zirve

Mühendis Asgari Ücreti Hk

Üyelik
7 Eyl 2005
Mesajlar
191
Konum
Tekirdağ
merhaba,

TMMOB Yönetim Kurulu ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2016 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücreti 3.300 TL olarak belirledi.
Yönetim Kurulu ayrıca; odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmak zorunda olduğunu da karar altına aldı.

yukarıda bahse konu olan ücreti işveren işe girişlerde kullanmak/ödemek zorunda mıdır ? daha düşük bir ücret ödeyebilir mi ? şayet düşük ücret öderse cezai yaptırım uygulanır mı ?

 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,859
Konum
izmir
Her yıl başında belirlenen asgari ücretten az olmamasından başka bir mecburiyeti yoktur işverenin ücret konusunda.
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Odaların bir kısmı kamu gücüne dayanarak işlem yaparlar, Bu hak onlara belli kanunlar ile verilmiştir. Bahsettiğiniz odanın en üst kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğidir.
Odanın internet sayfasında şöyle bir açıklama var

""31 Temmuz 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurulu ile Birliğe bağlı odalarımızın üyelerine yönelik bir protokol imzaladık.

Karşılıklı mutabakata vararak imzalanan bu protokolün amacı: "Sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılması"dır.

Bu protokolün dayanağı; 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100. maddesi ile 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 13. maddesinin (g) bendi ve 14. maddesinin (d) bendidir.

Bu protokole göre Birliğimiz "ücretlerinin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek SGK’ya iletecektir"."

3

daha aşağı bir ücrette sıkıntı yaşanabilir.Aynı yazı 3 defa tekrar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,859
Konum
izmir
Sıfır sıkıntı sn.ferruh.
Bahsi geçen TMMOB nin belirlediği asgari ücrete uymama durumunda işverene çıkacak sıkıntı yoktur. Konu ücret odaların üyelerine daha altında ücrete çalışmayın ifadeisyle tavsiye ettiği asgari ücrettir.
Bir iş mahkemesi davasında emsal ücret tesbiti durumunda dikkate alınır ama onun dışında başkaca bir yaptırımı şu an için yoktur.
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Sayın keremcem
Bu tür odalar varlıklarını direk anayasamızdan alırlar

Anayasamızın 135. maddesi

" H. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

MADDE 135. – Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.
(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasî partiler aday gösteremezler.
(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idarî ve malî denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.
(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
(Değişik: 23.7.1995-4121/13 md.) Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarını faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar
."

Soru sahibi çalışanmı işverenmi oda yönetimi üyesimi bilemiyorum fakat kaynağını direk anayasamızdan alan bu tür kurum ve meslek kuruluşlarının yaptıkları işlemlerle ilgili peşinen (sıfır sorun) demek bana çok doğru gelmiyor. Belkide ve umarım ben yanılıyorumdur.

Hrşey bir tarafa bu tür odaların, (Baroların, tabibler birliğnin, eczacılar odasının vb) tek taraflı olarak icrai işlemler yapma yetkisi vardır. Yani oda kararına uymayan bir üyenin odadan ihracına kadar bir takım disiplin cezası verme yetkisi vardır. Şayet oda kendi belirlediği bir ücretin altında iş yapan üyesini tespit ederse , en azından bu disiplin kurullarını uygulayabilir.

Sorunda vardır riskte var.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
a. İş kanunu sözleşme serbesti bağlamında,bağlayıcı olmayacağı,
b.sgk meslek kodları uygulaması yönünden suistimaller ve prim noksanlığını önlemeyeyönelik olabileceği,
c.çeşitli sebeplerle dava konusu edilmesi halinde dikkate alınacağı,alınsa da illaki bahsekonu ücrete hükmedimeyebileceği,
düşüncesindeyim.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,859
Konum
izmir
Soru, bu ücrete uymayan işverene bir yaptırım olur mu anlamında olduğundan, yanıtım sadece o ücrete uymayan işverene karşı bir yaptırımı olamayacağı yönündedir sn.ferruh.
Dediğiniz gibi, ilgili meslek odaları, üyelerinin , belirledikleri asgari ücretin altında çalışmamalarını isteyebilir, işveren tarafa benim belirlediğim ücretin altında çalıştıramazsın diyemez.
Kaba kaçacak belki ama , berberler odasının belirlediği ücret tarifesi, TMMOB nin belirlediği bağımlı çalışan xx mühendislerine ödenebilecek asgari ücret tavsiyesinden çok daha etkili ve kesinlikle geçerlidir.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
İşyeri hekim ücretleri noktasında,tabirler birliğinin de benzer uygulaması vardı,sonuç uyma mecburiyetliliğinin olmaması şeklinde olmuştu.
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Sn keremcem, mutlaka soru işverene yönelikti. ortada bir protokol var ve bu protokolde taraflara belli yükümlülükler getirilmiş,

Belki, SGK odanın belirlediği ücretin altında bir prim bildirimini kabul etmeyebilir
Belki, SGK 1647 TL üzerinden prim kabul edebilir ve oda buna itiraz edebilir
Oda itiraz eder SGK bu itirazı kabul ederse SGK ne yapar/ne yapabilir ( İşverene yönelik)

gibi sorularında soru sahibi tarafından düşünülmesini isterim.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,859
Konum
izmir
Şu anki mevcut yasal düzenlemelere göre, SGK nun işvereni ( bu soruda belirtilen meslek grubu için en azından ) 1300 tl den 1 kuruş fazlasının ödenmesi için zorlama yetkisi yok sn.ferruh
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
merhaba,
Yönetim Kurulu ayrıca; odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmak zorunda olduğunu da karar altına aldı.

yukarıda bahse konu olan ücreti işveren işe girişlerde kullanmak/ödemek zorunda mıdır ? daha düşük bir ücret ödeyebilir mi ? şayet düşük ücret öderse cezai yaptırım uygulanır mı ?


Sn keremcem. Ben burada ne yargıtayım, ne SGK'yum, ne soruda bahsi geçen mühendisim, ne odayım ne işverenim. Birşeyi kesin hükme bağlamak gibi bir niyetimde yok kaldıki öyle bir mükellefiyetimde yok.

Dediğiniz gibi soru işverenle ilgili fakat koyu renkli kısımda odanın aldığı bir karar var. Belirttiğim gibi bu tür odaların icrai karar alma yetkisi vardır. Oda belirlediği ücretten aşağıda ücret kabul eden üyesine odadan ihraç dahil çeşitli cezalar verme, bu tür odalara mesleklerini icra edebilmek için zorunlu olarak üye olmak durumunda olan ( Zorunluluğu özellikle belirtiyorum zira bu zorunlu üyelik bu tür odaları sendikalardan ayıran temel özeliklerden biridir) meslek mensuplarınında bu cezalara katlanmaları durumu var. Bahse konu kişi bu durumda odadan ihraç edilirse işverende çalıştıracak meslek mensubu bulamaz.

Konuyu yarın işveren değilde bir meslek mensubu okuyabilir, hak ve yükümlülüklerinin neler olduğunu tam olarak bilmeden oda kararlarından bağımsız kendince bir ücretle çalışmaya başlayıp cezai durumlarla karşılaşabilir. Ben soru sahibine kendince cevap arayabilmesi için bir kaç ihtimal sıraladım. SGK ne yapar, oda ne yapar, kimin hukuk önünde ne tür yetkileri vardır, ortada bir protokol vardır kim uyar kim uymaz beni ilgilendiren konu değildir.

Kısacası evet/hayır değilde konuyu daha geniş, olabilecek/olması muhtemel (belki hiç olmayacak) durumları belirtmeye çalıştım hepsi bu.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,791
Konum
ankara
Sn.Ferruh kardeşim bilgilendirme ve olayın mütalaa edilmesi bağlamında,gayet güzel açıklamalarda bulunmuşsun,şahsen teşekkür ederim.
Malumunuz olayları tek yönlü yani sadece ilgili oda kararı ve oda ile sgk arasındaki protokol açısından değerlendirmek yetmez,konunun ilgisi gereği ücret bahsini iş kanunu yönündende irdelemek gerekir
Sözleşmenin üç ana unsurundan biri olan ücret;temel asgari ücretin altında kalmamak kaydıyla,anlaşmak suretiyle taraflar arasında belirlenir,bu noktada odanın kararı sadece üyesi olan işci açısından bağlayıcı olabilir,işveren yönünden dikkat edilmesi gereken ,meslek koduna bağlı olarak bence bir mühendise asgari ücret , dolayısıyla prim ödenmemeli,dikkat çeker,sgk da inceleme başlatabilir,bazı durumlarda gerçek ücretin tespiti gerektiğinde ,olası bu dava işveren aleyhine sonuçlanabilir. Mühendislik üzerine çalışıp,asgari ücret alan çalışan zaten yok ama asgari ücret aldığını bildiren işveren olabilir.
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Şeref abi estağfurullah, ben teşekkür ederim. Buradaki niyet, sayın ugurarkın'ın bazı sorularıda göz önünde bulundurmasını istemekten başka birşey değildir.
 
Üyelik
26 Kas 2009
Mesajlar
353
Konum
Malatya
Evet abi, size, sn. keremcem'e (+ forumdaki diğer üyelere) ben şahsen herzaman müteşekkürümdür.
 

Benzer konular

Üst