Kamu Gözetimi Siftah yaptı!

Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRA NO: 1

MADDE 1 ? 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 66 Sıra no?lu Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğin Ek-1?inde yer alan ?TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu? Standardının;

(a) 7 nci Paragrafında yer alan ?Dipnotlar? tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Dipnotlar: Finansal durum tablosunda (bilanço), kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda (veya tablolarında), özkaynak değişim tablosunda ve nakit akış tablosunda sunulan bilgilere ilave bilgiler içerir. Dipnotlarda, bu tablolarda sunulan kalemlere ilişkin açıklayıcı metinler veya açılımlar ve muhasebeleştirme kriterlerini karşılamadığı için bu tablolarda yer verilmeyen kalemlere ilişkin bilgiler yer alır.?

(b) 10 uncu Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(b) Döneme ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,?

(c) 10 uncu Paragrafının (f) bendinden sonra gelen ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Finansal tablolar için bu Standartta kullanılanlar dışında başlıklar kullanılabilir. Örneğin; bir işletme ?kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu? yerine ?kapsamlı gelir tablosu? başlığını kullanabilir.?

(ç) 10 uncu Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 10A Paragrafı eklenmiştir.

?10A. Bir işletme, kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelirin iki bölüm halinde sunulduğu tek bir kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu sunabilir. Söz konusu bölümler, ilk olarak kâr veya zarar bölümü, bu bölümün hemen ardından da diğer kapsamlı gelir bölümü gelmek üzere bir arada sunulur. İşletme kâr veya zarar bölümünü ayrı bir kâr veya zarar tablosunda sunabilir. Bu durumda, ayrı kâr veya zarar tablosu kapsamlı gelirin sunulduğu tablodan hemen önce gösterilir.?

(d) 12 nci Paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

(e) 81 inci Paragrafından önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; 81 inci Paragrafı yürürlükten kaldırılmış; 81 inci Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 81A ve 81B Paragrafları eklenmiştir.

?Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (veya Tabloları)?

?81A. Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda, kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelir bölümlerine ek olarak aşağıdakiler sunulur:

(a) Kâr veya zarar,

(b) Toplam diğer kapsamlı gelir,

(c) Kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelirin toplamı olan döneme ait kapsamlı gelir.

İşletmenin ayrı bir kâr veya zarar tablosu sunması durumunda, kapsamlı gelirin sunulduğu tabloda kâr veya zarar bölümü gösterilmez.?

?81B. İşletme kâr veya zarar ile diğer kapsamlı gelir bölümlerine ek olarak, döneme ait kâr veya zararın ve diğer kapsamlı gelirin dağılımını gösteren aşağıdaki kalemleri sunar:

(a) Döneme ait kâr veya zararın;

(i) Kontrol gücü olmayan paylara ve

(ii) Ana ortaklık sahiplerine

isabet eden kısmı ile

(b) Döneme ait kapsamlı gelirin;

(i) Kontrol gücü olmayan paylara ve

(ii) Ana ortaklık sahiplerine

isabet eden kısmı.

İşletmenin ayrı bir kâr veya zarar tablosu sunması durumunda, (a) bendinde yer alan bilgiler bu tabloda sunulur.?

(f) 82 nci Paragrafından önce gelen başlık ile 82 nci Paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı paragrafın (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (ea) bendi eklenmiştir.

?Kâr veya Zarar Bölümünde veya Kâr veya Zarar Tablosunda Sunulacak Bilgiler?

?Diğer TFRS?ler uyarınca zorunlu olan kalemlere ek olarak, kâr veya zarar bölümü veya kâr veya zarar tablosu, döneme ait aşağıdaki tutarları gösteren kalemleri içerir:?

?(ea) Durdurulan faaliyetlerin toplamına ait tek bir tutar (bakınız: TFRS 5).?

(g) 82 nci Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ile 82A Paragrafı eklenmiştir.

?Diğer kapsamlı gelir bölümünde sunulacak bilgiler?

?82A. Diğer kapsamlı gelir bölümü, döneme ait diğer kapsamlı gelir tutarlarını gösteren kalemleri sunar. Bu kalemler, çeşit esasına göre sınıflandırılır (özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin ve iş ortaklıklarının diğer kapsamlı gelirlerinden paylar dahil) ve diğer TFRS?lerde yer alan hükümler doğrultusunda aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

(a) Sonradan kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar ve

(b) Belirli koşullar karşılandığında, sonradan kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar.?

(h) 83 ve 84 üncü Paragrafları yürürlükten kaldırılmıştır.

(ı) 85 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?85. İşletme, böyle bir sunumun işletmenin finansal performansının anlaşılması açısından ihtiyaca daha uygun olduğu durumlarda, kâr veya zararın ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu tabloda (veya tablolarda) ek kalemler, başlıklar ve ara toplamlar sunar.?

(i) 86 ncı Paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Finansal performansın unsurlarının açıklanması için gerekli olduğu takdirde, işletme kâr veya zararın ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu tabloya (veya tablolara) ek kalemler ilave eder, kullanılan tanımları ve kalemlerin sıralamasını düzeltir.?

(j) 87 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?87. İşletme kâr veya zararın ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu tabloda (veya tablolarda) ya da dipnotlarda hiçbir gelir veya gider kalemini olağan dışı kalem olarak sunamaz.?

(k) 90 ve 91 inci Paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?90. İşletme yeniden sınıflandırma düzetmeleri de dahil olmak üzere diğer kapsamlı gelirin her bir kalemiyle ilgili gelir vergisi tutarını kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda ya da dipnotlarda açıklar.?

?91. İşletme, diğer kapsamlı gelir kalemlerini;

(a) İlgili vergisel etkilerden arındırılmış net tutarı ya da

(b) Kalemlere ilişkin gelir vergilerinin toplam tutarını ayrı olarak tek bir kalemde göstermek suretiyle, ilgili vergisel etkiler dikkate alınmadan önceki tutarı ile sunabilir.

İşletmenin (b) bendinde yer alan alternatifi seçmesi durumunda, söz konusu vergi tutarı sonradan kâr veya zarar bölümünde yeniden sınıflandırılabilecek ve sonradan kâr veya zarar bölümünde yeniden sınıflandırılmayacak kalemler arasında dağıtılır.?

(l) 94 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?94. İşletme yeniden sınıflandırma düzeltmelerini kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda (veya tablolarında) ya da dipnotlarda sunabilir. Yeniden sınıflandırma düzeltmelerini dipnotlarda sunan bir işletme, diğer kapsamlı gelir unsurlarını ilgili yeniden sınıflandırma düzeltmelerinden sonraki tutarı ile gösterir.?

(m) 97 nci Paragrafından önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda (veya tablolarında) ya da dipnotlarda sunulacak bilgiler?

(n) 100 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?100. İşletmelerin 99 uncu Paragrafta yer alan analizleri kâr veya zararın ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu tabloda (veya tablolarda) göstermeleri teşvik edilmektedir.?

(o) 115 inci Paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Örneğin, bir işletme, kâr veya zararda muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer değişiklikleri ile ilgili bilgilerle finansal araçların vadelerine ilişkin açıklamaları, her ne kadar ilk açıklama kâr veya zararın ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu tabloyla (veya tablolarla), ikinci açıklama ise finansal durum tablosuyla ilgili olsa da birleştirebilir.?

(ö) 139H Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 139I ve 139J Paragrafları eklenmiştir.

?139I. ?-??

?139J. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin yapılan değişikliklerle bu Standardın 7, 10, 82, 85?87, 90, 91, 94, 100 ve 115 inci Paragrafları değiştirilmiş, Standarda 10A, 81A, 81B ve 82A Paragrafları eklenmiş ve Standarttan 12, 81, 83 ve 84 üncü Paragrafları silinmiştir. Söz konusu değişiklikler 30/6/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. İsteyen işletmeler bu değişiklikleri 1/7/2012 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.?

MADDE 2 ? 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 146 Sıra no?lu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin Ek-1?inde yer alan ?TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması? Standardının;

(a) 21 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?21. TMS 1 ile uyum sağlanması açısından, TFRS?lerin ilk kez uygulandığı finansal tablolarda, karşılaştırmalı bilgi içeren en az üç finansal durum tablosuna, iki kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna, iki ayrı kâr veya zarar tablosuna (sunuluyor ise), iki nakit akış tablosuna, iki özkaynaklar değişim tablosuna ve ilgili dipnotlara yer verilir.?

(b) 39I Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 39J ve 39K Paragrafları eklenmiştir.

?39J. ?-??

?39K. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1?de yapılan değişiklikler ile 21 inci Paragraf değiştirilmiştir. TMS 1?de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TFRS 1?de yapılan söz konusu değişiklik de uygulanır.?

MADDE 3 ? 16/3/2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 25 Sıra no?lu Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan ?TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler? Standardının;

(a) 33A Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?33A. TMS 1?in (Haziran 2012'de değişikliğe uğrayan) 10A Paragrafında belirtildiği üzere işletmenin kâr veya zarar kalemlerini ayrı bir tabloda sunması durumunda, durdurulan faaliyetlerle ilgili olarak tanımlanan bölüm bu tabloda gösterilir.?

(b) 44G Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 44H ve 44I Paragrafları eklenmiştir.

?44H. ?-??

?44I. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1?de yapılan değişiklikler ile 33A Paragrafı değiştirilmiştir. TMS 1?de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TFRS 5?te yapılan söz konusu değişiklik de uygulanır.?

MADDE 4 ? 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 42 Sıra no?lu Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan ?TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar? Standardının;

(a) 27B Paragrafının (c) bendinin (i) alt bendi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(i) Kâr veya zararda muhasebeleştirilmiş, döneme ilişkin toplam kazanç veya kayıp tutarı ile bu tutarların kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun (veya tablolarının) neresinde gösterildiğine ilişkin bir açıklama;?

?(d) (c) bendinin (i) alt bendinde belirtilen, kâr veya zararda muhasebeleştirilmiş döneme ilişkin toplam kazanç veya kayıp tutarının; raporlama döneminin sonu itibariyle elde tutulan varlık ve borçlara ilişkin kazanç veya kayıplarla ilişkilendirilebilen kısmı ile söz konusu tutarın kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun (veya tablolarının) neresinde gösterildiğine ilişkin bir açıklama.?

(b) 44O Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 44P Paragrafı eklenmiştir.

?44P. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1?de yapılan değişiklikler ile 27B Paragrafı değiştirilmiştir. TMS 1?de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TFRS 7?de yapılan söz konusu değişiklik de uygulanır.?

MADDE 5 ? 28/3/2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 31 Sıra no?lu Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan ?TMS 12 Gelir Vergileri? Standardının;

(a) 77 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?77. Olağan faaliyet kârı (zararı) ile ilgili vergi gideri (geliri) kâr veya zararın bir parçası olarak kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda (veya tablolarında) sunulur.?

(b) 77A Paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

(c) 98A Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 98B Paragrafı eklenmiştir.

?98B. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1?de yapılan değişiklikler ile 77 nci Paragraf değiştirilmiş, 77A Paragrafı silinmiştir. TMS 1?de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TMS 12?de yapılan söz konusu değişiklikler de uygulanır.?
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Kamu Gözetimi Siftah yaptı!

MADDE 6 ? 1/11/2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 8 Sıra no?lu Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanmasına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 20) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan ?TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması? Standardının;

(a) 29 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?29. Gelire ilişkin teşvikler kâr veya zararın bir parçası olarak ayrı bir şekilde veya ?Diğer Gelirler? genel başlığı altında, alternatif olarak da ilgili giderlerden düşülerek gösterilir.?

(b) 29A Paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

(c) 44 üncü Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 45 ve 46 ncı Paragraflar eklenmiştir.

?45. ?-??

?46. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1?de yapılan değişiklikler ile 29 uncu Paragraf değiştirilmiş, 29A Paragrafı silinmiştir. TMS 1?de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TMS 20?de yapılan söz konusu değişiklikler de uygulanır.?

MADDE 7 ? 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 13 Sıra no?lu Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan ?TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri? Standardının;

(a) 39 uncu Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(b) Gelire ilişkin teşvikler kâr veya zararın bir parçası olarak ayrı bir şekilde veya ?Diğer Gelirler? genel başlığı altında, alternatif olarak da ilgili giderlerden düşülerek gösterilir.?

(b) 60F Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 60G ve 60H Paragrafları eklenmiştir.

?60G. ?-??

?60H. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1?de yapılan değişiklikler ile 39 uncu Paragraf değiştirilmiştir. TMS 1?de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TMS 21?de yapılan söz konusu değişiklik de uygulanır.?

MADDE 8 ? 28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 40 sıra no?lu Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan ?TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum? Standardının;

(a) 40 ıncı Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?40. Gider olarak sınıflandırılmış temettüler, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda (veya tablolarında), diğer borçların faizleri ile birlikte veya ayrı bir kalem olarak gösterilebilir. Bu Standart hükümlerine ek olarak, faiz ve temettülerin kamuoyuna açıklanması konusunda TMS 1 ve TFRS 7 hükümleri de dikkate alınır. Bazı durumlarda, vergisel uygulamadaki farklılıklar nedeniyle faiz ve temettülerin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda (veya tablolarında), ayrı ayrı kamuoyuna açıklanması tercih edilebilir. Vergi etkilerine ilişkin açıklamalar TMS 12 uyarınca yapılır.?

(b) 97I Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 97J ve 97K Paragrafları eklenmiştir.

?97J. ?-??

?97K. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1?de yapılan değişiklikler ile 40 ıncı Paragraf değiştirilmiştir. TMS 1?de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TMS 32?de yapılan söz konusu değişiklik de uygulanır.?

MADDE 9 ? 28/3/2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 32 Sıra no?lu Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan ?TMS 33 Hisse Başına Kazanç? Standardının;

(a) 4A Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?4A. ?TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu?nun (Haziran 2012?de değişikliğe uğrayan) 10A Paragrafında belirtildiği üzere işletmenin kâr veya zarar kalemlerini ayrı bir tabloda sunması durumunda, hisse başına kazançlar sadece bu tabloda sunulur.?

(b) 67A Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?67A. TMS 1?in (Haziran 2012?de değişikliğe uğrayan) 10A Paragrafında belirtildiği üzere işletmenin kâr veya zarar kalemlerini ayrı bir tabloda sunması durumunda, adi ve sulandırılmış hisse başına kazanç 66 ve 67 nci Paragraflar uyarınca sadece bu tabloda sunulur.?

(c) 68A Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?68A. TMS 1?in (Haziran 2012?de değişikliğe uğrayan) 10A Paragrafında belirtildiği üzere işletmenin kâr veya zarar kalemlerini ayrı bir tabloda sunması durumunda, durdurulan faaliyetlere ilişkin adi ve sulandırılmış hisse başına kazanç 68 inci Paragraf uyarınca bu tabloda veya dipnotlarda sunulur.?

(ç) 73A Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?73A. 73 üncü Paragraf aynı zamanda, adi ve sulandırılmış hisse başına kazanç tutarlarına ek olarak, raporlanan bir kâr veya zarar kalemini kullanarak bu Standarda göre açıklanması zorunlu olanlar dışında hisse başına tutarlar açıklayan bir işletmeye de uygulanır.?

(d) 74B Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 74C ve 74D Paragrafları eklenmiştir.

?74C. ?-??

?74D. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1?de yapılan değişiklikler ile 4A, 67A, 68A ve 73A Paragrafları değiştirilmiştir. TMS 1?de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TMS 33?te yapılan söz konusu değişiklikler de uygulanır.?

MADDE 10 ? 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan 19 Sıra no?lu Ara Dönem Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 34) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan ?TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama? Standardının;

(a) 8 inci Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı bendin (i) ve (ii) alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

?(b) Özet kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu veya tabloları,

(b) 8A Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?8A. TMS 1?in (Haziran 2012?de değişikliğe uğrayan) 10A Paragrafında belirtildiği üzere işletmenin kâr veya zarar kalemlerini ayrı bir tabloda sunması durumunda, ara dönem özet bilgi bu tabloyla sunulur.?

(c) 11A Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?11A. TMS 1?in (Haziran 2012?de değişikliğe uğrayan) 10A Paragrafında belirtildiği üzere işletmenin kâr veya zarar kalemlerini ayrı bir tabloda sunması durumunda, adi ve sulandırılmış hisse başına kazanç tutarları bu tabloda sunulur.?

(ç) 20 nci Paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(b) Cari ara döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu (veya tabloları) ve cari yıla ilişkin hesap dönemi başından ara dönem sonuna kadar kümülatif bilgileri içeren kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu (veya tabloları) ile aynı ara dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgilerin sunulduğu kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tabloları (hem cari döneme ilişkin hem de cari yıla ilişkin hesap dönemi başından ara dönem sonuna kadar kümülatif bilgileri içeren tabloları). TMS 1?de (Haziran 2012?de değişikliğe uğrayan) izin verildiği üzere, bir ara dönem raporda, her bir dönem için tek bir kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ya da kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tabloları sunulabilir;?

(d) 49 uncu Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 50 ve 51 inci Paragraflar eklenmiştir.

?50. ?-??

?51. Diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumuna ilişkin TMS 1?de yapılan değişiklikler ile 8, 8A, 11A ve 20 nci Paragraflar değiştirilmiştir. TMS 1?de yapılan bu değişiklikler uygulandığında, TMS 34?te yapılan söz konusu değişiklikler de uygulanır.?

MADDE 11 ? Bu Tebliğ 30/6/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İsteyen işletmeler bu Tebliği 1/7/2012 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus dipnotlarda açıklanır.

MADDE 12 ? Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
 
Üst