Ödenmeyen Kiranın Stopajı

Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
mülkiyeti eşine veya babasına ait bir dükkanda ticari faaliyete başlayan kişi hangi kanuna dayanarak ödemediği kira için stopaj ödemek zorunda.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 73
Kapsam
(3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle değişen fıkra)Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu'nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10'udur.
Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz:

1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması;

2. (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle değişen bent) Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru ve kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.);

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi.

4. (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle eklenen bent) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.


_________________________________________________
İlgili başlıklar için tıklayınız
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

kira ödenmiyorsa stopaj zorunluluğu yoktur. ama emsal kira nedeniyle yıllık beyan veriliyorsa, yıllık 19000 (2007 için) YTL'den biraz fazla kira ödenmiş gibi stopaj hesaplanıp muhtasarla beyan daha akıl karı.
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

arkadaşlar şimdi çarşıda bi dükkanımız var ama eşimin üstüne veya babamın üstüne. bende kendi adıma orda mağaza açtım. kira mira ödemesi yok. bu stopaj neyin nesi onu anlamadım. tane tane beynimi yormadan anlatacak arkadaş yokmu
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

figo size "stopaj ödeyeceksin" diyen kim?
kira ile tutmuş olduğunuz bir yer olsa dahi mal sahibine ödeme yapmadıkça stopaj söz konusu olmaz.
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

vergi dairesi diyor emsal gösterin diyor
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

figo ' Alıntı:
arkadaşlar şimdi çarşıda bi dükkanımız var ama eşimin üstüne veya babamın üstüne. bende kendi adıma orda mağaza açtım. kira mira ödemesi yok. bu stopaj neyin nesi onu anlamadım. tane tane beynimi yormadan anlatacak arkadaş yokmu
Şimdi gelir vergisi kanunun 94. maddesi diyor ki 70. madde yazılı mal ve hakların kiralayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ödemenin yapıldığı dönemde tevkifat yapmak zorundadır.

Sizin durum bedelsiz olduğu için ödeme yok, o zaman tevkifat (Stopaj) da yok.

Yine Gelir vergisi kanunun 73. maddesi diyorki "Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır" yani mal sahibine diyorki sen mülkünü başkasının kullanımına bırak ister kira al ister alma sen bana yıl sonunda emsal bedel üzerinden gelir vergisi beyannamesi ver vergini öde.İster Stopaj yolu ile İsterse beyan yolu ile farketmez. Yani diyor ki kısaca ister kuzeye dön ister Güneye her halükarda beni göreceksiniz.

Saygılarımla.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

T.C.

DANIŞTAY

Üçüncü Daire

Esas No 1995/5

Karar No: 1995/3919
Özeti :

Kira ödemesi gerçekleşmediği halde vergi mahkemesince emsal kira bedeline göre kira stopajı be yanında bulunulması gerektiğinden bahisle tarhiyatın kabulü yolunda karar verilmesinde yasaya uygunluk görülmemiştir.

Temyiz isteminde Bulunan Taraflar :1-...........

2-.......Malmüdürlüğü

Davacının 1993 Haziran dönemi için, işyeri olarak kullandığı annesine ait dükkandan dolayı kira stopajı yapmaması ve muhtasar beyanname vermemesi nedeniyle inceleme raporuna dayalı olarak re?sen salınan Gelir (sto­paj) Vergisi ile kesilen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun olay sırasında yürürlükte bulunan 94 üncü mad­desinin 6 ncı fıkrasında 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı ya­pılacağının öngörüldüğü aynı Yasanın 73 üncü maddesinin 2 nci bendinde de binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi halinde emsal kira bedel uygulanmayacağının hükme bağlandığı, anılan Yasa maddesi hükmünde işyerleri için emsal kira bedeli uy­gulanmayacağı yolunda açık bir hüküm bulunmadığından yasal sürede be­yanname vermeyen davacı adına inceleme raporuna dayanılarak.yapılan tar­hiyatta isabetsizlik görülmediği, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun mükerrer 347 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca olaya ağır kusur cezası uy­gulanması gerektiği gerekçesiyle kısmen kabul ederek vergi aslını onayan, kaçakçılık cezasını ağır kusur cezasına çeviren .....Vergi Mahkemesinin 1.9.1994 gün ve E: 1994/712, K: 1994/764 sayılı kararının; davacı tarafından, kendisinin kira ödemesinde bulunmadığı, ödemediği kira bedeli nedeniyle stopaj yapması ve muhtasar beyanname vermesinin sözkonusu olmadığı, malmüdürlüğü tarafından ise kaçakçılık cezasının ağır kusura çevrilmesinde yasal isabet bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA
Uyuşmazlık, davacının ticari faaliyette bulunduğu annesine ait iş yeri için kira stopajı yapıp muhtasar beyannamesini yasal sürede vermemesi nedeniyle takdir komisyonu kararına dayanılarak yapılan cezalı tarhiyata ilişkin bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu?nun 94 üncü maddesinde, ticaret şirketleri ve maddede sayılan diğer gerçek ve tüzel kişilerin aynı Kanun?un 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden is­tihkak sahiplerinin Gelir Vergisine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş, ?vergi tevkifatında uygulanacak esaslar? başlıklı 96 ncı maddesinde; vergi tevkifatının 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı ve bu maddede geçen hesaben ödeme deyiminin vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade edeceğine değinilmiş, 97 nci maddenin 2574 sayılı Kanun?un 21 inci mad­desiyle değişik 2 nci bendinde, 94 üncü maddede yazılı ödemelerden yapılan vergi tevkifatının, vergi kesenin kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterileceği ku­rala bağlanmış ve 98 inci maddesinde de 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler ile bun­lardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 70 inci mad­dede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapılarak ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bir muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirilmesi için ilgili ay içinde işyeri sahibine ?nakden? veya kendilerini istihkak sahibine karşı borçlu durumda gösteren bir kayıt veya işlemde bulunulmak suretiyle ?hesaben? ödeme yapılmış olması gerekmektedir.

Olayda davacının işyeri olarak kullandığı gayrimenkulün annesine ait olduğu ve kira ödemesinde bulunmadığı, iddia edilmekte ve idarece de işyeri için davacı tarafından kira ödendiğine veya işyeri sahibi tarafından kira tahsil edildiğine ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı anlaşıldığından, bir başka an­latımla anılan işyeri için kira ödemesi gerçekleşmediği halde vergi mah­kemesince emsal kira bedeline göre kira stopajı beyanında bulunulması ge­rektiğinden bahisle tarhiyatın tadilen onanması yolunda karar verilmesinde yasaya uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davacı temyiz isteminin kabulü ile, vergi mahkemesi kararının bozulmasına, Malmüdürlüğü temyiz isteminin ise reddine, 29.11.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.

_________________________________________________
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

TARİH :-.11.2002
SAYI :B.07.4.DEF.0.34.11. GVK-73
KONU :Mülkiyeti babasına ait işyerinde herhangi bir kira ödemesinde bulunmaksızın serbest meslek faaliyetini sürdüren mükellefin, bundan dolayı emsal kira bedeli üzerinden stopaj ve fon tevkifatı yapıp yapmayacağı Hk.

...
İLGİ: ... 10.2002 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, mülkiyeti babanıza ait olan işyerinizde serbest meslek faaliyetiniz devam ettirdiğinizi; babanıza herhangi bir kira ödemesinde bulunmadığınızı ve dolayısıyla hesaplarınızda iş yeri kirası olarak gider göstermediğiniz halde; emsal kira bedeli üzerinden kira stopaj ve fon tevkifatı yapmak zorunda olup olmadığınızı sormaktasınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Vergi Tevkifatı? başlıklı 94. maddesinde;

"Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar"

denilmek suretiyle, tevkifat yapacaklar sayılmış olup, söz konusu maddenin 5/a numaralı bendinde:

"(99/13646 sayılı Kararla değişen bent) 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı"

hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 96. maddesinde,

"Vergi tevkifatı, 94. madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelerle uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşlı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder"

hükmü yer almıştır.

Öte yandan, söz konusu Kanunun 73. maddesinde kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir edilmiş kirası, bu suretle takdir edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu?na göre belirlenen vergi değerinin %5?i olacağı belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre; söz konusu işyeri için nakden veya hesaben bir kira ödemesi yapılmadığından ve mülkiyet sahibi olan babanız tarafından bedelsiz olarak kullanımınıza bırakıldığından, tevkifat söz konusu olamayacaktır. Ancak babanız tarafından emsal kira bedeli, Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde genel hükümlere göre beyan edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

_________________________________________________

Arama sonuçları
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

2007 tüm yıl için;
"yıllık bürüt 19500 ytl kira 12/2007 ödenecek" şeklinde kontrat yapın.
1. 01/2008 stopaj olarak: 3900,00 YTL ödersiniz.
2. defterinize 19500 YTL gider işleneceği için en az 2925 gelir vergisi ödemezsiniz. (gider yazılmaması durumunda 19500 YTL kar koşulu ile.)
3. 02/2008 yıllık kira beyanı verirsiniz. 1/4 götürü gider düşülüp 14625,00 * % 15 = 2550,00 vergi çıkar ödediğiniz 3900 stopaj vergisinden 1350,00 YTL geri alırsınız.
sonuç: başka kira geliri olup olmaması ve işletmenin karı değişkenlerine göre hesabınızı yapıp uygunsa yukarıdaki vb gibi yaparak vergi dairesini bu işten zararlı çıkarabilirsiniz. ;)
not: emsal kira bedeli (emlak v. değerinin % 5 ) yıllık beyan sınırı içine girmiyorsa kira ödemesinin olmadığından stopaj olmayacağında diretebilirsiniz.
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

ogün bey teşekkürler kararlar çok net şekilde anlatmış. fakat bu mahkeme kararı ve defterdarlığın yazısı emsal teşkil edermi bizimde ayrıca bulunduğumuz şehrin gelirler müdürlüğünden bu tarz bir yazılı soru sormamaız gerekir
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

mukteza/özelge sadece isteyeni bağlar. diğer mükellefler için geçerli değildir. her mükellef kendisi için istemelidir.
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

en sağlamı,sizde kendiniz için mukteza talebinde bulunun.gelen cevaba göre hareket edin,derim.
 
Üyelik
7 Mar 2007
Mesajlar
327
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

nane ' Alıntı:
kira ödenmiyorsa stopaj zorunluluğu yoktur. ama emsal kira nedeniyle yıllık beyan veriliyorsa, yıllık 19000 (2007 için) YTL'den biraz fazla kira ödenmiş gibi stopaj hesaplanıp muhtasarla beyan daha akıl karı.
Kesinlikte doğru 2 şık var biri Muhtasarda Kira beyan edeceksin 2. Yıllık beyan bizde mukteza istedik bu şekilde mukteza geldi
 
Üyelik
18 Ağu 2006
Mesajlar
560
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

arkadaşlar daha önce hiç benzer bir dilekçe yazmadım. içerikten ziyade bu tür mukteza isteğini bulunduğum şehrin hangi kurumuna hitaben yazacağım.
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Ödenmeyen Kiranın Stopajı

Defterdarlık yada bulunduğunuz ildeki vergi dairesi başkanlığından talep edeceksiniz muktezayı.
 
Üst