zirve

Plastik Kapı Pencere PVC Doğrama Ana Sözleşme Örneği

Üyelik
31 Ağu 2005
Mesajlar
197
değerli arkadaşlar plastik kapı pencere ve pvc doğrama aksesuarları toptan alım satımı işi ile ilgili anasözleşme örneği lazım.bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.saygılar...
 
Üyelik
23 Ara 2016
Mesajlar
10
Konum
İstanbul
22.23.08 Plastikten/PVC den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, vb. imalatı

43.32.02 Herhangi bir malzemeden yapılan kapı ve pencere kasaları, kapılar (zırhlı kapılar dahil, otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kepenkler, panjurlar, garaj kapıları ve benzerlerinin montajıHer türlü plastik, Cam, Alüminyum, PVC, Kauçuk ve Plastik karışımlı kompozit ham maddelerden oluşan; kapı, pencere, panjur profilleri, aksesuarları ve tüm sistemleri, dış cephe kaplaması, plastikten mutfak dolapları, plastik masa, sandalye, pvc plaka, çit, korkuluk, pergola ve kameriye, dış ve iç kapı ile sistemleri, her türlü ısı yalıtım levhaları ve malzemeleri, bilumum bina ve inşaatlarda kullanılan plastikten, cam, metal ve Alüminyumdan mamul yapı elemanları ve Sistemleri;ile bunların yan ve benzerleri ürünlerini üretmek, Montajını yapmak, imal etmek, ithal etmek, satın almak, satmak, ihracatını yapmak ve bu konularda yurt içi ve yurt dışında pazarlama faaliyetlerinde bulunmak,
Her türlü inşaat tadilat dekorasyon ve yenileme işleri yapmaktır.

Şirket, işletme konusu ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

a- Şirket’in işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında fabrika, hammadde ve yarı mamul madde hazırlama, ambalajlama, üretim, stoklama tesisleri ve ulusal ve uluslararası sular üzerinde kurulanlar da dahil olmak üzere her türlü sınai tesis kurmak ve işletmek, sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, işletme konusu ile ilgili üretim ve/veya stoklama amacıyla kullanmak üzere her türlü arazi ve arsa kiralamak ve bunları satın almak, ürettiği ve/veya ticaretini yaptığı tüm ürünlerin satışı ve nakliyesi için her türlü teçhizat temin etmek ve bunlara sahip olmak, gerekirse kara, hava, (gemi de dahil olmak üzere) deniz ve demir yolu ile nakliyesini temin için teçhizat ve nakil vasıtaları temin etmek ve işletmek, bu işlerle ilgili pazarlama satışı, nakil işlerinin yapılması için gerekli büro ve acentelikler ve temsilcilikler kurmak ve gerekirse başkasına kiralamak ve satmak,

b- Şirket’in işletme konusu ile ilgili olarak her türlü makine, teçhizat, ekipman, tesis, donanım, aksam, yedek parça, malzeme, iş makinesi, araç, katkı maddesi, yarı mamul ve mamul malların imali, ithali, ihracı, iktisabı, kiralanması işlerini gerçekleştirmek,

c- İşletme konusu ile ilgili olarak Türkiye’de modern inşaat malzemelerinin imalatını, satışını ve ticaretini yapmak, Grup firmalar ve bayilerle özel anlaşma ve sözleşmeler yapmak,

d- Şirket’in işletme konusu ile ilgili olarak mühendislik hizmetleri yapmak, projelerin yapımını tahakkuk etmek ve araştırma ve tecrübeler için laboratuvarlar kurmak ve işletmek, konusu ile ilgili tekno-ekonomik konularda çalışmalar yapmak, bu hizmetler için icap edilen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak, bu işler için icabında uzmanları da gerektiği mercilerden izin almak kaydıyla çalıştırmak,

e- Üretim ve tamamlayıcı nitelikte tedarik edilen konusuyla alakalı ürünlerle ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışında, malzeme ve yerinde teslim taahhütlü işler yapmak ve bunlarla ilgili malzeme ve taahhüt işlerine iştirak etmek,

f- Şirket’in işletme konusu ile ilgili olarak Devlet, Kitler, vakıflar, özel ve tüzel kişilerin açacakları açık ve kapalı ihalelere katılmak, pey sürmek ve bu ihaleleri üstlenmek,

g- Şirket’in işletme konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle yönetim, teknik yardım, imtiyaz, ihtira beratı, franchising ve finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmeyi akdetmek, taahhütlerde bulunmak ve bunları sonuçlandırmak,

h- İşletme konusuyla ilgili mümessillikler ve distribütörlükler almak ve vermek, yurtiçinde bayilikler, acentelikler tesis etmek, distribütörlük ve bayilik sözleşmeleri akdetmek, bunları feshetmek,

i- Şirket’in işletme konusu ile ilgili olarak patent, ihtira beratı, marka, know-how ve benzeri fikri hakları kendi adına tescil ettirmek, bunlar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, yurtiçi veya yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden iktisap etmek, bu kişilerle lisans sözleşmeleri akdetmek,

j- İşletme konusu ile ilgili olarak yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilerle her seviyede işbirliğine girişmek, bunların Türkiye’de mümessilliğini yapmak, Türkiye’de üretim yapmak ve bu çalışmalarla elde ettiği her türlü haklarını kiralamak ve satmak,

k- Şirket’in işletme konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle gerekli yasal izinleri almak şartıyla şirket kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,

l- Şirket’in işletme konusuna ulaşabilmesi için lüzumlu her türlü gayrimenkulü iktisap etmek, işletmek, inşa etmek, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek, satmak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, fiktif antrepolar kurmak, kimyasal madde depolama tesisi, tank çiftliği kurmak, kiralamak, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, inşaat firmalarıyla arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmeleri akdetmek, gerektiğinde bunları feshetmek, yurtiçi ve yurtdışında bilumum organize ve serbest bölgelerden arsa tahsis sözleşmeleri yapmak, gayrimenkuller üzerine binalar inşa ettirmek, gerektiğinde satmak, kiralamak; Şirket’in müdür, memur, işçi ve müstahdemlerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere gayrimenkul almak, Şirket’in sahip ve maliki olduğu ve/veya olacağı gayrimenkuller üzerinde lojmanlar yapılmasını temin amacı ile inşaat sözleşmeleri ve/veya kat karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmeleri yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, inşa edilen bu lojmanları şirket çalışanlarına kısa ve uzun süreli kiralamak, satış vaadi sözleşmeleri yapmak, bu lojmanları şirket çalışanlarına ve/veya üçüncü şahıslara devir ve ferağ etmek, satmak,

m- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde izin verilen tutar ve türlerde tahvil ve diğer borçlanma araçlarını ihraç etmek, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıylahisse senedi, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarını satın almak, devretmek, bunlar üzerinde diğer tasarruflarda bulunmak,

n- Şirket ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı finans kurumları ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler ve diğer kredileri temin etmek, Şirket’in borçlarının teminatını teşkil etmek üzere kefalet, garanti, aval ipotek, rehin, ticari işletme rehni, vesair her nevi ayni ve şahsi teminatları vermek, keza Şirket’in mali tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil olan tüzel kişilikler ve ayrıca Şirket’in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile Şirket’in maliki olduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde diğer üçüncü kişiler lehine kefalet garanti, aval, ipotek, rehin, ticari işletme rehni ve sair her nevi ayni ve şahsi teminatı vermek, bunları tadil etmek ve bunların fekkini talep etmek, Şirket’in alacaklarını teminat altına alabilmek için kefalet, garanti, aval ipotek, rehin, ticari işletme rehni ve sair her türlü ayni ve şahsi teminat almak, bunları tapu siciline veya ilgili sicillere tescil veya bu sicillerden terkin ve fek ettirmek,

o- Şirket’in işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen fuar ve benzeri organizasyonlara katılmak, kendi reklam ve tanıtımını yapmak, yaptırmak, gerektiğinde sponsor olmak, işletme konusu ile ilgili meslek kuruluşlarına üye olmak,

p- Şirket’in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları, personelini ve üçüncü kişi ve kuruluşları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek, sertifikalar ve katılım belgeleri vermek, bu alanda devlet ve diğer kurumlar ile iş birliği yapmak,

r- Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere, yerel spor kulüpleri, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kurumlara yardım ve bağışta bulunmak, öğrencilere burs vermek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma amacıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunularak, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra şirket dilediği işleri yapabilir.


OSMAN DALBUDAK
 

Benzer konular

Üst