zirve

Nakdi Sermaye Artışları Hakkında

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,650
Konum
İstanbul
1
Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı)’ndan:
KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO:1)’NDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(SERĠ NO: 9)
Kapsam
3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği (Seri No:1)’nin “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen
hizmetler” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“10.6. Sermaye artırımında indirim
27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun
10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde finans, bankacılık ve
sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç
olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil
edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya
yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı
üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden
yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere
uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin
sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından
indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
10.6.1. Ġndirimin kapsamı
Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu
düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1/7/2015 tarihinden
itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki
nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde
ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin
sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendi hükmüne göre hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır.
Bu indirim uygulamasında,
- Nakdi sermaye artışı, sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret siciline
tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar
ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak
karşılanan kısmını,
2
- Ticari krediler faiz oranı, “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere
uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” olarak dikkate alınacak olan ve
TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca
Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari
Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları
Hariç)” faiz oranını,
- Süre, ticaret siciline tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak karşılanan
kısmının şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu (Nakden
taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil
edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin
içinde bulunduğu) aydan hesap döneminin sonuna kadar olan ay sayısının 12 aya
olan oranını
ifade etmektedir.
İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş
veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye
şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup
sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından
yararlanılamayacağı tabiidir.
Bununla birlikte;
- Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye
artışları,
- Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından
kaynaklanan sermaye artışları,
- Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden
kaynaklanan sermaye artışları,
- Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında
ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle
gerçekleştirilen sermaye artışları,
- Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin
konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
- Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye
artışları
indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.
Örnek: (A) Ltd. Şti. 4/5/2015 tarihinde, %50 oranında ortağı olan Bayan (D)’ye
1.000.000 TL borç vermiş olup bu tutarı “Ortaklardan Alacaklar” hesabında izlemektedir.
15/7/2015 tarihinde (A) Ltd. Şti.’nin sermayesinin nakdi olarak 2.000.000 TL artırılması
kararı alınmış ve bu tutarın %25’i olan 500.000 TL aynı tarihte ortaklarca şirketin banka
hesabına yatırılmıştır. Nakdi sermaye artışına ilişkin karar 22/7/2015 tarihinde ticaret
siciline tescil ettirilmiştir. Bayan (D) sermaye taahhüdünün geri kalan 750.000 TL’sini
31/7/2015 tarihinde ortağı olduğu (A) Ltd. Şti.’nin banka hesabına yatırmak suretiyle
3
yerine getirmiş olup şirketten 4/5/2015 tarihinde almış olduğu 1.000.000 TL tutarındaki
borcunu henüz ödememiştir.
Ortaklar tarafından, kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen
sermaye artışları indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacağından, Bayan
(D) tarafından sermaye taahhüdüne ilişkin olarak ödenen 1.000.000 TL için, Bayan
(D)’nin 4/5/2015 tarihinde almış olduğu 1.000.000 TL borç ödeninceye kadar (bu borcun
kısım kısım ödenmesi halinde ödenmeyen tutar ile sınırlı olmak üzere) indirimden
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
10.6.2. Ġndirimden yararlanacak olanlar
İndirimden finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile
kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere, şartları sağlayan sermaye şirketlerinin
yararlanabilmeleri mümkündür. Dolayısıyla finans, bankacılık ve sigortacılık
sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden
yararlanamayacaklardır.
10.6.3. Ġndirim uygulaması
Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son
açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar
hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem
kurum kazancından indirilebilecektir.
Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
Kurum
kazancından
indirilebilecek tutar
=
Nakdi
sermaye
artışı
x
Ticari
krediler
faiz oranı
x
İndirim
oranı
x Süre
İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit
olarak ödendiği (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın
ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için
tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi
için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır.
10.6.3.1. Sermaye artırımının tescili ve artırılan tutarın Ģirketin banka hesabına
yatırılması
Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına
ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim
uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.
İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin
ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup
4
taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen
yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Nakden taahhüt edilen sermayenin:
- Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce
şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,
- Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin
banka hesabına yatırılma tarihi
esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.
Örnek 1: (B) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000 TL artırılmasına ilişkin
15/7/2015 tarihinde karar alınmış olup şirket ortaklarından Bay (F)’nin taahhüt ettiği
tutar 2.000.000 TL, Bay (K)’nın taahhüt ettiği tutar ise 4.000.000 TL’dir. Taahhüt edilen
tutarların %25’i olan 1.500.000 TL 30/7/2015 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka
hesabına yatırılmış ve daha sonra sermaye artırım kararı 3/8/2015 tarihinde ticaret
siciline tescil ettirilmiştir. Şirket ortağı Bay (F) taahhüt ettiği sermayenin kalan kısmı
olan 1.500.000 TL’yi, sermaye artırımına ilişkin kararın tescil tarihinden sonra 6/8/2015
tarihinde, şirketin diğer ortağı Bay (K) ise taahhüt ettiği sermayenin kalan 3.000.000
TL’lik kısmını 9/11/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırmıştır. (B) A.Ş.’nin
yararlanabileceği indirim oranı %50 olup 2015 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından
açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.
Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce (B) A.Ş.’nin
banka hesabına yatırılan sermaye taahhüdünün %25’lik kısmı için bu kararın tescil tarihi
olan 3/8/2015 tarihi esas alınmak suretiyle indirimden faydalanılması mümkündür.
Kararın tescil tarihinden sonra ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılan sermaye
taahhütleri için ise bu tutarların şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihler dikkate
alınarak indirim tutarı hesaplanacaktır.
Sermaye artırımına ilişkin karar 3/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirildiğinden,
taahhüt edilen sermayenin kararın tescil tarihinden önce şirketin banka hesabına yatırılan
1.500.000 TL’lik kısmı için bu aydan itibaren yıl sonuna kadar indirim tutarı
hesaplanabilecektir.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 1.500.000 TL x 0,10 x 0,50 x (5/12)
= 31.250 TL
Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten sonra, taahhüt
edilen sermayenin 1.500.000 TL’lik kısmı Bay (F) tarafından 6/8/2015 tarihinde, kalan
3.000.000 TL’lik kısmı ise şirketin diğer ortağı Bay (K) tarafından 9/11/2015 tarihinde
şirketin banka hesabına yatırılmış olduğundan; bu tutarların şirketin banka hesabına
yatırıldıkları aylardan itibaren yıl sonuna kadar indirim tutarı hesaplanabilecektir.
5
Bay (F) tarafından yatırılan tutar için,
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 1.500.000 TL x 0,10 x 0,50 x (5/12)
= 31.250 TL
Bay (K) tarafından yatırılan tutar için,
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 3.000.000 TL x 0,10 x 0,50 x (2/12)
= 25.000 TL
Dolayısıyla, 2015 hesap döneminde 6.000.000 TL’lik sermaye artırımı üzerinden
hesaplanan ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak toplam indirim tutarı
(31.250 TL + 31.250 TL + 25.000 TL=) 87.500 TL olacaktır.
Ayrıca, (B) A.Ş. 2016 hesap döneminde sermaye azaltımına gitmediği ve diğer şartları
da sağladığı takdirde 6.000.000 TL’lik bu sermaye artırımının tamamı üzerinden 12 ay
için indirim tutarı hesaplayabilecektir.
Örnek 2: 22/12/2015 tarihli genel kurul kararı ile (C) A.Ş.’nin sermayesinin 12.000.000
TL artırılmasına karar verilmiş ve bu tutarın %25’i olan 3.000.000 TL 29/12/2015
tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu genel kurul kararı
13/1/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek sermaye taahhüdünün kalan
9.000.000 TL’si nakit olarak 29/1/2016 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına
yatırılmıştır. (C) A.Ş.’nin indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim
oranı %50 olup 2016 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz
oranı %10’dur.
Sermaye artırımına ilişkin karar her ne kadar 2015 hesap döneminde alınmış olsa da bu
kararın ticaret siciline tescili 13/1/2016 tarihinde gerçekleştirildiğinden, taahhüt edilen
sermayenin 29/12/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmış olan %25’lik kısmı
için 2015 hesap dönemi itibarıyla indirimden faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.
Öte yandan, sermaye artırımına ilişkin karar Ocak 2016 döneminde ticaret siciline tescil
edildiğinden ve sermaye taahhüdünün kalan kısmının tamamı da bu dönemde ortaklarca
şirketin banka hesabına yatırılmış olduğundan, 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi
matrahının tespitinde (C) A.Ş., sermayesinin nakden artırılan tutarının tamamı üzerinden
indirim uygulamasından faydalanabilecektir.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 12.000.000 TL x 0,10 x 0,50 x (12/12)
= 600.000 TL
6
(C) A.Ş. 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde 600.000 TL’lik
tutar için indirim uygulamasından yararlanabilecektir.
10.6.3.2. Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma
Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye
artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap
dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.
Öte yandan, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi sermaye
artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate
alınmayacaktır.
Örnek: (BA) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000 TL artırılmasına ilişkin
3/8/2015 tarihli genel kurul kararı 24/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve
sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay içinde şirketin banka hesabına
yatırılmıştır.
(BA) A.Ş. 2015 hesap döneminde 5 aylık süre için indirimden yararlanacak ve şartları
sağlamaya devam ettiği sürece artırılan bu sermaye tutarı dolayısıyla izleyen hesap
dönemlerinde de bu indirimden yararlanabilecektir.
10.6.3.3. Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutarın sonraki
dönemlere devri
Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının
kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde
indirim konusu yapılamaması halinde, bu indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye
tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu
yapılabilecektir.
Örnek: 2016 hesap döneminde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışları üzerinden 50.000
TL indirim tutarı hesaplamış olan (D) A.Ş. bu hesap dönemindeki mali zararı nedeniyle
indirimden yararlanamamıştır.
(D) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde kazanç yetersizliği nedeniyle kurum kazancından
indiremediği 50.000 TL’lik indirim tutarı sonraki dönemlere devredecektir. İzleyen
dönemlerde kazancın bulunması halinde, 2016 hesap döneminde indirilemeyen bu tutar
herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın ilgili dönem matrahının tespitinde indirim
konusu yapılabilecektir.
10.6.3.4. Sermaye azaltımı
Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı yapmaları
halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için sermaye
azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren bu
indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
7
Öte yandan, nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye şirketlerinin sermaye
azaltımına gitmiş olmaları halinde, bu indirimin hesaplanmasında azaltılan sermaye
tutarı kadarlık kısım dikkate alınmayacaktır.
Örnek: (E) A.Ş.’nin sermayesinin 150.000 TL artırılmasına ilişkin olarak 9/5/2016
tarihinde genel kurul kararı alınmış, sermaye taahhüdünün %25’i olan 37.500 TL
11/5/2016 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Karar
23/5/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek, taahhüt edilen sermayenin geri kalan
kısmı olan 112.500 TL ise ortaklarca nakit olarak 27/6/2016 tarihinde şirketin banka
hesabına yatırılmıştır. (E) A.Ş.’nin yararlanabileceği indirim oranı %50 olup 2016 yılı
sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.
(E) A.Ş.’nin sermayesinin 120.000 TL azaltılmasına ilişkin genel kurul kararı 10/7/2019
tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
(E) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde yararlanabileceği indirim tutarı; taahhüt edilen
sermayenin 37.500 TL’lik kısmı için kararın tescil tarihi olan 23/5/2016 tarihi, 112.500
TL’lik kısmı için ise bu tutarın ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırıldığı
27/6/2016 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.
37.500 TL için;
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 37.500 TL x 0,10 x 0,50 x (8/12)
= 1.250 TL
112.500 TL için;
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 112.500 TL x 0,10 x 0,50 x (7/12)
= 3.281,25 TL
(E) A.Ş. 2016 hesap döneminde (1.250 TL + 3.281,25 TL=) 4.531,25 TL’lik indirim
tutarını kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir. 2017 ve
2018 hesap dönemlerinde ise diğer şartların da sağlanması kaydıyla, TCMB tarafından
bu dönemler için açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınmak suretiyle söz konusu
nakdi sermaye artışı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplanabilecektir.
10/7/2019 tarihinde sermaye azaltımı yapılmış olduğundan Ocak-Temmuz 2019 dönemi
için 150.000 TL’lik sermaye tutarı üzerinden, Ağustos-Aralık 2019 dönemi için ise
sermaye azaltımı dikkate alınmak suretiyle (150.000 TL – 120.000 TL=) 30.000 TL’lik
sermaye tutarı üzerinden indirim tutarı hesaplanabilecektir.
8
Öte yandan, (E) A.Ş. sonraki dönemlerde sermaye artırımına gitmesi halinde, şartları
taşıması kaydıyla, artırılan bu sermaye tutarları için indirim uygulamasından
yararlanabilecektir.
10.6.4. Ġndirim uygulamasına iliĢkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki
Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin 4 üncü
paragrafı ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki 26/6/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmıştır.
10.6.4.1. Ġndirim oranları
Anılan Bakanlar Kurulu Kararında genel indirim oranı %50 olarak belirlenmiş olup
durumlarına göre sermaye şirketleri bu orana aşağıdaki oranları eklemek suretiyle
indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.
10.6.4.1.1. Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı,
indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde
borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret
siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı
- %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan,
- %50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan
ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.
Örnek: (F) A.Ş.’nin yetkili organı 6/7/2015 tarihinde 6.000.000 TL nakdi sermaye
artırımı kararı almış; nakden taahhüt edilen sermayenin %25’i olan 1.500.000 TL
ortaklarca 3/8/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu karar
12/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün geri kalan
kısmı olan 4.500.000 TL Ağustos 2015 döneminin sonuna kadar şirketin banka hesabına
yatırılmıştır.
(F) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada
işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış
sermayesine oranı %40 olup 2015 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari
krediler faiz oranı %10’dur.
Buna göre, (F) A.Ş.’nin gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışı nedeniyle indirim
uygulamasında dikkate alacağı indirim oranı, diğer şartların da sağlanması kaydıyla,
(%50 + %25=) %75 olacaktır.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 6.000.000 TL x 0,10 x 0,75 x (5/12)
= 187.500 TL
9
Öte yandan, (F) A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir
nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine
oranının %80 olması halinde, indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim
oranı (%50 + %50=) %100 olacaktır.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 6.000.000 TL x 0,10 x 1 x (5/12)
= 250.000 TL
10.6.4.1.2. Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi
tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin
inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik
belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek
suretiyle söz konusu indirim uygulanacaktır.
Örnek: (G) A.Ş.’nin yetkili organı tarafından 28/8/2015 tarihinde 24.000.000 TL nakdi
sermaye artırımı kararı alınmış olup nakden taahhüt edilen sermayenin %25’i olan
6.000.000 TL 8/9/2015 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Söz
konusu karar 15/9/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün
geri kalan kısmı aynı yılın Eylül ayının sonuna kadar ortaklarca şirketin banka hesabına
yatırılmıştır. Diğer taraftan, (G) A.Ş. nakdi sermaye artırımından sağladığı bu kaynağın
10.000.000 TL’lik kısmını, aynı yılın Eylül ayında 9.000.000 TL sabit yatırım tutarı
içeren yatırım teşvik belgeli sanayi tesisi yatırımında kullanmıştır.
(G) A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay
olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine oranı %80 olup 2015
yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10’dur.
Buna göre, (G) A.Ş.’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir
nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine
oranı %80 olduğu için indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı
(%50 + %50=) %100 olacaktır.
Öte yandan, (G) A.Ş.’nin nakdi sermaye artırımının, yatırım teşvik belgeli sanayi tesisi
yatırımında kullanılmış olan 10.000.000 TL’sinin 9.000.000 TL’lik kısmı sabit yatırım
tutarına ilişkin olduğundan, bu tutarla sınırlı olmak üzere indirim oranı 25 puan ilave
edilmek suretiyle (%50 + %50 + %25=) %125 olarak dikkate alınacaktır.
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 9.000.000 TL x 0,10 x 1,25 x (4/12)
= 375.000 TL
Kalan (24.000.000 TL – 9.000.000 TL=) 15.000.000 TL’lik sermaye artırımı için indirim
oranı ise (%50 + %50=) %100 olarak dikkate alınacaktır.
10
İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre
= 15.000.000 TL x 0,10 x 1 x (4/12)
= 500.000 TL
Dolayısıyla, (G) A.Ş.’nin 2015 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde
indirim konusu edebileceği toplam tutar (375.000 TL + 500.000 TL=) 875.000 TL’dir.
10.6.4.2. Ġndirim uygulamasına iliĢkin sınırlamalar
2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin üçüncü fıkrasında
indirim uygulamasında dikkate alınmak üzere farklı indirim oranları belirlenmiştir.
10.6.4.2.1. Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye,
organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek
faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif
nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Örnek: (H) A.Ş. 29/7/2015 tarihinde 10.000.000 TL nakdi sermaye artırımı kararı almış
ve bu karar 14/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Ancak, (H) A.Ş.’nin
2015 hesap dönemine ait gelir tablosundan, gelirlerinin %55’inin şirketin bankalarda yer
alan vadeli mevduat hesaplarına işleyen faiz gelirleri ile iştiraklerden elde edilen kar
payları toplamından oluştuğu görülmektedir.
Buna göre, (H) A.Ş.’nin gelirlerinin %25’inden fazlası pasif nitelikli gelirlerden oluştuğu
için nakdi sermaye artışı nedeniyle indirilebilecek tutarın hesaplanmasında 2015 hesap
dönemi için dikkate alınacak indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
10.6.4.2.2. Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı
ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın
hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Örnek: (K) A.Ş. 7/6/2016 tarihinde 2.000.000 TL nakdi sermaye artırımı kararı almış ve
bu karar 10/8/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. (K) A.Ş.’nin nakdi
sermaye artırımı kararının tescil edildiği hesap döneminin son günü itibarıyla aktif
toplamının %57’sinin bağlı menkul kıymetler, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan oluştuğu
görülmektedir. Dolayısıyla, (K) A.Ş.’nin aktif toplamının %50’sinden fazlası bağlı
menkul kıymetler, iştirakler veya bağlı ortaklıklardan oluştuğu için 2016 hesap dönemine
ilişkin indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak indirim oranı %0 olarak
uygulanacaktır.
10.6.4.2.3. Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya
kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek
tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Örnek 1: (L) A.Ş. 10/9/2015 tarihinde 1.000.000 TL nakdi sermaye artırımında
bulunmuş, nakdi sermaye artırımından sağladığı bu kaynağın 400.000 TL’sini
11
22/10/2015 tarihinde, yeni kurulan ve ortağı olduğu (KL) Ltd. Şti.’ne sermaye olarak
koymuştur.
(L) A.Ş. 1.000.000 TL tutarındaki nakdi sermaye artırımının, yeni kurulan (KL) Ltd.
Şti.’ne sermaye olarak koyduğu 400.000 TL’si için indirilebilecek tutarın
hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %0 olacaktır. Ancak, (L) A.Ş. kalan
600.000 TL’lik sermaye artırımı için, diğer şartların da sağlanması kaydıyla, ilgili
dönemde tespit edilecek orana göre indirim uygulamasından yararlanabilecektir.
Örnek 2: 17/9/2015 tarihinde 5.000.000 TL nakdi sermaye artırımında bulunan (T) A.Ş.
sağladığı bu kaynağın 2.000.000 TL’sini ortağına 27/10/2015 tarihinde borç olarak
vermiştir.
(T) A.Ş.’nin 5.000.000 TL tutarındaki nakdi sermaye artırımının, ortağına borç olarak
verdiği 2.000.000 TL’si için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alacağı
indirim oranı %0 olacaktır. Ancak nakdi sermaye artırımının kalan 3.000.000 TL’lik
kısmı için, diğer şartların sağlanması kaydıyla, tespit edilecek orana göre indirim
uygulamasından yararlanabilecektir. Öte yandan, borç olarak verilen 2.000.000 TL’nin
kısmen veya tamamen tahsil edildiği dönemden itibaren, tahsil edilen tutarla sınırlı
olmak üzere indirim uygulamasından faydalanılması mümkündür.
10.6.4.2.4. Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına
tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim
oranı %0 olarak uygulanacaktır.
Örnek: 11/1/2016 tarihinde 1.000.000 TL nakdi sermaye artırımında bulunan (M) A.Ş.
23/10/2017 tarihinde 800.000 TL bedelle bir arsa satın almıştır.
Buna göre, (M) A.Ş. şartların sağlanması kaydıyla 2016 hesap döneminde 12 ay olarak
ve genel indirim oranı dikkate alınmak suretiyle indirim uygulamasından
yararlanabilecektir. 2017 hesap döneminde 1.000.000 TL’lik nakdi sermaye artırımı
dolayısıyla 10 ay genel indirim oranı dikkate alınacak, kalan 2 aylık sürede ise
23/10/2017 tarihinde arsa alımında kullanılan 800.000 TL tutarla sınırlı olmak üzere
indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
10.6.4.2.5. 9/3/2015 tarihinden Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye
azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden miktarla
sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak
uygulanacaktır.
Örnek: 15/4/2015 tarihinde 4.000.000 TL tutarında sermaye azaltımına gitmiş olan (N)
A.Ş.’nin yetkili organınca 7/7/2015 tarihinde 10.000.000 TL’lik nakdi sermaye artırımı
kararı alınmış olup bu tutarın %25’i olan 2.500.000 TL aynı tarihte ortaklarca şirketin
banka hesabına yatırılmıştır. Söz konusu karar 15/7/2015 tarihinde ticaret siciline tescil
12
ettirilmiş ve sermaye taahhüdünün geri kalan kısmı olan 7.500.000 TL nakit olarak
29/7/2015 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır.
Buna göre, (N) A.Ş. şartları taşıması halinde, nakdi sermaye artırımının sadece
(10.000.000 TL – 4.000.000 TL=) 6.000.000 TL’lik kısmı için genel indirim oranını
dikkate alarak indirim uygulamasından yararlanabilecek olup kalan 4.000.000 TL’lik
tutar için ise indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.
10.6.5. Diğer hususlar
10.6.5.1. İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından “yararlanılan yıl için en
son açıklanan” ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi
dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden
yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu
yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine
ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
10.6.5.2. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri, şartların
sağlanması kaydıyla, hesap dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en
son açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate alarak indirimden yararlanabileceklerdir.
10.6.5.3. İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye
artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu
işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt
ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme
süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz
etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde indirimden
faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime
konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri
gerekmektedir.”
Tebliğ olunur.
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,650
Konum
İstanbul
4 Mart 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29643

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 9)
MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne “10.5. Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
“10.6. Sermaye artırımında indirim
27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Üst