İşyeri satışı

Üyelik
29 Eyl 2010
Mesajlar
61
Konum
ankara
Merhaba ; tasfyedeki şirketimizin 2002 yılında alınan işyeri için yeniden değerleme yapacağız.

2002 deki giriş değeri : 15000
enflasyon düzletmesi sonucu değer : 19456,74

satış bedeli (ekim ayında) 130000 tl...


yeniden değerlemeyi nasıl yapcağıız ; değer artış istisnasından yararlanabiliyormuyuz ?


teşekkürler
 
Üyelik
14 Ağu 2009
Mesajlar
8
Ynt: İşyeri satışı

Sayın ?çelik muhasebe? öncelikle yapmış olduğunuz satışın değer artış kazancı unsuruna dâhil olmadığını bilmenizde yarar var. Şöyle ki;

Gelir Vergisi Kanunu?nun 80. maddesinin 6 numaralı bent?ine göre; İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 01.01.2007 tarihinden önce iktisap edilmiş gayrimenkuller için dört, 01.01.2007 tarihinden sonra iktisap edilen gayrimenkuller için beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı sayılır hükmü yer almaktadır. Bu sebeple yapmış olduğunuz satışın tamamı değer artış kazancından istisna olup Kurumlar Vergisi ne tabidir. 5520 sayılı kanununun 5. maddesinin "e" bent?i uyarınca? (Yürürlük: 21.06.2006) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı? vergiden istisnadır hükmü yer almaktadır.

Ancak;

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. ve hakkınızda V.U.K. 344. madde uygulanır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.


Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

Hükümleri de dikkate alınmalıdır.

Yeniden değerleme mevzusunda siz, işyerinin düzeltilmiş değerini dikkate alarak(19.456,74 ) yeniden değerlemeye tabi tutacaksınız.
V.U.K. 298. maddesine göre, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler hariç, kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları her hesap dönemi sonu itibariyle aşağıda belirtilen şartlarla yeniden değerleyebilecekleri açıklanmıştır.

1-İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan kur farkları ve kredi faizleri, sinema filmleri, alameti farika hakları, peştemallıklar, ilk tesis ve taazzuv giderleri, organizasyon etüd ve arama giderleri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarzları itibariyle bunlara benzeyen sair aktif kıymetler yeniden değerleme kapsamı dışında bırakılmışlardır.

2-Yeniden değerleme kapsamına girmeyen kur farklarının ve kredi faizlerinin iktisadi kıymetlerin işletmenin aktifine girdiği tarihten sonraki yıllarda tahakkuk etmiş ve maliyet bedeline eklenmiş olması gerekmektedir. Bu kur farklarına ve kredi faizlerine isabet eden amortismanlar da değer artışının tesbitinde dikkate alınmayacaktır.

3-Gayrimenkullerin genişletilmesi veya kıymetini devamlı olarak artırması amacıyla yapılan ve maliyete eklenen giderler yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.

Yukarıda belirtilen yeniden değerlenmesine izin verilmeyen iktisadi kıymetler dışında kalan amortismana tabi iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.
Yeniden değerleme oranları her yılın aralık ayında Maliye Bakanlığı tarafından resmi gazetede ilan edilir.

NOT: sormadığınız için açıklama gereği duymadım ancak hatırlatmakta fayda var eğer ki iş yerinin satışı ile ilgili yukarıda açıkladığım şartlar çerçevesinde %75 lik istisnadan faydalanmak istiyorsanız ayrıca iş yeriniz 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR başlıklı 17.maddesine göre KDV den de istisnadır.
 

Benzer konular

Üst