.
2)Hesap incelemelerini gösteren çalışma notları.
3)İç kontrol anket soruları ve akış şemaları.
4)Denetim programı ve ekleri, iç kontrol yapısına ilişkin yapılan test
5)İncelenen bilanço kalemlerini gösteren bir liste.
6)İncelenen gelir tablosu kalemlerini gösteren liste.
7)Yapılan işlemlerin yasalara uygunluğunu gösteren kontrol listesi.
8)Önemli istatislik oranları gösteren liste.(Brüt karlılık oranı, cari aktiflerin cari borçları karşılama oranı, stok devir hızı öz sermaye karlılık oranı)
9)Yönetim kurulu ve genel kurul tutanakları.
10)Satılan mallardan iade edilenler ve diğer sorunlarla ilgili olarak alıcılardan gelen ve denetçinin dikkat etmesi
gereken mektup ve örnekler.
11)Görüş oluşturmada denetçiye yardımcı olması bakımından alıcılardan gelen teyit mektupları, stokların tutarları
ve değerlemeleri ile ilgili yazışmalar, cari ve ipotekli borçlara ilişkin mektuplar.

14- Bu soruda da bende farklı
XXXXSürekli (devamlı) Denetim Dosyası nedir içinde hangi belgeler vardır?XXX ICAEW a.e.g.s73
İşletme yönünden her zaman önemli olan ve sürekli yararlanılacak uzun süreli yararlanılacak uzun süreli
belgelerin saklandığı dosyadır.
1)Çeşitli kısa notlar( muhtıralar) ana sözleşme ve diğer anlaşmalar
2)Kira sözleşmesi toplu iş sözleşmeleri gibi önemli diğer belgeler.
3)Genel Kurul, yönetim kurulu ve diğer kurullara ait tutanaklar.
4)Hesap planı, muhasebe yönetmeliği ve örgüt planı
5)Önceki yıllara ait bağımsız denetçi ve iç denetçi raporları ve vergi beyanname örnekleri.
6)Önceki yılların faaliyet raporu ve mali tablolar
7)Denetim raporu ve mali tablo örnekleri.
8)Çeşitli sağlamalar
9)Düzeltici ve sınıflandırıcı kayıtlar gösteren belgeler
10)Çeşitli listeler ve hesap tahlil cetvelleri.

15-Bunda da eksik maddeler var.
XDenetim Raporunda Olumlu Görüş bildirmenin şartlarını maddeler halinde yazınız.X Hasan Türedi 96 s215
Hasan Gürbüz muhasebe Denetimi s225, Nejat Bozkurt Muh.denetimi s269
1)Denetim çalışmalarının her aşamasında Genel Standartlara uyulması
2)Denetim çalışmalarının çalışma alamı standartlarına uygun olarak yürütülerek yeterli kanıt toplanması
3)İncelenen mali tabloların G.K.G.M.İ.Lerine uygun şekilde düzenlenmesidir.
4)Uygulanan muhasebe ilke ve politikalarının dönemler itibarıyle uyumlu olması
5)Mali Tabloda gösterilen bilgilerin yeterli açıklıkta olması
6)İşletmenin mali tabloların gelecekte etkileyecek çok önemli belirsizliklerin bulunmaması.
7)Mali Tabloların yasal hükümlere uygun olarak düzenlenmiş olmaları.
8)Denetim çalışmalarında herhangi bir kısıtlamanın konulmamış olması.

16-Denetim Raporunda Şartlı görüş belirtmeyi tanımlayarak gerekçelerini maddeler halinde yazınız. Hasan Gürbüz 225
Denetçi birkaç önemsiz konu dışında mali tablolarla ilgili olarak olumlu bir görüşe varmışsa raporunda şartlı görüş
belirtir.
1-Denetlenen işletme tarafından denetim çalışmalarına bazı sınırlamalar konulması
2-Denetçinin ve denetlenen işletmenin kontrolu dışında kalmalarından dolayı bazı denetim çalışmalarının
yapılmamış olması gerekli denetim kanıtlarının sağlanamamısıdır.
3-Denetlenen mali tabloların G.K.M.İ.lerine uygun olarak düzenlenmemisidir.,
4-Mali Tabloların düzenlenmesinde muhasebe ilkelerinin tutarlı şekilde uygulanmaması.
5-Mali Tabloların yeterli açıklıkta düzenlenmemiş olmaları.
6-Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalarının bulunması.
7-Mali Tabloları gelecekte etkileyebilecek önemli belirsizliklerin bulunması.
 
Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
Ynt: Hasan Türedi Muhasebe Denetim Ders Notları.

Bu notların çıkarılmasında emeği geçen başta erkan212 ve nuretns adlı arkadaşlar olmak üzere herkese teşekkür ederim.
 

Benzer konular

Üst