turkcell

Kira sözleşmesine aidat v.b ödemeler dahil ise damga vergisi matrahı nedir ?

Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
Başlık Kira sözleşmesinde kira bedelinin yanısıra reklam bedeli, ortak gider katkı payı bedeli ve tahsis edilen cihaz maliyet bedeli gibi kiralamadan kaynaklanan bedellerin bulunması halinde matrahın ne olacağı hk.
Tarih 22/12/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-169
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup MüdürlüğüSayı :B.07.1.GİB.4.99.16.02-DAMGA-1-169 22/12/2011

Konu : Kira sözleşmesinde kira bedelinin yanısıra reklam bedeli, ortak gider katkı payı bedeli ve tahsis edilen cihaz maliyet bedeli gibi kiralamadan kaynaklanan bedellerin bulunması halinde matrahın ne olacağı hk.

.....İlgi : .... tarihli özelge talep formunuz.İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, şirketinizin faaliyetleri çerçevesinde halen sahip olduğu bir alışveriş merkezinin mecurlarının kiralanması nedeniyle taraf olduğu kira sözleşmelerinde kira bedelinin yanında reklam bedeli, ortak gider katkı payı bedeli ve tahsis edilen cihaz maliyet bedeli gibi bedellerin de bulunduğu belirtilerek, söz konusu hizmet bedellerini içeren sözleşmelerin hangi oranda damga vergisine tabi tutulacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade ettiği hükümleri yer almaktadır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I-Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün, A/1 fıkrasında belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde; A/2 fıkrasında ise, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

35 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde, vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisinin hesaplanacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, kira sözleşmelerinde taraflarca kira bedeli olarak belirlenen tutarın yanı sıra doğrudan kiralama işleminden kaynaklanan, dolayısıyla kiracı tarafından kiralayana bu sözleşmeler nedeniyle ödeneceği belirtilen tutarlara yer verilmesi halinde, bu tutarların da kira bedelinin bir unsuru olarak kira sözleşmesinin matrahının hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, başvurunuzda belirtilen sözleşmelerde, kira bedeli ile kiralama işleminden kaynaklanan ve kira bedelinin bir unsuru olarak belirlendiği anlaşılan sabit ortak gider payı, cihaz maliyet bedeli ve reklam bedeli gibi hizmet bedellerinin (KDV hariç) toplam tutarı üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası gereği binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst