Maliye Lisans Bölümü Yeni Mezun Smmm Olmayı Düşünüyorum

Üyelik
6 Tem 2015
Mesajlar
3
Konum
ankara
Merhaba üstadlar Bu yıl itibariyle Maliye bölümünden derece ile mezun oldum, O kadar okuduk uğraştık kaptık diplomayı şimdi direk SM belgesi alabiliyormuyum yada yüksek lisans fln yapıp öylemi başvurmak gerekiyor yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 
Üyelik
15 Eyl 2011
Mesajlar
526
Konum
Gönen-Balıkesir
Hayırlı olsun smmm belgesi alabilmek için önce staja başlama sınavı var ona girilmeli ve kazanılmalıdır.Staj yapacak bir yer bulup 3 yıl smmm yanında staj yapmalıdır.Staj sonunda 7 dersten sınava giriliyor kazanılırsa smmm belgesi veriliyor sm uygulamasına son verildi yeni kayıt yapılmıyor .Bu sınavları kazanabilmek için pratikten biraz tecrübe olması gerekiyor.Lisans veya yüksek lisans diploması ile maalesef direk belge verilmiyor yukarıda yazılanlar uygulanıyor.Kolay gelsin.
 
Üyelik
6 Tem 2015
Mesajlar
3
Konum
ankara
öyle bir yazmışsınızki sanki vazgeçirmeye çalışıyorsunuz vardır bununda kolaylıkları bi şekilde alınır, eyw.
 
Üyelik
15 Eyl 2011
Mesajlar
526
Konum
Gönen-Balıkesir
Beklediğiniz cevabı veremediğim için üzgünüm maalesef gerçek böyle.Formda işi bilen yöneticilerimiz özverili arkadaşlarımız var onlarda yazınızı göreceklerdir eksik bir şey yazmışsam tamamlanır yanlış varsa düzeltilir burası okuma kurulu olan bir formdur.Turmob org.tr sitesinden ve 3568 sayılı meslek kanunundan mesleğe giriş şartları bölümüne bakabilirsiniz.Genel kanı piyasa tecrübesi olmayanları staja başlama sınavını vermekte zorlanmaktadırlar.Babasının smmm bürosunda çalışan işi sevk idare eden bir kardeşimiz anadolu üniversitesi mezunu ve bu sınavı kazanamadı sonunda pes etti.Kolay gelsin.
 
Üyelik
15 Eyl 2011
Mesajlar
526
Konum
Gönen-Balıkesir
Genel Şartlar
Madde 4-Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:
a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) (5786 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(*)
(*) (5786 sayılı Kanunun 1'inci maddesi ile değişmeden önceki şekli)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.
Serbest Muhasebeci Malî Müşavir Olabilmenin Özel Şartları
Madde 5-A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
b) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) En az üç yıl staj yapmış olmak.(*)
c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.
(5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. (**)
d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.
B) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan fıkra, Yürürlük: 26.07.2008)(***)
(*) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli) Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.
(**) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli) Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
(***) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile kaldırılmadan önceki şekli) Serbest muhasebeci olmanın şartları:
(A/a) bendinde belirtilen konularda ön lisans seviyesinde öğrenim görmüş olanlar ile ticaret liseleri ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar, staj şartını yerine getirmiş olmaları halinde, sınav şartı aranmaksızın sadece serbest muhasebeci unvanı ile çalışırlar. "Serbest muhasebeci malî müşavir" unvanını kullanamazlar ve Kanunun (2/A) maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamazlar. Staj süresi ön lisans seviyesinde mezun olanlar için 4 yıl, ticaret liselerinden ve maliye meslek liselerinden mezun olanlar için 6 yıldır.
Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler(*)
Madde 6-
(5786 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008)Serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı, bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir yanında veya şirketlerinde yapılır. Staja başlayabilmek için staja giriş sınavını kazanmak ve Birlik tarafından kurulan Temel Eğitim ve Staj Merkezinin eğitim programını tamamlayıp başarılı olmak şarttır. Temel Eğitim ve Staj Merkezinin kurs ve seminerlerinde geçen ve altı ayı aşmayan süreler, staj süresinden sayılır. İkinci fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerindeki stajdan sayılan hizmetlerde bulunanlar bu fıkra kapsamı dışındadır.
Aşağıdaki bentlerde sayılan hizmet süreleri staj süresinden sayılır.
a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olanların, bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri,
b) 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulunda denetim yetkisine sahip olarak çalışan denetim elemanlarının bu hizmetlerde geçen süreleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca banka denetimine yetkili olanların bu hizmetlerde geçen süreleri,
c) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunda denetime yetkili olarak çalışanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile aynı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kurulan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu uzmanlarının bu kurulda geçen hizmet süreleri,
d) 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapan denetim yetkisine sahip Başbakanlık müfettişlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,
e) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca görev yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri ve Milli Emlak Kontrolörlerinin bu hizmetlerde geçen süreleri,
f) 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ticaret şirketleri nezdinde denetim yetkisine sahip olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri ve kontrolörlerinin denetim hizmetlerinde geçen süreleri,
g)Vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görevlerde geçen süreleri,
h) Türkiye genelinde mali denetim yapan banka müfettişlerinden yarışma sınavı ile mesleğe giren ve yeterlilik sınavında başarılı olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren bankalarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,
ı) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını kazandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri,
i) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen hizmet süreleri.(*)
(*) (5786 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli) Staj Süresinden Sayılan Hizmetler
Madde 6-
Aşağıda belirtilen hizmetlerde geçen süreler, staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli mali müşavir yanında çalışılmış süre olarak kabul edilir.
a) Kanunları uyarınca vergi incelemesine yetkili olarak çalışanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetinde geçen süreleri.
b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya malî denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri.
c) Bu Kanunun 5 inci maddesinin (A/a) bendinde sayılan konularda öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların bu görevlerde geçen süreleri.
 
Üyelik
6 Tem 2015
Mesajlar
3
Konum
ankara
Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler, bölümünde sadece odacıları eklememişler bütün amiri memuru yazmışlar diğer türlü 3 yıl staj olmaz çok uzun 3 yıla kadar ölme eşşeğim ölme :D
Bu yazıya göre sanki Smmm lik kamu çalışanlarına özel bir ünvan gibi geliyor 3/1 kadro gibi
kamu çalışanlarına emekliliğinde ek gelir sağlamak amacıyla kurulmuş bir sistem gariban işi değil vazgeçtim :)
 
Son düzenleme:
Üyelik
3 Tem 2015
Mesajlar
12
Konum
Niğde
Selamlar,

öncelikle hayırlı olsun. Ancak şu anda bir SMMM olarak ben (eminim %90 arkadaşım bana katılacaktır) direk vergi denetmen yardımcılığı sınavına girerdim. Sen yıllarca emek verir sınava girersin, sürekli yasalar okur gece gündüz demezsin; ilkokul mezunu gelir 2 şirket kurar ve tabiri caiz ise seni senden alır. Seni emir eri göremeye başlar. sende aylık 1.000 için katlanmak zorunda kalırsın.

Farzedelim büro açmadın özel bir şirkete girdin, en fazla Mali İşler GMY olursun. o da çok zor. ben holding şirketinde yöneticilik yaptım. holdingde bulunan tüm mali işler yöneticiler hep vergi müfettişliğinden ayrılma insanlar. hayran kalmamak elde değil. şu andaki aklım olsa vergi denetmeni olur 10 yılımı doldurur YMM belgemi alırdım... sonra gelsin paracıklar :)

Sevgi ve Saygılarımla
 
Üyelik
15 Eyl 2011
Mesajlar
526
Konum
Gönen-Balıkesir
Soru sahibinin teşhisinde doğruluk payı var.Yasa tekliflerini genelde devlette çalışan bürokratlar hazırlar daire başkanı seviyesinde olanlar hazırlar ve seçilmişler kanunlaştırır.
3568 sayılı yasa hazırlanırken derneklerimiz vardı ama fikrini soran faydalanan olmadı.Bürokrasi her şeyi biz biliriz tavrı ile hazırladı ve sırf gelişmişlik ölçüleri içinde o ülkede sayılan beyaz yakalı sayısı etkili olduğundan emekli oldıuklarında kendilerine yarayacak bir yasa hazırladılar.Ymm mesleğide dünyada benzeri yoktur sadece bizde idare yeterince denetleyemiyor bu meslekle denetim artacak diye siyasileri kandırdılar ve emekli olunca kendilerine hazır iş olması konforlarını kaybetmeden yaşamı sürdürebilmek için istediler ve istedikleri oldu.Siyasilere yapılan hatalar var böyle olmamalı mealindeki meslek mensupları itirazları dikkate alınmadı kanun acele lazım sonra düzeltiriz dediler.Anayasa mahkemesi başkanı da emekli olmadan vakıf kurmak ve başına geçmek mevcut konforlu yaşamını sürdürmek istemişti ama siyasiler yeterince işlerine yaramadığı için fırsat vermediler istediği yasayı çıkarmadılar.Bazı hakim güçler siyasilerle işbirliği ile veya menfeat bölüşümü ile etkili olabiliyorlar.Maliyede hala emeklileri etkin içerde kalan ve hala yetkili olanlar vasıtası ile istediklerini yapıyorlar.3568 sayılı kanun için çıkan g.tebliğlerin %98 si ymm lerin ekmeğini arttırmak için çıkarılmıştır smmm için çıkanlar ise sadece 4 adettir.Gücü eline geçiren bırakmıyor ve kendi menfeati için kullanıyor.Turmob yönetiminde ymm etkin olduğu için sadece kendilerine yarayacak değişiklikleri yapıyorlar.Smmm lerin haklarınını iadesi için yasa değişikliği gerekiyor yasayıda iktidar partisi teklif ederse geçiyor muhalefetin verdiği teklifler gündeme bile alınmıyordu iktidar partisinde grup başka vekilleri ymm idi eh onun haberi olmadan teklif geçmeyeceğine göre tabii arkadaşlarını koruyacaktı.Maalesef gerçekler böyle.Soru sahibi arkadaşım yeterli alt yapı olmadan zaren bu mesleği yapamazsın takılır kalırsın üniversite eğitimi piyasada kullanılan usulleri öğretmiyor maalesef belgesi olupta formlarda her gün meslek ile ilgili soru soranlar var sorduklarıda günlük rutin işler az bulunan işler değil.Bu mesleği istiyorsan şartlarına katlanacaksın sana özel kanun ve meslek yasası çıkaramayız sen mevcut kanunlara uyacaksın.İyi çalışmalar.
 
Üst