zirve

İthalde Gözetim Belgesi Kapsamında İthalatlardan Üzerimizde Kalan KDV

Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Gözetim Belgesi uygulaması çerçevesinde ithal ettiği ürünün alış fiyatı ne olursa olsun (örneğin) 7,00.-USD/Kg. üzerinden gümrük vergisi ve KDV'yi ithalat sırasında ödemek zorunda kalacaktır.

Bu malı Türkiye'de 6.-USD/kg 'a sattığım zaman üzerimde bir KDV kalmaktadır (çünkü maliyeti 5.-USD/kg). Bu KDV'yi iade ve mahsup olarak da kullanamıyoruz.

Bu KDV'yi iade alabilir miyiz?
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
Ynt: İthalde Gözetim Belgesi Kapsamında İthalatlardan Üzerimizde Kalan KDV

İthalatta Matrah
Madde No 21
Kapsam
İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır:
a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,


Vergi İndirimi
Madde No 29
Kapsam

b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi,

(5035 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez

Kanun açısından ancak indirilebilir nitelikte, iade için ayrıca özel bir düzenleme yapılması gerekir.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: İthalde Gözetim Belgesi Kapsamında İthalatlardan Üzerimizde Kalan KDV

İndirilmesi açısından problem yoktur.

Çok araştırdım bu tutarın iadesi ile ilgili herhangi bir mesnet teşkil edecek birşey bulamadım.

Aslında KDV sistemine de ters.

Malı tümünü karlı satmışız, ancak tahsil ettiğimiz KDV o maldan indirdiğimiz KDV'den düşük. Matematik olarak bile paradoks. Soygun yani.

Bence bu tutar gider yazılabilmelidir.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: İthalde Gözetim Belgesi Kapsamında İthalatlardan Üzerimizde Kalan KDV

KDV iadesi konusunda bir görüş;T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)


TARİH: 25.01.2007

SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.29.478


KONU : İndirimli orana tabi işlemlerden dolayı KDV?nin iadesi


...........................................İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/2.maddesine göre her türlü mal ve hizmet ithalatı katma değer vergisine tabi tutulmuştur.Aynı Kanunun 21/a maddesinde ise;

?İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,? ithalatta matrahı oluşturan unsurlar arasında sayılmıştır.


Yine Kanunun 28. maddesinin; mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespiti konusunda Bakanlar Kurulu?na verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı (B) bölümüne 09.03.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenen;


?20- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri? % 8 vergi oranı kapsamına alınmıştır.


Yine Kanunun 29/2. maddesinde ; ?Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 nci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin %51?i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.? hükmü yer almaktadır.


Ayrıca, yıllık iade uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 74, 76, 82,84 ve 85 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olup, 99 ve 101 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde 2006 ve izleyen yıllarda gerçekleştirilecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.


Öte yandan Benzer bir konu ile ilgili olarak Bakanlık Makamı?nın 18/09/2002 tarihli ve 38380 sayılı yazılarında;


?Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında 4369 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen, yıl içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek sınırı aşan verginin mükelleflere iadesi imkanı getirilmiş ve iade uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 74, 76 ve 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile yapılmıştır.


Öte yandan, 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin (E) bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen ?iade hakkı doğuran işlem?lerden oluşan mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet için ödedikleri vergilerin iadesinin mümkün bulunduğu, ?iade hakkı doğuran işlemler?in Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde sayılan istisnalar ile değişik 29/2 nci maddesinde belirtilen temel gıda maddelerine ilişkin olduğu, bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirimi mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebileceği, iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler için ödenen vergilerin de dahil olduğu, ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek vergi, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin %10?u olarak hesaplanan miktardan fazla olamayacağı belirtilmiştir.


Bu durumda, genel oranda vergiye tabi işlemlerle indirimli orana tabi işlemlerde ortak olarak kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 74, 76 ve 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan esaslar çerçevesinde iadesine imkan bulunmaktadır.


Ancak, amortismana tabi iktisadi kıymetlere ve genel giderlere ilişkin olarak bir vergilendirme döneminde iade edilecek vergi, o dönemde iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin genel vergi oranı (%18) ile çarpılması sonucu hesaplanan miktardan fazla olmayacaktır.? denilmektedir.


Buna göre, %18 oranında KDV ödenerek ithal edilen malların %8 oranında KDV uygulanarak teslim edilmesi halinde yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin indirimli oranda vergiye tabi teslim bedeline genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı geçmemek üzere iadesi mümkün olacaktır.


Diğer taraftan, %8 oranında KDV uygulanarak ithal edilen malların %8 oranında KDV uygulanarak teslim edilmesi halinde, sadece genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin iade konusu yapılacağı tabidir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.
Başkan a.

Grup Müdür V.
 

Benzer konular

Üst