resim

Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

Üyelik
13 Ara 2011
Mesajlar
44
Konum
Ankara
Merhabalar,

Bir mükellefimiz işyeri olarak 01.03.2012 tarihinde bir büro kiralamış. Ancak tadilat yaptırdığından dolayı açılışı 01.04.2012 tarihinde yapacağız. Büroyu kiralamış olduğu ev sahibi mart ayı kira stopajı için sorun çıkarmış, stopaj kaybım oldu diye. Kiralayan şahıs henüz işyeri açılışını yapmadı yani vergi mükellefi değil bu stopajı nasıl beyan edecek? Bu durumu nasıl çözebiliriz? Kontratı 21.03.2012 olarak yapsak işyeri açılışnı da 27.03.2012 de yapsak yine tam 1 aylık kiranın stopajını ödememiz mümkün değil. Ayrıca mülk sahibi yıllık kira geliri istisna tutarını aşmayacak yani gmsi beyanında bulunmayacak bu konuda neden ısrarcı davranıyor anlayamadık. Bu iş nasıl çözümlenir yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler...
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

Bilindiği üzere VUK 154. maddesine göre Tüccarlarda işe başlamanın Belirtileri;
1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez);

2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak;

3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-4 üncü maddesiyle değiştirilen ibare) basit usulde(*) tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.
olarak sayılmıştır.
------------------------------------------------------
Yine GVK'nın 94. maddesine göre Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere, gerek VUK hükümlerine göre mükellef olmamanız ve gerekse GVK 94. maddesine göre tevkifat yapmaya mecbur bulunmamamız nedeniyle, stopaj kesilmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer tarafdan kiralayan için Mart/2012 döneminde aldığı kira bedeli GVK 94. madde kapsamına girmediğinden, buradan elde edilen gelir 2012 yılı için (GVK86/1-d hükmüne göre), 1290 TL'yi aştığında beyanname vermesi gerekir.
Belki bu durumdan dolayı itiraz ediyor olabilir.
 
Üyelik
13 Ara 2011
Mesajlar
44
Konum
Ankara
Ynt: Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

mohicans ' Alıntı:
Bilindiği üzere VUK 154. maddesine göre Tüccarlarda işe başlamanın Belirtileri;
1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez);

2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak;

3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-4 üncü maddesiyle değiştirilen ibare) basit usulde(*) tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.
olarak sayılmıştır.
------------------------------------------------------
Yine GVK'nın 94. maddesine göre Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere, gerek VUK hükümlerine göre mükellef olmamanız ve gerekse GVK 94. maddesine göre tevkifat yapmaya mecbur bulunmamamız nedeniyle, stopaj kesilmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer tarafdan kiralayan için Mart/2012 döneminde aldığı kira bedeli GVK 94. madde kapsamına girmediğinden, buradan elde edilen gelir 2012 yılı için (GVK86/1-d hükmüne göre), 1290 TL'yi aştığında beyanname vermesi gerekir.
Belki bu durumdan dolayı itiraz ediyor olabilir.Sayın Mohicans, herşeyden önce cevabınız için çok teşekkür ederim. Biz mükellefiyeti tesis ettireceğiz ancak işyerindeki tadilatın bitmesi bekleniyor. Ancak mülk sahibi bize çok fazla sıkıntı veriyor benim mart ayı stopajımı yatırın diye ısrarala diretiyor. Açıklama yaptık kendisne ama anlamıyor.

Yalnız sizin son satırda yazmış olduğunuz cümleyi anlayamadım mazur görün, burada bahsedilen kiralayanın geliri işyeri kira gelir olduğu için 2012 yılı istisna haddi 23.000 TL değilmiydi bu kısmı tam anlayamadım. ([Diğer tarafdan kiralayan için buradan elde edilen gelir 2012 yılı için (GVK86/1-d hükmüne göre), 1290 TL'yi aştığında beyanname vermesi gerekir. ) Tekrar teşekkür ederim.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2012 yılı için 1.290 TL) aşanlar GMSİ beyannamesi vermesi gerekir.
Mart/2012 dönemi hariç olmak üzere, Vergi Kesintisine konu aylar için sizin söylediğiniz geçerlidir. Ancak MArt/2012 döneminde buranın mesken olmaması ve STopaj kesintisine tabi olmaması nedeniyle, 1290 TL 'yi aşarsa GMSİ ile beyan edilecektir.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,860
Konum
ADANA
Ynt: Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

sn.mohicans bahsettiğiniz gibi olursa yapılan tadilata ait giderlerde, iş yerinde gider/özel maliyet olarak kaydedilemez.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

Vergi Usul Kanunu 3 maddesine göre Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esastır. Diğer tarafdan Katma Değer Vergisi Ka­nunu'nun 29/3. maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla ilgili belgelerin yasal defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmış­tır.
Bu nedenle, mükellefiyet tesis ettirilmeden önce, yapılan gider ve özel maliyetlerin yapılmamış sayılması mümkün değildir. Nitekim İzmir Vergi Dairesi başkanlığınca verilen özelge bu hususları desteklemektedir.

İlgili Kanun : Katma Değer Vergisi Kanunu
İlgili Madde : 29
İlgili Birim : Katma Değer Ve Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğü
Özelge Tarihi : 27.12.2004
Özelge Sayısı : DEF.0.35.12/KDV:02-4505/11350

Mükellefiyet tesisinden Önce satın aldığı mal ve hizmetlere ait belgeleri, yapılacak faaliyetle ilgili olması şartı ile işe başlanılmasını müteakip kanunen tutulması zorunlu defterlerine kaydetmesi mümkün olduğundan, söz konusu mallara ilişkin faturaların işe başlanılmasını müteakip yasal defterlere kaydedilmesi şartıyla, bu faturalarda gösterilen katma değer vergisinin Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. maddesindeki esaslar dahilinde indirilmesi mümkün bulunmaktadır


T.C. İZMİR VALİLİĞİ DEFTERDARLIK Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü SAYI : DEF.0.35.12/ KDV:02-4505 K0NU : KDV indirimi 27.12.04*011350 ??????... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA İlgi :09/03/2004 'tarih ve B.07.4.DEF.4.35.35.30.18-8584 sayılı yazınız. Başkanlığınız ?... vergi kimlik numaralı mükellefi ?... tarafından verilen bila tarihli dilekçeye cevaben düzenlenen ve ilgi yazınız ekinde alınan 06/03/2004 tarih ve B.07.4.DEF.4.35.35.30.18/8193 sayılı özelgenin Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü'ne intikali neticesinde alınan örneği ekli 15/12/2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.55/5529-720/60124 sayılı yazıda; "Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. maddesinin 1. fıkrasına göre, mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirmek ve bu indirim hakkını da aynı maddenin 3. fıkrasına göre, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanmak hakkına sahip bulunmaktadırlar. Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun tüccarlarda işe başlamanın belirtileri başlıklı 154. maddesinde; "Tüccarlar için aşağıdaki hallerden herhangi biri "işe başlamayı" gösterir. 1. Bir işyeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat veya tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez.) " hükmü yer almışttır. Ticaret erbabının belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmesi, örneğin satılmak üzere mal satın alması, ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolması işe başladığını göstermektedir. Ancak, mükellefiyet tesisinden önce satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlere ait olan belgelerin, yapılacak faaliyetle ilgili olması şartı ile işe başlanılmasını takiben defter kayıt zamanı olan on günlük süre de dikkate alınarak kullanılacak defterlere kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, adı geçenin, mükellefiyet tesisinden Önce satın aldığı mal ve hizmetlere ait belgeleri, yapılacak faaliyetle ilgili olması şartı ile işe başlanılmasını müteakip kanunen tutulması zorunlu defterlerine kaydetmesi mümkün olduğundan, söz konusu mallara ilişkin faturaların işe başlanılmasını müteakip yasal defterlere kaydedilmesi şartıyla, bu faturalarda gösterilen katma değer vergisinin Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. maddesindeki esaslar dahilinde indirilmesi mümkün bulunmaktadır." Denilerek, konuya açıklık getirilmiştir. Bilgi edinilmesi ve gereği ile adı geçene hitaben yeniden düzenlenecek olan özelgenin bir örneğinin Defterdarlığımıza gönderilmesini rica ederim.
Mustafa BULUT Defterdar a. Defterdar Yrd.V.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

Ben de bu konuda Mohicans ile aynı kanaatdeyim. Kirlama işe başlamayı göstermez, diğer taraftan Nisan/2012'de mükellefiyet kadyı yapıldıktan sonra tadilat masrafları 264'e kaydedilebilir, en kötü ihtimalle 264'ün karşısına 500 hesabı yazarsınız.
 
Üyelik
13 Ara 2011
Mesajlar
44
Konum
Ankara
Ynt: Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

Peki biz 28.03.2012 de açılışımızı yapsak kira kontratı 01.03.2012 tarihli olarak kalsa ve biz bu mart ayının stopajının tamamını beyan edip ödesek bir sıkıntı çıkar mı? Kiralayan kişi bu stopajın ödenmesini istiyor çünkü. İkna edemiyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

28.03.2012 tarihinden sonra kira ödemesi yaparsanız mükellef olacağınız için GVK 94. maddeye göre ödeme tutarı üzerinden stopaj kesip yatırabilirsiniz.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Kiralanan İşyeri ve Stopaj Sorunu

Yapmanız gereken kira kontrat tarihi itibari ile açılış evraklarınızı hazırlayıp "xxx adresinde yer tuttuk fakat yapılacak tadilat dolayısı ile işe 01/04/2012 başlayacağım işe başlama tarihinde bilgi verilecektir." şeklinde dilekçe ile vd başvurmalıydınız.
 

Benzer konular

Üst