zirve

İsmmmo 13.10.2014 Duyurusu Hakkında, Şirket Yöneticilerinin Sgk Ya Bildirimleri

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üyelik
12 Haz 2008
Mesajlar
145
Konum
istanbul
merhaba değerli forum üyeleri,
bir ismmmo duyurusu gördüm detayı;

Değerli Üyemiz,
SGK İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 11.09.2014 tarih itibariyle yapılan duyuru ile şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilecektir. İdari para cezaları tahsil edilmiş ise iade veya mahsup edilmeyecektir.
İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız.
Ayrıca konunun anlaşılması adına Mali Çözüm Dergisinde yayınlanan yazımıza ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/119malicozum/17_muratozdamar_.pdf
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,

Yahya ARIKAN
Başkan

ben hiçbir firmada hisse satın alan ortağa ilişkin, eğer başka bir firmada sigortalı ise bağkura veya sgk ya bildirim yapmadım,
bu bildirgeleri geçmiş tarihte vermeyen arkadaşlarımız, şimdi verirse eğer, torba kanun kapsamında, hiçbir ceza ve gecikme faizi tahakkuk etmeyecekmiş,
bilgi vermek istedim
iyi çalışmalar

DUYURU
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11
i
nci maddesin
e göre
“
Anonim şirketlerin
yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri
tarihte başlar ve
bu tarih şirket yetkililerince
...,
limitet şirket ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarından hisse devri alan yeni ortaklarının
sigortalılıkları, ortaklar kurulunca devrin yapılmasına karar verildiği tarihte başlar ve bu
tarih ortaklar kurulu kararının, hiss
e devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin,
devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin birer sureti veya devir ticaret sicil memurluğunca
tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla
şirket
yetkililerince”
15 gün içinde SGK’ya bildirilir
(SSİY, m.1
1
/(
4
).
c
-
2 ve c
-
4
)
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre, “
Anonim şirketlerin
yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona ere
r
ve bu tarih
şirket yetkililerince
”
...
10 gün içinde SGK’ya bildirilir
(SSİY, m.14/(2).ç
-
2).
“
Limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının
sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hiss
enin devrine ilişkin
tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer
suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise
ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshası
nın ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar
tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve
şirket yetkililerince
” 10 gün içinde
SGK’ya bildirilir
(SSİY, m.14/(2).ç
-
3)
Anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortaklar ve limitet şirkete dışa
rıdan ortak
olanlar için 15 gün içinde kağıt formatlı işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya anonim şirket
yönetim kurulundan ayrılan ortaklar ile hissesinin tamamını bir başkasına devreden limitet
şirket ortakları için 10 gün içinde kağıt formatlı işten
çıkış bildirgesinin verilmemesi halinde,
verilmesi gerekli olan her bir bildirge için şirket tüzel kişiliğine bir asgari ücret tutarında idari
para cezası uygulanmaktadır.
Örneğin; A Ltd Şti ortağı olan Ahmet Bey, 15/9/2014 tarihinde hissesinin tamamını
şirket dışından Mehmet Bey’e devretmiş ve devir 15/9/2014 tarihinde ortaklar kurulu
kararıyla onaylanmıştır. Bu durumda A Ltd Şti tarafından ortaklıktan ayrılan Ahmet Bey
adına 10 gün içinde, kağıt formatlı işten çıkış bildirgesi ile yeni ortak Mehmet Bey
adına 15
gün içinde kağıt formatlı işe giriş bildirgesinin, şirketin merkezini içine alan Sosyal Güvenlik


Merkez Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Bu süreler içinde işe giriş ve işten çıkış
bildirgesinin verilmemesi halinde A Ltd Şti tüzel kişiliğine h
er bir bildirge için bir asgari
ücret tutarında olmak üzere toplam iki asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
Bilindiği üzere; 11/09/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile İş Kanununun bazı k
anun ve kanun hükmünde
kararnamelerde değişiklikler yapılmış ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan
sağlanmıştır. Söz konusu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 61 inci maddesi ile 5510
sayılı Kanuna Geçici 57
i
nci madde eklenmiştir.
551
0 sayılı Kanunun g
eçici 57 nci madde
si
nin birinci fıkrası
gereği
,
şirket tüzel
kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için
verilmesi gereken
kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar ve
rilmesi
halinde
ilgili
bildirgeler
kanuni süresinde
verilmiş
sayılaca
k
ve idari para cezası
uygulanmayaca
ktır.
Bu
yükümlülükler için daha önce uygulanan
ve ödemesi yapılmayan
idari para cezaları, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın terkin edilece
k
tir. İdari para
cezaları t
ahsil edilmiş
ise
iade veya mahsup edilmeyece
ktir.
Buna göre, sigortalılıklarının başlangıcına ve sonlandırılmasına ilişkin;
1
-
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile ilgili şirket yetkilileri,
2
-
L
imited şirke
t ortakları ile
ilgili şirket yetkilileri,
S
igortalılığın başlangıcı ve sonlandırılmasına ilişkin bildirim yükümlülüğü
nü,
5510
sayılı Kanunun geçici 57 nci madde uyarınca 11/12/2014 (dahil) tarihine kadar yerine
getirmeleri halinde bildirim yükümlülükler
i kanuni süresinde yerine getirilmiş sayılarak
sonucunda idari para cezası uygulanmayacaktır.
5510 sayılı Kanunun geçici 57 nci madde uyarınca, örnekteki şirket tüzel kişiliği,
ortakları adına daha önce vermesi gereken işe giriş ve işten çıkış bildirgesin
i 11/12/2014
tarihine kadar vermesi koşuluyla bildirgeyi süresinde vermiş sayılacak ve şirkete idari para
cezası uygulanmayacaktır.
Limitet şirket ortağının/anonim şirketin yönetim kuruluna seçilen ortağının, emekli
olması veya bir başka işyerinde 4/a kaps
amında sigortalı olması ya da aynı zamanda bir başka
şirkete de ortak/
yönetim kurulu üyesi olması, bildirge verme yükümlülüğünü ortadan
kaldırmayacaktır. Bu nedenle tüm meslek mensuplarının, kağıt formatındaki bildirge verme


yükümlülüğünü 11/12/2014 tarih
ine kadar yerine getirme
leri, işverenlerinin
ilerleyen
dönemlerde idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmamaları
açısından önem arz etmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Murat GÖKTAŞ
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer konular

Üst