turkcell

Meslek Mensubu Ortaklık

T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

TÜRMOB’un MECBURİ MESLEK KARARINA İLİŞKİN

GENELGESİ

1996/2

(20.03.1996 Tarih ve 22586 Sayılı R.G.)


Amaç

Madde 1- 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen mesleki konuların ifası ve 45 nci maddenin son fıkrasında yer alan birden çok meslek mensubunun serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik, ve yeminli mali müşavirlik ortaklık bürosu veya şirketi altında çalışmaları bu genelgeye göre düzeltilecektir.Kapsam

Madde 2- Bu genelge, 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan,Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,
Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
Yukarıdaki (a) ve (b) no’lu alt bentlerde yazılı konularda, belgelere dayanarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek,
Yukarıdaki (A) bendinin (a) ve (b) no’lu alt bentlerindeki işlerin yanısıra 3568 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre tasdik işlemlerini yapmak üzere,
birden çok meslek mensubu bir araya gelerek kurdukları ortaklık bürosu veya şirketleri kapsamaktadır.

Başka kanunlara veya yukarıda hizmetleri talep eden kuruluşların kanun, yönetmelik veya tebliğlerine dayanılarak düzenlenen “müşavirlik” veya “bağımsız denetim kuruluşları”nın çalışma konuları da bu madde kapsamında olup, bu genelgenin düzenlenme hükümlerine tabidir.Mesleki Ortaklık Bürosu veya Şirket Türleri ve Ünvanları

Madde 3- Birden çok meslek mensubunun bir araya gelerek kurdukları ortaklık bürosu veya şirketler şunlardır.a-) Ortaklık Bürosu (Adi Şirket)

b-) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket,

c-) Limited Şirket,

d-) Anonim Şirket.Bu türde kurulacak şirketler, kurulacak ortaklık bürosu veya meslek şirketinin kurucusu meslek mensuplarının mesleki ünvanlarına bağlı olarak bu genelgenin 2 nci maddesinin yalnız (A) bendinin (a) alt bendinin faaliyet konusu olarak seçenler “Serbest Muhasebecilik” ünvanını, (A) bendinin tümünü faaliyet konusu olarak seçenler “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” ünvanını, (B) bendini faaliyet konusu olarak seçenler “Yeminli Mali Müşavirlik” ünvanını, meslek ünvanı olarak kullanırlar.Buna göre kurulacak ortaklık bürosu veya şirketler;“Serbest Muhasebecilik” faaliyetinde bulunacaklarsa,
1-.......................................Serbest Muhasebecilik Ortaklık Bürosu,

2-.......................................Serbest Muhasebecilik Limited Şirketi,

3-.......................................Serbest Muhasebecilik Anonim Şirket,

4-.......................................Serbest Muhasebecilik Hisseli Komandit Şirket,“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” faaliyetinde bulunacaklarsa,
1-.......................................Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ortaklık Bürosu,

2-.......................................Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi,

3-.......................................Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi,

4-.......................................Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi,“Yeminli Mali Müşavirlik” faaliyetinde bulunacaklarsa,
1-.......................................Yeminli Mali Müşavirlik Ortaklık Bürosu,

2-.......................................Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi,3-.......................................Yeminli Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi,

4-.......................................Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

ünvanını alırlar.Ortaklık Bürosu ve Ünvanlarındaki Yasaklar

Madde 4- Ortaklık Bürosu veya şirketlerin ünvanlarında 3568 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre yetki almış kişilerin isim ve soyadları dışında yabancı isim veya unvan kullanılması veya meslek ünvanları dışında da danışmanlık, denetim ve benzeri rumuzların yer alması yasaktır.Ortaklık Bürosu

Madde 5- Ortaklık Bürosu ortaklarının aşağıdaki özellikleri haiz olmaları şarttır.“Serbest Muhasebecilik – Ortaklık Bürosu” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından kurulacak Ortaklık Bürosu’nun ortaklarının “Serbest Muhasebeci” ruhsatına sahip olmaları,
“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik – Ortaklık Bürosu” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından kurulacak Ortaklık Bürosu’nun ortaklarının “Serbest Muhasebeci mali Müşavir” ünvanına sahip olmaları,


“Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip meslek mensupları “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu”na ortak olabilir, buna karşılık yalnız 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yapar ve bunlardan sorumlu olabilirler. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip ortaklar ise, 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde belirtilen işlemleri yapar ve bunlardan sorumlu olurlar.“Yeminli Mali Müşavirler Ortaklık Bürosu” unvan altında birden fazla meslek mensubu tarafından kurulacak Ortaklık Bürosu’nun ortaklarının “Yeminli Mali Müşavirlik” ruhsatına sahip olmaları.


Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler

Madde 6-a) “Serbest Muhasebecilik Hisseli Komandit Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket hükümlerine göre kurularak Hisseli Komandit Şirket ortaklarının “Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip olmaları gerekmektedir.Bu şirketler, 3568 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine giren işlerden yalnız (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yaparlar.b) “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirket” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu’nun Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket hükümlerine göre kurulacak Hisseli Komandit Şirket ortaklarının “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensubu olmaları gerekmektedir.“Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip meslek mensupları “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi”ne ortak olabilir, buna karşılık sorumlu olarak yalnız 3568 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yapar ve bunlardan sorumlu olabilirler. Serbest Muhasebeciler, 3568 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (b) ve (c) alt bentlerindeki işlemleri yapamazlar ve bu işlemlerden sorumlu tutulamazlar.Şirket ortağı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensupları 3568 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerindeki işlemleri yaparlar.“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirketi”nin komandite ortaklarından en az birisinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip olması ve bunlardan en az birisinin çalışanlar listesine kaydolması gerekmektedir. Komanditer ortakların hissesi komandite ortakların hissesinden fazla olamaz.“Yeminli Mali Müşavirlik Hisseli Komandit Şirket” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanununun Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket hükümlerine göre kurulacak Hisseli Komandit Şirket ortaklarının “Yeminli Mali Müşavir ünvanına sahip olmaları gerekmektedir.


Limited Şirketler

Madde7- a) “Serbest Muhasebecilik Limited Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Limited Şirketlerin ortaklıklarının “Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip olması gerekmektedir. Bu şirketler 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesine giren işlerden, yalnız (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yaparlar.b) “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Limited Şirketlerin ortaklarının “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensubu olmaları gerekmektedir.“Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip meslek mensupları “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Limited Şirketi”ne ortak olabilir, buna karşılık sorumlu olarak yalnız 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yapar ve bunlardan sorumlu olabilirler. Serbest Muhasebeciler, 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (b) ve (c) alt bentlerindeki işleri yapamazlar ve bu işlemlerden sorumlu tutulamazlar.

Şirket ortağı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensupları 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinde belirtilen işlemleri yaparlar.“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Limited Şirketi” ortaklarından en az birisinin “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip olması ve sorumlu ortak sıfatıyla çalışanlar listesine kaydolması gerekmektedir.“Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi” ünvanı altında birden fazla meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Limited Şirketleri ortaklarının “Yeminli Mali Müşavir” ünvanına sahip olmaları ve en az birinin çalışanlar listesine kaydolması gerekmektedir.


Anonim Şirketler

Madde 8- a) “Serbest Muhasebecilik Anonim Şirketi” ünvanı altında en az beş meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Anonim Şirketlerin ortaklıklarının “Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip meslek mensubu olmaları gerekmektedir. Bu şirketler 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesine giren işlerden yalnız A bendinin (a) alt bendindeki işleri yaparlar.b) “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” ünvanı altında en az beş meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak en az birinin “Serbest Muhasebeci mali Müşavir” ünvanına sahip meslek mensupları olması şarttır.“Serbest Muhasebeci” ünvanına sahip meslek mensupları “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”ne ortak olabilir, buna karşılık sorumlu olarak yalnız 3568 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) bendinin (a) alt bendindeki işleri yapar ve bunlardan sorumlu olurlar. Serbest Muhasebeci ünvanına sahip ortaklardan genelgenin 2 nci maddesinin (A) bendinin (b) ve (c) alt bentlerindeki işlemleri yapamaz ve bu işlemlerden sorumlu tutulamazlar.Şirket ortağı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” ünvanına sahip meslek mensupları 3568 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin (A) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerindeki işleri sorumlu olarak yaparlar.“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin Yönetim Kurulu üyelerinin en az birisinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olması ve çalışanlar listesine kaydolması şarttır.“Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi” ünvanı altında en az 5 meslek mensubu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulacak Anonim Şirketin ortaklarının Yeminli Mali Müşavir ünvanına sahip olmaları ve en az birisinin sorumlu ortak sıfatıyla çalışanlar listesine kaydolması şarttır.
Reklam Yasağı

Madde 18- Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler reklam yapamazlar.Bunların kuruluşlarını tanıtıcı mahiyetteki tanıtım dosya ve katalogları ile kendi ihtiyaçları için kullandıkları basılı kağıt, bloknot ve kalem reklam sayılmaz.Mesleki Özen

Madde 19- Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler üstlendikleri işlerin yapılmasında ve tamamlanmasında gerekli mesleki özeni göstermek zorundadırlar.Tasfiye, Konkordato ve İflas

Madde 20- Mesleki ortaklık bürosu veya şirketlerin tasfiye kararı almaları, konkordato ilan etmeleri ve iflaslarının istenmesi halinde ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından en az bir en fazla üç meslek mensubu gözetmen olarak atanır ve mevcut işlerin tamamlatılması sağlanır. Bu durumdaki ortaklık bürosu ve şirketlerin yeni iş kabul etmeleri yasaktır. Meslek kütüğünde tasfiye, konkordato ve iflas halleri belirtilir ve iflas halleri belirtilir ve ek genelgelerle duyurulur.Sır Saklama

Madde 21-Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler, meslek mensubu ortakları, çalışan meslek mensupları ve diğer meslek mensubu olmayan çalışanlar sır saklama ile yükümlüdürler. Aksine davrananlar hakkında 3568 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre işlem yapılır.Ortaklık Bürosu ve Şirketlerin Hakları

Madde 22- Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler, tüzel kişi olarak meslek mensuplarına 3568 sayılı Kanunla tanınan seçme ve seçilme hakları hariç tüm haklardan yararlanırlar ve 3568 sayılı Kanunun disiplin hükümleri bunlara da uygulanır.

Ortaklık Bürosu ve Şirket Mensubu ile Meslek Mensuplarının Çalışanlar Listesine Yazılmaları

Madde 23- Mesleki ortaklık bürosu ve şirket ortaklarının ve mensuplarının tümü bireysel olarak ilgili meslek Odalarına kaydolmak zorundadırlar. Ancak, ortaklık bürosu veya şirket faaliyet izni için en az bir kişinin çalışanlar listesine kaydolması şarttır.Ortakların Varisleri

Madde 24- Ortak meslek mensubunun vefatı halinde, varislerine intikal eden hisseleri bir yıl içinde tasfiye edilir.Ancak, varisler arasında meslek mensubu olma şartlarını taşıyan varsa bunlar için süre, staj ve sınavın gerektirdiği süre kadar uzatılır.Bu süre zarfında mirasçılar mesleğin icrası ile ilgili kararlara iştirak edemezler ve yetki kullanamazlar.Ortaklar

Madde 25- Meslek mensubu olarak ruhsat sahibi olamayanlar, ortaklık bürosu veya şirketlere ortak olamazlar. (24 ncü madde hükmündeki mirasçıların hakları saklıdır.)İntibak

Madde 26- Bu genelgenin yürürlüğe girdiği anda faaliyette bulunan şirketler, kararın hükümlerine 31.12.1996 tarihine kadar intibak etmek zorundadırlar.Yürürlük

Madde 27- Bu genelge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme

Madde 28- Bu genelge hükümleri, TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
 
Üst