zirve

Pişmanlık İle Verilen Geçici Vergi Beyannamesi Hk.

Üyelik
24 Nis 2019
Mesajlar
2
Konum
İstanbul
Merhaba .Kolay gelsin.Mükellef 10-12/2018 geçici vergi beyannamesini kanuni süresinde vermiş ancak daha sonra düzeltme gereği hasıl olmuştur.Mahsup dönemi geçtikten sonra yani 29/03/2019 tarihinde pişmanlık hükümlerinden faydalanıp düzeltme beyannamesi vermiştir.Düzeltme işleminde pişmanlık zammı hesaplanmış 15 gün sonraya vade vermiştir.Mükellef vadesinde ödemediği için pişmanlık hükümleri ihlal olmuş pişmalık zammı ortadan kalkmış yerine gecikme faizi gelmiş ancan ay kesri tamamlanmadığından gecikme faizi 0 TL olarak görünmektedir ve %50 oranında Vergi Ziyaı Cezası tatbik olmuştur.Sorun ise mükellefe beyan verme ve ödeme süresinden ,mahsup döneminin başlangıcına kadar(17 şubat -1 Mart arası) gecikme zammı hesaplanacakmıdır?Bu konuyla ilgili herhangi bir tebliğ veya özelge varsa eklerseniz sevinirim.İyi çalışmalar
 

SMMM.01

Katkı Sunan Üye
Üyelik
21 Şub 2014
Mesajlar
159
Konum
ADANA
Merhaba .Kolay gelsin.Mükellef 10-12/2018 geçici vergi beyannamesini kanuni süresinde vermiş ancak daha sonra düzeltme gereği hasıl olmuştur.Mahsup dönemi geçtikten sonra yani 29/03/2019 tarihinde pişmanlık hükümlerinden faydalanıp düzeltme beyannamesi vermiştir.Düzeltme işleminde pişmanlık zammı hesaplanmış 15 gün sonraya vade vermiştir.Mükellef vadesinde ödemediği için pişmanlık hükümleri ihlal olmuş pişmalık zammı ortadan kalkmış yerine gecikme faizi gelmiş ancan ay kesri tamamlanmadığından gecikme faizi 0 TL olarak görünmektedir ve %50 oranında Vergi Ziyaı Cezası tatbik olmuştur.Sorun ise mükellefe beyan verme ve ödeme süresinden ,mahsup döneminin başlangıcına kadar(17 şubat -1 Mart arası) gecikme zammı hesaplanacakmıdır?Bu konuyla ilgili herhangi bir tebliğ veya özelge varsa eklerseniz sevinirim.İyi çalışmalar
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.30/3014-344-728/10207 03.03.2005

KONU :

................. VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğüne)İLGİ: ................. gün ve ................. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan 9450 sayılı özelge incelenmiş ve aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere; geçici vergi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 120 nci maddesi ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddelerinde düzenlenmiş olup, bu maddeler uyarınca bir önceki takvim yılında dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmekte, mahsup dönemi geçtikten sonra bu vergiye ilişkin olarak ikmalen veya re'sen tarhiyat yapılması halinde de geçici vergi aslı aranılmaksızın bu vergi için vergi ziyaı cezası kesilmekte ve mahsup tarihi esas alınmak suretiyle gecikme faizi hesaplanmaktadır.

Öte yandan, vergi ziyaı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 344 üncü maddesinde de vergi ziyaına sebebiyet verenlere uygulanacak vergi ziyaı cezası düzenlenmiş ve bu maddede vergi ziyaı suçu işleyenlere uygulanacak vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci maddesine göre ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümle vergi ziyaı cezasının hesaplanması, cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlenme tarihine bağlanmakla birlikte ihbarnamenin düzenlenmesinin gecikmesi halinde idareden kaynaklanan bu gecikme nedeniyle mükelleflerin mağdur olmamaları için; vergi ziyaı cezasının hesaplanmasında takdir komisyonu kararı veya inceleme raporunun yada kendiliğinden verilen beyannamenin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihin esas alınması uygun görülmüş ve buna ilişkin açıklama 280 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Ayrıca; 2000/6 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde de gelir ve kurumlar vergileri için vergi ziyaı cezasının taksit dönemleri dikkate alınmaksızın, ziyaa uğratılan vergi miktarı esas alınmak ve bu miktar gecikme faizine endekslenmek suretiyle hesaplanması gerektiği açıklanmıştır.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar göz önüne alındığında, vergi ziyaı cezasının gecikme faizine endekslenmesi suretiyle ceza hesaplanması işlemi, bir faiz hesaplama işlemi niteliği taşımamakta; sadece bu uygulama ile cezanın değerinin korunması amaçlanmakta, bunun sonucu olarak da geçici vergi için vergi ziyaı cezasının bu verginin ilgili olduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden, takdir komisyonu kararı, inceleme raporu veya kendiliğinden verilen beyannamenin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihe kadar hesaplanması gerekmektedir.

Tarhiyat öncesi uzlaşmalarda ise vergi ziyaı cezası, tarhiyatın ilgili olduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.Bakan a.
 
Üst