turkcell

İskonto Ve Depozitolu Fatura Hk.

Üyelik
5 Ocak 2011
Mesajlar
28
Konum
mersin
elime şöyle 2 fatura geçti. bunların kayıtları hk.

1.fatura toplam mal bedeli 2375,52
iskonto toplamı 1161,73
kdv(1213,79*8/100) 97,10

vergili mal bedeli 10,89 total fatura tutarı.2.fatura brüt toplam 20,46
kdv % 18 20,91
depozito toplamı 95,70
genel toplam 41,37 total fatura tutarı.


arkadaşlar sizden ricam bu konu hakkında bilgisi olan yazsın.

muhasebe kayıtları ne şekilde olacak?
hangi hesaplar da izlenmesi doğrudur?
kısacası bu fatura da rakamları hangi hesaplar da muhasebeleştirmek gerekir?
bu faturalar meşrubat ve bira faturları dır.

bu iki örnekteki faturayı doğru bir şekilde muhasebeleştirmek asıl mesele. şimdiden emeğinize sağlık.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,304
Konum
İstanbul
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

Bence sorunuzu biraz daha açarsanız, konuya da ilgiyi artırırsınız?
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

Aslında ben de kaç gündür bu soruya cevap vermek istiyorum, ama soruyu anlayamadım açıkçası. Kimse cevap vermediğine ve Sayın Zindan da soruyu anlamadığına göre ben de bir problem yok çok şükür.
 
Üyelik
5 Ocak 2011
Mesajlar
28
Konum
mersin
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

arkadaşlar anlaşılan eksik yazılmış.
burada benim demek istediğim muhasebe kayıtları açısından
iskonto ve depozitolar hangi hesaplarda izlemek doğru.
kısacası bu fatura da rakamları muhasebeleştirmek istiyorum.
bunda da sizin gibi dostlardan ve üstadlardan yardım ve görüş bekliyorum
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

Benim anlayamadığım hususlar hala baki açıkçası.

1- İlk faturada vergili mal bedeli 10,89 bu rakam aynı zamanda fatura tutarı. ifadesi ne anlama geliyor???

2- İkinci faturada neden depozito tutarı üzerinden de kdv hesaplanmış?

3-İkinci faturada "genel toplam 41,37 bu rakam aynı zamanda fatura tutarı." ne anlama geliyor??
 
Üyelik
5 Ocak 2011
Mesajlar
28
Konum
mersin
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

fatura da ki bilgilerin aynısı bu şekilde.

1- 1.fatura da ki 10,89 rakamı fatura toplamı şeklinde en altında yazılmış olan rakam.
2- 2.fatura da ki kdv nin niye öyle hesaplandıgını bilemiyorum? çünkü fatura bu şekilde elimde geçti.
3- 2.fatura da ki 41,33 rakamı fatura toplamı şeklinde fatura nın en altında yazılmış rakam.

yani fatura tutarları yazılan rakamlar.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

Kusura bakmayın benim bilgi birikimim elimizdeki veriler ile bu soruyu yanıtlamak için yeterli değil. Samimi olarak söylüyorum ki bu 3 noktayı anlamadım, bu noktalar açıklığa kavuşmadan da net bir cevap vermek mümkün değil. Zaten gördüğüm kadarıyla şu ana kadar bu sitede yazan kimse anlamamış ki cevap gelmiyor 10 gündür.
 
Üyelik
5 Ocak 2011
Mesajlar
28
Konum
mersin
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

üstada böyle bir fatura elinize geçerse nasıl muhasebeleştirceksiniz kısacası.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

Benim çalıştığım firmaya böyle bir fatura gelse, ilk iş olarak faturaları geri gönderip doğru düzgün fatura kesmelerini isterim, mesela depozito bedeline kdv hesaplanmayan, faturanın altında "vergili mal bedeli", "total fatura" tutarı gibi mali mevzuatımızda yeri ve tanımı olmayan ibarelerin yer almadığı. Doğru faturalar geldikten sonra, işte o zaman nasıl muhasebeleştireceğimi düşünürüm.

Unutmayalım ki 2 yanlıştan 1 doğru çıkmaz.
 
Üyelik
5 Ocak 2011
Mesajlar
28
Konum
mersin
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

yani diyorsunuz bu faturalar hatalı mı?

bu fatura yı kesen firmalar çok büyük firmalar.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

Sizi ne kadar ikna eder bilmiyorum ama bira şişesi depozitoları için KDV hesaplanmayacağına dair özelge var, ki özelgenin dayandığı mantık çok güzel bence.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


Sayı: B.07,1.GİB.04.99.16.01/2-Muk.493 18.05.2009/16825
Konu: Depozitolu satışlarda katma değer vergisi
uygulaması.


??????????


İlgi :?.. tarihli dilekçeniz


İlgi dilekçenizde, Başkanlığımız ?????? vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz belirtilerek, nihai tüketicilere depozitolu bira satışları ile ilgili bu şişelerin nihai tüketiciye tesliminde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı, nihai tüketiciye ödenecek depozito tutarına ilişkin belge düzeni, ve nihai tüketiciye teslim edilen cam şişelerin amortisman yoluyla itfa edilip edilemeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234?üncü maddesinde ?Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin; vergiden muaf esnafa; yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın mücevher gibi kıymetli eşya için tanzim edilir.? hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 313?üncü maddesinde ?İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269?ncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. Değeri (2008 yılı için yeniden değerleme oranının % 12 olması ile değişen miktar) 670.-TL?yi aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 670,-TL?yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.? hükmü yer almaktadır.

Yine, Aynı Kanunun 5024 sayılı Kanunla değişen 315?inci maddesine göre mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükme bağlanmış olup söz konusu maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak ?Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları? tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339, 365 ve 389 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun; 1/1' inci maddesinde; Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 2/4'üncü maddesinde; kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslimin, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılacağı, bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hükmün uygulanacağı, 10?uncu maddesinin (a) bendine göre, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması sırasında meydana geldiği, 24/b maddesinde; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların katma değer vergisi matrahına dahil olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin II/1.bendinde; Teslim, mal üzerindeki tasarruf etme yani mülkiyet hakkının başkasına devredilmesi olduğundan bir malın ariyeten veya ödünç olarak verilmesinin teslim sayılmayacağı, 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A.Kap ve Ambalaj Maddelerinin Durumu başlıklı bölümünde ise 3065 sayılı Kanunun 2/4 ncü maddesinde yapılan değişiklik ile döküntü ve tali maddelerde olduğu gibi geri verilmesi mutad kap ve ambalajlarda da teslimin bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, kap ve ambalaj içine konulan maddelerin el değiştirmesinde, geri verilmesi mutad olmak şartıyla kap ve ambalajlar teslim edilmiş yani mülkiyeti devredilmiş sayılmayacak, bunun tabii bir sonucu olarak kap ve ambalajlara ait tutarlar teslim bedeline dahil edilmeyecektir. Ancak, kap ve ambalajların boş olarak veya içlerine konulan madde ile birlikte geri dönmeyecek şekilde teslimleri vergiye tabi olacaktır. Geri dönmek üzere teslim edildiği halde geri dönmeyeceği kesinlik kazanan kap ve ambalajlar içinde katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.?şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yine, 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) başlıklı bölümünde ?Kap veya Ambalaj Maddelerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması? ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Yukarıda yapılan hüküm ve açıklamalar doğrultusunda;
- Tedarikçi firmadan, mülkiyetinin devri söz konusu olmaksızın temin edilen ürünlerin (şişe) nihai tüketicilere depozito karşılığı tesliminde şişelerle ilgili tedarikçi firma tarafından amortisman ayrılabileceğinden, şirketinizce amortisman ayrılması mümkün bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin mülkiyetinin şirketinize ait olması halinde ise nihai tüketicilere depozitolu bira satışlarınız ile ilgili şişeler amortisman yoluyla itfa edilebilecektir.

- Tedarikçi firmadan satın alınıp nihai tüketiciye satış aşamalarında bira satışlarına ilişkin şişe depozitoları verginin konusuna girmediğinden katma değer vergisine tabi olmayacaktır.
- Nihai tüketiciye iade edilecek depozito tutarları ise gider pusulası veya tediye fişi düzenlemek suretiyle belgelendirilebilecektir.

- Geri dönmeyeceği kesinlik kazanan depozitolu şişeler için katma değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,887
Konum
ADANA
Ynt: İskonto ve depozitolu fatura hk.

Sayın tankam faturayı kesen firma ile görüşüp net bir bilgi almanız hem daha kolay olur hem de daha sağlıklı.
 
Üyelik
20 Eki 2006
Mesajlar
492
Konum
İzmir
Benim elimde de bira satan bir firmadan alınan şöyle bir fatura var:
Yekün : 28,68
Depozito toplamı: - 387,00
Toplam iskonto : 20,28
Ara Toplam : -48,96
Kdv%18 : 60,85
Toplam Kdv : 60,85
Fatura Tutarı : 11,89

Bu faturayı nasıl işlemek gerekir? Yardımlarınızı bekliyorum.
 
Üyelik
28 Ağu 2013
Mesajlar
44
Konum
Afyonkarahisar
Benim elimde de bira satan bir firmadan alınan şöyle bir fatura var:
Yekün : 28,68
Depozito toplamı: - 387,00
Toplam iskonto : 20,28
Ara Toplam : -48,96
Kdv%18 : 60,85
Toplam Kdv : 60,85
Fatura Tutarı : 11,89

Bu faturayı nasıl işlemek gerekir? Yardımlarınızı bekliyorum.

Merhabalar

Öncelikle mal alımlarınız toplamı -48,96+387 = 338,04 TL
KDV Tutarı = 338,04 %18 = 60,85 TL
Fatura Tutarı :-48,96+60,85=11,89

153 hesapta 338,04 TL B
191 hesapta 60,85 TL B

320 hesapta 11,89 TL A
326 hesapta 387 TL A

Benim görüşüm bu şekilde umarım yardımcı olur

Saygılarımla;
 
Üyelik
20 Eki 2006
Mesajlar
492
Konum
İzmir
Teşekkür ederim cevabınız için. Farklı görüşü olan var mı yoksa bu kayıtta hemfikir miyiz.
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
153 / 338,04 TL
191 / 60,85 TL
100 / 11,89 TL
153 / 48,96 TL

////////////////////////////////////////////////////

153 / 48,96 TL
191 / 60,85 TL
100 / 11,89 TL

İyi Günler.
 
Üst