İç Yönerge Ve İmza Sirküleri Hk.

Üyelik
17 Nis 2016
Mesajlar
149
Konum
istanbul
Sn. Arkadaşlar,

A.Ş.

A grubu İmza Yetkililerimiz : ......… konulardan sorumlu genel müdür yardımcıları

B grubu imza yetkililerinmz : Genel müdür ve .......... konulardan sorumlu genel müdür yardımcıları

İç yönergede A ve B grubu imza yetkilerini ve imza şekillerini belirledik. İç yönergenin bir maddesinde gümrük ile ilgili işlemler var. buradaki işlemler için münferiden daha alttaki personellere imza yetkisi verebilir miyiz ? Gel de işin içinden çık.. Gümrük Müdürlüğü alt kadrodan yetki verilen bu isimleri ticaret sicil gazetesinde görmek istiyor ayrıca...

Saygılarımla.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,250
Konum
İstanbul
2. bir iç yönerge yapın ve burada da b grubu imza yetkililerin altında ki personellere a-1 ve a-2 diye iki üç yetki sınırlaması yapın ve bunu karar defterinize yapıştırın genel kurulda olması gerekiyor bu da sanırım.
Ondan sonra da o iç yönergeye ithafen atayabilirsiniz diye düşünüyorum.

Ama bunu yine de ito ticaret sicil ile yüzyüze görüşerek yapın.

Yada birinci iç yönergeyi iptal edip, hepsini kapsayan geniş bir iç yönerge yapacaksanız sil baştan.
 
Üyelik
17 Nis 2016
Mesajlar
149
Konum
istanbul
2. bir iç yönerge yapın ve burada da b grubu imza yetkililerin altında ki personellere a-1 ve a-2 diye iki üç yetki sınırlaması yapın ve bunu karar defterinize yapıştırın genel kurulda olması gerekiyor bu da sanırım.
Ondan sonra da o iç yönergeye ithafen atayabilirsiniz diye düşünüyorum.

Ama bunu yine de ito ticaret sicil ile yüzyüze görüşerek yapın.

Yada birinci iç yönergeyi iptal edip, hepsini kapsayan geniş bir iç yönerge yapacaksanız sil baştan.
Şöyle yapabilir miyiz ? Mevcut İç yönergenin İptali .. Yeni bir İç yönergenin Kabulü.. İç Yönergeye Bir C Maddesi Eklenir.. Şu ünvanlı personellere şu kapsamda münferiden yetki denir.. Tescil ve ilan + imza sirküleri
Doğru mudur ?
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,146
Konum
İstanbul
Merhaba
Emin olmamakla birlikte şöyle olabileceğini düşünüyorum.
Yeni iç yönergenin kabulü ve tescili ile , bir önceki yönergenin otomatik iptal olacağını düşünüyorum.Ayrıca "önceki hazırlanan yönergenin iptali" diye bir atıfta bulunmak gerekli mi, çok emin değilim açıkcası.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,146
Konum
İstanbul
Daha önce hazırladığım iç yönerge çalışmasını gönderdiğim bir meslektaşım, a.ş. için bir yönerge hazırlayarak elimde bulunsun diye banada göndermişti.
belki faydalı olur diye,aşağıya aktarıyorum.

....... ŞİRKETİ'NİN
.../.../... TARİHLİ 01 NO'LU İÇ YÖNERGESİ
İşbu iç yönerge ile;
1) Şirketi idare ile dışarıya karşı temsil edecek her türlü muamele ve imza konularında, Şirketi temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin
A Grubu İmza Yetkilileri olarak:
- Yönetim Kurulu Başkanı
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri
B Grubu İmza Yetkilisi Olarak:
- Mali ve İdari İşler Koordinatörü
- Üretim Planlama Sorumlusu
C Grubu İmza Yetkilisi Olarak:
- Finans Müdürü
- Muhasebe Sorumlusu
olmak üzere üç grupta toplanması, imza yetki kapsamlarının aşağıda belirtilen şekilde tanzim edilmesi ve imza yetkililerince aşağıda belirtilen şekilde kullanılması,
2) Mevcut idari yapının Müdürlerin ve Sorumluların Yönetim Kurulu'na bağlı olması şeklinde oluşması
karar altına alınmıştır.
I)
-Şirketle ilgili bütün Resmi ve Gayriresmi Daireler, Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri, İdari, Adli, Askeri Makamlar, Bankalar, hakiki ve hükmi eşhaslar kısacası tüm devairi devletin kafesinde her sıfat tarik ve sulh ve ibraya, Bankalarda hesap ve akreditifler açmakta, kredi almakta, her mahiyet ve miktardaki mukaveleyi akdetmeye, taahhüt ve kefalet vermeye, genel ve özel vekaletnameler vermeye, her türlü konuda vekil tayin ve azle, ezcümle tüm evrak ve senedin imzasında, Şirketin her türlü temsil ve ilzamı hususlarında ilk imzası (A) Grubu imza yetkililerinden birine ait olmak kaydıyla, ikinci imzanın (A) veya (B) Grubu imza yetkililerinden birinin, Şirket resmi unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketin temsil ve ilzamına;
II) Aşağıda belirtilen,
-Şirketi yurtiçi ve yurtdışındaki bilumum İdare ve Daireler, makam ve merciler ile kurum ve kuruluşlar, Bankalar, Genel Müdürlükler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Belediyeler, Tapu Sicil Müdürlükleri ile diğer bütün gerçek ve tüzel kişiler nezdinde tam bir yetki ile temsil etmek,
-Her türlü yönetim komitesine yeni üye seçmek ve/veya mevcut üyeleri değiştirmek,
-25.000,-TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)'na kadar hisse senedi, tahvil ve sair menkul kıymetlerin alım, satım, devir, ferağ, terhin, temlik veya kiralanmasına ilişkin kararları almak ve/veya sözleşmeleri yapmak,
-Yeni şube ve/veya satış ofisleri ve/veya yan kuruluşları açmak, kapatmak,
-25.000,-TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)'na kadar banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanmak,
-Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket adına yurtiçinde ve yurtdışında her türlü satın alma işlemini gerçekleştirmek,
-Maddi değeri 25.000,-TL'yi aşmayan her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluş ile sözleşmeler imzalamak,
-Bankalar, Vergi Daireleri, Defterdarlık, Maliye ve Müdürlüklerinde, Belediyeler, İmar Müdürlükleri, Türk Telekom, SGK, ASKİ, EGO, TEDAŞ, TEİAŞ, BEDAŞ, Trafik, Özel İdareler ve sair resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak tesis, tescil ve sair işlemleri takip etmek, tutanakları imza etmek,
-Sigorta, Kambiyo, Gümrük, DPT, TSE, TÜİK, Harita Genel Komutanlığı, Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi, Kamu İhale Kurumu, KOSGEB, TÜBİTAK, Kooperatifler, Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar, Köy Hizmetleri, DSİ, İller Bankası, Karayolları, Orman İdareleri, Jandarma Komutanlıkları, Emniyet Müdürlükleri, Trafik, Köy Muhtarlıkları, her türlü Meslek Odaları, Turizm faaliyetleri gösteren birimler, Seyahat Acenteleri vs. tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketi temsil etmek, yazışma, taahhütname, sözleşme, bildirge ve beyanname tanzim ve imza etmek, abone kayıt ve tescil işlemlerini yapmak, gerektiğinde Şirket alacaklarını tahsil etmek,
-Şirketi yabancı Konsolosluklarda, Elçiliklerde, Ticaret Ataşeliklerinde, Dış Temsilciliklerde, Sanayi ve Ticaret Müsteşarlıklarında tam yetki ile temsil etmek,
-Şirketi İcra Dairelerinde tam bir yetki ile temsil etmek, dosyalar açmak, kapatmak, Şirket borçları ile ilgili açılmış dosyaları ödemek, kabul etmek, reddetmek veya taksitlendirme talebinde bulunmak, alacakları tahsil etmek,
-Şirket adına her türlü dava açmak, açılan davayı kabul etmek, reddetmek, sulh ve ibraya hakem seçmek, davalara müdahil olmak, adli takiplerde uzlaşmaya varmak,
-Sigorta poliçe, zeyilname, ibraname ve eklerini imzalamak,
-Şirkete alınacak her türlü nakil vasıtalarını, iş makinelerini satın almak, kiralamak, kiraya vermek, kayıt ve tescil işlemlerini yapmak, vergilerini ödemek, plaka ve ruhsatlarını almak, gerektiğinde bunların satış işlemlerini yapmak, noterliklerde satış senetlerini imzalamak, bedellerini tahsil etmek,
-Bankalarda her türlü hesaplar açmak, gerektiğinde bunları kapatmak, bu hesapların açılmasına ilişkin sözleşmeler imzalamak, tanzim edilmiş bulunan teminat mektuplarını bankalardan almak, ilgili makamlara vermek, işi biten teminat mektuplarını ilgili makamlardan geri almak,
-Akreditifleri açmak ve kapatmak, bununla ilgili her türlü evrakı imzalamak,
-Şirket ile ilgili olarak 5.000,-TL (Beşbin Türk Lirası)'na kadar olan adli takiplerde uzlaşmaya varmak,
-25.000,-TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)'na kadar çek veya talimatla para çekmek, havale ve EFT’ler yapmak, Şirket alacaklarını çek, senet ve nakden tahsil etmek, Şirket adına tanzim edilmiş bulunan çekleri tanzim mahallinden almak, ilgili Bankalardan tahsil etmek,
-Bankalar arası Şirket hesaplarına virman talimatı vermek,
-Aynı banka ve şubelerindeki Şirket hesaplarına virman talimatları vermek,
-Tahsil amacıyla müşteri çeklerinin bankalara tevdi edilmesi veya geri alınması işlemlerini gerçekleştirmek,
-İştirak ettiği Şirketlerin Genel Kurul veya Ortaklar Kurulu toplantılarında Şirketi temsile ilişkin vekaletnameleri vermek,
-Yukarıda belirtilen işlemler ile ilgili yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile ilgili olarak, başkalarına tevkil, teşrik ve azil yetkilerini de içermekte olan vekaletnameleri vermek ve azletmek
hususlarında, ilk imzası (B) Grubu imza yetkililerinden birine ait olmak kaydıyla, ikinci imzanın (A), (B) veya (C) Grubu imza yetkililerinden birinin, Şirket resmi unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketin temsil ve ilzamına;
III) Aşağıda belirtilen,
- Şirketi temsil ve ilzam eden, taahhüt altına sokan 10.000,-TL (Onbin Türk Lirası)'na kadar olan işlemleri gerçekleştirmek,
- Tahsil amacıyla müşteri çeklerinin bankalara tevdi edilmesi veya geri alınması işlemlerini gerçekleştirmek,
- Bankalar arası Şirket hesaplarına virman talimatı vermek,
- Aynı banka ve şubelerindeki Şirket hesaplarına virman talimatları vermek,
- Şirket adına düzenlenmiş her meblağdaki kambiyo senetleri karşılığında verilecek tahsil makbuzlarını imzalamak
hususlarında (A), (B) veya (C) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket resmi unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketin temsil ve ilzamına,
IV) Aşağıda belirtilen,
-Şirketin işletme konusuna dahil olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Vergi Daireleri, Gümrükler, Ticaret Odaları, Ticaret Sicili Memurluğu ve sair Resmi Daire ve Müesseselerde her türlü iş takibi ve başvuruda bulunmak, her türlü beyanname ve resmi evrakı imzalamak, Şirkete ait düzenlenecek fatura, irsaliye, dekont, makbuz gibi Şirketi taahhüt altına sokmayan işlemleri gerçekleştirmek,
-Vergi Daireleri, Defterdarlık, Maliye ve Müdürlüklerinde Şirketi temsile, işleri takibe, gerekli evrak, belge, izin ve ruhsatları almaya, her türlü vergi cezalardan dolayı vergi itiraz, temyiz, uzlaşma ve takdir komisyonlarında Şirketi temsile, hak ve menfaatleri savunmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutulacak zabıtları kabul veya redde, itirazlarda bulunmaya, imzalamaya, ticari defterleri ve belgeleri ibraza, Vergi Dairelerinde Katma Değer Vergisi iadeleri ile ilgili her türlü beyanname, liste, dilekçe sair evrakları imzalamaya, iade talepleri ile ilgili teminat mektuplarını ilgili idareye vermeye ve geri almaya, bu işlemle ilgili tutanakları imzalamaya, iade edilecek her miktardaki çekleri almaya, bu çekleri karşılığı Şirket hesabına yatırılmak üzere ilgili banka şubelerine tevdi etmeye, keza gerek istihdam edilen personel adına gerekse Şirket adına tahakkuk etmiş veya edecek vergi iadelerini her defasında ait olduğu makam veya havale olunacağı banka veznelerinden talep tahsil ve Şirket ile ilgili olarak fatura, makbuz ve sair belgeleri gerektiğinde matbaalarda bastırmaya, ilgili vergi dairesinden izin belgeleri talep etmeye, almaya, noterlik dairesinde tasdik ettirmeye,
-T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri İl Müdürlüğü, Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Grup Başkanlıkları, Türkiye İş Kurumu ve bu Kuruluşların İl Müdürlüklerinde Şirketi temsil ve ilzam etmek, İşyeri Bildirgesi, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu, Sigortalı Hesap Fişi, Ücret Tediye Bordrosu, Sağlık Belgesi, Vizite Kağıtlarını ve beyannameleri vs. imzalamak, sigorta teftişleri vermek ve her türlü yazışma ve tutanakları imzalamak, tebellüğ etmek, gerekli itirazları yapmak, kararları kabul veya reddetmek,
-Şirket tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna internet ortamında verilebilmesi için anılan Şirket nam ve hesabına bu Kuruma başvuruda bulunması, e-bildirge sözleşmesini imzalaması, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi zarfını Kurumdan imza karşılığında teslim alması, işyerinde çalışan sigortalılara ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin internet ortamında Kuruma gönderilmesi ve bu konudaki diğer işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,
-T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlükleri nezdinde teftişler vermek, görüşmeler yapmak, tutanaklar imzalamak, yazışma, beyanname ve bildirgeler imzalamak, tesis, tescil ve sair işlemleri takip etmek,
-PTT, Türk Telekom, EGO, ASKİ, TEDAŞ, TEİAŞ, BEDAŞ, Bakanlıklar, Belediyeler, İmar Müdürlükleri ve sair tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketi temsile, yazışma, taahhütname, sözleşme, bildirge ve beyanname tanzim ve imza etmek, abone kayıt ve tescil işlemlerini yapmak, gerektiğinde Şirket alacakları, teminat ve güvencelerini tahsil etmek,
-Şirket adına gelecek her türlü koli, resmi mektup vs. gönderileri geldikleri yerlerden almak ve mukabilindeki vesaiki imzalamak,
-Şirket adına banka havalesi dışında gelecek her türlü havale ve mukabilindeki vesaiki imzalamak,
-T.C. hudutları dahilindeki Türk Telekom A.Ş., GSM, Digiturk, elektrik, su, telefon, ADSL (internet), doğalgaz ve Kablo İletişim A.Ş. işlemlerini başlatmak, bağlattırmak, nakletmek, devir almak, devir etmek, abonelik tesis ettirmek ve kapatmak, ilgili kurumlarda gerekli sözleşme ve işlemleri imzalamak, ilgili evrakı tebliğ ve teslim etmek, elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kablo TV'lerin saat ve şebekelerini taktırmak, nakletmek ve tesis ettirmek, muayene ve kontrollerini yaptırmak, bozuk olanları değiştirmek, yerine yenilerini takmak, abonelik ve fatura harç ve bedellerini yatırmak, fazla miktarları geri almak, abonelikleri kapatmak, iptal ettirmek, yatırılan güvence bedellerini geri almak, bu işler ile ilgili olarak gerekli her türlü işlemi takip etmek ve sonuçlandırmak, imza etmek,
hususlarında (A), (B) veya (C) Grubu imza yetkililerinden birinin Şirket resmi unvanı altına münferiden atacakları imza ile Şirketin temsil ve ilzamına oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Son düzenleme:
Üst