Mali Müşavirlerin Sigortalılığı

  • Konbuyu başlatan KEMALİST
  • Başlangıç tarihi
K

KEMALİST

Ziyaretçi
Arkadaşlar; yeni uygulayamaya göre meslek mensupları ssklı olarak çalışabiliyorlarmış.... Peki bağımlı olarak herhangi bir şirkette çalışan biri aynı zamanda mükellefiyet tesis ettirip serbest olarak iş alabilir mi?

Bunun bağımlı, serbest çalışma mantığına aykırı bir durum teşkil etmekte, mükellefiyet tesisinde sigortalılık durumu soruluyor mu? Bu açıdan baktığımızda bağımlı bağımsız çalışma ayrımı nasıl kontrol ediliyor. Eskiden mecbur olarak bağkurlu olmak gerekiyordu şimdi bu zorunluluk kalktı...

Hem bağımlı çalışan, hemde mükellefiyet tesis ettiren insanları duyuyoruz. Böyle birşey gerçekten var mı? Sakıncaları nelerdir?
 
Üyelik
15 Eki 2010
Mesajlar
524
Ynt: Mali Müşavirlerin Sigortalılığı

Arkadaşlar; yeni uygulayamaya göre meslek mensupları ssklı olarak çalışabiliyorlarmış.... (hayır eski uygulama geçerli yani bağımsız meslek mensubu bir firma altında ssk lı çalışamaz) Peki bağımlı olarak herhangi bir şirkette çalışan biri aynı zamanda mükellefiyet tesis ettirip serbest olarak iş alabilir mi? (hayır)

Bunun bağımlı, serbest çalışma mantığına aykırı bir durum teşkil etmekte, mükellefiyet tesisinde sigortalılık durumu soruluyor mu? Bu açıdan baktığımızda bağımlı bağımsız çalışma ayrımı nasıl kontrol ediliyor. Eskiden mecbur olarak bağkurlu olmak gerekiyordu şimdi bu zorunluluk kalktı... (ymm olma sürecinde bir kontrol sistemi var , ikinci kontrol sistemi şikayet ki belki en geçerli kontrol sistemi bu ciddi disiplin cezaları var.)

Hem bağımlı çalışan, hemde mükellefiyet tesis ettiren insanları duyuyoruz. Böyle birşey gerçekten var mı? Sakıncaları nelerdir? (bunu yapanlar öteden beri var , var olacaktır da, ama bu konuyu legal yapmaz)
 
K

KEMALİST

Ziyaretçi
Ynt: Mali Müşavirlerin Sigortalılığı

Verilen cevaplar için öncelikle teşekkür ederim.

Bu nokta özellikle Zindan arkadaşın "okuyunuz" diye eklediği metin çok açıklayacı olmakla birlikte, ronin arkadaşımın yazmış olduğu özellikle şu cümle "bunu yapan öteden beri var, var olacaktır da, ama bu konuyu legal yapmaz" çok doğru ancak yaptırımlar açısından kontrol mekanizmasının çalıştırılması gerekir..

İnsan insiyatifine bırakılan çıkar hareketleri hiç bir zaman toplum yararına fayda getirmez... Aksine mesleğe zarar verir, burada zararı görenler ise bizzat serbest çalışanlar oluyor.

Meslek yasasının daha işlevsel olması umuduyla, herkese teşekkür ederim tekrar.
Saygılar.
 
Üyelik
6 Tem 2009
Mesajlar
271
Ynt: Mali Müşavirlerin Sigortalılığı

okuyunuz...

MESLEKİ MEVZUATA GÖRE İKİNCİ BİR İŞTE HİZMET AKTİ İLE ÇALIŞMA


GİRİŞ

6111 sayılı Yasanın 33.maddesinde Bağ-Kur kapsamında olan işverenlerin, hizmet akti ile bir başka işyerinde çalışmaları durumunda isterlerse Sosyal Güvenlik Kurumu olarak SSK?ya tabi olabilecekleri ifade edilmiştir. Ancak Yasa?daki bu ifadeden sonra SMMM ve YMM?lerin ikinci bir işte hizmet akti ile çalışması konusunda birbiri ile çelişen yorumlar ortaya çıkmıştır. Makalemde bu çelişkilerin giderilmesi konusunda meslektaşlarımın ikinci bir işte çalışmaları ile ilgili hukuki boyutunun ne olması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunacağım. asgari ücret 2012

II ? MESLEKİ MEVZUATA GÖRE İKİNCİ BİR İŞTE HİZMET AKTİ İLE ÇALIŞMA

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu?nun ?Yasaklar? başlıklı 45.maddesinin 1. paragrafında ?serbest muhasebeci malî müşavirler bu ünvanlarla, yeminli malî müşavirlerin ise bu ünvan ve tasdik yetkisiyle, 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar? denilmiştir. Ancak SMMM?lerin ünvanlarını, YMM?lerinde unvan ve tam tasdik yetkilerini kullanmadan hizmet akti ile bir başka işyerinde çalışmalarının mümkün olunmayacağı yönünde bir ifade kullanılmamıştır. Yasada ifade bu kadar açık olmasına rağmen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin ?Hizmet Akdi ve Çalışamama? başlıklı 44.maddesinde ?serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar? denilmiştir. Kanunda açıkça belirtilen ve Yönetmelikte bir başka işte hizmet akti ile çalışmayı unvan ya da tasdik yetkisi kullanma/kullanmama koşuluna bağlanmadığından SMMM ve YMM?lerin ikinci bir işte hizmet akti ile çalışamayacağı anlamı çıkmaktadır. Yönetmeliğin Yasaya aykırı olarak bu şekilde yorumlanmasını ise bir anlam kayması olarak yorumlamamız gerekir. Şöyle ki; Anayasa?nın 10.maddesinin 2.bendinde ?Kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar? denilmektedir. Bu hüküm doğrultusunda Kanunlar gibi Yönetmelikler ve Tüzüklerde Anayasaya uygun olmalıdır. Buradan yola çıkarak hiyerarşik bu işleyiş içerisinde Kanunlar Anayasaya uygun olmak zorundaysa Yönetmelikler Kanuna, Tüzükler de Yönetmeliklere uygun olmak zorundadır, bu hiyerarşik işleyiş temel bir hukuk kuralıdır. Buradan yola çıkarak Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin hiçbir maddesi, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ifade edilen hiçbir maddenin aksine düzenleme içermez.

III ? 6111 SAYILI YASANIN 33.MADDESİNDEKİ DÜZENLEME

5510 sayılı Yasanın 33.maddesinde, sigortalının aynı anda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olmayı gerektirecek şekilde çalışması durumunda; öncelikle Emekli Sandığı kapsamında, Emekli Sandığı kapsamında çalışması yok ve aynı anda hem SSK hem de Bağ-Kur sigortalılığı varsa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır diye ifade edilmektedir.

Ancak 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemede, birden fazla sigortalılığın aynı anda ortaya çıkması durumunda Emekli Sandığına tabi olarak çalışma önceliği korunurken, aynı anda SSK ve Bağ-Kur sigortalılığının çakışması durumunda, yazılı talepte bulunma koşulu ile SSK sigortalılığı statüsü kapsamına geçme fırsatı getirilmiştir.

6111 sayılı Yasa, birden fazla sosyal güvenlik kurumunda aynı anda çalışılması durumunda, hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışılması gerektiği ile ilgili kişiye tercih yapma hakkı veren bir düzenlemedir. Burada bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışan kişiye, bir başka sosyal güvenlik kurumunda da aynı anda çalışabilme hakkını veren bir düzenleme değildir, o hak daha önceden zaten vardı. Şöyle ki; 6111 sayılı Yasa çıkmadan önce de kişiler bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışırken, bir başka sosyal güvenlik kurumuna tabi bir işte çalışabilmesi mümkündü fakat sosyal güvenlik kurumu tercih etme hakları yoktu. Bu düzenleme ile birden fazla sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışılması durumunda, emekli sandığına tabi çalışanların dışındakilere sosyal güvenlik kurumlarını tercih etme hakkı getirilmiştir.

IV ? TÜRMOB?UN 2011/1 SAYILI GENELGESİ

Türmob?un 22.06.2011 tarihli ve 2011/1 sayılı genelgesinde özet olarak; ?3568 sayılı Yasa?nın 45.maddesindeki hükmünün amir olduğu ifade edilip devamında 3568 sayılı Yasa uyarınca ruhsat alarak bağımsız büro faaliyetinde bulunan yahut mesleki şirketlerde imza yetkili olan meslek mensuplarının aynı zamanda bir işyerine bağlı olarak çalışmaları mümkün değildir, muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleği, mesleğin konusuna giren işleri bizzat meslek mensubunca yapılmasını gerekli kılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, bağımsız büro faaliyetinde bulunan yahut mesleki şirketlerde imza yetkili olan meslek mensuplarının aynı zamanda bir başka işyerinde 5510 sayılı Yasa?nın 4.maddesinin (a) bendi kapsamında çalışmasına olanak bulunmamaktadır? diye ifade edilmiştir.

Genelgede, 3568 sayılı Yasa?nın 45.maddesindeki hükmü amirdir diye ifade edilmesine rağmen, amir olması gereken Kanun hükmünün aksine SMMM ve YMM?lerin mesleklerinin konusuna girsin ya da girmesin ikinci bir işte çalışmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

V ? SONUÇ

3568 sayılı Yasa?nın 45.maddesine göre SMMM?lerin ünvanlarını, YMM?lerin ünvan ve tasdik yetkilerini kullanmadıkları ikinci bir işte hizmet akti ile çalışmaları mümkündür. Bu durumda 6111 sayılı Yasa?nın 33.maddesine göre de hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmaları gerektiği konusunda tercihlerini de kullanabileceklerdir. Durum böyle iken, Türmob?un 2011/1 sayılı genelgesinde Yasa hükmünün amir olduğu ifade edilmesine rağmen, amir hükmün aksine görüş bildirmesi ise Kanunu yorumlama anlamında çelişkilerini ortaya koymaktadır. Şöyle ki; yönetmelik, işlemlerin nasıl yürütüleceğini belirlemek amacıyla ilgili bakanlıkça çıkartılan düzenleme iken genelgeler ise, Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek amacıyla hazırlanırlar. Yönetmeliğin de, genelgenin de Yasa?nın uygulama anlamını daraltmak amacında olamayacağı gibi böyle bir durum hukuken de mümkün değildir
 
Üyelik
6 Tem 2009
Mesajlar
271
Ynt: Mali Müşavirlerin Sigortalılığı

Mali müşavir başka sıfatla sigortalı olabilir

Bürosu olan muhasebeci ve mali müşavir sadece bu sıfatlarıyla başka bir işverenin yanında SSK'lı olamaz ama başka sıfatla her zaman SSK'lı olabilir.
Ancak odalarınız ketum bir tutumla olmaz deyip disiplin soruşturması başlatabilir ama yargı yolu açık
Ali Bey, yaklaşık 20 yıldan beri bürosu olan mali müşavirim. Aynı zamanda çok iyi yabancı dilim olduğundan bazı görüşmelerde tercümanlık yapmak üzere beni işe almak isteyen bir şirket var

Şimdi boş zamanlarımda o şirkette tercümanlık yapmak istiyorum ama odadan gelen mesajda "yasaktır yapamazsın" daha doğrusu "SSK'lı olamazsın, Bağ-Kur'lu olmak zorundasın" deniyor. Konuyu değerlendirmeniz mümkün mü? İsmi Saklı
Sayın okurum, bildiğiniz üzere son çıkan 6111 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren vergi kaydı veya şirket ortaklığı olanların, bir başka işveren yanında işe girmeleri halinde SSK'lı olma hakkı başlatıldı.
MALİ MÜŞAVİRLER SSK'LI OLABİLİR
Torba Kanun öncesi uygulamada, bir kişi üzerinde hem SSK'lı bir çalışma hem de Bağ-Kur'lu bir çalışma mevcut ise sosyal güvenliğin tekliği ve zorunluluğu ilkeleri gereğince önce başlayan kesintiye uğrayıncaya kadar sonra başlayan sigortalılık yürürlüğe girmiyordu.
Ancak, 6111 sayılı Kanun ile değiştirilen 53'üncü maddeye göre artık Bağ-Kur'lular bir başka işyerinde SSK'lı olabilecekler ve Bağ-Kur'a prim ödeme mükellefiyetleri sona erecek.
Torba Kanun ile sigortalılık çeşitleri üstünlük stratejisine göre düzenlenmektedir. Olumlu bir düzenlemedir. Buna göre, önceden başlayan sigortalılık geçerli olur ilkesi terk edildi. Sigortalılığın üstünlüğü ilkesi benimsendi. Üstünlük sıralaması, 4/C) (Emekli Sandığı) sonra 4/A (SSK) ve en son 4/B (Bağ-Kur) olarak düzenlenmektedir.

YÖNETMELİK YASAYA AYKIRI
Öte yandan, yasada "bu unvanla" çalışamazlar kısıtı var iken, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malı Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 44'te; "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar" denilmiştir.
Görüldüğü üzere yasada var olan (bu unvanla) kısıt, ön şart yönetmelikte yoktur. Bu sebeple yönetmelik yasaya aykırıdır. Odanız sizin SSK'lı çalışmanız sebebiyle disiplin soruşturması yapıp ceza da verebilir ama yargı bu cezanızı kaldıracaktır.

MALİ MÜŞAVİRLERE ODALARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇABİLİR
6111 sayılı Kanun ile değişik 5510 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi gereğince, kendi bürosu olduğu için Bağ-Kur'lu olan mali müşavirler, mali müşavir veya muhasebeci sıfatı değil ama başka bir unvan veya sıfatla SSK'lı işe girebilirler. Sosyal Güvenlik uygulaması gereğince bu tamamen yasaldır.
Ancak, 3568 sayılı Kanunun "Yasaklar" başlıklı 45. maddesi; "Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar..." düzenlemesini getirmiştir.
Madde metnine bakarsanız önşart, "bu unvanla" ibaresi vardır. Yani, meslek mensupları serbest çalışıyorsa, bu sıfatları ile işverene bağlı olarak çalışamaz ama başka sıfatla mesela sizin gibi tercüman sıfatıyla çalışabilirler. SSK'lı da olabilirler.

ali tezel
 
Üyelik
6 Tem 2009
Mesajlar
271
Ynt: Mali Müşavirlerin Sigortalılığı

öncelikle naylon muhasecileri temizlesinler..

vergi dairesinde odacılar bile defter tutuyor ...

mali müşavir sayısından fazla NM ( NAYLON MUHASEBECİ)) VAR ..
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,475
Ynt: Mali Müşavirlerin Sigortalılığı

Diyelimki SMMM yanında ikinci eğitim olarak sporun xxx dalında eğitim aldım. Büroyu yeni açtığım için 2 saatlik çalışma bana yetiyor. Bir spor salonu ile anlaşıp 4/a olarak günde bir fiil 8 saat çalışmaya başladım. Son SGK değişikliğine göre 4/A girişi yapılınca otomatikman 4/B sonlanıyor. Şimdi TÜRMOB/Oda disiplin soruşturması yapsında görelim. ;D
 
Üyelik
8 Tem 2011
Mesajlar
4
Ynt: Mali Müşavirlerin Sigortalılığı

Ticari bir faaliyet yapmadığımız ve kadrolu olmamak koşuluyla eğitim,spor ve benzeri faaliyetlerde sgk prim yatırılmasına ilişkin ben odanın bir çalışma yapacağını düşünüyorum ,mesleğe yeni başlayanlar için bu süreç onemli bence...
 
Üyelik
30 May 2011
Mesajlar
26
Ynt: Mali Müşavirlerin Sigortalılığı

g705 ' Alıntı:
Diyelimki SMMM yanında ikinci eğitim olarak sporun xxx dalında eğitim aldım. Büroyu yeni açtığım için 2 saatlik çalışma bana yetiyor. Bir spor salonu ile anlaşıp 4/a olarak günde bir fiil 8 saat çalışmaya başladım. Son SGK değişikliğine göre 4/A girişi yapılınca otomatikman 4/B sonlanıyor. Şimdi TÜRMOB/Oda disiplin soruşturması yapsında görelim. ;D

Dediğiniz gibi, SMMM yanında, bir spor dalında eğitimim var. Fakat 8 saat değil, sadece akşamları 2 saat salonda ders veriyorum, haftada 3 gün. Şimdi bu sizce nasıl resmileştirilebilir, hem benim hem salon açısından.

Ai Tezel'in yazısına göre mesleki faaliyetimiz dışında başka bir alanda çalışarak SSK'lı olmak yasaya uygun fakat 3568 yönetmeliğine aykırı, hiç bu şekilde SMMM olup da SSK'lı olan kimse var mı acaba aramızda, yada olan birilerini tanıyanımız. Özellikle yazıda bahsedildiği gibi fazla mesai gerektirmeyen yeminli tercümanlık yapan.. Hiç sorun yaşamışlar mı oda veya başka bir kurumla şimdiye kadar?
 
Üst