zirve

maalesef ek-1 ve ek-2 teklifi AFSIZ KABUL edildi.

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
192
Yazan Kişi: mustafa yılmaz (195.175.37.---)

SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE
DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1.- 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla değişik (8) numaralı bendinde geçen “genel kurul kararıyla” ibaresi “yönetim kurulu kararıyla” olarak değiştirilmiştir.
BAŞKAN – Şahsı adına söz isteyen Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:

MADDE 2.- 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 62.- İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.
BAŞKAN – 2 nci madde üzerinde şahsı adına Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Çorum Milletvekili Agâh Kafkas.
Sayın Kafkas, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)
AGÂH KAFKAS (Çorum) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; getirdiğimiz kanun teklifiyle iki sorunu çözüyoruz. Bir tanesi, sendikaların gelirlerinin yüzde 25’ini aşmamak üzere eğitim tesisi, sosyal tesis, sağlık tesisi yapmalarına imkân tanınıyor. Buna ilişkin iki ay önce yaptığımız bir düzenlemede genel kurul kararını koymuştuk; oysaki, sendikaların genel kurullarını toplayıp bu kararları alıyor olmasının zorlukları ortada olduğu için, bu düzenlemeyle yönetim kurullarına yetki verilmesi sağlandı. Bir diğer düzenleme ise, ek 1, ek 2 diye işçilerin giriş ve çıkış bildirgelerini bölge çalışma müdürlüklerine bildiriyorduk; oysaki, bu bölge çalışma müdürlüklerine yapılan bu bildirimlerin, artık, bilgi teknolojisine geçilmesi ve bakanlıktan işlerin yürütülmesi nedeniyle bir anlamı kalmamıştır. Oysaki, yasada bu hükmün olması nedeniyle, müteşebbislerimize, işverenlerimize lüzumsuz bir şekilde ya da hiç gereği olmayan bir işlemden dolayı, yasada olması münasebetiyle ceza kesiliyordu. Bu cezalar da lüzumsuz bir şekilde insanlarımızın sıkıntıya sokulmasına neden oluyordu.
Bu düzenleme, bürokrasiyi azaltmak, işverenlerin üzerindeki yükleri biraz daha hafifletmek adına yapılmış bir düzenlemedir. Bu vesileyle, çalışma hayatımıza ve bütün sosyal taraflara hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kafkas.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum:

MADDE 3.- 2821 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 8.- Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında, bu Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan ağır para cezası uygulanmaz, işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılıklarına intikal ettirilen ancak, henüz tahsil edilmeyen ağır para cezaları da ortadan kalkar.
BAŞKAN- Madde üzerinde bir adet önerge vardır; okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 946 sıra sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin teklif metninden çıkarılmasını ve diğer maddelerin buna göre teselsül edilmesini arz ederim.
İbrahim Köşdere Mehmet Sekmen İlyas Arslan
Çanakkale İstanbul Yozgat

Sedat Kızılcıklı Nusret Bayraktar
Bursa İstanbul
BAŞKAN- Komisyon önergeye katılıyor mu?
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL (Trabzon)- Uygun görüşle takdire bırakıyoruz efendim.
BAŞKAN- Hükümet?
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU (İstanbul)- Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN- Gerekçeyi okutuyorum:
Gerekçe: Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ilk halinde olması uygun görüldüğünden.
BAŞKAN- Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir; böylece 3 üncü madde metinden çıkarılmıştır.
4 üncü maddeyi 3 üncü madde olarak okutuyorum:

MADDE 3.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Madde üzerinde, Komisyon adına, Komisyon Başkanı, Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl.
Buyurun Sayın Erdöl.
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET ERDÖL (Trabzon) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Biz, bu dönem içerisinde, sağlıkta dönüşüm çerçevesi içerisinde pek çok önemli kanuna hep birlikte imza attık. Katkısı olan tüm milletvekillerine, burada bulunmamakla birlikte, muhalefet milletvekillerini de kastediyorum, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu meyanda, iki kanunla ilgili kısa açıklama yapmam gerekiyor.
Birincisi, Özürlüler Yasasını da hep birlikte kabul ettik; fakat, burada, herkese teşekkür ederken, Sayın Gürsoy Erol Beye teşekkür etmeyi unutmuştum, kendisinden özür dileyerek, bu teşekkürümü burada ifade ediyorum.
Bir diğer kanun da, maalesef, çok önemsememize rağmen, sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kanununu buraya Genel Kurula getiremedik. Bunda, maalesef, bu konuda muhalefet partilerimiz bizi yalnız bıraktılar. Keşke, halkımıza vereceğimiz çok müjdeli haberlerimizi beraberimizde götürebilseydik, genel sağlık sigortası kanununu da çıkararak kapatabilseydik bu dönemi; ama, inşallah, bir dahaki dönem içerisinde bunu hep birlikte başaracağız diye ümit ediyorum.
Sağlıcakla tatile gidin, sağlıcakla dönün diyorum; hepinize, sağlıklı, mutlu günler diliyorum.
Teşekkürlerimle. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Erdöl.
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
5 inci maddeyi 4 üncü madde olarak okutuyorum:
MADDE 4.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı, uğurlu olsun.


Yazan Kişi: ibrahim balcıoğlu (---.dynamic812157476.ttnet.net.tr)

değerli yılmaz,
yaptığınız çalışma takdire şayan. ancak yanlış anlaşılmaması bakımından hatırlatıyorum bu kanunla beklenilen A F maalesef gerçekleşmemiştir. oysa getirilecek af hem çıkmalıydı hem de belli bir süre verilmeliydi. ancak bu gerçekleşmemiş ve meslektaşlarımız ve işverenler bu işten bizar durumda bırakılmıştır. gerçekleşeydi her mükellef muhtemelen dosyasını son şekline getirecek ve daha sonra verilecek bildirimler de bir işe yarayacaktı. oysa şimdi bozuk düzen devam edecektir.

selamlar

Yazan Kişi: SADİ KAYA (---.98.61.0)

Değerli Arkadaşım Sayın Yılmaz,

Marmaris'te tatilde iken yazını tesadüfen gördüm.
Eğer TBMM sinde kabul edilen yasa değişikliği yukarıdaki gibi ise; 3.Maddenin metinden çıkarılarak kabul edilmesi nedeniyle bu kanunun yürürlük tarihinden önceki ağır para cezaları ortadan kaldırılmamıştır.
Umarım benim algıladığım gibi değildir.

Saygılarımla,
SADİ KAYA
not: gaziantep forumdan alınmıştır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,170
Konum
İstanbul
Merhaba,
Umarım seçmenler, seçim zamanında 3. madde hakkında önerge verenleri ve uygun görüşle takdire bırakan komisyon başkanı ile üyelerine uygun görüşle oylarını verirler.
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
9
acaba ben mi yanlış anladım. bence sadece komisyondaki iki milletvekilinin muhalefet şerhi var, fakat teklif kabul edilmiş gibi geldi. yorumlarınızı bekliyorum.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
192
değerli forumdaşlar,

önerge vererek affı çıkarmayan dostlarımızın telefon fax ve e-mailleri işte:

adı soyadı ili telefon fax

İbrahim Köşdere Çanakkale 3124205952 3124206965 [email protected]
İlyas Arslan Yozgat 3124205341 3124205340 [email protected]
Mehmet Sekmen İstanbul 3124206276 3124206979 [email protected]
Nusret Bayraktar İstanbul 3124205960 3124206948 [email protected]
Sedat Kızılcıklı Bursa 3124206428 3124206981 [email protected]

affınıza mahcuben dikkatinize sunuyorum.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
37
Sevgili Arkadaşlar,

Kanunun bu şekilde çıkmasıyla benim anladığım kadarıyla
EK-1 Ek-2 Zülmüne devam gibi gözüküyor :evil:

İyi Çalışmalar
 

Benzer konular

Üst