zirve

İhraç Kayıtlı Satış Gerçekleşmemesi

Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
295
Konum
BURSA
imalatçı olarak bir firmaya ihraç kayıtlı mal sattık bu firma 90 gün içinde kısmi çıkış yaptı imalatçı olarak bize bir fatura kesin ihraç kayıtlı çıkılmayan kdv bedelini cari hs yansıtıp size ödeme çıkartalım diyorlar.

1-bu gönderilmeyen mallar ile ilgili imalatçının sorumlulugu ne olur
2-vergi dairesine bildirimde bulunmak gerekir mi
3-kdv bedelini yansıtma kesilecek fatura uygulama olarak dogrumu

saygılarımla
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: İhraç kayıtlı satış gerçekleşmemesi

Bu işte imalatçının hiçbir sorumluluğu yoktur
zaten ihraç kayıtlı satışlarda ihracat gerçekleşmediği sürece tecil edilen kdv borç olarak durur
normal olarak ihraç kayıtlı kdv nizi ödeyeceksiniz
isterseniz bildirin ancak gerek yoktur bildirime çünkü ihraç kayıtlının özelliği kdv nin beyan edilmesidir
ödenmemiş olan kdv fatura ile yansıtılmaz çünkü zaten faturada gösterilmiştir bu sebeple kayıt yapılarak cari hesaba atılır tecil kdv ile düzeltilerek gerekirse dekont ile gerçekleşmeyen ihraç kayıtlı kdv nin hesabınıza devri denir
ayrıca benden tavsiye
ihraç kayıtlı faturaları işlerken tüm fatura bedelini cariye borç olarak kayıtlayın ne zaman ihracat gerçekleşirse o zaman cariden düşün
 
M

manasse

Ziyaretçi
Ynt: İhraç kayıtlı satış gerçekleşmemesi

Bu tip olaylarda yasa gereği, ihraç kayıtlı satış yapılmadı ise ihracatçı firma yapamadığı ihracata ait kdv bedelini imalatçı firmaya öder.

Gönderilmeyen mal ile ilgili olarak düzeltme beyannamesi vereceksiniz, ihraç kayıtlı mala ait kdv iadesinden vazgeçeceksiniz

Vazgeçtiğiniz kdv. yi ihracatçıdan alacaksınız.

İhraç kayıtlı faturada daha önce kdv.yi belirtmiştiniz. Bu durumda, ihracatçı firma, geriye dönük olarak o kdv.yi beyannamesinde ve kayıtlarında gösterecek, düzeltme beyannamesi verecektir.

Dolayısıyla herhangi bir fatura kesmeden bu kdv. düzeltilebilir ve ihracatçı da size parayı gönderebilir.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: İhraç kayıtlı satış gerçekleşmemesi

Kdv beyannamesinin düzeltilmesine gerek yoktur (tabi düzeltilirse daha iyidir) çünkü ihracat gerçekleşmeden zaten iade işlemleri yapılmamıştır ve borç dökümü aldığında tecil gözüken kdv borç olarak gözükür
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: İhraç kayıtlı satış gerçekleşmemesi

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı Katma Değer Vergisi Gelir
Müdürlüğü

TARİH : 30.04.2003
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11.2185
KONU : İhraç kayıtlı satılan malın iadesinde KDV?nin ne şekilde beyan edileceği.

?????? TİC LTD ŞTİ
İlgi dilekçeniz ile 3065 Sayılı KDV Kanunu?nun 11/1-c bendi kapsamında ihraç kayıtlı mal teslimi hükmüne göre düzenlemiş olduğunuz faturalarda ihracatçı firmadan KDV tahsil edilmediğini, vergi dairenizce de ödenecek KDV?lerinin tecil edildiğini ancak bazı durumlarda ihracat gerçekleşmeden (3 aylık süre dolmadan) ihracatçı firma tarafından ihraç kayıtlı teslim ettiğiniz malların iade edilebildiğini, ihracatçı firmanın düzenlemiş olduğu iade faturalarında KDV hesaplandığı ve bu tutarın tarafınızdan talep edildiği, fakat ihracatçı firmanın iade faturasındaki KDV tutarını beyannamelerindeki tecil edilecek KDV tutarından düştüğünüzü, ihracatçı firmanın iade ettiği bu mallara ait KDV?ni iade faturalarının düzenlendiği dönem KDV beyannamesinde hesaplanan KDV içinde beyan ettiğini bildirdiği, bu durumda ne tür bir işlem yapacağınız hakkında tarafımız görüşü sorulmaktadır.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesine göre, Türkiye?de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Aynı Kanunun 11/1-c bendinde;
?İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
Söz konusu malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen vergi terkin olunur.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan vergi, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammının %50 fazlası ile birlikte tahsil olunur. Ancak ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanunu?nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen verginin tecil edildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği.? açıklanmıştır.
Yine Kanunun ?Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi? başlıklı 35. maddesinde; ?Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır? hükmü yer almaktadır.
Buna göre, firmanızca ihraç kayıtlı satılan ancak süresinde ihracı gerçekleşmediğinden ihracatçı firma tarafından iade edilen mallarla ilgili tecil edilen vergi tarafınızca, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanuna göre belirlenen gecikme zammının %50 fazlası ile birlikte vergi dairesine yatırılacaktır.
Öte yandan, ihraç kaydıyla teslim edilen malların teslim edildiği vergilendirme döneminde ihracatçı tarafından iade edilmesi halinde 35. maddedeki şartlar dahilinde düzeltme işlemleri yapılacak iadenin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde ise fatura düzenlenecek ve düzenlenen faturada %18 KDV hesaplanacaktır. Hesaplanan bu KDV tarafınızdan ödenerek takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlerinize kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
4. İhracatın Gerçekleşmemesi Hali:
ihracatın gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammının % 50 fazlası ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilemememesi halinde tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil olunur.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.05.2003) gecikme zammıyla birlikte (**) tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz.
C _ İHRAÇ EDİLEN MALLARIN GERİ GELMESİ HALİNDE KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN OLARAK YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:

İhracatı gerçekleştirilen ancak Gümrük Kanununun 132. maddesine göre geri gelen mallar hakkında katma değer vergisi yönünden yapılacak işlemler 23 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'nin (E) bölümünde açıklanmıştır.
Katma değer vergisi ödenmek suretiyle veya Kanunun 11/1-c (Mal ve Hizmet İhracatı) maddesi çerçevesinde tecil-terkin kapsamında vergi ödenmeden satın alınan ve ihracatı gerçekleştirilen malların geri gelmesi halinde, terkin veya iadesi gereken katma değer vergisi ile ilgili olarak ne şekilde işlem yapılacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.
a) Katma Değer Vergisi ödenmek Suretiyle Satın Alınan veya İşletmede İmal Edilen İhraç Mallarının Geri Gelmesi:
İhraç edilen mallarla ilgili olarak iadesi talep edilen katma değer vergisi henüz nakden veya mahsuben iade edilmemiş ise, ihracatçının katma değer vergisi öncesinden yararlanmadığı kabul edilecek ve Gümrük Kanununun 132. maddesi uyarınca geri gelen mallar için gümrükte katma değer vergisi ödenmesi istenmeyecektir Bu durumda, ihracatçının ilgili dönem beyannamesinde "iade" olarak beyan edilen tutarın geri gelen mallara isabet eden kısmı, malların gümrükten çekilerek fiilen işletmeye girdiği vergilendirme dönemi katma değer vergisi beyannamesinin satışlardan iade edilen işlemlerle ilgili satırına yazılarak indirilecektir. İhraç edilen malın, bu mala ait katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesinden sonra geri gelmesi halinde ise, geri gelen mallara isabet eden iade tutarının gümrükte ödenmesi veya aynı miktarda teminat gösterilmesinden sonra ithalat istisnası kapsamında işlem yapılacaktır.
Geri gelen mallara ilişkin olarak yüklenilen vergilerin indirim yolu ile giderilmiş veya iade talep edilmeksizin sonraki dönemlere devredilmiş olması hallerinde, bu vergilere ilişkin olarak yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
b) Kanunun 11/1-c Maddesi Uyarınca Satın Alınarak İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi :
Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c (Mal ve Hizmet İhracatı) maddesi kapsamında teslim edilen ve ihracatı gerçekleştirilen malların Gümrük Kanununun 132. maddesinde belirtildiği şekilde geri gelmesi halinde ithalat istisnasından faydalanılabilmesi için, ihracatçıya düzenlenen faturada hesaplandığı halde tahsil edilmeyen katma değer vergisinin ihracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ödenmesi veya aynı miktarda teminat gösterilmesi gerekmektedir.
Bu durumda, Kanunun 11/1-c maddesi uyarınca fatura üzerinde hesaplandığı halde ihracatçı tarafından ödenmeyen katma değer vergisi tutarının ilgili gümrük idaresine ödendiğinin ihraç kaydıyla mal teslim eden tarafından tevsiki şartiyla, döviz alım belgesi ve gecikme zammı aranmaksızın anılan madde kapsamında terkin veya iade işlemleri yerine getirilebilecektir.
Öte yandan, geri gelen malların ihracatçılar tarafından imalatçılarına, tedarikçilerine ya da yurt içindeki üçüncü şahıslara teslimi, genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
İHRACATIN HERHANGİ BİR NEDENLE GERÇEKLEŞMEMESİ VEYA İHRAÇ EDİLEN MALLARIN HERHANGİ NEDENLE GERİ GELMESİ


(BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ EYLÜL 2006 301 SAYILI BASKISINDA YAYINLANMIŞTIR)


KDV si ihracat istisnasında direk ihracat ve ihraç kayıtlı satışlara ait malın yurt dışı edilişinden sonra geri gelmesi veya ihraç kayıtlı satışlarda süresi içinde yurt dışı edilemeyişi veya yurt dışı edilmesine rağmen herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde ihracatçı veya ihraç kayıtlı mal teslim eden imalatçı tarafından yapılması gerekenler daima tereddüt konusu olmuştur. Uygulamada sık sık karşılaşılan konuları 46 seri nolu KDV genel tebliği ve Gümrük kanunun 168, 169,170 inci maddesi çerçevesinde maddeler halinde değerlendirdiğimizde;


1- Direk ihracatta Yurt dışına çıkan malların herhangi nedenle geri gelmesi


İhracatçı tarafından imal edilerek veya tedarik suretiyle temin edilen malların ihracından sonra herhangi bir nedenle geri gelmesi halinde;

- İstisna beyan edilmiş ancak henüz iade veya mahsup işlemi yapılmamışsa;

Gümrük kanunun 168, 169, 170 inci maddesi gereğince işlem yapılmadan yani gümrükte herhangi bir vergi talep edilmeden malların gümrükten çekilerek fiilen işletmeye girdiği dönem KDV beyannamesinin mal iadeleri veya gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle düzeltilecek KDV sütununa (34 nolu sütun) yazılmak suretiyle indirilecektir.

- istisna beyan edilmiş iade veya mahsuptan faydalanılmışsa;

KDV yönünden yararlanılan kısım düzeltilecektir. Düzeltme,Gümrük kanunun 168, 169, 170 inci maddesi gereğince ihraç edilen mallar için nakden veya mahsuben alınan KDV nin Gümrük idaresine ödenmesi şeklinde gerçekleşecektir. Gümrük idaresi söz konusu ihracat işlemi için istisna beyan edilip edilmediği, beyan edilmişse; KDV iadesine konu edilip edilmediği, KDV iadesinden faydalanılmışsa ne kadar faydalanıldığını vergi dairesinden yazılı (Resmi) olarak araştırarak tahsil edeceği KDV sini tespit eder ve ihracatçıdan tahsil yoluna gider. Bu aşamada ihracatçının vergi dairesiyle bir ilişiği bulunmaz.
2- İhraç kayıtlı teslim edilen malın süresinde ve ek sürede ihracatının gerçekleşmemesi, ancak sonradan ihracının gerçekleşmesi hali;
İhraç kayıtlı satılan malların imalatçılarca ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara Maliye bakanlığınca uygun görülmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceği ve bu süre içinde ihracatın gerçekleştirilmesi halinde tecil-terkin ve iade den yararlanılabileceği 3065 sayılı kanunun 11/c maddesi amir hükmüdür.


Bu süreler dolmuş olmakla beraber veya ihracatçı tarafından ek süre de talep edilmemiş veya talep edilmiş ancak bu süreler geçtikten sonra malın ihraç edilmiş olduğu durumlarda; İmalatçının beyan ettiği ve tecil edilen KDV gecikme zamlı olarak imalatçıdan tahsil edilir. İmalatçı tarafından İhracatın süresinde gerçekleşmemesi VUK da yazılı mücbir sebeplerden kaynaklandığı tevsik edilirse (İmalatçı bu tevsik işlemlerini ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştirebilir) tecil edilen vergi gecikme zamlı değil tecil faizi alınarak tahsil edilir. İhracatçıya herhangi bir işlem yapılmaz. Çünkü malı vergisiz almış vergi tahsil etmeden ihraç etmiştir.


Ancak imalatçı bu zam veya faizi özel rücu hükümleri gereğince ihracatçıdan tahsil ederse Rücu gerçekleştiği dönemde ihracatçı bu vergiyi genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabilecektir.


İndirim ödenen KDV sinin KDV beyannamesinin mal iadeleri veya gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle düzeltilecek KDV sütununa (34 nolu sütun) yazılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. İndirimin mümkün olmaması halinde ihracatçının iade hakkı doğacaktır.


3- İhraç kaydıyla satın alınan mal İhraç edilemeyip malın tamamın veya bir
kısmının imalatçıya geri iade edilmesi hali;


Burada iki ayrı durum söz konusu olmaktadır.


a- Malın imalatçıya iadesi ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı vergilendirme dönemde gerçekleşmişse genel muhasebe prensipleri gereğince düzeltme işlemi yapılacak ve dönem beyannamelerine işlem düzeltilmiş şekliyle yansıyacağından başkaca bir şey yapılmasına gerek olmayacaktır.


b- Malın imalatçıya iadesi ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı vergilendirme döneminden sonra gerçekleşirse,


ihracatçı tarafından malın iade edildiği imalatçı adına fatura tanzim edilirken KDV hesaplanacak, hesaplanan KDV imalatçı tarafından ödenerek indirim konusu yapılacak, ihracatçıda tahsil edilen KDV olarak beyan edecektir.

İade edilecek KDV çıkmamış Sadece tecil edilecek KDV olup vergi tecil edilmişse, tecil edilen vergi gecikme zamlı olarak imalatçıdan tahsil edilecektir

İhraç kayıtlı satıştan dolayı imalatçının tecil edilen KDV si ile iade edilecek KDV sinin birlikte bulunması halinde iade edilecek KDV den ihracatçı tarafından iade edilen mala ait tecil edilen KDV miktarının tenzil edilmesi suretiyle iade miktarı hesaplanacak, yani iade azaltılacak, bu durumda imalatçıdan herhangi bir gecikme zammı talep edilmesi söz konusu olmayacaktır. İmalatçı adına tecil ile birlikte iade yapılmışsa ve tecil edilen vergi düzeltildiğinde fazla ve yersiz vergi iadesi alındığı tespit edilirse bu durumda vergi ziyaı hükümleri uygulanacaktır.

İmalatçının tahsil edilen vergi ve gecikme zammını ihracatçıya özel hukuk hükümleri çerçevesinde rücu hakkı mevcuttur. Rücu gerçekleştiği dönemde ihracatçı bu vergiyi genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabilecektir.
İndirim ödenen KDV sinin KDV beyannamesinin mal iadeleri veya gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle düzeltilecek KDV sütununa (34 nolu sütun) yazılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.. Burada Vergi idaresince ihracatçı firmaya herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir. zira alışta ödemediği KDV yi rücu yoluyla imalatçıya ödemiştir.


4-İhraç kayıtlı mal teslim alan İhracatçı ihraç kayıtlı aldığı malı ihraç etmeyip yurt içinde başka alıcılara satarsa;Bu satış işlemi genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabidir.
İade edilecek KDV çıkmamış Sadece tecil edilecek KDV olup vergi tecil edilmişse, tecil edilen vergi gecikme zamlı olarak imalatçıdan tahsil edilecektir

İhraç kayıtlı satıştan dolayı imalatçının tecil edilen KDV si ile iade edilecek KDV sinin birlikte bulunması halinde iade edilecek KDV den ihracatçı tarafından iade edilen mala ait tecil edilen KDV miktarının tenzil edilmesi suretiyle iade miktarı hesaplanacak, yani iade azaltılacak, bu durumda imalatçıdan herhangi bir gecikme zammı talep edilmesi söz konusu olmayacaktır. İmalatçı adına tecil ile birlikte iade yapılmışsa ve tecil edilen vergi düzeltildiğinde fazla ve yersiz vergi iadesi alındığı tespit edilirse bu durumda vergi ziyaı hükümleri uygulanacaktır.

İmalatçının tahsil edilen vergi ve gecikme zammını ihracatçıya özel hukuk hükümleri çerçevesinde rücu hakkı mevcuttur. Rücu gerçekleştiği dönemde ihracatçı bu vergiyi genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabilecektir.
İndirim ödenen KDV sinin KDV beyannamesinin mal iadeleri veya gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle düzeltilecek KDV sütununa (34 no lu sütun) yazılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Burada Vergi idaresince ihracatçı firmaya herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir. zira alışta ödemediği KDV yi rücu yoluyla imalatçıya ödemiştir.5-İhraç kayıtlı malın ihracatı gerçekleşmiş ancak imalatçının ihraç kayıtlı mal satışını yapmaya yetkili olmadığı sonradan anlaşılmışsa;

İade edilecek KDV çıkmamış Sadece tecil edilecek KDV olup vergi tecil edilmişse, tecil edilen vergi gecikme zamlı olarak imalatçıdan tahsil edilecektir

İhraç kayıtlı satıştan dolayı imalatçının tecil edilen KDV si ile iade edilecek KDV sinin birlikte bulunması halinde iade edilecek KDV den ihracatçı tarafından iade edilen mala ait tecil edilen KDV miktarının tenzil edilmesi suretiyle iade miktarı hesaplanacak, yani iade azaltılacak, bu durumda imalatçıdan herhangi bir gecikme zammı talep edilmesi söz konusu olmayacaktır. İmalatçı adına tecil ile birlikte iade yapılmışsa ve tecil edilen vergi düzeltildiğinde fazla ve yersiz vergi iadesi alındığı tespit edilirse bu durumda vergi ziyaı hükümleri uygulanacaktır.

İmalatçının tahsil edilen vergi ve gecikme zammını ihracatçıya özel hukuk hükümleri çerçevesinde rücu hakkı mevcuttur. Rücu gerçekleştiği dönemde ihracatçı bu vergiyi genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabilecektir.
İndirim ödenen KDV sinin KDV beyannamesinin mal iadeleri veya gerçekleşmeyen işlemler nedeniyle düzeltilecek KDV sütununa (34 no lu sütun) yazılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. İndirimi mümkün olmazsa ihracatçıya bu vergi iade edilir. Burada Vergi idaresince ihracatçı firmaya herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir. zira alışta ödemediği KDV yi rücu yoluyla imalatçıya ödemiştir.
6-İhraç kayıtlı mal süresinde ihraç edilmiş ancak herhangi bir nedenle geri
gelmişse;


Genel prensip imalatçıya ödenmeyen KDV nin Gümrük idaresine ihracatçı tarafından ödenmek suretiyle geri gelen malların ithalat rejimine tabi tutulmasıdır.


Bu ödemenin yapıldığını tevsik eden gümrük makbuzu veya vezne alındısının imalatçı tarafından bağlı olduğu Vergi Dairesine ibrazı halinde imalatçının tecil edilen vergisi terkin edilecektir

Mal Gümrükte KDV ödenerek ithal rejimine tabi olarak ithal edilmiş sayılacağı için gümrük idaresince düzenlenen alındının vergi Dairesine ibrazı kaydıyla tecil edilen vergi terkin edilecektir. Bu malın daha sonra imalatçıya veya başkasına satışı genel hükümlere tabi olacaktır.7-DİİB kapsamında satın alınan hammaddelerden üretilen mallar alıcı tarafından hangi nedenle olursa olsun belgede yazılı sürelerde ihraç esilemezse, tecil-terkine konu edilen vergi tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezalı ve gecikme faizli olarak alıcıdan (Belge sahibinden) tahsil edilir.Süresinden sonra ihraç edilir veya YMM raporu süresinden sonra ibraz edilirse alıcıya aynı müeyyideler uygulanır. Ancak satıcının tecil edilen vergisi terkin edilir varsa iadesi yapılır. İhracat yapılamaz veya YMM raporu ibraz edilemezse satıcının sadece tecil edilen vergisi terkin edilir iade yapılmaz. Burada rücu hükümleri uygulanamaz.
Mustafa gürhan ACAR Lütfi Çetin ÇALI
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Bursa V.D.Bşk.lığı
Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdür Yrd.

 
M

manasse

Ziyaretçi
Ynt: İhraç kayıtlı satış gerçekleşmemesi

Beyannamenin
İkinci sayfasındaki İhraç kaydıyla teslimler ve ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek kdv sütununun
düzeltilmesi gerekmekte. Bu yüzden beyanname düzeltilmeli.

Zaten ilgili memurda bunu isteyecektir.
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
295
Konum
BURSA
Ynt: İhraç kayıtlı satış gerçekleşmemesi

malın bir kısmı çıktıysa onu nasıl gösterecez vergi dairesiyle görüştüğümde düzeltme bey vermene gerek yo dedi

imalatçı olarak zaten ben kdv beyannamemde tahsil etmiş gibi yaptım eğer ben bunu almayıp vazgeçersem ihracatçıdan alırsam sorun çözülür.

birde ihraç kayıtlı mal alanlar vergi dairesine bildirimde bulunma mecburiyeti gelmişti böyle uygulama var mıdır?
 
Üyelik
20 Ocak 2016
Mesajlar
371
Konum
istanbul
Aynı durum başımıza geldi.

İhraç kayıtlı fatura kesmiştik ve ihracatçı firma 3 ay sonunda malları yurtdışına çıkaramadı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor acaba? KDV'yi karşı taraftan nasıl tahsil edeceğiz ve Vergi dairesine bunu nasıl beyan edeceğiz? Üstadlara saygılar :)
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,573
Konum
İstanbul
Sayın Onore,

Vergi dairesine bir dilekçe ile başvurup tecil edilen verginin ödeneceğini bildirin. Sizden GCZ ile tahsil edeceklerdir. Faturayı kestiğiniz firmadan KDV ve GCZ'nı talep edin.
 
Üyelik
20 Ocak 2016
Mesajlar
371
Konum
istanbul
Sayın Onore,

Vergi dairesine bir dilekçe ile başvurup tecil edilen verginin ödeneceğini bildirin. Sizden GCZ ile tahsil edeceklerdir. Faturayı kestiğiniz firmadan KDV ve GCZ'nı talep edin.

Teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla İlgili ayın beyannamesini değiştirip gecikme zammıyla beraber ihracatçı firmaya yansıtma faturası keseceğiz.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,573
Konum
İstanbul
Sayın Onore,

Okadar yanlış anlamışsınız ki.

1.Vergi dairesine bir dilekçe ile başvurup tecil edilen verginin ödeneceğini bildirin. (Burada hiç beyannameden bahsetmedim KDV zaten beyan edilmiştir. Ancak ödemesi terkin edilmek üzere TECİL edilmiştir)
2.Faturayı kestiğiniz firmadan KDV ve GCZ'nı talep edin. ( Zaten faturada KDV var onu tahsil edeceksiniz)

GCZ için yansıtma faturasına gerek yok sadece dekont kesmeniz yeterli.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,967
Konum
ADANA
İlgili döneme ait kdv beyannamenizi düzelteceksiniz. Düzeltme sonrası ödeme çıkıyorsa gz. ile birlikte ödeyeceksiniz. Düzeltme sonucunda ihraç kayıtlı tesliminiz normal yurtiçi teslime dönüşmüş olduğu için, düzeltme beyannamenizi, ödeme makbuzunu alıcıya göndermeniz durumunda, aynı takvim yılı içerisinde kalmak kaydıyla alıcı kdv yi indirim konusu yapabilir. Kdv ve gecikme zammını size öder.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,573
Konum
İstanbul
Sayın bulent249,

Beyanname düzeltilmesine gerek yok. Tecil işlemi gerçekleşmiş, terkin gerçekleşmediğinden GCZ ile ödeme yapılacak. Verilen beyannameye göre zaten bir ödeme çıktıysa VD o ödemeyi bekliyor 3 ay boyunca terkini yapamadığınız için şimdi cezalı ödeme yapacaksınız.
 
Üyelik
20 Ocak 2016
Mesajlar
371
Konum
istanbul
Sayın bulent249,

Beyanname düzeltilmesine gerek yok. Tecil işlemi gerçekleşmiş, terkin gerçekleşmediğinden GCZ ile ödeme yapılacak. Verilen beyannameye göre zaten bir ödeme çıktıysa VD o ödemeyi bekliyor 3 ay boyunca terkini yapamadığınız için şimdi cezalı ödeme yapacaksınız.

Vergi dairesi ile de görüştük. Düzeltme beyannamesi vermemizi söyledi onlar da.. Şöyle bir durum var kdv'nin bir kısmı ihraç edilemedi. O kısma isabet eden kdv ile ilgili bir durum söz konusu.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,573
Konum
İstanbul
Vergi dairesi ile de görüştük. Düzeltme beyannamesi vermemizi söyledi onlar da.. Şöyle bir durum var kdv'nin bir kısmı ihraç edilemedi. O kısma isabet eden kdv ile ilgili bir durum söz konusu.

Sayın bulent249,

Kesinlikle yanlış. Terkin için de terkin iptali için de dilekçeyle müracaat edeceksiniz. Beyannamenizde hata yok sizin. İhracat gerçekleşmediği için İlgili faturanın KDV'si kadar borçlu kaldınız sadece, ödeyeceksiniz bitecek.

Hatta gerçekleşmeme halinin "mücbir sebep" e dayalı olduğu ispatlanır ise Gecikme faizi oranı değil Tecil Faizi oranıyla ödeme yapılır.
 
Son düzenleme:

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,573
Konum
İstanbul
Sayın Arkadaşlar,

KDV Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümünü de buraya alalım, yararı olur;

8.7. İhracatın Gerçekleşmemesi Hali
İhracatçıların ihraç kaydıyla aldıkları malları hiç ihraç edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, ihraç kaydıyla yapılan teslim mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür.
Bu durumda, ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan ve tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil olunur.
Ancak, ihraç kaydıyla teslim edilen malların 213 sayılı Kanunda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil olunur.
İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi üzerine imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin (ek süre verilmişse bu süre) sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda, ihracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV’yi en erken ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkündür.
Malların ihraç edilmesi durumunda ise indirim hesaplarına alınan bu tutarlar, ihracattan kaynaklanan KDV iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.
Örnek: İmalatçı (A) firması tarafından Eylül 2012 döneminde ihraç kaydıyla ihracatçı (B) firmasına teslim edilen malların ihracatı, (B) firmasının yurtdışı bağlantılarında yaşadığı sorun nedeniyle 31/12/2012 tarihine kadar gerçekleşmemiştir.
Yaşanan bu gelişme üzerine imalatçı (A) firması 15/1/2013 tarihinde vergi dairesine Eylül 2012 döneminde hesaplayarak tecil ettiği KDV’yi gecikme zammıyla ödemiştir. İmalatçı (A) vergi dairesine ödediği vergi için ihracatçı (B) firmasına rücu etmiş, (B) firması da KDV ödemeden satın aldığı ancak süresinde ihraç edemediği malların KDV’sini Ocak 2013 döneminde imalatçıya ödemiştir.
Bu durumda (B) firması, imalatçıya ödediği KDV'yi Ocak 2013 dönemi veya 2013 takvim yılı sonuna kadar indirim konusu yapabilir.
(B) firmasının daha sonra yurtdışı bağlantılarını yeniden kurup KDV’sini ödediği bu malları ihraç etmesi durumunda da ödenen KDV’nin indirim yoluyla telafi edilememesi halinde iadesi mümkündür.
İhraç kaydıyla teslimde bulunan imalatçının, imalatçı vasfını taşımadığının anlaşılması durumunda, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin olarak hesaplanan vergi ihracatçı tarafından ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirilebilir.
Örnek: (B) firması tarafından Eylül 2012 döneminde ihraç kaydıyla ihracatçı (Z) firmasına teslim edilen malların ihracatı, (Z) firmasının yurtdışı bağlantılarında yaşadığı sorun nedeniyle 31/12/2012 tarihine kadar gerçekleşmemiştir.
Yaşanan bu gelişme üzerine (B) firması 15/1/2013 tarihinde vergi dairesine Eylül 2012 döneminde hesaplayarak tecil ettiği KDV’yi gecikme zammıyla ödemiştir. Ödeme sırasında vergi dairesinin yaptığı sorgulamada (B) firmasının imalatçı vasfını taşımadığı ortaya çıkmıştır.
Sonrasında (B) firması vergi dairesine ödediği vergi için ihracatçı (Z) firmasına rücu etmiş, (Z) firması da KDV ödemeden satın aldığı ancak süresinde ihraç edemediği malların KDV’sini Ocak 2013 döneminde imalatçıya ödemiştir.
Bu durumda, yurtiçi teslim niteliğindeki işlemle ilgili (Z) firması, (B) firmasına ödediği KDV'yi malları satın aldığı Eylül 2012 döneminde indirim konusu yapması gerekirken takvim yılı aşılmış olduğundan Ocak 2013 döneminde indirim konusu yapamaz.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,262
Konum
İSTANBUL
Konu ile ilgili firma 2015/03 donemine ait kdv beyannamesinde kdv devrinden oturu ihrac kayitli satisin kdv tutari olan 22.000Tl beyanda iade edilecek satirda gosterdi ve ihracat ilgili gcb den anlasildigi uzere suresinde ihrac oldu. Fakat firma ne sistem uzerinden liste nede daireye iade talebinde bulundu. Bu durumda firma iade den vazgecebilirmi (tabi bu durumda bu tutar devlete hibe olacak. Yani ihtiyari matrah arttirimi gibi dusunebilrmiyiz. Nihayetinde tahsil etmedigi vergiyi beyan etti.) yada simdi basvuru yapabilirmi basvuru suresi ile ilgili sorun teskil edermi. Simdiden tesekkurler degerli yorumlariniz icin.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,573
Konum
İstanbul
Sayın urum79,

Dönemin beyanını düzeltip tecil/terkin işlemine başvurabilirdiniz, eğer terkin süresi geçmemiş olsaydı.
 

Benzer konular

Üst