zirve

Noter Satış Sözleşmesi ile Mükellef Olmayan Birinden Alınan Araçlar

Üyelik
29 Eki 2008
Mesajlar
67
arkadaşlar mükellef olmayan birinden alınan binek otomobil ile ilgili olarak gider makbuzu düzenleme zorunluluğu varmı yaoksa sadece noter satış sözleşmesi ile kaydımıza alabilirmiyiz acil bildirirmisiniz şimdiden teşekkürler
 
M

manasse

Ziyaretçi
Ynt: noter satış sözleşmesi ile mükellef olmayan birinden alınan araçlar

vergi mükellefi olmayan kimseden alınan binek otomobili noter satış senediyle işletmeye kaydedilebilirsiniz. Hesaplara alınır ve kaç yaşında olursa olsun amortisman ayrılabilir
 
Üyelik
10 May 2008
Mesajlar
158
Konum
GAZİANTEP
Ynt: noter satış sözleşmesi ile mükellef olmayan birinden alınan araçlar

noter ve tapuda yapılan satışlarda tevsik zorunluluğu yoktur, satış sözleşmeleri kayıtlar için yeterlidir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Noter Satış Sözleşmesi ile Mükellef Olmayan Birinden Alınan Araçlar

Kayıtlara noter senedi ile alabilirsiniz. Ancak kdv indirimi yapamazsınız.
 
Üyelik
29 Eki 2008
Mesajlar
67
Ynt: Noter Satış Sözleşmesi ile Mükellef Olmayan Birinden Alınan Araçlar

arkadaşlar sie teşekkür ederimde verdiğiniz cevap için yanlız vd. düzenlenmedi diye ceza kesmiş bu konuyla ilgili elinizde yasal bir dayanak varmı acilen cevaplarmısınız
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Noter Satış Sözleşmesi ile Mükellef Olmayan Birinden Alınan Araçlar

4. AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN SATIŞINDA BELGE DÜZENİ

Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci paragrafında; basit usulde ticari kazancın, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet fark olduğu ve bu farkın faaliyet ile ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.

215 Seri No?lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 32 nci paragrafında ise, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandıkları sabit kıymetleri gider yazamayacakları ve amortismana tabi tutamayacakları belirtilmiştir. 72 Seri No?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ise; basit usule tabi mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapamayacakları ve bu kıymetlerin teslimlerinin katma değer vergisine tabi bulunmadığı açıklanmıştır.

Bu sebeple; basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülükleri de bulunmamaktadır.

Öte yandan, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile, diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır


GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:230
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Noter Satış Sözleşmesi ile Mükellef Olmayan Birinden Alınan Araçlar

Mükellef olmayan şahıstan alınan otomobiller için düzenlenecek belge
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Usul Müdürlüğü
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/234-14052 17.09.2008*9436
Konu : Mükellef olmayan şahıstan alınan otomobiller için düzenlenecek belge.
?????????..TİC. LTD. ŞTİ.
İlgi: 17/07/2008 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ?? Vergi Dairesi Müdürlüğünün ???.. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz araç alım satım işi ile uğraştığınız, şirketinize ait olmayan araç satışlarında komisyon faturası düzenlediğiniz, firmanıza ait araçlar için de noter satış sözleşmesine bağlı kalarak fatura düzenlediğiniz belirtilerek, vergi sorumlusu olmayan kişilerden yapılan araç alımları için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği, stopaja tabi olup olmadığı, noter satış sözleşmesi ile gider pusulası düzenlemeden % 1 KDV ayrılarak kayıtlarınıza giriş yapılıp yapılamayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinin 1. fıkrasında; ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.? Hükmü yer almaktadır.
Aynı maddede hangi ödemelerin vergi tevkifatına tabi olacağı sayılmış olup, 13. bendinde ?Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden? tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.
Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1. maddesine göre; ?Türkiyede ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.
Buna göre firmanız tarafından satın alınan aracın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olmaması veya araç sahibinin araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmemesi başka bir ifadeyle aracın nihai tüketiciden satın alınması halinde söz konusu aracın teslimi katma değer vergisine tabi olmayacaktır.
Ancak, aracın, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefinin iktisadi işletmesinin aktifinde kayıtlı olması veya araç alım-satım işini mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdüren bir şahsa ait olması halinde, teslimi katma değer vergisine tabi olacaktır.?
Benzer konuda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 25.08.2008 tarih ve GİB.0.02.29/2992-3145-84139 sayılı yazıda;
?Vergi Usul Kanunu?nun 227?nci maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı kanunun 229-242?nci maddelerinde de bu kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümler yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 234?üncü maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.
230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ?Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni? başlıklı bölümünde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı, öte yandan, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesinin mümkün bulunduğu açıklamalarına yer verilmiştir.
Görüleceği üzere, vergi mükelleflerinin faaliyetleri gereği Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerden herhangi birini düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak, yukarıda belirtilen tebliğ ile yalnızca basit usul mükelleflerinin taşıtlarını satmalarında noter satış sözleşmeleri düzenleyebilecekleri yönünde düzenleme yapılmış olup, gerçek usulde vergiye tabi mükellefler için herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.
Bu açıklamalara göre, noter satış senedinin Vergi Usul Kanununda yer alan vesikalardan biri olmaması nedeniyle, gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığı taşıtlar için gider pusulası düzenlemeleri gerekmektedir.? denilmektedir.
Bu durumda vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın aldığınız taşıtlar için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan gider pusulası düzenleyerek alacağınız araç için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst