Hurdaya Ayrılan Otobüs

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
804
Konum
İst
Selamlar, yolcu tasıma işiyle ugrasan firmadaki otobüs cok eski oldugundan 3858 nolu yasadan faydalanıp hurdaya ayrıldı, Hurdaya ayrıldıgından Kdv hesaplanmayacak, peki fatura kesmemiz gerekiyor mu ? Hurda bedeli gelir olarak yazılacak mı ?
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Sayın FATİH PESEN;

Hurda işletme müdürlüğüne teslim edilen otobüsün satışından dolayı elde ettiğiniz kazanç her türlü vergi resim ve harçlardan ayrı tutulmuştur.
Satışı yaptığınız hurda otobüs için hurda işletme müdürlüğü tarafından yatırılacak tutar için fatura düzenlemeniz gerekir.

İyi Günler.
 

FATİH PESEN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
804
Konum
İst
Yanıt ıcın teşekkürler. Aşağıda bulduğum özelge de il özel idarelerının teslım aldıkları hurda taşıtların ssatışından elde ettıklerı kazançlar her türlü vergıden müstesnadır diyor.

Tasıtı hurdaya veren firma için bir muaflıktan bahsetmiyor. Bu yüzden hurdaya veren firmanın aldığı parayı gelir olarak beyan etmesı gerekmez mi ?


Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında, "Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar hertürlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz."hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan 33 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin 3 üncü bölümünün 5 inci fıkrasında, "Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmayacağından, trafik tescil kaydı silinen motorlu taşıtların iktisabı sırasında yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV indirim hesaplarından çıkarılmayacaktır." hükmü bulunmaktadır.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
İlgili ozelgede yazmadığı için sizin uygulayacagiz yöntemde muaflik olmayacak anlamına gelmiyor dikkat ederseniz fatura duzenleyeceginizi belirtmiştim buda gelir anlamına gelir.

İyi Günler.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,705
Konum
İSTANBUL
Sayın Fatih Peşen

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN 66 NOLU TEBLİĞ'de bu işlemlerin nasıl yapılacağı açıklanmıştır.Dolayısıyla diğer meslekdaşlarımızada yardımcı olur ümidiyle bu tebliğden alıntılar yaparak konuyu muhasebe örnekleriyle açıklmamaya çalışacağım.

Bu Tebliğ, modeli 1990 ve öncesi yıllar olan;a) Yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,
b) İnsan taşımak için imal edilmiş bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu taşıtları,
kapsar.

Bu Tebliğ kapsamına giren motorlu taşıt sahipleri;
a) İlgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayırma işlemlerini Maliye Bakanlığınca 4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin (Tebliğ No: 41) yayımlanmasından sonra yapmış/tamamlamış olmaları,
b) (a) bendine göre hurdaya ayrılmış olan taşıtı "taşıt olma özellikleri korunmuş/mevcut olarak" ve "Hurdaya Ayrılmıştır." kaşeli trafik tescil belgesinin aslı ile ödeme yapılacak hak sahibine ait banka adı ve IBAN numarasının belirtildiği dilekçe aslını (5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen hak sahipliğini kanıtlayıcı belgelerle) "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü"nün "İzmir-Aliağa Hurda Müdürlüğü" ve "Kocaeli-Seymen Hurda Müdürlüğü"nden herhangi birine bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren, Kırıkkale Hurda Müdürlüğü’ne ise 1/4/2013 tarihinden itibaren teslim etmiş olmaları,
halinde bu Tebliğde belirtilen ödentiyi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından almaya hak kazanırlar


Ödeme
MADDE 5 – (1) Taşıt sahiplerine veya kanuni temsilcilerine yapılacak ödemenin şekli, süresi ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
a) Hurdaya ayırma ve teslime ilişkin belgelerin MKEK tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına iletilmesini müteakip ödeme işlemlerine başlanır ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
b) MKEK tarafından tanzim edilen "Araç Durum Raporu", "Kantar Tartı Fişi", "Hurda Malzeme Teslim ve Tesellüm Tutanağı", ilgilinin dilekçesi ve "Hurdaya Ayrılmıştır." kaşeli "Trafik Tescil Belgesi"nin aslı, eğer trafik tescil belgesi zayi ise trafik tescil bürolarından temin edilebilen “Zayidir.” ibareli, onaylı 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1 formunun aslı ve yine trafik tescil bürolarından temin edilebilen Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 formu ve "Alacaklı Listesi" ödeme emrine bağlanır.
c) Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, dilekçelerinde belirttikleri banka adı ve IBAN numarasına yapılır. Dilekçeye banka hesap cüzdanlarının fotokopisinin eklenmesi zorunludur.
ç) Alacaklının kanuni temsilci olması halinde, kanuni temsili tevsik eden belge (tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; gerçek kişilerde ise vekaletname veya verasetname veya vesayetname) dilekçeye eklenir.


Ödeme miktarı
MADDE 7 – (1) 4 üncü maddede yer alan iş ve işlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca;
a) 1973 model ve öncesi taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,80 ] TL,
b) 1974, 1975 ve 1976 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 0,90 ] TL,
c) 1977, 1978 ve 1979 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,00 ] TL,
ç) 1980 ve 1981 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,10 ] TL,
d) 1982 ve 1983 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,20 ] TL,
e) 1984 ve 1985 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,30 ] TL,
f) 1986 ve 1987 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,40 ] TL,
g) 1988, 1989 ve 1990 model taşıtlar için [ taşıt ağırlığı (kg) x 1,50 ] TL,
şeklinde hesaplanan para miktarı yatırılır.
(2) Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır.
(3) Taşıtlar, Protokol hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla, MKEK’nin ilgili hurda işletmesi müdürlüğünün malı olmuş sayılır ve birinci fıkra gereğince yapılan ödemeden dolayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca söz konusu taşıtlar üzerinde bir hak ve pay istenmez. Ancak, MKEK hurdaya ayrılan taşıtlardan Bakanlığın talep edeceği taşıtları sergi, fuar, müze ve benzeri malzemesi olarak kullanılmak veya ihtiyaç sahibi ülkelere yardım amacıyla hibe edilmek üzere teslim aldığı şekliyle muhafaza eder. MKEK bu araçlar için Bakanlığa hurda ve nakliye bedeli ödemez.

Şeklinde tebliğde açıklamalar mevcuttur.Dolayısıyla aktife kayıtlı otobüs sizinde dediğiniz gibi KDV'siz fatura kesilecek.Kayıtlardan çıkarılacak.Fakat yukardaki açıklamalardan (Kırmızıyla boyalı) anlaşılacağı üzere hurda araçlarını teslim edenlere Madde 5 C bendinde belirtildiği gibi ödeme yapılacağından burada elde edilen Gelirin Vergi dışı kalması söz konusu değil.

Muhasebe uygulamasına gelince ;

Aktife kayıtlı araç (Amortisman ayrılmışsa ve Amortismanını doldurmuşsa)


_______________________________/_________________________________

257-Bir.Amort (B) 10.000.-tl

254-Taşıtlar (A) 10.000.-tl

_________________________________/___________________________________

Hesaba Para yatınca

_________________________________/___________________________________

102-Bankalar (B) 5.000.-tl549/ 679-Diğ.Olg.Dışı Gelir ve Karlar 5.000.-tl

____________________________________________/_____________________________

Not : Burda 679 hesap yerine eğer otobüs yenilecekse 549 hesapda kullanılabilir


Aktife Kayıtlı araç Hiç Amortisman ayrılmamış veya belli bir dönem ayrılmış ise muhasebe kayıtları

Hiç Amortisman ayrılmamış ise;
_______________________________/________________________________________
689-Diğ.Olg.Dışı Gid.Zarar (B) 10.000.-tl254-Taşıtlar (A) 10.000.-tl
__________________________________/_____________________________________

Eğer belli bir dönem Amortisman ayrılmış ise;


__________________________________/______________________________________

257-Bir.Amort (B) 2.000.-tl

689-Diğ.Olg.Dışı Gid.Zarar (B) 8.000.-tl

254-Taşıtlar (A) 10.000.-tl


_________________________________/______________________________________


şeklinde uygulanır.

Diğer yönden;

Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31 Aralık 2014 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28 Şubat 2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları alınmayacak. .

Saygılarımla FERHAT

 
Son düzenleme:
Üyelik
5 Tem 2013
Mesajlar
1
Konum
manisa
Ferhat bey; "Dolayısıyla aktife kayıtlı otobüs sizinde dediğiniz gibi KDV'siz fatura kesilecek." yazmışsınız ama bu faturayı kimin adına keseceğiz?
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst