zirve

Muhtasar Beyanname Hk.

Üyelik
28 Eki 2013
Mesajlar
23
Konum
kayseri
2014/8 MUHTASAR BEYANNameYI KESMEYI UNUTMUSUM TAM OLARAK NE KADAR CEZA GELİR
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,086
Konum
İSTANBUL
Sayın E.HARUN

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesinin 5. fıkrasında, elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanacağı hükmü yer almaktaydı.
6009 Sayılı Kanun ile bu fiiller için öngörülen özel usulsüzlük cezalarının işlenen fiillerin ağırlığı ile orantılı olacak şekilde yeniden belirlendiği ve cezalarda indirim yapılan sürelerin yükseltildiği görülmektedir. Buna göre Kanun’un 12. maddesi uyarınca yukarıda yer verilen 15 günlük süreler 30 güne çıkarılmakta, 1/4 oranı 1/10, 1/2 oranı ise 1/5 olarak değiştirilmiştir.
Elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uymayan, sermaye şirketlerinin de dahil olduğu birinci sınıf tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası;
- Beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında (2013 yılında 120 TL),
- Bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde 1/5 oranında (2013 yılında 240 TL),
- Kanuni sürenin sonundan başlayarak 60 günlük sürenin aşılmasından sonra elektronik ortamda verilmesi halinde 1/1 oranında (2013 yılında 1.200 TL)
olacak.

Bu konuda birde Vergi Makemesi Kararı var belki yardımcı olur[h=1]Elektronik Ortamda Beyanname Vermeyene Uygulanacak Ceza (Vergi Mhk. Kar.)[/h]

T.C.
ANKARA
5. VERGİ MAHKEMESİ
ESAS NO : 2008/1599
KARAR NO : 2008/2350
DAVACI__________ : ………….
DAVALI__________ : …….VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
DAVANIN ÖZETİ____: Davacının 2008/2 dönemi gelir geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda yasal süresi içinde verilmediği gerekçesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük ve aynı Kanun’un 352/1-1 maddesi uyarınca kesilen usulsüzlük cezasının; tek fiile iki ayrı ceza kesilmesinin kanuna aykırı olduğu, 213 sayılı Kanun’un 355. maddesine göre ceza kesilebilmesi için ceza kesileceği yönünde mükellefe bilgi verilmesi gerektiği ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının yasal süresi içinde, yasa ile belirlenen usul ve şekilde elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle kesilen dava konusu cezalarda hukuka aykırılık olmadığı, ayrıca davacının kesilen usulsüzlük cezasını Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesi uyarınca ödeyerek indirim hakkından faydalandığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 5. Vergi Mahkemesi Hakimliği’nce gereği düşünüldü: Dava, davacının 2008/2 dönemi gelir geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda yasal süresi içinde verilmediği gerekçesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük ve aynı Kanun’un 352/1-1 maddesi uyarınca kesilen usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin 4. fıkrasında; Vergi Usul Kanunu’nun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyanaameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konulan itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya Maliye Bakanlığı’mn yetkili olduğu; mükerrer 355. maddesinde ise, bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil) birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 100.000.000 (1.390,OO.YTL) lira özel usulsüzlük cezası kesileceği, aynı maddenin ikinci fıkrasında, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde; bilginin verilmesi için tayin olunan süre içerisinde yerine getirilmemesi, ayrıca eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının ilgililere belirtilmesi gerekmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 352/1-1. maddesinde; vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması halinde birinci derece usulsüzlük cezası kesileceği hükmü yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden; davacının 2008/2 dönem gelir geçici vergi beyannamesinin elektronik ortamda yasal süresi içinde verilmediği gerekçesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük ve aynı Kanun’un 352/1-1 maddesi uyarınca, usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan mükerrer 355. madde gereğince, davacıya bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebligat üzerine söz konusu beyannamenin belirlenen süre içinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken bu hususa uyulmaksızın davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uyarlık görülmemiştir.
Diğer taraftan, davacının ilgili dönem beyannamesini kanuni süresi geçtikten sonra verdiği ihtilafsız olduğuna göre kesilen usulsüzlük cezasında hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, dava konusu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, usulsüzlük cezasının onanmasına, aşağıda dökümü yapılan 41,00 Y TL yargılama giderinden haklılık oranı dikkate alınarak, 10,00 YTL’nin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kalan 31,00 YTL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, reddedilen tutar üzerinden hesaplanan nispi karar harcı maktu tutarın altında kaldığından 14,00 YTL maktu karar harcının davacıdan tahsiline, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren otuz (30) gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 29.12.2008 gününde karar verildi.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,086
Konum
İSTANBUL
Sayın E.Harun

Lütfen form kurallarına uyunuz.Formda Acil,Lütfen vb.kullanmayınız.Mesajlarınızı yazarken küçük harf kullanınız
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,282
Konum
Manisa
Forumun acil servisi bulunmamaktadır. :D
Kanunda "...beyannamenin kanuni süresinin..." yazdığı için normal verdiğiniz şekilde beyan göndermeyi deneyebilirsiniz. 26/09/2014 tarihine kadar mük mad. göre ceza kesilmeyebilir.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,585
Konum
İstanbul
2014/8 MUHTASAR BEYANNameYI KESMEYI UNUTMUSUM TAM OLARAK NE KADAR CEZA GELİR

Sayın E.HAUN,

Beyannamenizi verin. Kanuni süresinden sonra ve Pişmanlık yoluyla işaretleyin. Toplam tutar üzerinden % 7 pişmanlık zammı ile ve herhangi başka bir ceza ödemeksizin beyannameniz kabul edilir. Ancak ödeme süresi 15 gündür. 15 günde ödemezseniz pişmanlık hakkınız düşer ve Vergi Ziyaı cezası ödersiniz.
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,273
Konum
İSTANBUL
Sayın E.HAUN,

Beyannamenizi verin. Kanuni süresinden sonra ve Pişmanlık yoluyla işaretleyin. Toplam tutar üzerinden % 7 pişmanlık zammı ile ve herhangi başka bir ceza ödemeksizin beyannameniz kabul edilir. Ancak ödeme süresi 15 gündür. 15 günde ödemezseniz pişmanlık hakkınız düşer ve Vergi Ziyaı cezası ödersiniz.

Pişmanlıkla verilen kanuni süresinden sonraki beyannamelerde şayet ödeme çıkıyor ise pişmanlık zammı yanısıra ayrıca özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Bu ceza üzerindende 1/3 indirim hakkınız doğar. Yanlışım var ise lütfen düzeltin.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,585
Konum
İstanbul
Sayın URUM79,

Pişmanlıkla verilen beyannamelerde hiçbir usulsüzlük cezası olmaz esasen. Yasada böyle bir düzenleme yok. Düzenleme 238 sayılı tebliğle yapılmıştır. Aslında tebliğ ve Uygulama iç genelgesi de bu konuda birbirleriyle çelişirler. Dahası Danıştayın bu konuda birbiriyle çelişen birçok kararı da var o da ayrı. Doğrusu bu konu uzun bir ciddi makale konusu. Çünkü tebliğ düzenlemesi Yasa maddesini lafzına da uygulamasına da aykırıdır. Beyannamede ödeme varsa iyi yoksa incelemeye sevk hangi mantığa uygundur anlamak mümkün değil. Ancak bu konuda da birçok aykırı yargı kararı var. İkinci bir işlem de kanuni süresinden verilen beyanlar için üç ayrı süre uygulaması öngörülmüş olmasıdır. (Yine Tebliğle).
 

Benzer konular

Üst