Ne Zaman Emekli Olabilirim.?

Üyelik
5 Ocak 2010
Mesajlar
1
1969 doğumluyum 1991de askerlikden sonra sigotalı oldum askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

Geçici Madde 81 ? (Ek: 25/8/1999 - 4447/17 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar
ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır......
_________________________________________________
Diye gidiyor 506 geçici 81. Buradaki koyu renklendirilmiş kısımı nasıl buluruz?

1949 doğumlu, 01/08/1980 de işe başlamış SSK lı için lazım.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

Bu mu dur?
_________________________________________________
Madde 60 - (Değişik madde: 06/03/1981-2422/6 md.)

Yaşlılık aylığından yararlanma esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir:

A) (Değişik bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./1. md.) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalıların;

a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,

b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4 500 gün,

Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şarttır.

B) (Değişik bent: 11/12/1981 - 2564/1 md.)

a - 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerleri

b - 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri sigortalı olarak (B/a) fıkrasında sözü edilen işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılar da (...) 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığından yararlanırlar.

C) a) (Değişik alt bend: 29/07/2003 - 4958 S.K./34. md.) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53 üncü maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

b) (Değişik alt bend: 29/07/2003 - 4958 S.K./34. md.) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan; ilgili mevzuatı uyarınca, I. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, II. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onsekiz yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, III. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az yirmi yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

( Mülga paragraf : 22/01/2004-5073 S.K./17.mad)

D) (Değişik bent: 11/12/1981 - 2564/1 md.)

a - 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,

b - 50 yaşını dolduran ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 1 800 gününü Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan.

Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya (b) fıkralarında belirtilen diğer şartlara yaşlılık aylığından yararlanırlar.

E) Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerinde en az 1 800 gün çalışmış bulunan sigortalıların, bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve toplamı, bunların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.

01/04/1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmış olan sigortalılar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

F) (Değişik bent: 29/04/1986 - 3279/2 md.; Değişik bent: 04/10/2000 - KHK/616, md.59; İptal: Anayasa M.'nin 31/10/2000 tarih ve 2000/65 Esas ve 2000/38 Kararı ile; Değişik bend: 29/07/2003 - 4958 S.K./34. md.) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır, altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

Ancak Kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

Sigortalıların grev ve lokavtta geçen süreleri, grev ve lokavtın sona ermesinden itibaren altı ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak suretiyle, talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartıyla borçlandırılır.

Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına katılır. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Aylık bağlanmasına askerlik, grev ve lokavt borçlanması ile hak kazanılması durumunda kendilerine, borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

G) Bu maddenin uygulanmasında; 18 yaşından önce Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Ancak, bu tarihten önceki süreler için ödenen Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.

H) Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.
 
Üyelik
11 Ocak 2010
Mesajlar
1
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

26:10:1976 sigortaya giriş tarihi 33 yıllık sigortalı sürem var 3600 günden yaş beklemeden emekli olabilirmiyim 3245 günü doldurdum cevabınızı bekliyorum
 
Üyelik
5 Haz 2008
Mesajlar
553
Konum
İSTANBUL
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

3600 gün ile 55 yaşından önce emekli olamazsınız. Mecburen beklemeniz lazım eski kanunda erken yaşlanma diye bir şey var 50 yaşında emekli olunabiliyor tabi kanun böyle diyor ama uygulamada yok.

Kolay gelsin
 
Üyelik
22 Ocak 2010
Mesajlar
1
57 Yaşımda mı 58 Yaşımda mı Emekli Olacağım

Mecburi (Tarım) Sigortalılık Başlangıç Tarihi 01.05.1995 BAĞKUR
Şu anda itibariyle toplam hizmet 14 yıl 8 ay 21 gün
Doğum tarihim 22.06.1954
Cinsiyet Erkek

Ne zaman emekli olabileceğim.
06.22.2010 tarihinden itibaren mi? Yoksa 22.06.2011 tarihinde mi?
Başka bir deyişle 57 yaşımdan gün alınca mı ? 58 yaşımdan gün alınca mı?

ASKERLİ BORÇLANMASI

31.10.2008 tarihinden bu güne her ay pirim borçlarımı ödemekteyim. Emekli olacağım zaman askerlik borçlanması ödemem gerekecek mi?
31.10.2008 tarihinde 13 yıl 5 ay 30 günlük borcumu toplu olarak yatırdım. Sonraki aylarda da aylık pirim borçlarımı ödemekteyim. Ancak Askerlik Borçlanması yaptırmadım.15 yılı doldurduğumda emekli olurken ayriyeten askerlik borçlanması ödemem gerekecek mi?
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

mturgut ' Alıntı:
Mecburi (Tarım) Sigortalılık Başlangıç Tarihi 01.05.1995 BAĞKUR
Şu anda itibariyle toplam hizmet 14 yıl 8 ay 21 gün
Doğum tarihim 22.06.1954
Cinsiyet Erkek

Ne zaman emekli olabileceğim.
06.22.2010 tarihinden itibaren mi? Yoksa 22.06.2011 tarihinde mi?
Başka bir deyişle 57 yaşımdan gün alınca mı ? 58 yaşımdan gün alınca mı?

ASKERLİ BORÇLANMASI

31.10.2008 tarihinden bu güne her ay pirim borçlarımı ödemekteyim. Emekli olacağım zaman askerlik borçlanması ödemem gerekecek mi?
31.10.2008 tarihinde 13 yıl 5 ay 30 günlük borcumu toplu olarak yatırdım. Sonraki aylarda da aylık pirim borçlarımı ödemekteyim. Ancak Askerlik Borçlanması yaptırmadım.15 yılı doldurduğumda emekli olurken ayriyeten askerlik borçlanması ödemem gerekecek mi?
Askerlik borçlanması yapmazsanız, 58 yaşı tamamlayarak (23.06.2012) askerlik borçlanması yaparsanız, 57 yaşı tamamlayarak (23.06.2011) Bağ-Kur şartları ile Kısmi Emeklilik hakkını elde edersiniz.
 
Üyelik
3 Şub 2010
Mesajlar
2
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

Merhaba
Benim 1975 ssk başlangıcım var gün sayım 269 gün. 20 ay askerlik görevim. Bağ-kur başlangıcım 15.01.1996 hala devam etmektedir. Doğum tarihim 30.12.1957 olup, yaştan veya tekrar sigortalı olsam ne zaman emekli olabilirim ?
 
Üyelik
1 Tem 2009
Mesajlar
11
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

merhaba ustalarıma bilgilerinize ihtiyacım var ben ne zaman emeklik dilekcesi verebilirim ilk işe girişim ssk..28/07/1981 bundan sonra 01/01/1990 .dan 02/03/2000.ne bagkur 3655 .günüm bagkurdan var 01/04/2000.de bu güne kadar ssk .lı olarak çalıştım şuan ssk gün sayım ....3232 günüm var dogum tarihim..10/12/1964 benim nasıl bir yol gösterirsiniz ustalarım bilgilerinize sonsuz teşekürler ederim.
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

ege3500 ' Alıntı:
merhaba ustalarıma bilgilerinize ihtiyacım var ben ne zaman emeklik dilekcesi verebilirim ilk işe girişim ssk..28/07/1981 bundan sonra 01/01/1990 .dan 02/03/2000.ne bagkur 3655 .günüm bagkurdan var 01/04/2000.de bu güne kadar ssk .lı olarak çalıştım şuan ssk gün sayım ....3232 günüm var dogum tarihim..10/12/1964 benim nasıl bir yol gösterirsiniz ustalarım bilgilerinize sonsuz teşekürler ederim.
10 Aralık 2010 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız. 11 Aralık 2010 tarihinde istifa edip 11 ? 31 Aralık 2010 tarihleri arasında emeklilik için kuruma başvurabilirsiniz.
 
Üyelik
20 Şub 2010
Mesajlar
1
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

Babam 1952 doğumlu. akciğer kanseri beyin metastazı var. beyin ameliyatı oldu ve radyoterapi-kemoterapi gördü. bağkurdan 5 yıl 10 ay 19 günlük aktif sigortalı. doktorlar %95 malüllük verdiler fakat buna rağmen emeklilik talebi geri döndü. bu nasıl oluyor? en az 5 yıl tamamlamış olması gerekmiyor mu? 10 yıl olmadı diyerek geri gönderiyorlar. cevap verirseniz sevinirim teşekkürler.
 
Üyelik
22 Şub 2010
Mesajlar
2
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

Annem 04/09/1960 doğumlu
1985 te bağkur başlangıcı var
tabi bugüne kadar arada boşluklar var
tam 13 yılı doldurdu bağkurdan ne zaman emekli olabilir
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

ELELE ' Alıntı:
Annem 04/09/1960 doğumlu
1985 te bağkur başlangıcı var
tabi bugüne kadar arada boşluklar var
tam 13 yılı doldurdu bağkurdan ne zaman emekli olabilir
Bağ-Kur kapsamında prim ödeme gün sayısını 7200 güne tamamladığında veya 3,5 yıl SSK (4/a) kapsamında çalışarak 3,5 yılı tamamladığında emeklilik hakkını elde eder. Diğer aranan şartlar tamamlanmış.
 
Üyelik
22 Şub 2010
Mesajlar
2
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

annem bağkur başlangıcı aşağıya yazdım
başlangıç çıkış
05/09/1985 - 02/ 04/1990 4 yıl 6 ay 27 gün prim
10/03/1992 - 31/01/1994 1 yıl 10 ay 21 gün prim
01/09/2003 - 30/06/2006 2 yıl 9 ay 29 gün prim
02/08/2006 - 25/02/2010 3 yıl 6 ay 23 gün prim

kısmi emeklilik olacak ama
doğum tarihi 04/09/1960
54 yaşındamı emekli olabilir 52 yaşında mı emekli olabilir bu konuyu anlamadım?
:eek:
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

ELELE ' Alıntı:
annem bağkur başlangıcı aşağıya yazdım
başlangıç çıkış
05/09/1985 - 02/ 04/1990 4 yıl 6 ay 27 gün prim
10/03/1992 - 31/01/1994 1 yıl 10 ay 21 gün prim
01/09/2003 - 30/06/2006 2 yıl 9 ay 29 gün prim
02/08/2006 - 25/02/2010 3 yıl 6 ay 23 gün prim

kısmi emeklilik olacak ama
doğum tarihi 04/09/1960
54 yaşındamı emekli olabilir 52 yaşında mı emekli olabilir bu konuyu anlamadım?
:eek:
Bağ-Kur şartları ile 5400 prim gün sayısı ve 56 yaşını tamamlayarak kısmi emeklilik hakkını elde eder.
 
Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
26
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

15.02.1991 Sigorta girişli 380 gün sigorta prim ödenmiş
Bağkurda
13/03/1996 30/04/1997-1 yıl 1 ay 17 gün
24/01/2000 26/02/2010-10yıl 1ay 2gün
bu kişinin en hızlı emekli olması için sigortadan mı devam etmesi gerekir yoksa bağkurdan mı? ??? Şimdiden teşekkürler
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

ilhan_ertugrul ' Alıntı:
15.02.1991 Sigorta girişli 380 gün sigorta prim ödenmiş
Bağkurda
13/03/1996 30/04/1997-1 yıl 1 ay 17 gün
24/01/2000 26/02/2010-10yıl 1ay 2gün
bu kişinin en hızlı emekli olması için sigortadan mı devam etmesi gerekir yoksa bağkurdan mı? ??? Şimdiden teşekkürler
SSK (4/a) kapsamında çalışarak, erkek ise; 25 yıllık sigortalılık süresi, 5525 prim gün sayısı ve 52 yaşını tamamlayarak, kadın ise; 20 yıllık sigortalılık süresi, 5450 prim gün sayısı ve 47 yaşını tamamlayarak emekli olur.
 
Üyelik
17 Mar 2010
Mesajlar
3
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

24.08.1955 doğumluyum(bay).
Sigortaya ilk giriş tarihim 15.09.1981 ve bugün itibari ile 3519 ödenmiş prim gün sayım var.
Emeklilik şartlarından önemlisi olan prim gün sayımın emekli olabilmem için en az 5075 olması gerekiyormuş.
SGK websitesinden edindiğim bilgi "13.07.2014 tarihinde emekli olabilirsiniz " şeklinde.
Bu bilgi ne kadar güvenilir?
3600 günden emekli olabileceğim söylentisine kulak vermeden de edemiyorum.

İlginize teşekkürler.
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

carslan ' Alıntı:
24.08.1955 doğumluyum(bay).
Sigortaya ilk giriş tarihim 15.09.1981 ve bugün itibari ile 3519 ödenmiş prim gün sayım var.
Emeklilik şartlarından önemlisi olan prim gün sayımın emekli olabilmem için en az 5075 olması gerekiyormuş.
SGK websitesinden edindiğim bilgi "13.07.2014 tarihinde emekli olabilirsiniz " şeklinde.
Bu bilgi ne kadar güvenilir?
3600 günden emekli olabileceğim söylentisine kulak vermeden de edemiyorum.

İlginize teşekkürler.
SSK şartları ile tam emekliliğe, 5075 prim gün sayısını tamamladığınız tarihte hak kazanırsınız.
SSK kısmi emekliliğe ise, 3600 günün eksiği olan 81 günü isteğe bağlı ödeyip, 58 yaşını tamamladığınız 25.08.2013 tarihinde prim ödemeden bekleyerek hak kazanırsınız.
 
Üyelik
17 Mar 2010
Mesajlar
3
Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

Tam emeklilikle kısmi emeklilik arasındaki fark nedir ve alınan emekli maaşını etkiler mi?

Asıl sorum, nasıl emekli oluyorsam olayım; prim ödeme gün sayım 3600 olduğu takdirde, kalan 81 günümü de ödeyip, artık daha prim ödemeden, 25.08.2013 tarihinde kesin olarak bugünkü mevzuata göre emekli olabilir miyim?

Artık ne isteğe bağlı ödeyecek ne de bir işte çalışacak gücüm maalesefki kalmadı.

İyi günler.
 

Benzer konular

Üst