zirve

Kurumlar Vergisi

Üyelik
2 Eki 2020
Mesajlar
9
Konum
İstanbul
Vergi Nedir?

Vergi, genel tanımıyla, kamunun halka hizmet götürebilmek için vatandaşlarından ve kurumlarından topladığı fonu ifade eder. Vergi, devletin en önemli ve vazgeçilmez bütçe kalemidir. Vergi, doğrudan veya dolaylı olarak toplanarak kamu harcamaları finansmanı için kullanılır. En genel tanımında vergi mükellefleri, ülke sınırları içinde bulunan ve ilgili devletin yasalarına tabi olarak varlık gösteren gerçek ve tüzel kişilerdir. Tüzel kişi olarak adlandırılan kurumların ödemekle yükümlü oldukları, bilinen en yaygın vergi türlerinden biri de Kurumlar Vergisidir.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisini ülke sınırları içinde faaliyetlerini sürdüren kurumların ödemekle yükümlü oldukları bir vergi türü olarak tanımlamak mümkündür. Kurumlar Vergisi, kurum kazançlarından alınan, mükelleflerin bir takvim yılı boyunca kazandıkları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Kurumlar Vergisi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında ele alınmaktadır. Bu kanun çerçevesinde Kurumlar Vergisi, Kanun’un 1 inci maddesinde sayılan kurumlarca elde edilen kurum kazancı üzerinden ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Bu kurumlar,

- Sermaye şirketleri- Anonim ve Limited Şirketler
- Kooperatifler
- İktisadi kamu kuruluşları
- Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler
- İş ortaklıkları

Kurumlar Vergisine Tabi Kazançlar Nelerdir?

Kurumlar Vergisi matrahını oluşturan kazanç türlerini aşağıda listelenen ana başlıklarda ele almak mümkündür;

- Ticari kazanç
- Zirai kazanç
- Ücret
- Serbest meslek kazanci
- Menkul sermaye iradi
- Gayrimenkul sermaye iradi
- Diğer irad ve kazançlar

Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Kavramı Nedir?

Kurumlar Vergisi, “Tam Mükellefiyet” ve “Dar Mükellefiyet” kapsamında ele alınır.

- Tam Mükellefiyet; kanuni merkezi ve diğer iş merkezleri Türkiye sınırları dahilinde bulunan kurumlar, hem Türkiye'de hem de yurt dışında elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir. Bu, Kurumlar Vergisinde tam mükellefiyet olarak isimlendirilir.

- Dar Mükellefiyet; kanuni merkezi ve diğer iş merkezleri Turkiye sınırları dahilinde bulunmayan kurumlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilir. Bu, Kurumlar Vergisinde dar mükellefiyet olarak isimlendirilir.

Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

Ticari faaliyet yürüten kurumlardan her dönemde tahsil edilen kurumlar vergisi oranı kanun yapıcı tarafından düzenlenmektedir. Kurumlar vergisi oranı 2019-2020 yılları için yüzde 22 olarak belirlenmiştir ve bu şekilde tahsil edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisine dair çok merak edilen konulardan biri de Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır sorusudur. Kurumlar Vergisinin hesaplanmasında, kurumun ilgili takvim yılı içinde elde ettiği kurum kazancı üzerinden yüzde 22 sinin alınması yöntemi kullanılır. Basit bir örnekle, 1 milyon TL vergi matrahına sahip olan bir kurum, elde etmiş olduğu bu kurum kazancı için 220 bin TL kurumlar vergisi ödeme yükümlülüğüne sahiptir.

Kurumlar Vergisi Matrahinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Konular

Kurumlar Vergisine tabi matrahın belirlenmesinde dikkat edilecek konular;

- Geçmiş yil zararlari; 5 yıl boyunca geçmiş yıl zararları matrahtan düşülür.
- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler; Kurumlar Vergisi matrahına eklenir.
- Kanun yapıcı tarafından belirlenmiş indirim ve istisnalar matrahtan düşülür.
- İlgili takvim yılı boyunca Geçici Vergi yöntemiyle çeyrekler bazında beyan edilen ve ödenen vergiler, ödenecek Kurumlar Vergisi hesabında dikkate alınır.

Kurumlar Vergisi Beyanname Dönemi Nedir?

Aksi belirtilmedikçe ve kanun yapıcı tarafından bir güncelleme yapılmadıkça, Hesaplanan Kurumlar Vergisi en geç takip eden yılın Nisan sonuna kadar beyan edilerek ödenir.
 
Üst