zirve

Mükellef Olmayan Gerçek Kişlerin Gayrimenkul Satımı

Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
182
mükellef olmayan gerçek kişi elindeki arsayı tüzel kişiye satarsa bundan dolayı gelir vergisi beyanı vericek mi acaba.. bunla ilgili bir istisna sınırı var mı?
teşekürler...
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: mükellef olmayan gerçek kişlerin gayrimenkul satımı

7.2 Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergilendirilmesi


38. 4444 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 56 ncı maddenin (D) fıkrasının 6 numaralı bent hükmü ile iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70?inci maddenin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkuller tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.) değer artışı kazancı olarak sayılmıştır.


39. Buna göre;


- Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatının,

- Voli mahalleri ve dalyanların,

- Gayrimenkul olarak tescil edilen hakların

- Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz),

- Bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtalarının,

dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak vergilendirilecektir. Değer artışı kazancının hesaplanmasında bu Tebliğin 7.3 bölümünde yer alan açıklamalar ise 7.4 bölümünde belirtilen 3.500.000.000 TL istisna tutarının dikkate alınacağı tabiidir.


40. İvazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak dört yıldan fazla süreyle elde bulundurulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise vergilendirilmeyecektir.

2008 Mali Rehberi
Değer Artış Kazancı


Değer artış kazançları istisnası (GVK Mük.MD.80)

266 Seri nolu GVK GT 2008 Yılı Gelirleri için 6.800 YTL
259 Seri nolu GVK GT 2007 Yılı Gelirleri için 6.400 YTL
5281/27 Md. 2006 Yılı Gelirleri için 6.000 YTL
20/12/2004-2004/8295 BKK 2005 Yılı gelirleri için 13.000 YTL
243 No'lu GV. GT. 2004 Yılı gelirleri için 12.000.000.000.-TL
 
Üst