özel okullar

Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Sizlere farklı bir konuda sorum olacak.. Kızım özel bir okulda okuyor.. Bale, spor vb. aktivitelerine katılmak için ayrıca para ödüyoruz. Bu ödemelerimiz karşılığında bize okula ait bir fatura vb. değil, bu çalışmaların Spor Kulubü kapsamında olduğunu söyleyerek ( normal aylık ödemelerimizi banka aracılığıyla yapabildiğimiz halde herhalde bunların kayıtlı olmasını istemediklerinden sadece okula elden ödenmesini kabul ediyorlar!!) bu ödemelerin karşılığında son derece basit kırtasiyeden alınmış bir alındı makbuzu veriyorlar.. Sizce bu uygulama doğrumudur, yasal mıdır?? Ben okul faturalarını vergi iadesinde kullanabildiğim halde bu uyduruk makbuzları tabii ki kullanamıyorum ve bunların vergisel takibinin de nasıl yapıyorlar bilemiyorum.. Bı konuda bilgisi olan varsa sevinirim..
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Sayın fugenc,
Eğer bahsettiğiniz spor kulübü derneği ise, sanırım öyledir ,derneklerle ilgili yönetmeliğe göre kullanacağı belge, defter ve kayıtlar aşağıda verdiğim yazıdaki gibi olmalıdır.

DERNEKLER KANUNU

Kanun No: 5253

Kabul Tarihi: 4.11.2004

Gençlik ve spor kulüpleri

MADDE 14. - Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilir.

Kulüplerin organları, bu organların görev ve yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce de denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartları, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esas ve usuller, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ve bunlara uygulanacak disiplin işlemleri, kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin esaslar İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.


04/05/2003
Yönetmelik

İçişleri Bakanlığından :

Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ve bu derneklerce oluşturulan üst kuruluşların tutacakları defterler, muhasebe hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, dernekler ve bu derneklerin oluşturdukları üst kuruluşların tutacakları defter, muhasebe hesap ve kayıtları, mali durum ve faaliyet sonuçları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 6/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun, 3/8/2002 tarihli ve 4771 sayılı Kanun ile değişik 62 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Defterler ve Belgeler

Tutulacak Defterler

Madde 5 — İşletme Hesabı esasına tabi olan derneklerin;

- Üye kayıt defteri,

- Karar defteri,

- İşletme hesabı defteri,

- Envanter defteri,

Bilanço esasına tabi olan derneklerin ise;

- Üye kayıt defteri,

- Karar defteri,

- Yevmiye defteri,

- Büyük defter,

- Envanter defteri,

tutmaları ve bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur.

Hesap Dönemi

Madde 6 — Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

Tasdik Zamanı

Madde 7 — Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar;

a) Öteden beri faaliyetine devam etmekte olanlar, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

b) Yeni kurulan ve sınıf değiştirenler, kurulma ve sınıf değiştirme tarihinden önce,

c) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce,

tasdik ettirmeye mecburdurlar.

Belgeler

Madde 8 — Dernek gelirleri Maliye Bakanlığınca basılan alındı belgesi ile toplanır. Ayni bağış ve yardımlar için de rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir. Alındı belgelerinde ödeme ve bağışta bulunanların kimlik bilgileri ve imzaları bulunur.

Dernek giderleri ise harcama belgesi ile yapılır. Belgelendirilmeyen giderler için Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde yer alan gider pusulasındaki asgari bilgileri bulunduracak şekilde gider makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından bedelsiz olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri, derneğin yetkili organlarının kararı ile buna bağlı olarak düzenlenecek gider makbuzu ile tevsik edilir.

Saklama Süresi

Madde 9 — Defter ve belgelerin, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, 5 yıl süre ile saklanması zorunludur.

Ayrıca 31/03/2005 tarihli resmi gazetede dernekler yönetmeliği başlığı altında kullanılacak belgelerin izni,şekli ve içeriği hakkında gereken bilgiyi alabilirsiniz.

Bu bilgiler ışığında spor kulübünün size en azından verilen spor aktiviteleri karşılık aldığı ücrete M.B. izniyle basılan ve dağıtılan dernekler gelirleri alındı belgesi vermesi gerekir.
Selamlar.... :D
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
7
sayın fugenç;
bahsettiğiniz olay basit tabirle vergi kaçırmaya yönelik bir uygulamadır. konu ile ilgili olarak okulun bulunduğu yer vergi dairesine şikayette bulunabilirsiniz ancak öncelikle okul idaresi ile görüşmenizi öneririm.
 
Üst