Konutlarda Net Alan Hesabı

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Net alanı 150 m2 yi geçmeyen konut teslimleri %1 kdv ye tabi. Net alanın hesaplanmasında balkonlar kullanılabilir alana dahil midir?
Mükellef yap sat işi yapacak. Konutun vaziyet planı brüt 168 m2 yapı ruhsatında net alan yazmıyor. Net alanın hesaplanmasında farklı görüşler var.Bir de %1 teslimden dolayı kdv iadesi alacağız. Yüklenilen KDV çok yüklü bir rakam. Forumda daha önce inşaat işlerinde kdv iadesi almış meslektaşımız varsa tecrübelerini paylaşırsa memnun olurum. Hayırlı işler dilerim.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Ynt: Konutlarda Net Alan Hesabı

25.03.1985 tarih 18705 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Konut İnşaatı ve Yatırımlarda Vergi,Resim,Harç,Muafiyet ve istisnası başlıklı 3 Seri No.lu Tebliği’nin 4.maddesinde “ konutlarda net alanı tespiti” açıklanmış olup,

1 Seri No.lu Genel Tebliği’nin v-1/e bölümünde;
2982 sayılı kanunun uygulanmasında “net alan” deyiminin faydalı alanı ifade ettiği ve faydalı alandan maksadın; “konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan olduğu açıklanmıştır.

Faydalı alan konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alandır,bodrumlarda konut başına bir adet konutun bulunduğu bina dışında, konut başına 4m2’den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı veya kaloriferci dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık; bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18m2’den büyük olmamak üzere yapılan garajların faydalı alan dışında olduğu, bina dışındaki kömürlük veya depoların 4m2’yi, garajların 18m2’yi aşan miktarların ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edileceği açıklanmıştır.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Ynt: Konutlarda Net Alan Hesabı

Sayın A.B.G cevabın için teşekkür ederim. Teblği ben de daha önce okumuştum. Yalnız faydalı alan kavramı bana biraz muğlak bir ifade gibi geliyor.Mesela daire içerisindeki balkonlar faydalı alana girer mi? Daha önce net alanın hesaplanması ile ilgili yanılmıyorsam tebliğdi. (Mukteza da olabilir) Orada net alanın bulunması ile ilgili ayrıntılı bilgi vardı. Bir de net alan hesabında belediyeden alınan yapı ruhsatında yazılan m2 mi anlaşılmalıdır. Mükellef Kdv iadesi alacak. 150 m2 çok önemli bizim için. Bu konudaki bilgilerini paylaşırsan memnun olurum. Hayırlı günler dilerim.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Ynt: Konutlarda Net Alan Hesabı

Sayın rıza özbek,

Konutların net alan hesabı ile ilgili KDV genel tebliğlerine ait bölümler;


9 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 18622
Resmi Gazete Tarihi 31/12/1984
Kapsam

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 3099 sayılı Kanun 15.12.1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
3065 ve 3099 sayılı Kanunlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1- 3099 sayılı Kanunun l. maddesi ile, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasına (ı) bendi eklenmiştir.
Eklenen (ı) bendi gereğince, net alanı 150 m2'ye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. İstisnanın uygulanmasında aşağıda yer alan hususlara uyulması gerekmektedir.
a) Bu istisna; net alanı 150 m2'yi geçemeyen konutlara uygulanacak, net alanı 150 m2'den fazla olan konutların teslimlerine uygulanmayacaktır. 150 m2 net alanın hesabında, müstakil olarak kullanılacak her bir bina, kat ve bağımsız bölüm ayrı ayrı dikkate alınacaktır.
b) Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasında "net alan" deyimi, faydalı alanı ifade etmektedir. Faydalı alandan maksat, konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alandır.30 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 20021
Resmi Gazete Tarihi 16/12/1988
E – KONUT İSTİSNASI :
Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 8. maddesinde, net alanı 150 m2'ye kadar olan konutların tesliminin vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmış, konu ile ilgili olarak; 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1. bölümünde, net alan deyiminin "konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan" olarak tanımlanan faydalı alanı ifade ettiği, plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda istisnanın sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanacağı açıklanmıştır.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu gibi yerlerin istisna karşısındaki durumu konusunda tereddüte düşüldüğü anlaşıldığından bu konuda aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür.
1. Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak istisna kapsamı içinde mütalaa edilecektir.
2. Bu yerlerin 150 m2'lik sınırın hesabında ne ölçüde dikkate alınacağı ise 3 Seri No.lu "Konut İnşaatı ve Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç Muafiyet ve İstisnası" Genel Tebliğinin 4. bölümündeki açıklamalara göre belirlenecektir.
"Halk konutu standartları"nın değişik 3 ve 4. maddelerine atıfta bulunan bu açıklamalara göre;
a) Faydalı alan konut içerisinde, duvarlar arasında kalan temiz alandır.
b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5'er cm. düşülmek suretiyle hesaplanır.
Ancak konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları; karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri; bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m.den yüksek terasların toplamının 2 m2'si çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların komşu hududuna kadar uzaması ile meydana gelen teraslar; çok katlı binalarda genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansörler; iki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m. yüksekliğinden az olan yerler; bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4 m2'den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı ve kalorifer dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırlık; bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m2'den büyük olmamak üzere yapılan garajlar, faydalı alan dışındadır.
Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2'yi, garajların 18 m2'yi aşan kısmı, ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler.
....

Kolay gelsin...
 
Üst