İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

Üyelik
24 Eyl 2008
Mesajlar
16
Arkadaşlar Merhaba,
İşçi ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesi ile ilgili bir yönetmelik çıktı mı ? Bununla ilgili son durum nedir ? Benim kafam karıştı . Kimi 1 Ekimden itibaren geçerli diyor kimi Ocak 2009 dan itibaren diyor; kimi 50 kişiyi geçince kimi 10 kişiyi geçince bankadan ödenir diyor. Yardımcı olursanız sevinirim. ??? ??? ???
 
Üyelik
19 Nis 2008
Mesajlar
81
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri işçi ücretlerini banka kanalıyla ödeyecek.Bu uygulamayı 10 kişiden az çalışanı olan işyerleri ise isterlerse uygulayacak.
 
S

SİBEL

Ziyaretçi
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

18 Kasım 2008 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 27058

YÖNETMELİK


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN

BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik; Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Deniz İş Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası ile İş Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Banka: Mevduat bankaları ile katılım bankalarını,

b) Borçlar Kanunu: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununu,

c) Deniz İş Kanunu: 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununu,

ç) Hesap: Mevduat bankaları nezdinde açılan vadesiz mevduat hesabını veya katılım bankaları nezdinde açılan özel cari hesabı,

d) İş Kanunu: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu,

e) Ödeme: Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemelerini,

f) 5953 sayılı Kanun: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Kanun, Deniz İş Kanunu, İş Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununda belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır.İKİNCİ BÖLÜM

İşçiye, Gazeteciye ve Gemi Adamına Yapılan Ödemelerin

Bankalar Aracılığıyla Yapılması

Borçlar Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler

MADDE 5 ? (1) Borçlar Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran iş sahiplerince, işçinin sözleşmede gösterilen veya adet olan ya da kendisinin bağlı bulunduğu genel vekâletname ile belirlenen her türlü ödemelerden öncelikle kanunî kesintiler yapıldıktan sonra işçiye net olarak ödenecek bakiye tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi hususunda iş sahiplerine zorunluluk getirilip getirilmemesi ve bu zorunluluğun kapsamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

5953 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan gazeteciye yapılan ödemeler

MADDE 6 ? (1) 5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Gazete ve mevkutelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında gazeteci haricinde çalıştırılan işçiye yapılan ödemeler

MADDE 7 ? (1) Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanununda ?işçi? tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamına yapılan ödemeler

MADDE 8 ? (1) Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına akitte yer verilmesi

MADDE 9 ? (1) Hizmet akdi, işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasında, yazılı olarak Deniz İş Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen unsurları içerecek şekilde yapılır.

(2) Hizmet akdinde, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası da bulunur.

İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler

MADDE 10 ? (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Zorunluluk hâli

MADDE 11 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılır.

Ödemelerin niteliğinin belirtilmesi

MADDE 12 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiler tarafından yine bu Yönetmelikte belirtilen kişilere bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilir.

Ödemelerin brüt olarak hesaba yatırılma zorunluluğunun getirilmesi

MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmelikte belirtilen işverenleri veya işveren vekillerini veyahut üçüncü kişileri, yapacakları ödemeleri bankalar nezdinde açılacak hesaplara brüt olarak yatırmaları hususunda zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık müştereken yetkilidir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdarî Para Cezaları

Gazeteciye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası

MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gazeteciye yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene, 5953 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.

Gemi adamına yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası

MADDE 15 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene veya işveren vekiline, Deniz İş Kanununun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimince idarî para cezası verilir.

İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası

MADDE 16 ? (1) İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17 ? (1) Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.
 
Üyelik
6 Haz 2007
Mesajlar
69
Konum
Antalya
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

Avans verme durumunda ne olacağı açıklanmamış herzamanki gibi.
Net ücretin yarısını ay içinde avans olarak verdiğinizi düşünün ve bu yönetmeliğe göre ne yapacağınızı anlamaya çalışın... ???

Brüt tutar yatırmaktan bahsediyor. Bundan anlaşılan net ödenecek paradan herhangi bir kesinti yapılmadan bankaya yatırılması gerektiği.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

Avans da verilse bankadan vermek daha sağlıklı.
Brüt tutar şu anda değil ilerde yapabilmek için yetki alıyor.
 
Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
557
Konum
ANTALYA
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

benim kanaatime göre avans da ücret sayılan ödeme olarak nitelendirildiğinden kesinlikle banka kanalı ile yapılması gerekli. zaten öyle olmak zorunda. öyle olmasa idi herkes avans ödemesine sığınıp bankadan ödeme kuralını ihlal ederdi.
 
Üyelik
4 Ara 2008
Mesajlar
89
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

12/2008 Ayı ücret ödemelerinin , 01/2009 Ayında yapılması durumunda da bankadan ödeme zorunluluğu var mı acaba?
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,806
Konum
izmir
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

1.1.2009 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemeleri banka kanalıyla yapılmalı.
31.12.2008 de ödeyebilirsiniz.
 
Üyelik
4 Ara 2008
Mesajlar
89
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

Çok teşekkürler.
 
Üyelik
2 Nis 2010
Mesajlar
5
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

merhaba arkadaşlar ve değerli büyüklerim
benim sorum şu
personelin maaşının yatırılacağı maaş hesabı şirket tarafından belirlenmiş bir bankada açtırılmış olması zorunlu mu?
yoksa biz personele ait herhangi bir banka hesabına ödemesini yapabilir miyiz ? ya da şirket x bankası ile çalışıyordur ve personelinin genelinin maaşları bu x bankasının y şubesinde açtırdığı hesaplarına yatıyordur. ama yeni başlayan bir personelin y şubesinden olmasada x bankasının herhangi bir şubesinde hesabı vardır. bu şekilde maaş ödemesinin yapılması daha mı uygundur?
bir de eğer maaş hesabının bulunması gereken banka ve ya yukarıda sormuş olduğum konu ile ilgili aydınlatıcı herhangi bir duyuru veya tebliğ varsa paylaşabilir misiniz?
şimdiden çok teşekkür ederim
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

banka olduktan sonra hiç önemi yoktur çünkü sadece banka ibaresi geçiyor başkada şart yoktur
herhangi bir banka veya herhangi bir şube olabilir yeterki işçi adına hesap olsun
 
Üyelik
2 Nis 2010
Mesajlar
5
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

cevabınız için çok teşekkür ederim sayın apaçi.
kolaylıklar.
 
Üyelik
13 Nis 2010
Mesajlar
3
Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

bunun muhasebe kaydı yapılırken 100 yerine 102 kullanıyoruz dimi
 
Üst