Meslek Hukuku Oda Organları Notları

Üyelik
27 Ara 2011
Mesajlar
128
Konum
istanbul
Benim gibi birçok arkadaşımın ezberlemekten gözlerini kaçırdığı :) ama malesef ezberlemek zorunda olduğumuz oda organlarını birlik ve oda olarak ayırıp önemli notlarını paylaştım. umarım yararlı olur 20 puan çıkar inşallah

SMMM VE YMM ODALARI
*SMMMO ve YMMO ayrı ayrı kurulur. Odalaların kuruluş amaçları; Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak
ve faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun gelişimini sağlamak, Meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde güveni hakim kılmak,
*Odalar tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde kuruluşlardır. Odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
KURULUŞU:Bölgesi içinde kendi mesleği içinde enaz 250 meslek mensubunun bulunduğu il ve ilçelerde (büyükşehir
belediyesi sınırları içindeki ilçeler hariç)
bir oda kurulur. Ayrı ayrı kurulan odalar bulundukları ilin ve ilçenin adıyla anılır. Ancak ilçelerde oda kurulabilmenin bir şartı da enaz 100 meslek mensubunun yazılı başvurusu aranır. Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve oda kurulamayan yerlerin en yakın odaya bağlanmasına yada bölgesi içinde oda kurulmasına Birlikçe karar verilir. Bu karar Maliye Bakanlığına bildirilir. Odalar kuruluşlarını Birlik YK aracılığıyla Maliye Bakanlığına bildirerek tüzel kişilik kazanır.
Amaçları dışında faaliyette bulunan odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesi veya yerlerine yenilerinin seçilmesine Maliye Bakanlığının ya da o yer Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak basit usuldeki yargılama ile karar verilir. Dava engeç 3 ay içinde sonuçlandırılır. Görevlerine son verilen organların yerine engeç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.
Odaların Gelirleri
1- Odaya giriş ücreti, 2- Yıllık üye aidatı 3- Yardım ve bağışlar, 4-Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri ile diğer ücretler,
*Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.
1- ODA GENEL KURULU
TEŞEKKÜLÜ:GK,Odanın enyüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelir.
GÖREVLERİ:1- Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak,
2- OYK,ODİSK,VE ODENK üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek,
3- Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda YK yetki vermek
4- YK'nca yapılacak teklifleri incelemek ve karara bağlamak
5- Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek,
6- Odaya yazılacak adayların giriş ücretlerini ve odaya yazılı üyelerin yıllık aidatlarını tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek.
7- Oda YK, çalışma raporunu incelemek, kabul etmek,
8- Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak,
TOPLANTISI:Genel Kurul 3 yılda bir defa Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır. OYKBaşkanı, Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin görüşme konularını belirten yazılı talebi ile engeç 15 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Gk toplantısına,odaya kayıtlı üyeler yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden enaz 10 gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması gereklidir. Davetiyede toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci tolantının yeri, günü ve saati ile gündemi yazılır. Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
Başkanlık
Divanı
Gerek olağan, gerekse olağanüstü GK toplantılarında ilk iş olarak toplantıya bir başkan, bir başkan vekili ile iki katip üyeden kurulu bir başkanlık divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel Kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir. OYK Başkanı, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri başkanlık divanına seçilemezler.
1- BİRLİK GENEL KURULU
Birlik GK Odaların üyeleri arasından seçecekleri temsilcilerden meydana gelir. Her oda, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği 3 temsilciye ilave olarak, üyelerinin 75'te 1'i oranında temsilci ve aynı sayıya kadar yedek temsilci seçer. Bu oranın yarısından az olanlar nazara alınmaz, fazla olanlar tüme tamamlanır. Temsilciler, her odanın olağan genel kurul toplantısında 3 yıl için seçilir. Yeniden seçilmek mümkündür.
GÖREVLERİ:1- Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmelerini sağlayan lüzumlu tedbir ve kararları almak,
2- Birlik YK, DİSK,DENK üyelerini seçmek,
3- Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda YK yetki vermek,
4- Birlik YK hazırlanacak yönetmelik ve raporları incelemek ve onaylamak,
5- Birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak, odalardan alınacak pay miktarını tespit etmek,
6- Uyulması zorunlu mesleki kararları almak
7- YK, ibra etmek, sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek,
8- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,
TOPLANTISI:GK, 3 yılda bir Eylül ayında Birlik YKBaşkanının daveti üzerine toplanır. Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden enaz 20 gün önce tirajı 100.000 üzerinde olan bir gazete ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla delegelere bildiririlir. GK, temsilcilerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan temsilci sayısı BYK, BDİSK,BDENK asıl üyeleri toplamının 2 katında az olamaz. Ancak BGK temsilcilerinin 5'te 2'sinin imzası ile teklif edilen konular da gündeme ilave edilir. GK toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir.
2- ODA YÖNETİM KURULU
TEŞEKKÜLÜ:YK, GK'ca kendi üyeleri arasından seçilen 3 yıl için seçilen;
Üye sayısı 1000 altında olan odalarda 5 asıl + 5 yedek
1000 ile 5000 arasında olan odalarda 7 asıl + 7 yedek
5000'in üzerinde olan odalarda ise 9 asıl + 9 yedek üyeden oluşur.
Yön. Kur.'lu kendi üyeleri arasından gizli oyla; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip ve birde oda sekreteri seçer.
Odanın hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.
YK, asıl üyeleri arasından boşalma olursa yedeklerden sırasıyla enfazla oy alanlar getirilirler. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır.
*YK.'nun toplu olarak görevinden ayrılması veya asıl üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerinin de kalmaması halinde Oda, genel kurulu, oda denetçileri veya Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır ve düşen kurulların görev süresini tamamlamak üzere seçimler yapılır.
Seçilme
Yeterliliği
YK üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında enaz 3 yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasında seçilir. Üye sayısı 100'den az olan odalarda 3 yıllık süre şartı aranmaz. Odalarda üstüste iki seçim döneminde iki defa YK başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler. Seçilme yeterliliğini kaybeden YK üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.
GÖREVLERİ:1- Odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu Genel Kurulun onayına sunmak,
2- OGK'na çalışmaları hakkında rapor vermek ve GK kararlarını yerine getirmek,
3- Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak,satmak,ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda YKBaşkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
4- Kanunlarla verilmiş diğer işleri yapmak,
Toplantısı:
YK, normal olarak ayda bir defa toplanabileceği gibi Oda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, doğrudam doğruya veya üyelerden enaz ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır. YK, salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. OYKBaşkanı veya YK üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar. YK kararları hakkında düzenlenen tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. YK üyeleri mektup ile toplantıya çağrılır. Ardı ardına 3 olağan toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu Kararı ile istifa etmiş sayılır. Bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Birliğe itiraz olunabilir.
2- BİRLİK YÖNETİM KURULU
BYK, kayıtlı olduğu meslek odasında enaz 3 yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan BGK üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 9asıl ve 9yedek üyeden oluşur. YK üyelerinden 5'nin YMM olması zorunludur. Üst üste iki seçim döneminde iki defa BYK Başkanlığına seçilmiş olanlar, aradan iki seçim dönemi geçmedikçe YK üyeliğine seçilemezler. YK kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ile bir muhasip seçer. YKBaşkanı enaz 5yıl süreyle YMM'lik yapmış olanlar arasından seçilir. Birliğin Hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı'dır. YK asıl üyeleri arasında boşalma olursa yedeklerden sırasıyla en fazla oy alanlar getirilir. Yeni üye ilk toplantıya çağrılır.
GÖREVLERİ:1- Bütçeyi yapmak ve uygulamak,
2- GK Kararlarını yerine getirmek,
3- Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak,satmak,ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak; bu konularda YKBaşkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
4- Odalarca önerilen giriş ücreti ve yıllık üye aidatları ile mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretlerini Maliye Bakanlığı'nın tasdikine sunmak,
5- Odaların görüşlerini almak suretiyle hazırlayacağı asgari ücret tarifelerini Maliye Bakanlığı'nın tasdikine sunmak,
6- Bu Kanun hükümlerine göre yapılması gereken sınavları yapmak,
7- Meslek ruhsatlarını vermek,
8- Kanunlarla verilen diğer işleri yapmak,
Toplantısı:Yönetim Kurulu, birlik başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden enaz ikisinin görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır. Birlik başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar. YK üyeleri mektup ile toplantıya çağrılıt. Ardı ardına 3 olağan toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üye, Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır.
3- ODA DİSİPLİN KURULU
Teşekkülü:ODİSK, Oda üye sayısı 50'e kadar olan odalarda 3 asıl + 1 yedek, 50'den fazla olan odalarda ise 5asıl+3yedek üyeden oluşur.
Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Üyelerin ayrılmaları halinde yerlerine ençok oy alan yedek üyeler getirilir. DİSK Üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında enaz 3 yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından 3 yıl için seçilir. Üye sayısı 100'den az olan odalarda3 yıllık süre şartı aranmaz. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
Toplantısı:DİSK, enaz üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır.Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir.Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte enkıdemli üye Kurula başkanlık eder.ODİSK kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 30gün içinde BDİSK'na itiraz edilebilir.
GÖREVLERİ:
DİSK görevleri, Oda yönetim kurulunun disiplin soruşturulması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

3- BİRLİK DİSİPLİN KURULU
Teşekkülü:BDİSK üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında enaz 3 yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçilen 5asıl ve 5yedek üyeden oluşur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.Asıl üyelerin üçünün YMM olması mecburidir. DİSK, kendi üyeleri arasından bir başkan bir başkan yardımcısı seçerler.
GÖREVLERİ:
BDİSK, Oda disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle görevlidir.BDİSK'nun itirazların reddine ait kararları Maliye Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir.
Toplantısı:BDİSK üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.
4- ODA DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu üyeleri, kayıtlı olduğu meslek odasında enaz 3 yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunanlar arasından 3 yıl için seçilen 3 üyeden oluşur. Ancak bir yedek üye seçilir. Üye sayısı yüzden az olan odalarda süre şartı aranmaz. Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçerler.
Görevi:Denetleme Kurulu,Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve buhususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.

4- BİRLİK DENETLEME KURULU
Birlik Denetleme Kurulu, kayıtlı olduğu meslek odasında enaz 3 yıl kıdemli olup serbest veya bir işyerine bağlı olarak bu Kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyelerinden enaz birinin YMM olması zorunludur. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.
Görevi:Denetleme Kurulu,Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve buhususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir. Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.
 
Üst