Kira Gelirleri Hakkında Bir Kaç Soru

Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
1- serbest meslek/ticari kazanç matrahım = 15.000
işyeri kira gelirim brüt = 7.000 ( bu beyana işyeri kira gelirim eklenecek mi?)

2- serbest meslek/ticari kazanç matrahım = 5.000
basit usule tabi işyeri kira gelirim = 1.100 ( bu kira geliri beyana eklenecek mi?)

3- serbest meslek/ticari kazanç matrahım = -5.000(zarar)
basit usule tabi işyeri kira gelirim = 1.300 ( bu kira geliri beyana eklenecek mi?)
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
GVK md.86/1-d'ye göre tevkifata tabi tutulmamış GMSİ'ları 2012 yılı gelirleri için 1.290.-TL'nin altında ise beyannameye dahil edilmez.
 
Üyelik
8 Mar 2013
Mesajlar
30
Konum
Samsun
işin üstadı cevapları söylemiş ama ben kendimce açıklamaya çalışayım.

1-) serbest meslek kazancı 15bin + kira geliri 7bin =22 bin (beyanname verme sınırı 25bin altında olduğu için kira geliri beyannameye dahil edilmez)

2-) Koray Bey'in dediği şekilde GVK md.86/1-d'ye göre tevkifata tabi tutulmamış GMSİ'ları 2012 yılı gelirleri için 1.290.-TL'nin altında ise beyannameye dahil edilmez.

3-) yine 2.sorunun cevabında gizli 1290 lira'nın üzerinde olduğu için beyannameye dahil edilecektir.
 
Üyelik
8 Mar 2013
Mesajlar
30
Konum
Samsun
evet o zaman beyannameye dahil edilecekti. 15+11=26bin lira.

25bin lirası için 4500 tl, 1000 lira için %27; 270 tl 4500 +270=4770 tl gelir vergisi ödeyecekti.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Aşkınbulduk burada Sayın Pessimist haklı. Zira kilit kavram "vergiye tabi gelir". Eğer 15.000 SMK, 11.000 tevkifata tabi tutulmuş GMSİ varsa, vergiye tabi gelir 26.000.-TL olacağından, 11.000 TL GMSİ'de beyannameye intikal ettirilecektir.
 
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,355
Konum
istanbul
koray üstadım,gms neden SMK ile toplanıyor ki.ikisi ayrı gelirleri ve ikisi ayrı beyanlar.ben bunu geçen bir konuda da zindan üstada anlatmaya çalıştım.
ikisi ayrı şeyler.
yani ben elma ile armutu topluyorum sınırı geçiyor beyan et ( yada ben yanlış anladım bu mevzuatı )
smk kazancım var sınır yok beyan edeceğim.
gms kazancım var bak sınırı geçiyorsa beyan et ( smk ya katarak ) ama gms tek başına sınırı geçmiyor ama ben smk ya katıp zorla sınırı geçirmeye çalşayım ..
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Hayır, zorla sınırı geçirmeye çalışmıyoruz elbette elma ve armutları toplayarak:) Aslında GVK md.86 yazılışı itibariyle son derece sıkıntılı ve yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren bir madde. Bu nedenle buna benzer kafa karışıklıkları oluyor. Şöyle açıklamaya çalışalım,

-GVK md.86/1-c'de beyannameye dahil edilecek değil, dahil edilmeyecek gelirler hüküm altına alınmıştır, yani neyi beyannameye dahil edeceğimizi değil neyi dahil etmeyeceğimizi bulmamız gerekiyor.

-GVK md.86/1-c'ye göre GMSİ ve MSİ'nin beyannameye dahil edilmemesi için 2 şartın aynı anda var olması gerekiyor. 1- GMSİ ve MSİ üzerinden tevkifat yapılmış olması 2-Vergiye tabi gelir unsurlarının toplam tutarının 25.000.-TL'yi geçmemesi, ki bu toplam vergiye tabi gelir GVK md.2'de belirtilen tüm gelir unsurlarını kapsamaktadır

-Tabi tüm bu değerlendirmeleri yaparken GVK md.86/1-a, 86/1-c ve 86/1-d'de sayılan gelirlerin de beyannameye intikal ettirilmemesi gerekiyor
 
Son düzenleme:
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,355
Konum
istanbul
üstad,

nusret hocanın bir yazısı vardı,

her bir gelir unsuru ayrı ayrı ölçülür diye..yani ticari ile gms yi birleştiremeyiz...bu vergi yasasına aykırı diye ...
 
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,355
Konum
istanbul
Mesken kirasını her halukarda beyan edeceksiniz ancak iş yeri kirasında sınır 25.000 tl dir. Bu sınırı aşmayan iş yeri kira geliri beyan edilmez toplama yapılmaz ...
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
"Mesken kirasını her halukarda beyan edeceksiniz" ifadesi de tam olarak doğru değil. GVK md.86/1-a ve 86/1-d'ye göre GVK md.21'deki 2.800 TL'lik istisna düşüldükten sonra kalan tutar 1.290 TL'den daha düşük ise beyannameye dahil edilmez elde edilen GMSİ.
 
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,355
Konum
istanbul
Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 1. Tam mükellefiyette;
a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)(*),
c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,
d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı(**) (266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılı için 960 YTL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

Saygılarımla

 
Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkürker. birde şöyle bir sorum var

mesken kira gelirim 3600tl birde bunun yannında 600tl basit usule tabi kiracıdan kira geliri var. burda sadece meskeni beyan etmek yeterli mi?

3600-3000= 600*%25= 150 600-150= 450 mesken geliri matrahı. burada 1290 sınırı için 450+600 şeklinde mi bakmak gerekir. yoksa sadece basit usulün 1290 ı geçip geçmediğinemi bakmak gerekir.
 
Üyelik
8 Mar 2013
Mesajlar
30
Konum
Samsun
kanaatimce yanlış hesaplıyorsunuz. beyanneme verme sınırı hesaplanırken 3000 tl'lik istisnayı elde edilen gelirden çıkartmıyoruz. 3600 TL direkt olarak toplanacak. ayrıca sadece kira geliri elde ediyorsanız; 1290 TL'lik basit usule tabi kiracınızdan elde ettiğiniz gelir beyan dışı olarak kalacak. yani;
3600-3000=600
600*0,25=150
600-150=450
450*0,15=67,5 ödenecek vergi.
 
Üyelik
19 Ara 2012
Mesajlar
23
Konum
İstanbul
Bu konuya ilişkin verilmiş bir özelge. Elma ve armutların toplanacağını söylemektedir.

Başlık Vergiye tabi gelir toplamının belirlenmesi sırasında, sadece gayrimenkul sermaye iradının mı yoksa gayrimenkul sermaye iradı ve ticari kazanç toplamının mı dikkate alınacağı hk.
Tarih 16/02/2011
Sayı B.07.4.DEF.0.78.10.00-GV-86/1-C-2
Kapsam
T.C.

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü


Sayı
:
B.07.4.DEF.0.78.10.00-GV-86/1-C-2
16/02/2011

Konu
:
Gelir Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ticari kazancınızın 20.387,68 TL, stopaja tabi işyeri kira gelirinizin de 2.250.- TL olduğunu, Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesinde belirtilen vergiye tabi gelir toplamının belirlenmesi sırasında, sadece gayrimenkul sermaye iradının mı yoksa gayrimenkul sermaye iradı ve ticari kazanç toplamının mı dikkate alınacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 70 inci maddesinde sayılan kira gelirlerinin gayrimenkul sermaye iradı olduğu, söz konusu mallar ticari veya zirai bir işletmenin bilançosuna dahil bulunduğu takdirde bunların iratlarının ticari ve zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı, tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dahil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümlerin uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar" hükmü yer almakta olup, bu maddenin 5/a bendinde ise; 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Yine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Toplama Yapılmayan Haller" başlıklı 86 ncı maddesinin birinci paragrafında "Aşağıda yazılı hallerde yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez." hükmü yer almakta olup, aynı maddenin 1/c bendinde; vergiye tabi gelir toplamının ((a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç) 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarından olması halinde beyanname verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan vergiye tabi gelir toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşıp aşmadığının tespiti sırasında, 16 nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklama ve örnekler dikkate alındığında; ticari kazanç ve Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; gayrimenkul sermaye iratlarının toplamının birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, beyan edeceğiniz ticari kazancınıza elde ettiğiniz tevkifata tabi gayrimenkul sermaye iradını dahil edip etmeyeceğinizin tespitinde; ticari kazancınız ile işyeri kira gelirinizin birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup, bunların toplamının Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesi gereğince (2009 yılı için) 22.000 TL'lik beyan sınırını aşması durumunda, işyeri kira gelirinizin de beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst