İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu

Üyelik
24 Ağu 2007
Mesajlar
13
Konum
MUĞLA
Selam Üstadlar..Hayırlı işler...

Bir işyeri kapandı.kayıtlarda fiat doblo combi ve ford transit van kapalı kasa kamyonet var bu araçların faturasını keseceğim galiba fiat dobloyu %1 ford transit kapalı kasayı %18 kdv'den keseceğim öğle değil mi üstadlar..
Üstadların görüşüne ihtiyacım var...
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu

Ruhsatlarına bakınız.Binek veya ticari ayrımı vardır.Binek ise %1 ticari ise %18 olmalıdır.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu

Ogün Güneş ' Alıntı:
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

SAYI : B.07.1.GİB.4.35.17.01/KDV:02-1508
KONU : Binek Otomobilde KDV

İlgi: 08/01/2008 tarihli e-mail yoluyla verilen dilekçeniz.

Başkanlığımıza hitaben verilen ilgide kayıtlı dilekçeniz tetkik edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun ?Vergi İndirimi? başlıklı (29/1-a) maddesinde; ?mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri? hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü?nce çıkarılan 29/03/2004 tarih ve 10 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri?nin ?B. İndirim Uygulaması? başlıklı bölümünde; ?Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlar, 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen ?eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar? kapsamına girmektedir. Bu araçların iktisabında yüklenilen katma değer vergisi genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.? açıklamasına yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 30 uncu maddesinin (b) bendinde; ?faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirilemeyeceği?

Açıklanmıştır.

Buna göre faaliyetleri tamamen veya kısmen binek otomobilleri kiralaması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların dışındaki mükellefler tarafından iktisap edilen araçlar nedeniyle ödenen katma değer vergisi, satın alınan aracın ruhsatında yer alan ticari ya da hususi ibaresi esas alınmaksızın aracın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirlenerek 87.04 tarife pozisyonunda yer alan eşya taşımaya mahsus araçlardan olması halinde indirim konusu yapılabilecektir.

Aracın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki insan taşımaya mahsus araçlardan olması halinde ise ödenen katma değer vergisinin indirimi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


M. Yavuz ÖNER

Mükellef Hizmetleri KDV ve

Diğer Vergiler Grup Müdür V.
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 10' Alıntı:
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 10
Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçların binek otomobile çevrilmesi durumunda yüklenilen KDV'nin indirimi hakkında

Tarih 29/03/2004 Sayı KDVK-10 / 2004-10 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 10
Konusu : Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçların binek otomobile çevrilmesi durumunda yüklenilen KDV'nin indirimi hakkında
Tarihi : 29.03.2004
Sayısı : KDV-10 /2004-10
İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 30/b
1.Giriş :Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlara ( Fiat Doblo Cargo, Peugeot Partner, v.b.) koltuk ilavesinden sonra ruhsatının binek otomobil olarak değiştirilmesi halinde KDV indirimine ilişkin Bakanlığımıza intikal eden bazı tereddütler ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır.
B. İndirim Uygulaması: Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlar, 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen "eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar" kapsamına girmektedir. Bu araçların iktisabında yüklenilen KDV genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.
Bu araçlara koltuk konulması ve binek otomobil olarak ruhsat değişikliği yapılması halinde Dünya Gümrük Örgütünün 1977 yılında yaptığı 19. dönem toplantısında aldığı karara ve buna dayalı olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 12.03.1998 tarih ve 1998/9 sayılı genelgesi çerçevesinde araçların değişiklikten sonra sahip olduğu yük ve yolcu kapasitelerinin karşılaştırması yapılacaktır. Bu karşılaştırmada kişi başına 70 kg'lık ağırlık esas alınacaktır. Buna göre aracın değişiklikten sonra şoför hariç 4 kişilik yolcu koltuğu bulunması halinde yolcu taşıma kapasitesi (5x70kg) = 350 kg olarak kabul edilecektir. Değişiklikten sonra araç için öngörülen yük taşıma kapasitesinin 350 kg'dan fazla olması halinde taşıt 87.04 tarife pozisyonu kapsamındaki "eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar" olarak mütalaa edilecek ve aracın iktisabında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Yolcu kapasitesi yük kapasitesinden fazla olan taşıtlar ise 87.03 tarife pozisyonundaki "binek otomobil" kapsamında değerlendirilecek ve bunların iktisabında yüklenilen vergi indirim konusu yapılamayacaktır.
Bu durumda, taşıtların koltuk ilavesinden sonra ruhsatının da binek otomobili olarak değiştirilmesi halinde indirilen katma değer vergisinin, değişikliğin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinin 20. satırına eklenerek beyan edilmesi gerekmektedir. İndirim hesaplarından bu şekilde çıkarılan ve beyan edilen katma değer vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespiti bakımından gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirileceği tabiidir.
Duyurulur.Osman ARIOĞLU Bakan a. Gelirler Genel Müdürü
_________________________________________________
2007/13033' Alıntı:
....
MADDE 1 - (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları;
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
olarak tespit edilmiştir.
...
(I) SAYILI LİSTE
...
9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız kullanılmış olanlar,
"Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile [3] 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), [4]
...

2008/13426' Alıntı:
...
MADDE 2 - Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.
...
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu

Ogün bey
yanlış anlamadıysam tebliğde indirilip indirilemeyeceğini anlatıyor.Arkadaş hesaplama kısmını sormuştu.Verdiğim cevap yanlışmı yoksa tam anlayamadım.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: İşyeri Kapanışında İşletmedeki Aracın Durumu

Sayın sercan, mükteza, sirküler ve iki adet bakanlar kurulu kararı toplu değerlendirildiğinde, forumdaş iştigal konusu belirtmediği için ilgili olabilecek dayanakları alıntıladım. Ancak ilk alıntıladığım özelgede belirtildiği gibi ruhsatta yazan ibare ile KDV kanunundaki binek araç arasında bir bağıntı yok. KDV kanunu oranları belirlerken Gümrük Tarife Cetvellerini baz alıyor.
 

Benzer konular

Üst