turkcell

İş Ortaklığı İle İlgili

Üyelik
28 Eki 2016
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Merhabalar,

İki tane ltd firmam var. ve iş ortaklığı yapıyorlar. 1 arsayı 2 firma yarı yarıya alacaklar. ve tapular 2 ayrı firma adına çıkacak. daha sonra aldıkları bu arsayı her iki firma da iş ortaklığı yaptıkları firmaya ayni sermaye olarak koyacaklar. iş ortaklığı yaptıkları firmalarda zaten kendileri ortak dolayısı ile her iki firmanın da iştirakleri. firmalar gayrimenkul alım satım ve kiralama işi ile uğraşıyorlar.

sorum;
1- bu işlem yapılabilir mi (arsa ayni sermaye olarak konabilir mi)

2- muhasebesel kaydı nasıl olacak.

3- vergisel olarak ne durumda olacaklar.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Sayın Handan72;

İki tane ltd firmam var. ve iş ortaklığı yapıyorlar. 1 arsayı 2 firma yarı yarıya alacaklar. ve tapular 2 ayrı firma adına çıkacak. daha sonra aldıkları bu arsayı her iki firma da iş ortaklığı yaptıkları firmaya ayni sermaye olarak koyacaklar. iş ortaklığı yaptıkları firmalarda zaten kendileri ortak dolayısı ile her iki firmanın da iştirakleri. firmalar gayrimenkul alım satım ve kiralama işi ile uğraşıyorlar.

sorum;
1- bu işlem yapılabilir mi (arsa ayni sermaye olarak konabilir mi)

**Evet yapabilirler. Ayni sermaye olarak koyabilirler.

2- muhasebesel kaydı nasıl olacak.

**Arsanın değerini 250 hesaba borç karşı tarafa 2 firma ayrı, ayrı 320 hesaba alacak verecekler veya 500 sermaye hesabı

Örneğin

______________________________________/__________________________________

250-Arsa ve Arazi Hs. (borç)320- A firması (alacak)

320- B firması alacak

_____________________________________/________________________________________________

3- vergisel olarak ne durumda olacaklar.

işte bu konuda en güzel soru bu ;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendiyle; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğu, bu istisnanın, satışın yapıldığı dönemde uygulanacağı ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmının satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulacağı. satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesinin şart olduğu, bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağı, İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağı, aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hükmün uygulanacağı, bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibari değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihinin esas alınacağı, devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen sürelerin de dikkate alınacağı, menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu hüküm altına alınmıştır.
Resmi Gazete'nin 03/04/2007 tarihli ve 26482 sayılı nüshasında yayımlanan 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "5.6.2.2. İstisnanın uygulanmasına konu olacak iktisadi kıymetler" başlıklı bölümünün, "5.6.2.2.1" ayrımında; "İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanunu'nda "Taşınmaz" olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.
Bunlar Türk Medeni Kanunu'nun 704'üncü maddesinde;
- Arazi,
- Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
- Kat Mülkiyeti Kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler
olarak sayılmıştır.

Anılan Tebliğ'in "5.6.2.3.4. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması" başlıklı ayrımında ise; Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında olduğu, istisna uygulamasının esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerli bulunduğu, ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmalarının mümkün olmadığı, satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifine kayıtlı olmasının da durumu değiştirmeyeceği, aynı durumun, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerli olduğu, ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabileceği; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancının ise istisnaya konu edilmeyeceği vurgulanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalara göre iki firmanın da iş ortaklığı adına ayni sermaye olarak koyacakları arsa işletmeden çıkarken tapuya tescil edilip iş ortaklığı adına tescil olacağından satış olarak addeilip buna Satış Faturası düzenlenip % 18 KDV hesaplanmalıdır


S.M.M.M DR.FERHAT SUCU
 
Son düzenleme:
Üst