Özelgelerde Yıllara Yayagın İnşaat

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
17.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

1. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 7.2.2008 tarih ve 492 sayılı özelgesi;
"GVK'nın 44. maddesinde, geçici ve kesin kabul usulüne tabi işlerde, geçici kabulün yapıldığını gösterir tutanağın idarece onaylandığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edileceği düzenlenmiştir. Devlet İhale Kanunu'nun 63. maddesinde ise, yapılmakta olan işle ilgili olarak yapılan keşifte ve sözleşmede öngörülemeyen iş artış veya eksilişleri sebebiyle işin keşif bedelinde meydana gelen artışın %30'u geçmesi halinde, sözleşmenin feshedilebileceği düzenlenmiştir. Uygulamaya ilişkin olarak yayımlanan ?Bayındırlık İşleri Şartnamesi'nin 19. ve 47. maddelerinde ise 2886 sayılı Kanunun 63. maddesinde belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde sözleşmenin bozulacağı ve tasfiye edilebileceği, tasfiye halinde ise işin müteahhitçe yapılan kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi olacağı düzenlenmiştir. Bu hükümler gereğince, 31.8.2005 tarihinde başlanılan ancak keşif artışının kanuni oranı geçmesi sebebiyle feshedilen ve tasfiyesine karar verilen işle ilgili olarak bu zamana kadar yapılmış olan kısımlar için, tasfiyenin onay tarihi geçici kabul tarihi sayılacaktır. Söz konusu şirketinde bu tarihi işin bitim tarihi olarak kabul ederek, işle ilgili kâr veya zararını bu tarih itibariyle belirlemesi ve ilgili yıl beyannamesine dâhil etmesi gerekir."

2. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 8.1.2008 tarih ve 267 sayılı özelgesi;
"İnşaat, genellikle demir, çimento vs. gibi iptidai maddelerden bir yapı veya bunların mütemmim cüzilerinin imali niteliğindedir. Onarım ise, bir gayrimenkulün iskeleti dışında harap olan kısımlarının yeniden yapılması ile ilgili büyük ölçüdeki tamirat ve yenileme faaliyetidir. GVK'nın 42. maddesi yıllara sirayet eden onarım ve inşaat işlerine ilişkin bir düzenleme olup, İnşaat firması ile yapılan sözleşme kapsamında yapılan bitki temini ve peyzaj işlerinin, GVK md. 42 kapsamında faaliyetlerden kabul edilmesi ve bu madde hükümlerine göre vergilendirme işlemlerine tabi tutulması mümkün değildir. Bununla beraber, faaliyet süresince söz konusu işlerle ilgili istihkak ödemeleri tevkifata tabi tutulmuş ise, düzeltme hükümlerine göre işlem yapılması, mahsup/iade taleplerinin yapılması ilgili uygulamalara ilişkin mevzuat hükümlerine riayet edilmesi şartıyla mümkündür."

3. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 26.12.2007 tarih ve 27415 sayılı özelgesi;
"Sözleşmeye bağlı olarak Ekim 2005 tarihinde başlanılan işin Mayıs 2007 tarihinde fesh edilmesi halinde, işin geçici kabul rejimine bağlı olup olmadığına bakılmaksızın bitim tarihi sözleşmenin fesh edildiğinin ilgili tarafa tebliğ edildiği tarih kabul edilir. Bu sebeple Ekim 2007 tarihinde fesh edildiği tebliğ edilen yıllara yaygın inşaat işinden elde edilen gelir 2007 yılı gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekir."
 

Benzer konular

Üst