Konaklama Muhasebesi

Üyelik
26 Eyl 2006
Mesajlar
22
merhaba arkadaşlar kolay gelsin.bir mükellefim öğrenciler için pansiyon açıyor,muhasebe ve belge düzeni hakkında yardımcı olabilirmisiniz.selamlar
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: konaklama muhasebesi

TURİZM İŞLETMELERİNDE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ VE HESAP PLANI

/. GİRİŞ VE AMAÇ
Yurdumuzda ağırlıklı sektörlerden birisi de Turizm Sektörüdür. Bu sektöre salt yeme içme hizmeti veren restorantlar, kara, hava ve deniz¬yolları işletmeciliği, seyahat acentalan, akaryakıt satış istasyonları gi¬bi çok değişik hizmet işletmeleri girmekte ise de, bunlardan en ağılık-lısını konaklama, yeme içme ve eğlence hizmetlerini birlikte veren Ko¬naklama işletmeleri oluşturmaktadır.
Diğer taraftan Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26 Aralık 1992 tarih 21447 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulanması zo¬runlu hale getirilen Muhasebe Sistemi ile yurt çapında mali sektör hariç tüm işletmelerde muhasebe uygulamalarında tekdüzenlilik sağlanmaya çılışılmaktadır. Bu tekdüzen muhasebe sistemi uygulama zorunluluğu Konaklama işletmelerini de kapsamaktadır.
Bu yazıda Konaklama işletmelerinde Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre hesap planı uygulama imkanları, özetlenmeye çalışılacaktır. Özellikle gelir, gider ve maliyet hesapları üzerinde durulacak, bilanço hesapları diğer işletmelere oranla önemli farklılıklar göstermediği için açıklanmayacaktır. Ulusal düzeyde Tekdüzen Muhasebe Sisteminin ya¬rar veya sakıncaları. Konaklama işletmelerine uygunluğunun belirlen¬mesi bu çalışmanın kapsamı dışındadır.

//. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARININ ÖZELLİKLERİ
Muhasebe uygulamalarında her sektör veya işletme tipine has bazı özelliklerin olacağı kuşkusuzdur. Konaklama işletmelerine özgü özel¬likler belirlendiğinde, önerilen hesap planının kullanımı daha anlaşılır olacaktır. Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir.
a) Konaklama işletmeleri hizmet sektörü içindedir. Hizmet sektörünün en belirgin özelliği olan hizmetin talebi ile üretiminin aynı ana rastlaması bu işletmelerde de görülür. Diğer üretim işletmelerinde oldu¬ğu gibi önce üretim sonra bunların depo¬lanması ve nihayet talep olduğu zamanda arz, bu sektörde görülmez. Yani stoğa üre¬tim ve daha sonrada stoktan satış bu tür işletmelerde söz konusu değildir.
Bu durumun sonucu ise sabit maliyetlerin yüksek olmasıdır. Stoklama olanaklı ol¬mayınca arz kapasitesi hizmet talebinin maksimum olduğu duruma göre daima emre hazır tutulur ve kapasitenin hazır bulundurma maliyetleri sabit maliyetler olarak doğar. Kullanılmayan kapasite olursa, bunun alternatif maliyeti kullanıl¬ması durumunda sağlanabilecek kazanç¬tır. Yani kullanılmayan kapasite kaçırılan fırsatların ifadesidir.
Diğer taraftan stoğa üretim olmayınca, muhasebecinin dönem sonunda mamul değerleme sorunu da olmaz. Bilindiği gibi üretim işletmelerinde dönem sonu stokla¬rının değerlemesi için, karmaşık bir mali¬yet muhasebesi sistemi içinde genel imal gideri denilen ve çoğunluğu sabit nitelikte olan giderlerin üretim maliyetlerine yük¬lenmesi gerekir. Yani dönem sonu stokla¬rı dönemde doğan genel imal giderlerin¬den kendilerine düşen paylarıda içermek zorundadır. Aksi halde dönem sonu stok¬larının değeri eksik tesbit edilmiş olacak ve özellikle Vergi Usul Kanunu'nun 275. maddesine uygun bir değerleme yapılma¬mış olacaktır. Oysa hizmet işletmelerin¬de değerlemeye konu olacak dönem sonu stoğu olmayınca, sabit giderlere ister hiz¬met maliyetlerine yüklendikten sonra Sa¬tılan Malın Maliyet Gideri kapsamında Kar Zarar Hesabına devredilsin, isterse doğrudan Kar Zarar Hesabına devredil¬miş olsun kâr değişmeyecektir.
Nitekim, gözlemlediğimiz ve aşağıda be¬lirteceğimiz gibi konaklama işletmelerin¬de genellikle amortisman vergi, bakım onarım, aydınlatma, ısıtma giderleri gibi diğer üretim işletmelerinde Genel Üretim Gideri adıyla ve çoğunlukla dağıtım anahtarlanyla gider yerlerine dağıtılan ve daha sonrada burada üretilen ürünlerin maliyetlerine yüklenen giderler konakla¬ma işletmelerinde hizmet (Gelir) depart¬manlarına dağıtılmadan doğrudan dönem giderlerine kaydedilir. Daha teknik bir ta¬nımla bu işletmelerde tam maliyet yönte¬mi kullanılmaz, bunun yerine Direkt (Do¬laysız) Maliyet veya Asal Maliyet Sistemi ağırlıkla kullanılır.
b) Konaklama işletmelerinde diğer işlet¬melere oranla İç Faaliyet Raporları daha fazla kullanılır. Özellikle konaklama ve yiyecek içecek departmanları için günlük raporlar düzenlenir. Günlük hasılat raporu her departmanın gelirini, oda doluluk oranları odalar bölümünün günlük faaliyet seviyesini ve costlar ise mutfak bölümü¬nün faaliyetlerini gösteren günlük rapor¬lardır. Ayrıca aylık mizanlar üzerinden genel kârlılık durumu izlenir. Üst yönetim için de bunlar aylık ve haftalık olarak dü¬zenlenirler.
Rapor tipleri olarak, işletmeden işletme¬ye farklılık gösteriyorsa da, genellikle American Hotel & Motel Association and Hotel Association of Ne w York City, Inc. tarafından geliştirilmiş "A Uniform System of Accounts for Hotels" de yer alan tipleri kullanılır. Burada belirlenen raporlar incelendiğinde tam maliyet değil, kısmi maliyetlere dayalı bir sistemin kul¬lanıldığı görülür. Departmanlara amortis¬man, vergi, aydınlatma ve ısıtma gibi gi¬derlerin doğrudan yüklenmediği hemen dikkati çeker. Bu çalışmada herhangi bir hesap planı verilmemekte, her departma¬nın faaliyetlerinin üst yönetime nasıl ra-porlanacağına ilişkin Departman Faaliyet Raporları örneği verilmektedir. Ayrıca Bilanço ve Gelir Tablosu. Nakit Akım Tablosu, Kâr Dağıtım Tablosu, Özserma-ye Değişim Tablosu gibi raporlara da yer verilmektedir. Bu raporlann şekli Tebliğ¬le getirilen rapor şekillerinden oldukça

farklıdır. Yurdumuzda otellerde bu tablo¬lar oldukça yaygın bir şekilde kullanıl¬makta olup, işletmecilerimiz Tebliğle ge¬tirilen raporları değil, bu raporları okuma¬ya daha çok alışıktırlar.
c) Diğer üretim işletmelerinden farklı ola¬rak gelir ve giderlerin doğum yerleri bir¬ birlerinden farklı değil, özdeştirler. Diğer üretim işletmelerinde giderler üretimin yapıldığı esas ve yardımcı üretim gider
yerleri ve hizmet gider yerlerine bölünür ve buralarda sadece giderler doğar. Gelir¬ler satışın yapıldığı diğer işletme depart¬manlarında doğar. Oysa konaklama işlet¬melerinde giderlerin yapıldığı hizmet de¬
partmanları (esas üretim gider yerleri) ay¬nı zamanda gelir departmanlarıdır. Bu ol¬gunun sonucu olarak Gelir Hesaplan da Gider Hesaplan da departmanlar bazında sınıflandınlır.
d) Bilançonun yapısı açısından incelendi¬ğinde konaklama işletmeleri ile diğer üre¬tim işletmeleri arasında özellikle muhase¬be uygulamalarını önemli ölçüde etkileye¬cek farklara rastlanmaz. Ancak bu işlet¬
melerde mamul stok hesaplama rastlan¬mayacağı açıktır. Maddi Duran Varlık he¬saplan toplam aktifler içinde ağırlıklıdır.Genel kural olmamakla birlikte işlet¬meyi mülkiyetinde bulunduranlar (yatınmcı şirket) işletmeyi hasılat kirası söz¬leşmesi ile başka bir işletmeye (işletme¬ci şirkete) kiralarlar. Bu durumda işlet¬meci şirketin Gelir Tablosunda hasılat ki¬rası normal kira giderleri içinde değil de,en son kalemde dönem brüt kânndan ayrı bir başlıkla gösterilerek düşülür.

///. TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE ÖNGÖRÜLEN HESAP PLANI
Belirtildiği gibi bu yazının ana amacı tek¬düzen muhasebe sistemine konaklama iş¬letmelerinin nasıl uyum sağlayacaklarına yardımcı olmaktır. Tebliğe göre bilanço esasına göre defter tutan tüm işletmeler temel mali tablolar olan Bilanço ve Gelir Tablosundan başka, eğer aktif toplanılan 5 Milyar TL.yı, ticari faaliyet işlem hac¬mi 10 Milyar TL.yi iki yıl üst üste aşıyor¬sa Fon Akım, Nakit Akım, Kâr Dağıtım ve Özkaynaklar Değişim Tablosu gibi di¬ğer tablolan da düzenlemek zorundadır¬lar. Bu tablolan kolayca düzenleyebilmek içinde Tekdüzen Hesap Planını kullan¬mak zorundadırlar.
Maliyet hesapları da 7/A ve 7/B seçenek¬lerine aynlmaktadır. A seçeneğinde gider¬ler fonksiyonel olarak sınıflanırken B se¬çeneğinde çeşitlerine (Doğal adlanna) gö¬re sınıflandınlmaktadır. Ancak Gelir Tablosunda giderler fonksiyonel sınıfla¬maya göre istendiğinden, 7/A seçeneğinin maliyet hesapları ana hesaplarda, 7/B se¬çeneğinin eşdeğeri olan Gider Çeşiti he-saplannın ise yardımcı defterlerde (yar¬dımcı hesaplarda değil) izlenmesi özellik¬le büyük işletmeler için bir gereklilik ola¬rak doğmaktadır. Tebliğin ruhuna ve Ma¬liyet Hesaplan Grubunun açıklamaların¬dan anlaşıldığına göre işletmeler giderle¬rini hem fonksiyon hem çeşit esasına göre zorunlu olarak tutacaklardır.
Maliyet hesaplannda hizmet işletmeleri için sadece bir üretim maliyet hesabı olan "740 Hizmet Üretim Maliyeti" öngörül¬müştür. Bütün hizmet işletmeleri hizmet türü ne olursa olsun hepsini tek bu hesapta toplamak zorunda kalmaktadırlar. Direkt flkmadde, Direkt işçilik ve Genel Üretim Gideri hesaplan kullanılmayacaktır. Eğer maliyetleri hizmet türü bazında takip et¬mek gerekiyorsa, hizmet türleri bu hesa¬bın yardımcı hesaplan olacaktır. Bunun sonucu olarak da her bir hizmet türünün maliyeti genel alışkanlığın aksine Ana Defter mizanından değil Yardımcı Defter mizanından görülebilecektir. Yukanda belirtildiği gibi Gider Çeşitleri hesaplan-nın ayn defterlerde izlenmesi gerekli idi. Bu ihtiyaç da çeşit hesaplannın hizmet türlerinin yardımcı hesabı olarak düzen¬lenmesi suretiyle karşılanabilir. Yani hiz-

met Maliyet hesabının birinci derecede ta¬li hesaplan (Yardımcı Hesaplan) hizmet departman maliyetleri ise ikinci derecede yardımcı hesaplan (Tali Hesaplan) gider çeşitleri hesapları olabilir.
Nitekim yazı ekinde verilön ve tarafımız¬dan geliştirilen hesap planının Maliyet hesaplan bölümü bu şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. Tali hesaplann kod numa¬ralan tüm departmanlarda aynıdır. Böyle¬ce herhangi bir gider çeşidinin işletme bazında toplamı bilinmek isteniyorsa her departmanın altındaki gider çeşidi topla¬narak bu tutara erişilebilecektir. Örneğin 001 Kırtasiye ve Basılı Evrak giderlerin¬de olduğu gibi.
Bu hesap planında hizmet departmanları¬nın altındaki çeşit hesaplarına normalde kullanılandan fazla sayıda hesap açılmış¬tır. Örneğin "6 Amortisman Giderlerinde olduğu gibi. Bunun bir amacı isteyen iş¬letmelere direkt maliyetin yanında tam maliyet yöntemine geçiş yapabilme ola¬nağı verilmek istenmesidir. İkinci bir amacı ise, henüz Tebliğde düzenlenme-mekle birlikte ilerde muhasebe standartla-n kapsamında hizmet işletmelerinde tam maliyet sisteminin uygulanması zorunlu görülürse buna şimdiden hazırlıklı olabil¬mektir. Örneğin isteyen işletmeler amor-tisman giderlerini özellikle departmanlara direkt amortisman giderlerini departman-lann altında izleyebilirler, isterlerse ço¬ğunlukla olduğu gibi departmanlara yük¬lemeden doğrudan 770 Genel Yönetim Giderleri hesabının altında izleyebilirler.
Konaklama işletmelerinde gelir hesaplan temelde gelir departmanlarına göre izle¬nirler. Ancak Tekdüzen Hesap Planında tüm gelirler Yurtiçi, Yurtdışı Satışlar ve Diğer Gelirler şeklinde Uç hesaba sıkıştı-nlmış bulunmaktadır. Açıklamaları da o derece yetersizdir ki, yanlış anlamalara da neden olabilecek niteliktedir. Örneğin ihracatçının ihracatı yurt dışında yapmış olmaması, yurt içinde akreditif veya mal mukabili satış yapması durumunda dahi yurtiçi satışlara kaydedilebilecektir. Çün¬kü yurtdışı satışlann açıklamasında "Yurt dışında satılan mal ve hizmetler...." şeklinde bir ifade yer almaktadır. Konak¬lama işletmelerinin dış turizme açık olanlannda döviz üzerinden tahsilat da ya¬pılmakta, bu hasılat vergi indirimlerine konu olabilmektedir (Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 8). Gelirlerin tümü yurt içinde (Yurtiçi Satışlar) doğmakla birlik¬te, yurt dışına satış gibi (yabancı grupla¬ra döviz üzerinden satış yapılıp fatura dü¬zenlenmesi nedeniyle) sonuç doğurabil¬mektedir. Bu nedenle satış gelirlerinin yurtiçi-yurtdışı ayınmından çok Türk Li¬rası ve Yabancı Para hasılatı şeklinde iz¬lenmesi gerekir. Bu ihtiyaç hesap planın¬da tüm hasılatlann "600 Yurtiçi Satışlar" hesabında izlenmesi, hasılat indirimine neden olacak döviz hasılatının ise Nazım Hesaplarda izlenmesi sayesinde giderile¬bilir.
Her bir hizmet türünün hasılatı ise 600 Yurtiçi Satışlar Hesabının yardımcı he-saplannda ayrı ayrı izlenebilir.
Maliyet ve Gelir Tablosu hesaplan toplu¬ca ele alındığında izlenecek yöntem şu şekilde özetlenebilir.
Günlük hasılatlar Hasılat Raporundan alı¬nan bilgilere istinaden günlük olarak 600 sayılı hesabın yardımcı hesaplanna kay¬dedilecektir.
Giderler ise doğdukça hizmet departman-lan ile ilgili olanlar 740 sayılı hesaba yar¬dımcı ve tali hesaplan da dikkate alınarak borç kaydedilecektir. Genel Yönetim, Pa¬zarlama ve Finansman Fonksiyonlan ile ilgili olanlarda 760, 770,780 sayılı hesap¬lara günlük olarak borç kaydedilecektir. Amortisman, Emlak Vergisi, Yıllık İzin Ücretleri ve İkramiye gibi sabit olmakla birlikte yıl içinde düzenli doğmayan gi¬derlerin ise maliyet dönemine düşen pay¬lan (örneğin aylık olarak) 373 Maliyet Giderleri Karşılığı hesabının alacağına karşılık 740, 760, 770, 780 sayılı hesap-

lara borç kaydedilir. Böylece maliyet dö¬neminin tüm giderleri bu maliyet hesapla¬rında biriktirilmiş olur. Maliyet dönemle¬rinin sonunda ise bu hesapların borcunda birikmiş aylık net tutarlar 741, 761, 771, 781 sayılı Yansıtma Hesaplarının alaca¬ğına 622, 631, 632, 660. 661 sayılı hesap¬ların borcuna kaydedilir.
Böylece 660 lü hesap bakiyeleri ilgili gi¬derlerin bir önceki maliyet dönemine.ka-dar birikimli toplamını (faaliyet raporla¬rında veya bütçelerdeki "bu aya kadar" sü¬tununu), 700 lü hesaplarda örneğin 740 ile 741 arasındaki fark ise o ayki maliyetleri gösterir. Diğer Gelir ve Gider Hesapları¬nın çalışma şekli diğer işletmelerde ol¬duğundan farklı olmadığı için burada açıklamalar yapmaya gerek bulunmamak¬tadır.
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: konaklama muhasebesi

Devam

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI
600 YURT İÇİ SATIŞLAR
600 00 KONAKLAMA GELİRLERİ
600 00 O Münferit Müşteri 600 00 l Grup Müşteri 600 00 2 Sürekli Müşteri 600 00 8 No-Show Gelirleri
60010 YİYECEK GELİRLERİ
600 10 l Ana Restoranı Gelirleri 600102 Pansiyon Gelirleri 600 10 3 A'la cart Restoranı Gelirleri 600 10 4 Ocakbaşı Gelirleri 600 10 5 Stlack bar Gelirleri
600107
600108 Lobby bar Gelirleri
600 20 İÇECEK GELİRLERİ
600 20 l Ana Restoranı Gelirleri 600 20 2 A'la cart Restoranı Gelirleri 600 20 4 Ocakbaşı Gelirleri 600 20 5 Snack bar Gelirleri 600 20 8 Lobby bar Gelirleri
600 30 SATIŞ ÜNİTELERİ GELİRLERİ (Market)
Satılan Malzemelerin Türlerine göre bö-lümlenebilir.
600 40 SATIŞ ÜNİTELERİ GELİRLERİ (Shopping Center)
Satılan Malzemelerin Türlerine göre bö-lümlenebilir
600 60 ÇAMAŞIR YIKAMA GELİRLERİ
600 70 TELEFON, TELEEAX, TELEK GELİRLERİ
600 72 KİRALIK OTO VE TUR
GELİRLERİ
600 90 SAİR HİZMET GELİRLERİ
6009001 Hamam Sauna Gelirleri 600 90 02 Deniz Aktiviteleri Gelirleri 600 90 04 Telefon Telefax. Telex Gelirle¬ri (Ayrı bir departman olarak düzenlenme-mişse)
600 90 05 Çamaşır Yıkama ve Kuru Te¬mizleme Gelirleri (Ayrı bir departman olarak clüzcnlenmemişse)
610 SATIŞ İNDİRİMLERİ
610 00 Konaklama Satışlarından indi¬rimler
600 10 Yiyecek Satışlarından İndirimler 600 20 içecek Satışlarından indirimler 600 30 Sair Satışlardan indirimler
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ
62200 Konaklama Üniteleri Maliyeti 622 10 Yiyecek içecek Üniteleri Maliyeti 622 30 Satış Üniteleri Maliyeti 622 40 Satış Üniteleri Maliyeti 622 60 Çamaşırhane Maliyeti 62270 Telefon, Telefax, Telex Maliyeti 622 80 Kiralık Oto ve Tur Maliyeti 622 90 Sair Hizmetler Maliyeti

631 PAZARLAMA, SATIŞ DAĞITIM
GİDERLERİ
632 GENEL YÖNETiM GEDERLERİ
660 KISA VADELi BORÇLANMA GiDERLERi
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELiR VE KARLARI
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
680 ÇALIŞMAYAN KISIM GiDERLERi
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI
692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7. MALİYET HESAPLARI 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740 00 KONAKLAMA ÜNİTE MALİYETLERİ
740 00 O İLKMADDE VE MALZEME GiDERLERi
740 00 O 01 Kırtasiye ve Basılı Evrak Giderleri
740 00 O 02 Temizlik Malzeme Giderle¬ri
740 000 03 Çamaşır Yıkama Malzeme Giderleri
740 00 O 09 Buklel Malzemesi Giderle¬ri
740 00 O 12 Giyim Eşyası ve Kumaş Giderleri
740 00 l İŞÇi ÜCRET VE GİDERLERİ
740 00 101 Esas Ücretler
74000 102 İhbar ve Kıdem Tazminatı
740 00 103 Fazla Çalışma Ücreti
74000104 İkramiyeler
740 00 105 Sağlanan Sosyal Yardımlar
740 00 106 SSK İşveren Primi
74000107 Konut Edindirme Yardımı
740 00 108 ÇTTF İşveren Hissesi
740 00 3 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
740 00 307 Acenta Komisyonları 740 00 4 ÇEŞİTLİ GİDERLER
740 00 409 Dekor ve Süsleme Giderleri 74000413 Kırık Kayıp Giderleri 740 00 414 Kelen Takımları Giderleri
740 00 6 AMORTİSMON GİDERLERİ
740 10 YİYECEK,lÇECEK ÜNİTE MALiYETLERi
740 10 O İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
740 10 001 Kırtasiye ve Basılı Evrak Gi¬derleri
74010 002 Temizlik Malzeme Giderleri 740 10 003 Çamaşır Yıkama Malzeme Giderleri
74010 004 Yiyecek Malzeme Giderleri 740 10 005 İçecek Malzeme Giderleri 740 10 006 İkram Yiyecek Malzeme Giderleri
740 10 007 İkram İçecek Malzeme Giderleri
740 10 010 Yakacak Maddeleri Giderleri (Tüpgaz, Odun kömürü vs.) 740 10 012 Giyim Eşyası ve Kumaş Giderleri
740 10 013 Fire ve Zaiyat Giderleri (Cam, porselen eşya) 740 10 019 Diğer Malzeme Giderleri

740 10 l İŞÇi ÜCRET VE GİDERLERİ
74010101 Esas Ücretler
740 10 102 ihbar ve Kıdem Tazminatı
740 10 103 Fazla Çalışma Ücreti
740 10 104 ikramiyeler
740 10 105 Sağlanan Sosyal Yardımlar
740 10 106 SSK işveren Primi
740 10 107 Konut Edindirme Yardımı
740 10 108 ÇTTF işveren Hissesi
740 10 103 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HiZMETLER
740 10 306 Nakliye ve Hammaliye Gider¬leri
740 10 104 ÇEŞiTLi GİDERLER
740 10 409 Dekor ve Süsleme Giderleri 740 10 413 Kırık Kayıp Giderleri 74000414 Keten Takımları Giderleri 740 00 415 Müzik Show Giderleri
740 10 6 AMORTlSMON GiDERLERi
74030 SATIŞ ÜNİTELERİ MALiYETLERi (Market)
740 40 SATIŞ ÜNİTELERİ MALİYET¬LERİ (shopping Center)
740400 İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
740 40 001 Kırtasiye Ve Basılı Evrak
Giderleri ^
740 40 014 Shopping Center Malzeme
Giderleri
740 40 020 Diğer Malzeme Giderleri
740 401 İŞÇi ÜCRET VE GİDERLERİ
740 40 3 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
740 40 4 ÇEŞİTLİ GİDERLER
740 40 6 AMORTİSMAN GİDERLERİ
74060 ÇAMAŞIRHANE MALİYETLERİ
740 60 O İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
740 60 001 Kırtasiye ve Basılı Evrak
Giderleri
740 60002 Temizlik Malzeme Giderleri
740 60 012 Giyim Eşyası ve Kumaş Giderleri
740 60 020 Diğer Malzeme Giderleri
740601 İŞÇİ ÜCRET VE GiDERLERi
74060101 Esas Ücretler
74000104 ikramiyeler
740 60 3 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HiZMETLER
740 60 306 Nakliye ve Hammaliye
Giderleri
740 60 304 Bakım Onarım Giderleri
740 60 6 AMORTİSMON GİDERLERİ
740 70 TELEFON-TELEFAX-TELEX HlZMETLERİMALİYETl
740 70 O İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
740 70 l İŞÇi ÜCRET VE GiDERLERi
740 70 3 DAŞIRDAN SAĞLANAN FAYDA VE HiZMETLER
74070305 Haberleşme Giderleri
740 70 6 AMORTİSMAN GİDERLERİ
740 80 KİRALIK OTO VE TUR MA¬LİYETİ
74090 ŞAiR ÜNİTELER MALİYETİ
741 HiZMET ÜRETiM MALiYETi YANSITMA HESABI
741 00 Konaklama Maliyeti Yansıtma Hesabı
741 10 Yiyecek - içecek Maliyeti Yansıtma Hesabı
741 30 Satış Üniteleri Maliyeti (Market) Yansıtma Hesabı
741 40 Satış Üniteleri (Shopping Cenler) Maliyeti Yansıtma Hesabı
741 60 Çamaşırhane Maliyeti Yansıtma esabı (Müşteri)
741 70 Telefon, Telefax, Telex Maliyeti Yansıtma Hesabı (Müşteri)
741 80 Kiralık Oto ve Tur Maliyeti Yansıtma Hesabı
741 90 Sair Hizmetler Maliyeti Yansıtma Hesabı
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: konaklama muhasebesi

Devam:

760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
7600 MALZEME GİDERLERİ
760 001 Kırtasiye ve Basılı Evrak
Giderleri
760 002 Temizlik Malzeme Giderleri
760 003 Çamaşır Yıkama Malzeme
Giderleri
760 006 İkram Yiyecek Malzeme
Giderleri
760 007 ikram İçecek Malzeme Giderleri
7601 işçi ücret ve giderleri
760101 Esas Ücretler
760 102 İhbar ve Kıdem Tazminatı
760 103 Fazla Çalışma Ücreti
760 104 İkramiyeler
760 105 Sağlanan Sosyal Yardımlar
760 106 SSK Primleri işveren Hissesi
760 107 Konut Edindirme Yardımı
760 108 ÇTTF işveren Hissesi
7602 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
760201 Esas Ücretler
760 202 İhbar ve Kıdem Tazminatı
760 203 Fazla Çalışma Ücreti
760204 İkramiyeler
760 205 Sağlanan Sosyal Yardımlar
760206 SSK Primleri İşveren Hissesi
760 207 Konut Edindirme Yardımı
760208 ÇTTF İşveren Hissesi
760 3 DIŞARDAN SAĞLANAN FAY¬DA VE HİZMETLER
760 305 Haberleşme Giderleri
760 306 Nakliye ve Hammaliye Giderleri
7604 ÇEŞİTLİ GİDERLER
760 409 Dekor ve Süsleme Giderleri
760 410 ilan ve Reklam Giderleri
760 411 Yurt Dışı Fuarlara Katılma
Giderleri
760412 Temsil Giderleri
7606 AMORTİSMON GİDERLERİ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 7700 MALZEME GİDERLERİ
770 001 Kırtasiye ve Basılı Evrak
Giderleri
770 002 Temizlik Malzeme Giderleri
770 003 Çamaşır Yıkama Malzeme
Giderleri
770 008 Aydınlatma Malzeme Gideri
7701 işçi ücret ve giderleri
770101 Esas Ücretler
770 102 İhbar ve Kıdem Tazminatı
770 103 Fazla Çalışma Ücreti
770 104 İkramiyeler
770 105 Sağlanan Sosyal Yardımlar
770 106 SSK Primleri İşveren Hissesi
770 107 Konut Edindirme Yardımı
770 108 ÇTTF işveren Hissesi
7702 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
770201 Esas Ücretler
770 202 İhbar ve Kıdem Tazminatı
0 Fazla Çalışma Ücreti
1 ikramiyeler
770 205 Sağlanan Sosyal Yardımlar
770206 SSK Primleri işveren Hissesi
770 207 Konut Edindirme Yardımı
770 208 ÇTTF İşveren Hissesi
770 3 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
0 Elektrik Giderleri
1 Su Giderleri
2 Gaz Giderleri
770 304 Bakım-Onarım Giderleri
770 304 l Taşıt Araç Gereçleri Bakım-
Onanm Giderleri

770 304 2 Makina Tesis ve Cihazlar Bakım-Onarım Giderleri 770 304 3 Döşeme ve Demirbaşlar Bakım-Onarım Giderleri 770 304 4 Aydınlatma Malzemeleri Ba¬kım-Onarım Giderleri 770 304 5 Binalar Bakım-Onarım Giderleri
770 304 6 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Bakım-Onarım Giderleri 770 304 7 Diğer Bakım-Onarım Giderleri
770 305 Haberleşme Giderleri 770 306 Nakliye ve Hammaliye Giderleri
7704 ÇEŞİTLİ GİDERLER
770 401 Danışman Giderleri
770402 Kira Giderleri
770 403 Sigorta Giderleri
770 404 Mahkeme ve Noter Giderleri
770 405 Bağış ve Yardımlar
770 406 ilaçlama ve Çöp Toplama
Giderleri
770 407 Park ve Bahçe Giderleri
770 408 ilaç ve Tedavi Giderleri
770 409 Dekor ve Süsleme Giderleri
770 5 VERGİ, RESİM VE HARÇ GİDERLERİ
770501 Emlak Vergisi
770 502 Motorlu Kara Taşıtları Vergisi
770502 l B inek Otoları
770 502 2 İş Otoları
770 503 Reklam Vergisi
770 504 İndirilemeyecek KDV
770 6 AMORTİSMON GİDERLERİ
770601 Arazi ve Arsalar Amortismanı
770 602 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Amortismanı
770603 Binalar Amortismanı
770 604 Makina Tesis ve Cihazlar
Amortismanı
770 605 Taşıt, Araç ve Gereçleri
Amortismanı
770 606 Döşeme ve Demirbaş
Amortismanı
770 607 Yapılmakta Olan Yatırımlar
Amortismanı
780 EİNANSMAN GİDERLERİ
0 FAİZ GİDERLERİ
1 KUREARKI GİDERLERİ
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: konaklama muhasebesi

Ayrıca, Türmobun sitesinde, yayınlar/sirküler kitapları/2003 sirküler rapor kitapları
kısmından, aşağıdaki zip dosyasını indirebilirseniz, yararlı olacaktır.

"KONAKLAMA YERLERİNDE BELGE DÜZENİ VE UYGULANACAK CEZALAR"
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: konaklama muhasebesi

Bu konuda yapmış olduğum bir çalışma ektedir.
Turizm Sektöründe Vergi Ne Zaman Doğar.?*V.U.K 19 . maddesine, vergiyi doğuran olay ? Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar?şeklinde tanımlanmıştır.

Vergiyi doğuran olay, kanunda belirtilmiş olayın veya yasal durumun oluşması ile ortaya çıkmaktadır. Vergiyi doğuran olay kavramı Vergi Hukukunun en önemli kavramlarından biridir. Herhangi bir olayda uyulacak yasa gerekleri ve Tahakkuk zaman aşımı süreleri hep vergiyi doğran olay göz önüne alınarak belirlenmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunun 10, maddesi de vergiyi doğran olayın oluşması durumları detaylı olarak düzenlenmiştir.
Madde No 10
Kapsam
Vergiyi Doğuran Olay: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması, d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimi, e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii, f) g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, h) ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise (4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 1.8.1998)(**)gümrük beyannamesinin tescili, j) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta (4503 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 5.2.2000) gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması,(***) Anında meydana gelir.


Katma Değer açışından turizm işletmelerinde (Hizmet) vergiyi doğuran olay, hizmetin yapılmasıdır.
 
Üyelik
20 Eki 2006
Mesajlar
492
Konum
İzmir
Otellere direkt değil de aracı firmalar vasıtasıyla rezervasyon yaptırılması durumunda bu aracı firmaların (booking.com gibi ) otellere kestiği komisyon faturası nasıl muhasebeleştirilir.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Otel açısından soruyorsanız , bu komisyon yapılan konaklama ile ilişkilendirilerek (referans sistemi) 740 hesap borç faturakesen firma da 320 de alacaklanarak muhasebeleştirilir.

Faturayı kesen için ise bu 600 hesap altında alacak ve 120 borç olarak izlenebilir.
 
Üst