zirve

İadelerde Vergi Dairesine Borç

Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
Bir mükellefimiz bir firmaya mal satışı yapmış ve karşı tarafta yurt dışına ihraç ediyor. Daha sonra malı alan taraf vergi dairesinden iade talep ediyor ve vergi dairesi ilk malı satan yani bizim firmanın vergi dairesine borcunun olmasından daolayı diğer firmanın iadesini vermiyor ve işlemlerini yapmıyor. Bunun hakkında bilgi alabilirmiyim
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: İadelerde Vergi Dairesine Borç

Sayın K O N Y A L I,

Borcunuz bulunmasından dolayı böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum. İmalatçı veya alt firmaların vergi borcu olması, iade mekanizmasının işlemesine engel değildir. Başkaca bir sorun vardır. Vergi borcu yanısıra imalatçı firma veya altı firmaları kod listesinde olabilir mi?
 
Üyelik
27 Tem 2006
Mesajlar
12
Ynt: İadelerde Vergi Dairesine Borç

Sayın GMANCE

Bağlı bulunduğumuz vergi dairesi, kdv mahsup talebinde grup şirketlerin vergi borcunu kontrol ediyor.
ve hatta,
Şirket ortaklarımızdan biri başka bir şirkete de ortaktı.
Diğer şirket iade talebinde bulundu. Vergi dairesi de talepte bulunan şirketin ortaklarının diğer şirketlerine de bakmış borçları varmı yokmu diye ve sorun çıkardı.

Daire tahsil için tüm yolları kullanıyor son zamanlarda.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: İadelerde Vergi Dairesine Borç

Sayın shyilmaz,

Böyle bir uygulamaya söyleyecek hiç bir söz bulamıyorum. Bu tarz bir uygulama hiçbir yerde yazmıyor. Ancak.....
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: İadelerde Vergi Dairesine Borç

borcu olup işyerini kapatmak isteyene "borcunu ödemeden kapanış veremezsin" zorlaması gibi bir şey.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: İadelerde Vergi Dairesine Borç

Sayın shyilmaz,

Uygulamanın kişilerin diretmesi sonucu saptırıldığına ilişkin bir mukteza;

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı

Katma Değer Vergisi Gelir
MüdürlüğüTARİH : 23.01.2003

SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.32.382

KONU : Mükellefin ihracat istisnasından doğan KDV iade

alacağının mal alımında bulunduğu firmaların ödenmeyen

borçlarına bloke edilmesi.

????????? MÜDÜRLÜĞÜNE
Daireniz ???. vergi no.lu mükellefi ????. Ltd. Şti. tarafından Defterdarlığımıza verilen ve bir örneği ilgi (?)?da kayıtlı yazımız ekinde dairenize gönderilen dilekçede, ????? dönemleri ihracat KDV iade talebinde bulunduğu, ancak mal satın aldığı firmaların KDV borçlarının olduğu, bu borç tutarına isabet eden KDV miktarının ödenmeyip bloke edileceği borçların ödenmesi şartıyla kalan kısmın iade edileceğinin sözlü olarak bildirildiği, firmanın ????.. Dairesinin tahsilat memuru durumuna düşürüldüğü, firmalardan bu borçların vergi dairesine yatırılmasının sağlanmasının istenildiği belirtilerek konu hakkında tarafımızdan görüş talep edilmektedir.Konuyla ilgili olarak dairenizden alınan ilgi (?)?de kayıtlı yazınızda, daireniz mükellefi ????. Ltd. Şti?nin ????.. dönemleri KDV iade alacaklarının teminat mektubu karşılığında talep edildiği, ihraç konusu tekstil ürünlerini ???. San. Ltd. Şti., ???.. Tic. Ltd. Şti., ?.. Ltd. Şti.?den temin ettiği, ???. San. Ltd. Şti. için ????.Dairesinden alınan ???.tarih, ??? sayılı yazıda ödevlinin borçlarını ödemediği, borcu bulunduğu mükellefin alt firmalarındaki olumsuzluklar sebebiyle incelemeye sevk edildiği, ?????Tic. Ltd. Şti.?nin bilgisayar kayıtlarında ??..?de yer aldığı ve borçlarını ödemediğinin, ???. Tic. Ltd. Şti.?nin borçlarını ödemediği bilgisayar kayıtlarından görüldüğü belirtilmiş olup, ödevliden borçlarını ödemeyen mükelleflerden olan alışlara isabet eden kısmının ödenmesi veya mahsup talep edilmesi aksi halde olumsuzluk tespit edilen alışlara ait 4 kat teminat alınması gerekeceğinin bildirildiği ödevli tarafından ??? tarih ??.. sayılı dilekçe ile mahsubu gereken kısmın bloke edilerek kalan kısmın iadesini talep etmiş olduklarını, bu nedenle mal alımında bulunduğu firmaların tahakkuk edip ödenmeyen borçlarının bloke edilerek bakiyelerinin ödendiği belirtilmektedir.84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin II- Özel Esaslar bölümünün 1.5 Olumsuz Tespit başlıklı bölümünde;?Aşağıda belirtilen durumlar olumsuz tespit sayılır;?-Belge düzenleyen veya kullanan mükellef nezdinde yapılmakta olan incelemede veya bu mükellefin ticari ilişkide bulunduğu diğer kişi veya kurumların incelenmesi sırasında yahut yetkili makamların yazıyla bildirmesi üzerine SMİYB düzenlendiği veya kullanıldığının vergi dairesinin ıttılaına girmesi- Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle ilgili dönem defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi veya birden fazla döneme ilişkin olarak katma değer vergisi beyannamesinin (süresinden sonra verilenler hariç) verilmemesi,- Yapılan yoklama ve araştırmalarda mükellefin bilinen adreslerinde bulunamaması (bu durumda olan mükelleflerden iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönem itibarıyla vergiye müteallik ödevlerini yerine getirdiği tespit edilenlerin işi bıraktığına ilişkin bildirimde bulunmamış olmaları olumsuz tespit sayılmaz.),- Mükelleflerin işletmelerinin sermaye tutarı, kullandıkları kredi miktarı, üretim tesisi olanlarda tesisin kapasitesi, verimliliği, istihdam ettikleri işçi sayısı gibi unsurlar ile iş hacmi arasında bariz bir nispetsizlik bulunması. Şu kadar ki, bu tespitin en az vergi dairesi müdür yardımcısı başkanlığında oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından mükellefin iş yerinde yapılacak bir yoklama ile tutanağa bağlanmış olması gerekir.?denilmektedir.Yine aynı, Tebliğin; II- Özel Esaslar 3. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar başlıklı bölümünde;3.1. Kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayanların mal veya hizmet satın aldığı mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunması halinde, bu mükelleflerden yapılan (haklarında olumsuz tespit bulunanlardan sadece olumsuz tespitin yapıldığı dönemlerdeki) alışlara isabet eden kısma dört kat teminat gösterilmesi veya bu alışlara isabet eden kısmın iade talebinden çıkarılması halinde, kalan kısma ve diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.Hakkında olumsuz rapor bulunanlardan alınan kısma isabet eden vergiye ilişkin teminat iade talebinde bulunan nezdindeki, olumsuz tespit bulunandan alınan kısma isabet eden vergiye ilişkin teminat ise hakkında olumsuz tespit bulunan mükellefle ilgili, incelemenin sonucuna göre çözülür.Tebliğin 4.2. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Tespit Bulunanların İade Talebi bölümünde;?Doğrudan mal ya da hizmet temin ettiği safhadan önceki safhalardaki mükellefler hakkında Tebliğin (II/1.5.) bölümünde sayılan olumsuz tespit bulunan ancak kendileri veya doğrudan mal ya da hizmet temin ettiği mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayan mükelleflerin iade talepleri, olumsuz tespite konu alışlar için 4 kat teminat gösterilmesi halinde genel esaslara göre yerine getirilir. Bu nedenle gösterilen teminat, olumsuz tespit bulunan mükellefle ilgili olarak yapılacak inceleme sonucuna göre çözülür.?denilmektedir.Aynı tebliğin III Müteselsil Sorumluluk bölümünün 1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar başlıklı bölümünde ;?Mal veya hizmet alım-satımında satıcının katma değer vergisini Hazine'ye intikal ettirmediğinin tespit edilmesi halinde, bu satıcı tarafından doğrudan mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen mükellefler, işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi ile sınırlı olmak üzere, Hazine'ye intikal etmeyen vergiden bu tebliğin III/2. bölümünde, belirtilen usul ve esaslara göre satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.Yine aynı Tebliğin 1.2. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar bölümünde ise;?Bir mükellefin, mal veya hizmet temin ettiği safhalardan daha önceki safhalarda, bu mal veya hizmetle ilgili katma değer vergisinin Hazine'ye intikal ettirilmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulabilmesi için, sözü edilen mükellef ile vergiyi Hazine'ye intikal ettirmeyenler arasında; menfaat sağlayan doğrudan bir ilişkinin veya hısımlık, sermayesine katılma, organizasyon veya yönetimi içinde yer alma şeklinde dolaylı bir ilişkinin mevcudiyetinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporlarda açıkça belirtilmiş olması zorunludur.?denilmektedir.Diğer taraftan, daireniz mükellefi ????..İth. İhr. Ltd. Şti.?nin mal alımında bulunduğu ???.. San. Ltd. Şti. hakkında bağlı bulunduğu ???.. Müdürlüğü?nden alınan ??..tarih ve ??.. sayılı yazı ekindeki listede ???.. Ltd. Şti.?nin ????.. San. İth. İhr. Ltd. Şti.?ne mal sattığı dönemde incelemeye sevkine sebep olan olumsuz mükelleflerden mal alışının olmadığı görülmüştür.Buna göre, daireniz mükellefi ?????. San. İth. İhr. Ltd. Şti.?nin ????..dönemleri mal alımında bulunduğu ?????.Müdürlüğü mükellefi ???.. San. Ltd. Şti. yapılan yoklamalarda adresinde bulunmadığından bu mükelleften olan alışlarına 4 kat teminat gösterilmesi veya bu alışlara isabet eden kısmın iade talebinden çıkarılması veya YMM tarafından ????.San.Ltd.Şti.?nin dairenin mükellefine mal teslim ettiği dönemlerde adresinde faal ve gerçek bir mükellef olduğunun, mal alımlarının gerçek ve bedellerinin müteselsil sorumluluk kapsamında ödendiği, alıcı ile satıcı arasında doğrudan veya dolaylı olarak menfaat ilişkisi olmadığının tevsik edilmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, aksi halde inceleme sonucuna göre işlem yapılabilecektir.Ayrıca, ödevlinin mal ve hizmet alımında bulunduğu ????.. Dairesi mükellefi ?????Ltd. Şti.?nin ????..San. İth. İhr. Ltd. Şti.?ne mal teslim ettiği dönemde haklarında olumsuz tespit bulunan ve incelemeye sevk edilmesine gerekçe olarak gösterilen mükelleflerden mal alışında bulunmadığından, gerek bu mükelleften olan alımlarının gerekse ???..Başkanlığı mükellefi ???.Tic. Ltd. Şti. arasındaki alış verişin gerçek olması, mal bedeli ödemelerinin söz konusu Tebliğin müteselsil sorumlulukla ilgili bölümünde açıklanan şartlara uygun olarak yapıldığının ve satıcı ile alıcı arasında muvazaaya dayanan işlem veya menfaat sağlayan doğrudan veya dolaylı bir ilişkinin bulunmadığının tespit edilmesi halinde mükellefin KDV iade (mahsup) işlemlerinin genel hükümler çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, mükellefin alt firma borçlarına mahsup talep etmesi için zorlanması mümkün bulunmamaktadır.


Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak dilekçesine istinaden mükellefe de bilgi verilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst