İnşaatlarda Bayan işçi

Üyelik
21 Tem 2005
Mesajlar
365
Selam
Özel bina inşaatlara ait asgari işçilik bildirimleri yaparken bayan işçi gösterebilirmiyiz.Bir diğer husus kadına ait bir inşaatta eşi sigortalı işçi olarak çalışmasında bir sakınca varmı.Bilgi sahibi arkadaşlardan rica ediyorum.Saygılar...
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın muratt
Kadınların gece çalıştırılabileceği işler
Madde 2 - 18 yaşını doldurmuş kadın işçiler, beceriklilik, çabukluk ve dikkat isteyen, sürekli olan ve fazla enerji ve kuvvet harcanmasını gerektirmeyen işlerde, gece postalarında çalıştırılabilirler.
Ancak, ağır ve tehlikeli işler tüzüğüne bağlı ağır ve tehlikeli işlere ait cetvelin;
a) 11 sıra numarasında kayıtlı toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan
kiremit, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işlerinde çalıştırılması yasaktır.

Ayrıca eşini sigortalı olarak gösterebilirsin bir sakıncası yoktur.
 
K

Kemal

Ziyaretçi
İnşaat işyerlerinde bayan işçi

Merhaba, Aşağıdaki SSK. genelgesinde açıklandığı üzere hiçbir sakıncası yoktur.
----------------------------------------------------------------------------------
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


SAYI : V-Tah.D.Bşk.031/277620 A N K A R A: 09.04.1987
KONU : İnşaat işyerlerinden
bildirilen kadın sigortalılar.


GENELGE
12-6.Ek
Bilindiği üzere, 1475 sayılı İş Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Tüzükte, kadınların ağır ve tehlikeli işlerden hangilerinde çalıştırılamayacağı belirtildiğinden, özellikle inşaat işyerlerinden kadınlar için yapılan bildirimlerin gerçeğe uygun olup olmadığı hususunda meydana gelen tereddütlerin giderilmesini teminen müfettişlik tahkikatları yaptırılmaktadır.
Ancak, sözkonusu tahkikatlar genellikle ilgililerin tahsis işlemleri sırasında yapıldığından, tahsis işlemlerinin gecikmesine sebep olunduğu gibi, çoğunlukla işyerinin faaliyetine son vermiş bulunması yahut zamanaşımı ileri sürülerek belge ibraz edilmemesi gibi sebeplerle sigortalının işyerinde fiilen çalışıp çalışmadığının tesbiti yapılamadığından, Kurumumuzla sigortalılar arasında ihtilaf doğmaktadır.
Bu itibarla;
1- Bundan böyle inşaat işyerlerinden süresi içinde yapılan bildirimlerle ilgili olarak, sözkonusu kadın sigortalılar hakkında ihbarda bulunulması veya çalışmaların fiili olmadığı hususunda şüpheye düşülmesi halleri dışında ve Kurumumuzca tespit imkanının ortadan kalkmış olduğu hallerde müfettişlik tahkikatı yaptırılmadan hizmetlerin geçerli sayılması,
2- Bu tür bildirimlerin gerçek olup olmadığı, sigortalının işyerinde çalıştığı sürede mahallinde yapılacak incelemelerle daha sağlıklı olarak tespit edilebileceğinden, tahkikat yapılması gerekiyorsa, bildirimlerin alınmasından hemen sonra yaptırılması,
Uygun görülmüştür.
Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Fikret YAĞMUR
Genel Müdür
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
200
İzmirde yeni almış olduğum kursta, inşaat işyerlerinde kadın sigortalı çalıştırılmayacağı, fakat mimar,mühendis, tekniker,teknisyen vb. durumları yapabilceğine dair belgesinin olması halinde kadın işçinin çalıştırılabilceğini söylediler.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Merhabalar

Kadınların ağır ve tehlikeli sayılan işlerden hangilerinda çaılışıp hangilerinde çalışamayacakları "Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" inde belirtilmiştir.

Yönetmelikte 31. sırada sayılan yapı inşaat işlerinin hangilerinde kadınların çalıştırılamayacağı sayılmıştır. Bu nedenle genel olarak inşaat işi olarak değil, yapılacak iş olarak değerlendirmek gerekir. Nitekim inşaat işi kapsamında olmakla beraber büroda veya teknik hizmetlerde kadının çalışmasına cevaz verilmiştir.
Bu işler şunlardır:

YAPI İŞLERİ

31-Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı barınağı, hava alanı, havai hat, çelik konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal, kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri, her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ), yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve ekipmanın kullanılması işleri (Teknik hizmetler ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir).
...................
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Erol'un da belirttiği yönetmelik gereği kadın işçilerin bazı ağır ve tehlikeli işlerde ve dolayısıyla inşaatlarda çalıştırılması yasaklanmıştır. Bu yasağa uyulmaması durumunda aynı yönetmeliğin 8. maddesi gereği tespit halinde kadınlar bu işlerde çalışmaktan alıkonmaktadır.

Ancak burada bir şeye dikkat etmek gerekir. Yukarıda Sn. Erol "kadınlar inşaatlardaki ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz, ama inşaatın büro işlerinde, teknik işlerinde, ağır ve tehlikeli olmayan işlerinde çalıştırılabilir" demiş. Buna tabiki katılıyorum. Ancak; inşaatın bu gibi işleri nedeniyle tehlike sınıfının farklı olması nedeniyle farklı bir dosya numarası alınmalı ve kadın işçilerin çalışmaları bu dosyada toplanmalıdır.

Kadına ait bir inşaatta eşinin çalışmasına ve dolayısıyla sigortalı olmasına engel teşkil edecek bir hüküm mevcut değildir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Onursal TAŞTAN' Alıntı:
Ancak burada bir şeye dikkat etmek gerekir. Yukarıda Sn. Erol "kadınlar inşaatlardaki ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz, ama inşaatın büro işlerinde, teknik işlerinde, ağır ve tehlikeli olmayan işlerinde çalıştırılabilir" demiş. Buna tabiki katılıyorum. Ancak; inşaatın bu gibi işleri nedeniyle tehlike sınıfının farklı olması nedeniyle farklı bir dosya numarası alınmalı ve kadın işçilerin çalışmaları bu dosyada toplanmalıdır.
506 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde, yapılan işin hangi tehlike sınıfı ve derecesine girdiği, İş kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesine göre tesbit edilmiştir.
Bahis konusu tarifenin 3 üncü maddesinde de, bir işyerinde yürütülen esas işin fer'i (ayrıntısı) ve mütemmimi (tamamlayıcısı) mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı,

Ancak, esas işin fer'i ve mütemmimi sayılan işler, işçileri birbirine tedahül etmeyecek şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olacağı,

belirtilmiştir.

Bu nedenle kadın işçiler için ayrı işyeri olarak tescil ihtiyacı sadece tehlike sınıfı ve derecesinin tabi olduğu prim oranları yönünden ortaya çıkabilir. Yoksa ayrı bir işyeri olarak tescil zorunluluğu yoktur.
---------------------------
Selamlar

Osman Erol
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Erol;

Bu konuda çok da iddialı değilim ama sizin yukarıda söz ettiğiniz işler inşaat işinin fer'i, mütemmimi veya tamamlayıcısı değil bana göre. Bu durumdan SSK nın 16 sayılı genelge kitapçığından bir parça bahsedilmiş. Örneğin hafriyat işi inşaat işinin bir fer'i, mütemmimi sayılmış ve aynı kod ve tehlike derecesi ile değerlendirilebileceği belirtilmiş. İnşaatın bu türden büro ve teknik işleri ile ilgili bir açıklamaya ben rastlayamadım.

Bu konu ile ilgili SSK mevzuatının 75. maddesini siz buraya taşımışsınız. Yine 74. maddede de şöyle denmektedir.

İŞ KAZALARİYLE MESLEK HASTALIKLARI PRİM ORANININ TESBİTİ:

MADDE 74 — İş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası primi, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tesbit edilir.

İş kolları, tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılır. Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecelerine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belli edilmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların düşünceleri sorulduktan sonra Çalışma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe konacak bir tarife ile tesbit olunur.

Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usulle değiştirilebilir.

Prim oranları, iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı yapılması gerekecek her türlü sigorta yardımları ve idare masrafları ile bağlanacak gelirlerin tesis sermayeleri toplamı gözönünde tutularak hesaplanır.


Bu maddeden de anlaşılacağı gibi tehlike derecelerinin belli edilmesi idarenin, Çalışma Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu'nun yetkisindedir.

Sizin yukarıda söz ettiğiniz işlerle inşaat işinin tehlike derecesinin farklılığı da malumdur.

Yine çok iddialı olmamakla beraber büro ve teknik işlerin inşaat işinin tamamlayıcısı olmadığı düşüncesiyle ve tehlike derecesinin farklılığı, aynı zamanda iş kodunun da farklılığı nedeniyle ayrı bir dosya numarasında takibinin daha doğru olacağını düşünüyorum.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sn Taştan

Konu inşaatlarda kadın işçi çalıştırılıp çalıştırılamayacağı idi. Yukarıda verdiğim yönetmeliğin parantez içi hükmü buna cevaz veriyor. Burada eğer prim oranları söz konusu ise bu defa ayrı bir işyeri olarak tescil zorunluluğu olduğu aşikardır.
-------------------------------

Selamlar

Osman Erol
 
Üyelik
2 Ağu 2005
Mesajlar
141
Değerli arkadaşlar
Yukarda iki farklı cevap çıkmakta çalıştırılabilir veya çalıştırılamaz söz konusu olay benimde başımda bir inşaatta göstermiş bulunduk bu hususta net cevaplarınız benide aydınlatacak, eğer çalıştırılamazsa nasıl bir yol izlemeliyim. 2 aydır bayan işçi göstermiş bulunduk şimdiden teşekkürler
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. muhasebe42;

Yukarıdaki yönetmelikte belirtildiği üzere kadın işçilerin inşaatlarda ve ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasak. Ancak bunu cezai müeyyidesi yok. Bir tespit olursa kadın işçiler bu tür işlerde çalışmaktan alıkonuyor. Ama çalışmadığı halde sigortalı görünürse bu sigortalılığı da iptal olabilir.

Kadın işçi inşaatın ağır ve tehlikeli olmayan bir işinde çalışacaksa (örneğin sekreterlik, puantörlük, muhasebe vs. gibi işlerinde) bunlar inşaatın tamamlayıcısı bir iş sayılmayabileceğinden ayrı bir işyeri dosya numarası almak daha doğru olur.
 
K

Kemal

Ziyaretçi
İnşaat işyerlerinde bayan işçi

Merhaba,
Yukarıdaki SSK.nın genelgesi açıktır, inşaatlarda bayan işçi çalıştırmanın (tabi ki hepsinin bayan olmaması şartılya :) ) hiçbir sakıncası yoktur.
Prim oranıda inşaatlarda çalışan diğer işçiler gibi olacaktır.
 
Üst