İşten Ayrılış Bildirgelerinin Süresinde Verilmemesi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?na 5838 sayılı Kanunla 102 nci maddesinde yapılan değişiklik sonucu sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulaması başlatılmıştır.

26.01.2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 6270 Sayılı Kanunun 11. maddesiyle 26 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere ?Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 5510/102 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.? şeklinde değişiklik yapılmıştır.

08.03.2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan ve 08.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6283 sayılı Kanunla işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi halinde uygulanacak para cezası ile ilgili tekrar bir düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesi (j) bendi ?9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.? Şeklinde değiştirilmiştir.

Bu durumda 08.03.2012-30.06.2012 döneminde bir sigortalı adına işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi veya verilmemesi durumunda idari para cezası olarak her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri (886,50/10=88,65)TL tutarında uygulanacaktır. İşten ayrılış bildirgesinin işverence verilmesi gereken son günden itibaren kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu cezalar dörtte bir oranında uygulanacak ve ayrıca 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim de yapılacaktır.

Ayrıca, 07.03.2012 tarihinden önce tahakkuk ettirildiği halde ödenmemiş olan cezalar için de uygulanır.

Ancak tahsil edilmiş tutarlar ret ve iade veya mahsup edilmeyecektir. Bu nedenle bu yönde indirim yapılmaksızın bir idari para cezası uygulanması halinde, tutarın kontrol edilerek itiraz edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, işten ayrılış bildirgesinin süresinde verilmemesi halinde her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşamayacaktır.

Bir takvim ayında en fazla uygulanacak idari para cezası defter durumuna göre;

- Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarını (12 x 886,50=10.638,00 TL.)

- Diğer defterleri (örneğin işletme defteri gibi) tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarını (6 x 886,50=5.319,00 TL.)

- Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarını (3x 886,50 = 2.659,50 TL)

aşamayacak.

Mehmet Fatih GELERİ
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
 

Benzer konular

Üst