part time çalışma sözleşmesi

Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
23
part time çalışma sözleşmesi örneğini nereden bulabilirim kısmi süreli çalışma sözleşmesi işimi görürürmü acaba...
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
9
AŞAĞIDAKİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ İHTİYACINI KARŞILAR UMARIMİŞ SÖZLEŞMESİ (KISMİ ÇALIŞMA)


İŞVERENİN
ÜNVANI :
ADRESİ : /
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ SİCİL NO :
SSK İŞYERİ SİCİL NO :

PERSONELİN
ADI SOYADI :
SSK SİCİL NO :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
EV VE CEP TELEFONU :

SÖZLEŞMENİN
BAŞLANGIÇ TARİHİ :
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
ÜCRET : Her ay içerisinde …. günlük kısmi çalışma karşılığı olarak
YAPILACAK İŞİN KONUSU :
DENEME SÜRESİ : 1 (BİR) AYDIR.

Sözleşmede Adı geçen İşveren deyimi; ........................................'ni,
Personel deyimi ise bu sözleşmede ismi geçen ..................................'ı, ifade eder.

MADDE 1) PERSONELİN SORUMLULUKLARI :
1. 1. Personel; tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak işverenin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı
kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.
1. 2. Personel; görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında işverenin talimatlarına, işveren tarafından
belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin genel kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Personel; verilen
işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine riayet etmekle
yükümlüdür.
1. 3. Personel; görevi nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat,
elektronik teçhizat vb. eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.
1. 4. Personel; görevi nedeniyle sahip olacağı işverenin ve işyerinin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara veremez.
Personelin bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
1. 5. Personel; işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş ve işletmede çalışamaz, ortak olamaz,
herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir.
1. 6. Personel; gerektiği takdirde işyeri içinde ünvanı ve niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya
muvaffakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir. Personel; görülen
işin niteliğinde benzerlik olması şartıyla işçilerin işverene bağlı ve belediye sınırları içindeki bir başka iş
yerine nakledilebilir.
1. 7. Personel; işveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak
zorundadır. Personelin işveren tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve
mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personel ihtar
edilir. İhtar almış personel bir daha işe geç kalırsa o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve
o günkü ücreti ile hafta tatili ücreti kesilir.
1. 8. Personel ücreti net ücrettir. Personelin yıl içerisinde farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olması,yasal mevzuatın
devlet tarafından değişitirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini kabul eder.
1. 9. Personel; ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde
yazılı olarak itiraz edebilir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması halinde bordoya mutabık kalındığını kabul
etmiş sayılır.
1. 10. Personel; istendiğinde fazla çalışma yapmayı, 4857 Sayılı Kanun'un 64.maddesi hükmüne uygun olarak
telafi çalışmayı kabul eder, gerektiğinde bayram ve tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.
Çalışılan ulusal bayram ve genel tatillerde çalışılan her gün normal ücretine ek olarak bir günlük ücret ödenir
Fazla mesai yapılması halinde fazla mesainin her bir saati karşılığında normal saat ücretinin %50 fazlası
ödenir. Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için Pazar günü "İş Günü" niteliğindedir.
1. 11. Personel; istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu suretle
personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.
1. 12. Personel; ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içerisinde işverene bildirmek
zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerine bildirdiği adrestir.

MADDE 2) İŞVERENİN SORUMLULUKLARI :
2. 1. İşveren; personele ücretini çalıştığı her ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde ödemek zorundadır.
2. 2. İşveren; işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini
almakla yükümlüdür.
2. 3. Personelin ücretine yapılacak zam tamamen işverenin takdirindedir.
2. 4. İşveren; personele evlilik halinde 3 gün, ana, baba, kardeş, ev çocukların ölümü halinde 3 gün izin verir.
Doğum olması halinde kadın işçinin 4857 Sayılı İş Kanunu'ndan doğan hakları verilir. Ancak; bu izinlerin
ücretinin ödenip ödenmeyeceği tamamen işverenin takdirindedir. İşveren 4857 Sayılı İş Kanunu'nda
belirtilen kıdeme göre 14, 20 ve 26 gün ücretli izin vermek zorundadır.
2. 5. İşçinin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin
süresince işçiye herhangi bir ücret ödenmez. Bir haftaya kadar verilen ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti
kesilmez ve işçi çalışmadığı halde hafta tatili ücretine hak kazanır. Bir haftayı aşan ücretsiz izinlerde hafta
tatili ücreti kesilir.

MADDE 3) SÖZLEŞME SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNATLAR :
3. 1. Taraflar; yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi
bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir. İşyeri personel disiplin
yönetmeliği, hizmet akdinin devamı niteliğindedir.
3. 2. Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 17 nci
maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, personelin iş yerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa
yazılı olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı
saklıdır.
3. 3. İşveren; sözleşmeyi sözleşme süresi içerisinde veya bitim tarihinde tek taraflı olarak feshederse, personele
İş Kanunu hükümlerine uygun olarak tazminat öder.

MADDE 4) SON HÜKÜMLER :
4. 1. Sözleşmede düzenlenmemiş konularda kanun ve mevzuat hükümleri geçerlidir.
4. 2. Uyuşmazlıklarda çözüm mercii; 0 mahkemeleri ve icra daireleridir.
4. 3. İş bu hizmet akdi; tarihinde 2 sayfadan ibaret olarak, 2 nüsha tanzim edilerek tarafların
serbest iradeleri ile okundu ve kabul edilerek imza altına alındı.İŞVEREN VEYA VEKİLİ (KAŞE-TARİH-İMZA) PERSONEL (TARİH - İMZA)
0 0
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
200
bu sözleşmenin noterden onaylanması gerektiğini söylüyorlar noter onayı şartmıdır?
 
Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
53
part-tıme çalışan kişilere normal yaptığım iş sözleşmesini uygulamaktayım. Tek farkı Ücret kısmındaki aylık değilde saatlik olması.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
15
SAAT ÜCRETLİ KISMİ SÜRELİ (PART – TIME) İŞ SÖZLEŞMESİ


İŞVEREN :
İşyeri Unvanı :
İşveren :
SSK İşyeri Sicil No:
Adresi :
İşe başlama tarihi :
Ücretin Şekli : SAAT ÜCRETİ Ödenecektir.
Giriş Ücreti :
Ücret Artışları :
Yapılacak İş :

PERSONEL :
Adı Soyadı :
Baba Adı :
Sicil No :
Adresi :


GENEL ŞARTLAR :

1 – İşbu iş sözleşmesi …(..) sürelidir/ belirsiz sürelidir.
2 – Deneme Süresi ( ) aydır / yoktur.
3 - Personel, eş değer işlerde veya işveren ait diğer işyerlerinde istihdam edilebilir, şehir dışında görevlendirilebilir.
3 – İşyerinde aylık çalışma gün sayısı : ……. Gün
Günlük Çalışma Saati : …… Saat
4 – Personel ikamet adresinde değişiklik olursa bunu işverene bir hafta içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.
5 – Personel verilen işi özenle yapmak ve ahlak iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür.
6 - İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
7 – Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder.
8 – Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için Pazar Günü “iş Günü” niteliğindedir.
9 – Personel istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu çeşit personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.
10 - Personel, işyerinde çalışma esnasında edindiği bilgileri ve görevi icabı vakıf olduğu konuları, sırları saklamak zorundadır. İşçinin, bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
11 – Personel, her türlü izinlerde işverenden onay almak zorundadır.
12 – Personel, işyeri disiplinine, verilen talimat ve emirlere uymayı kabul eder. İşyeri İnsan kaynakları yönetmeliği ve ekleri iş sözleşmesinin devamı niteliğindedir.
13 – Personelin kıdemi işyerindeki hizmet süresidir.
(Aylık Çalışma Gün Sayısı = Ay İçindeki Çalışma Saati / 7,5)
Personelin aylık sigortalılık gün sayısı da, yukarıdaki formüle göre hesaplanır)

SON HÜKÜMLER :
1 – Sözleşmede düzenlenmemiş konular da kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.
2 – Uyuşmazlıklar da çözüm mercii ………………. Mahkeme ve icra daireleridir.
3 – İş bu iş sözleşmesi …………………. Tarihinde tanzimle okundu kabulle imzalandı.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
ewet arkadaşlarımızın söyledikleri doğru sadece işverenler birlikten imzalanması yeterli noter filan hikaye
 

Benzer konular

Üst