turkcell

Ödemesi Ertelenen Sgk Primleri Gider Kabul Edilmiyor

Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
505
Konum
izmir
Buyrun burdan yakın. Bu nasıl bir çelişki.
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığının
11/04/2017 tarih ve 18008620-125[2017-721-1]-16071 sayılı vermiş olduğu mukteza da “...Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi ile yapılan düzenlemeye göre Aralık 2016 dönemine ilişkin sigorta primlerinin 2017 takvim yılının Ekim ayında ödenmesi mümkün olsa da, 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde Aralık ayına ilişkin primler ancak ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceğinden, 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
5510 sayılı Kanunun zaten fiilen ödenmeyen SGK primlerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağını düzenlenmiş.
Bu özelge olmasa bile SGK primleri ancak fiilen ödendikleri dönemde vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba,

5510 sayılı yasanın 88. maddesinde "Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz." denilmektedir.

Ayrıca her ne kadar 174 seri nolu KDV genel tebliğinin C bendinde "Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir." denilse de 5510 sayılı yasaya ilave edilen Geçici 72.Maddede "2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır." denilmektedir.

Bu maddelerdeki belirtilen asıl amaç nedir?

"Kuruma yasal süresinde ödenmeyen primlerin gider yazılamayacağı, ancak yasal süresinde ödeme yapılmadığı takdirde ödendiği dönemde gider yazılabileceğidir." (Benim anladığım)

Geçici 72. maddede kurumca belirlenen süre henüz dolmadığından, Aralık 2016- Ocak,Şubat 2017 dönemlerine ait primlerin tahakkuk esasında göre gider yazılabilineceği, ancak anılan tebliğ ile uzatılan süreden sonra ödenmesi durumunda tahakkuk esasına göre gider yazılan tutarlara ait beyannamalerin düzeltilmesi ve ödendiği dönemde gider yazılması gerekeceği kanaatindeyim.

Bu açıkladığım nedenlerden dolayı bu özelgeye katılmıyorum.

İyi çalışmalar.


GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.


Primlerin ödenmesi
MADDE 88- (Değişik: 17/4/2008-5754/52 md.)
............................
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılar için, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta
kolları primlerini ayrı ayrı veya birlikte tahsil edilecek şekilde prim ödeme tarihlerini veya dönemlerini belirlemeye Kurum yetkilidir.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, her ay için otuz tam gün prim ödemesi zorunludur.
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işverenler, çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak
kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek, en
geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma öderler.
87 nci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlüler, her aya ait primleri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar Kuruma öderler.
Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.
.........................


174 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 19/02/1994
Resmi Gazete No: 21854

...................................

C _ SSK PRİMLERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN GİDER YAZILMASI:
8.12.1993 gün ve 21782 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3917 sayılı Kanunla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı hükümleri değiştirilmiştir.
506 sayılı Kanunun 3917 sayılı Kanunla değişik 80 inci maddesinin birinci fıkrasında, "İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden, bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur." denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da "Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmaz." hükmü yer almıştır.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 2 numaralı bendinde, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerini gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükümlere göre SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.
Ancak, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğınden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.
Tebliğ olunur.

 
Son düzenleme:
Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
505
Konum
izmir
Sayın 5520,belirttiğiniz konuda bir sorun yok. Son çıkarılan KHK ile Aralık-Ocak ve Şubat aylarına ait sgk ödemelerinde
belli bir oranda erteleme yapıldı. 2017 yılında ödenecek bu ertelenmiş primlerin süresinde
ödenmiş olarak kabul edileceği belirtildi. Yayınlanan bu mükteza bu kanunla çelişmekte.

Ertelenen primi gider yazamayıp vergisini ödeyeceksem bu desteğin bir anlamı kalmaz.
Aralık priminin ertelenen kısmına %20 kurumlar vergisi ödersem. Zarar etmiş olurum.
Nerde kaldı o zaman teşvik.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
SGK primi ertesi ayın sonuna kadar ödenebiliyor. İsteseniz de aralık ayının primini aralık ayında ödeyemezsiniz.
Ocak ayında ödenen priminin aralık ayının gideri olarak dikkate alınması tahakkuk ve dönemsellik ilkesinin bir gereği.

Elektrik faturaları için de aynı durum uygulanıyor zaten.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,250
Konum
Manisa
Aslında vergi kanunlarında gider yazılamaması konusunda yasal bir düzenleme yok iken tebliğ ile kısıtlama getirilemez. SGK kanunu vergi kanunlarını bağlamaz. Aynı iş kanunda yıllık izin süresine ait iş kazası primi olmayacağı yönünde düzenleme olmasına rağmen son sgk kanunda (eskisinde vardı.) buna ilişkin düzenleme olmadığı için tam prim alındığı gibi.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,887
Konum
ADANA
Ben bu özelgeye katılmıyorum. Kanunun asıl amacı yasal süresinde ödenmeyen sgk primlerinin gider yazılamayacağıdır. Erteleme yasa gereği olduğuna göre, gider yazılabilir diye düşünüyorum.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Ama 5510/88 de yasal süresi içinde ödenmeyen demiyor "Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz." denilmiş.

Bu ifade yoruma yer bırakmıyor. Ekim 2017 de ödenen SGK priminin 2016 matrahının tespitinde dikkate alınmasını imkansız kılıyor.
 

Benzer konular

Üst