İşte Reformun Doğruları ve Yanlışları

Üyelik
20 Eki 2006
Mesajlar
88
Konum
bursa
İşte reformun doğruları ve yanlışları;
REFORMDA DOĞRULAR
İşyeri bildirgesi en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanan tarihte verilecek
İşverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, SGK?na vermekle yükümlü olacak. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri SGK?na yapılmış sayılacak. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorunda. Böylece kayıtlı işyerlerinin süre geçirmesinden dolayı idari para cezası ile karşılaşmaları önlenecek.

Aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresi değişiyor

Aylık prim ve hizmet belgesinin, ait olduğu ayı takip eden ayın kurumca belirlenecek gününe kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlü olacak. Sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe gireceği tarihten önce aylık prim ve hizmet belgesi ait olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar verilebiliyordu. Bu sistem reformla birlikte değiştirilmiş olacak.

*******************

Borcunu ödemeyen işverenlere yurtdışı çıkış yasağı geliyor

250.000 YTL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış Kurum alacağı için yurt dışına çıkış yasağı konulacak. Böylece kurumun prim tahsilatı artacaktır.

*****************

Prim alacağını bir yılda tahsil etmeyen yöneticilere kovuşturma geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle primlerin farklı zamanlarda ödeme süresini belirlemeye yetkilidir. Prim alacaklarının tahsili için muacceliyet tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde icra yoluna başvurmayan Kurum yetkili personeli hakkında genel hükümlere göre kovuşturma yapılacaktır.

*****************

Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsup edilebilecek

Prim borçları katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilir. Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilir.

*****************

İşyeri kayıtları on yıl saklanacak

İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır. Daha önce özel sektör işverenleri için 5 yıl olan süre 10 yıla çıkarılmış olacaktır. Böylece işçiler açısından hak kayıpları ve suistimaller önlenebilecek.

*****************

Bazı Sosyal Yardımlar Ve Özel Sağlık Sigortasından Prim Alınmayacak

5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde düzenlenen hükümlerle ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar, işverenler tarafından sigortalılar için ödenen özel sağlık sigortası primleri ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 20?sini geçmeyen bireysel emeklilik katkı payı tutarları, prime esas kazanca dahil edilmeyecek.
Özellikle Şükrü Kızılot hocayla birlikte köşelerimizde birkaç kez dile getirdiğimiz, özel sağlık sigortasından prim alınmaması son derece önemli.

Ölüm, doğum ve evlenme yardımları ve kasa tazminatlarından sigorta primi alınmaması esasen doğru olmakla birlikte ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile kasa tazminatlarına da bir sınır getirilmelidir. Aksi halde, işçilere ölüm, doğum, evlenme nedeniyle yüksek tutarlarda ödemeler yapılmasına rağmen hiçbir prim alınmamış olacaktır.

*****************

Bağ-Kur?luya da Süt Parası Ödenecek

Halen yürürlükte olan mevzuata göre, SSK?lılara doğum nedeniyle emzirme yardımı (süt parası) olarak 50 YTL, memurlara ise 123,72 YTL doğum yardımı ödeneği veriliyor. Bağ-Kur?luların ise bu hakkı yok.

Reformun ilk halinde altı ay süresince her ay asgari ücretin üçte biri olarak verilmesi öngörülen süt parası, yeni hazırlanan değişiklik tasarısında her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri (Halen 202,80.-YTL) tutarında emzirme ödeneği verileceği öngörülmüştür. Özellikle Bağ-Kur?luların da emzirme ödeneği kapsamına alınması ve SSK?lılara ödenen emzirme yardımının artırılması olumlu olmakla birlikte, yasanın ilk halinden geriye dönüş söz konusu.

***************************

Bağ-Kur?luya da İş Göremezlik Ödeneği Geliyor

Halen, SSK sigortalılarının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık halinde sigortalının sağlık tesislerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi ettirildiği takdirde, hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi ettirildiğinde ise üçte ikisi oranında geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Bağ-Kurlulara ise raporlu oldukları sürelerde geçici işgöremezlik geliri verilmemektedir.

Sosyal Güvenlik Reformu ile, ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar, tarımsal faaliyette bulunanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilecek. Ancak, hastalık halinde verilmeyecek. Yani, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmeyen ilk halinden geriye dönüş var. Ama, yine de Bağ-Kurlular açısından önemli bir değişiklik.

***********************

Reformdan Önce İşe Girenlerin Emeklilik Süresi Değişmiyor

Reformun yürürlük tarihinden önce işe girmiş olanlar için geçerli emeklilik yaşları ve şartlarından herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Emeklilik yaşı 2036 yılına kadar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7000 gün olarak uygulanacaktır. Ancak, reformdan sonra işe girenlerde 7000 gün sayısı her yıl 100?er gün artırılarak uygulanacak.

Halen hem memurlar, hem Bağ-Kur?lular hem de SSK?lılar için kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaş sınırı 1999?dan beri uygulanıyor.

Ayrıca, yaşlılıktan emeklilik de sistemin sigortası işlevini görüyor. Yani, kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaşına gelmesine rağmen prim gün sayısı yeterli olmayanlar da 5400 günle emekli olabiliyor.

*******************

Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları Eşitleniyor

Halen, T.C. Emekli Sandığından memurların dul ve yetimlerine aylık bağlanması için 10 yıl ve daha fazla süre prim ödeme koşulu şartı aranmaktadır. Bağ-Kur?luların hak sahiplerine ise en az beş tam yıl sigorta primi ödenmiş olması halinde dul/yetim aylığı bağlanmaktadır. SSK?lılar ise 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 prim gün sayısı ile ölüm aylığı almaktadır.

Sosyal Güvenlik Reformu ile ?Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahipleri için ölüm aylığı;

a) En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır.? hükmü getirilmektedir.

Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartlarında özellikle memurlar lehine bir değişiklik yapılıyor.

Reformla, ölüm sigortasından sağlanan 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahipleri için en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması halinde ölüm aylığı bağlanacağı öngörülüyor. Bu durumda da 10 tam yılı doldurmadığı için daha önce dul-yetim aylığı bağlanmayan bir çok kişi yeni düzenlemeden yararlanamayacak.

Bu hüküm ile, hukukun temel kuralı olan vatandaş lehine olan düzenlemenin uygulanmaması ihlal ediliyor. Lehte olan düzenlemenin uygulanmasına aykırılık söz konusu. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi tarafından iptali söz konusu olabilir.

EKSİK VE YANLIŞLAR

Bağ-Kur?lunun Primi İşçisinin Ücretine Bağlanıyor

Halen Bağ-Kur Kanununa göre, 24 gelir basamağı var. Bağ-Kur?lular bulundukları basamağa göre prim ödüyor.

Sosyal Güvenlik Reformu ile Bağ-Kur?lu olmasını gerektirecek bir faaliyette bulunan kişilerin (vergi mükellefiyeti, ticari faaliyet, şirket ortaklığı gibi), asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında olmak koşuluyla her ay dilediği rakam üzerinden yüzde 33,5 veya % 39 arasında oranında (yaptığı işin tehlikesine göre değişmektedir) prim ödemekle yükümlü tutuluyor.

Ancak, 4/b?li (Bağ-Kur?lu) işveren olup işçi çalıştırıyorsa en yüksek ücret ödediği işçisinden daha az gelir beyan edemeyecektir. Bu durum, işçi ücretlerinin kayıt dışına itilmesini teşvik edecektir.

*****************

Her Şirket ortaklığından Ayrı Bağ-Kur Primi Alınacak
Halen, Bağ-Kur?lu olması gerekenler kaç şirkette ortak olurlarsa olsunlar, her ay sadece bir kez Bağ-Kur primi ödemektedirler. Yani, ödenecek Bağ-Kur primi, ortak olunan şirket sayısına bağlı olmayıp sadece bir kez ödenmektedir.

Sosyal Güvenlik Reformu ile Bağ-Kur?lu olmayı gerektiren şekilde birden fazla şirkete ortak olunması halinde, her şirketten ayrı ayrı prim alınması öngörülmektedir. özellikle doktor, mali müşavir, mühendis, mimar gibi bir çok kişinin gerçekten hiçbir ortaklığı olmamasına rağmen sırf yasa hükümlerine uygunluk sağlanması için hatır ortağı olanlara büyük yük gelecek.

*******************

Erken yaşlanan hastalar daha geç emekli olacak
55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanacak. Böylece erken yaşlanma halinde 50 olarak uygulanan yaş, 55?e çıkmış olacak.

*******************

Evlenen Malul Çocukların Aylığı Kesilecek
Halen, evlenen malul çocuklar hastalık sigortasından ve ölüm aylığından yararlanabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Reformu evlenen malül kızların yetim aylığı kesilmektedir.

*****************

Borçlu Bağ-Kur?luya Sağlık Yardımı Yapılmayacak
Borçlu Bağ-Kur?lu sigortalılarının sağlık yardımı ve iş göremezlik ödeneği alabilmeleri mümkün olamayacak.

*********************

Gurbetçi işçiler kendi primini ödeyecek
Halen Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde Türk işverenler tarafından istihdam edilen Türk işçilerinin sosyal güvenlikleri 506 Sayılı Kanun?un 86?ncı maddesi uyarınca Topluluk Sigortası ile sağlanmaktadır. 5510 sayılı Kanunda ise Yurtdışında Türk işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin tüm sigorta kollarına tabi sigortalı olarak çalıştırılması öngörülmekteydi. Ancak 5510 sayılı kanunda yer alan bu hükmün uygulamasından daha başlamadan vazgeçiliyor.

Taslakta, Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamayan ülkelerde Türk işverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında emeklilik primi olan uzun vadeli sigorta kolu primleri alınmayacağı, sadece kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacağı öngörülüyor.

*******************

SSK İsteğe Bağlı Sigortalılığı Bitecek
Reformla birlikte SSK isteğe bağlı sigortası bitecek. İsteğe bağlı sigorta primleri ödenen süreler Bağ-Kur sigortalılığı gibi değerlendirilecek, emeklilikleri 9000 prim günüyle mümkün olacak.

Reformla birlikte, isteğe bağlı sigortalılara sağlık yardımı da verilecek olması önemli bir gelişme olmakla birlikte bu sürelerin Bağ-Kur sigortalılığı olarak devam ettirilecek olmasından dolayı özellikle eskiden beri isteğe bağlı SSK sigortasına prim ödeyenler mağdur olacak.

************************

Emekliden de Genel Sağlık Sigortası Primi Alınacak
Sosyal Güvenlik Reformu ile emekli aylığı almakta iken sigortalı bir işe giren veya kendi adına kurduğu işyerinde çalışan esnaf, tüccar, şirket orağı ve vergi mükelleflerinden sosyal güvenlik destek primi ve kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yanı sıra Genel Sağlık Sigortası primi de tahsil edileceği öngörülmüştür.

***************

?Çalışan Kadın?ın Dul Aylığı Düşürülüyor
Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; Dul eşine % 50?si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çalışmaları sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde aylığının % 75?inin bağlanacağı belirtilmektedir. Çalışan kadının dul aylığı %25 eksiltilmektedir.

*****************

Ücret Dışındaki Ödemelerin Tavanı Aşan Kısmından Prim Alınacak

Halen, sigortalılara ödenen ücret dışındaki diğer ödemelerin üst sınırı aşan kısmından sigorta primi kesilmemektedir.

Sosyal Güvenlik Reformu ile ücret dışındaki diğer ödemelerin üst sınırı aşan kısmından, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak oniki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edileceğine ilişkin bir hüküm getirilmektedir.
 
Üyelik
8 Nis 2006
Mesajlar
372
Ynt: İşte Reformun Doğruları ve Yanlışları

diyelimki bir kişi
25 yaşında işe başladı ve sosyal güvenliğe dahil oldu.
ve 25 yıl çalışarak 9000 günü de tamamladı ve yaşı 50 oldu.
ve işveren sen artık yaşlandın gözün görmüyor eski performansın yok dedi ve eline tazminatını verip kapının önüne koydu.
şimdi bu kişi emekli maaşı alabilmesi için 65 yaşını beklemek zorunda (ben bu yasadan böyle anlıyorum doğrumudur)
peki 50-55 yaşında bir kişi işsiz kalırsa,
bu yaştaki bir kişiyi han gi iş yeri yeniden işe alır.
ve 50-55 yaşınadan 65 yaşına kadar geçen sürede işsiz kalan vatandaş prim yatırmadığından dolayı sağlıktan yararlanamayacağı için hastalandığında ne yapar nasıl tedavi görür.

ve evini çoluk çocuğunu nasıl geçindirir.

o 50 soru cevabın içine bunlarıda koysalar çok iyi olmaz mı acaba..

kendi işlerine geldiği gibi sorular cevaplar hazırlamışlar ama vatandaşın sesine cevap veren olmamış..

sakın üzerinize alınmayın sözüm size değil...
bu yasayı hazırlayan ve tuzu kuru olanlara,
 
Üst