zirve

Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Şahıs bayan ve resim çiziyor
Kendi evinde resim çiziyor ve bu resimleri bazı sergilerde sergileniyor ve orada satışı oluyor
Ayrıca bazı firmalar resimle ilgili bir paket hizmet satıyor bu paketin içinde resim derside var ve bu kişi paketi alanlara resim dersi veriyor ve ders ücretini bu paket hizmeti satan fimadan alıyor
Bu durumda;
Çizdiği resimleri sattığı için mükellefiyet gerekir mi? Ne yapmalı ve sanırım sanatçılar kendi ürettikleri resimleri sattıklarında vergiden muaf oluyorlarmış ayrıca ders verdiği zamanda bu vergiden muaflık belgesi yeterliymiş ve mükellefiyete gerek yokmuş
Bu kişi şimdi mükellef olmalı mı? böyle bir muafiyet var mıdır? Bu kişinin herhangi bir işyeri yoktur
Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

Konuyu 2'ye ayırmak lazım. Resim çizilip satılması, resim dersi verilmesi.

1-Resim Satışı: Bu konuda GVK md.18'te bir istisna bulunmaktadır.

"Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.(*)

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur"


Görüldüğü üzere ressamların bizzat kendi yaptıkları resimlerden elde ettiği kazançlar gelir vergisinden müstesna(muafiyet değil istisna)

Ancak bu durumda GVK md.94/2-a'ya göre %17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Elbette alıcı 94'üncü maddede sayılan tevkifat yapma zorunluluğu olanlardan biri ise.

2-Resim Dersi Verilmesi:Ders vermekle ilgili ise her hangi bir istisna yok, ders verme faaliyeti sürekli olarak icra ediliyorsa serbest meslek kazanç makbuzu, arızi olarak icra ediliyorsa gider pusulası il belgelendirilecektir
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

Üstadım teşekkürler
Bu bayan resim yapıp sattığı için esnaf muaflığından yararlanamaz mı? Eğer yararlanamaz sa mükellefiyet mi açmalıdır?
Bu bayanın tanıdığı bazı ressamlar bu esnaf muaflığı belgesinden almışlar sanırım
Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

Bildiğiniz üzere esnaf muaflığı GVK md.9'da düzenlenmiştir ve o maddede ressamlar esnaf muafiyeti olanlar arasında sayılmamıştır. Bir yanlış anlama var sanırım, ressama esnaf muaflığı belgesi verilemez.

GVK md.18'deki istisnadan da nasıl yararlanılacağını bir önceki mesajımda anlattım sanırım.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

koraykarakaya ' Alıntı:
GVK md.18'deki istisnadan da nasıl yararlanılacağını bir önceki mesajımda anlattım sanırım.
Ben şunu anladım sadece resim işinden dolayı mükellefiyet açılmamalı ancak kazanç ser.meslek kazancı olduğundan %20 stopaj yapılmalı eğer sattığı kişiler mükelleflerse ancak şahıslarsa bunada gerek yoktur
Ayrıca esnaf muaflığından yararlanan kişiler muaflık belgesi alırlar mı? eğer alınıyorsa nereden alınmalıdır?
Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

Kısmen doğru, kısmen yanlış anlama olmuş :)

1-Sadece resim yapıyorsa mükellefiyet tesis ettirmeye gerek yok, başkaca serbest meslek faaliyetini de icra ediyorsa (örneğin resim dersi vermek gibi) mükellefiyet tesis ettirmesi gerek, ancak bu durumda bile GVK md.18 kapsamında olan resim satışı için serbest meslek kazanç makbuzu düzenlemeyecek ve gelir olarak beyan etmeyecek.

2-GVK md.18 kapsamında elde edilen kazançta tevkifat oranı %20 değil %17. Çünkü tevkifat GVK md.94/2-a'ya göre yapılacak, 94/2-b'ye göre değil.

3-Esnaf muaflığı belgesi alma zorunluluğu 1999 yılında, yani 13 sene önce 4444 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Konuya ilişkin 227 Nolu GVK Genel Tebliğinin 1'nci bölümünde yer alan konuya ilişkin açıklama.

"1. ESNAF MUAFLIĞI BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR
2. 4444 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (A-1) fıkrası ile esnaf muaflığından yararlanabilmek için aranılan ?Esnaf Muaflığı Belgesi? alma ve esnaf odalarına kayıt olma zorunluluğu kaldırılmıştır.
3. Diğer taraftan; esnaf muaflığına ilişkin diğer hükümler yürürlükte olup, esnaf muaflığından faydalananların faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamaları ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yoklamaya yetkililerce yapılacak denetimlerde söz konusu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.""
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

Üstad teşekkürler
Konu açılmışken esnaf muaflığı ile ilgili aklıma takılan hususlar oldu şöye ki;
- Esnaf muaflığı olan kişi mükellefiyet açtırmıyor
- Esnaf muaflığı yapan kişinin iş yaptığı kimse mükellefse gider pusulası ile belgelendirerek mal satıyorsa % 5 ancak hizmet satıyorsa % 10 stopaj yapılmalıdır
- Esnaf muaflığı yapan kişinin iş yaptığı kimse mükellef değilse herhangi bir vergi yada belge kullanılmıyor
- Esnaf muaflığı olan kimsenin bu muaflığı ile ilgili herhangi bir belge almıyor sözlü beyan yetiyor
Bu tespitler doğrumudur
Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

1,3 ve 4'üncü sorularınızın cevabı evet, tevkifata gelince oranlar %2 ile %10 arasında değişiyor.

2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Göre tevkifat oranları;


"13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,

b) Hurda mal alımları için % 2,

c) Diğer mal alımları için % 5,

d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,"
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

Üstadım bilgilerinizle aydınlattığınız için teşekkürler
Saygılar
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

koraykarakaya ' Alıntı:
Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur"[/i]

Görüldüğü üzere ressamların bizzat kendi yaptıkları resimlerden elde ettiği kazançlar gelir vergisinden müstesna(muafiyet değil istisna)

Ancak bu durumda GVK md.94/2-a'ya göre %17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Elbette alıcı 94'üncü maddede sayılan tevkifat yapma zorunluluğu olanlardan biri ise.
Üstadım ressam resimlerini mükelleflere satarsa % 17 stopaj gereklidir peki bu durumda düzenlenecek belge gider pusulası mı olur? Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Resim çizip satan sanatçıların vergiden muaflığı

224 Nolu GVK Genel Tebliği madde 3;

"3. Bu görüşler değerlendirilerek, münhasıran Gelir Vergisi Kanunu'nun 18' inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve eserlerini sadece aynı Kanunun 94' üncü maddesinde belirtilen kişi veya kurumlara teslim eden serbest meslek erbabından isteyenlerin;

- Defter tasdik ettirme ve tutma,
- Belge düzenleme,

zorunlulukları Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257' nci maddesinin bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden hasılat tutarına bağlı olmaksızın kaldırılmıştır. Aldığı eser ve hizmetleri bu kişiler tarafından düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ile belgelemek zorunda olan mükellefler ise harcamalarını bunlara gider pusulası imzalatmak suretiyle tevsik edeceklerdir. Bu şekilde alınan belgeler serbest meslek erbabınca gerektiğinde ibraz edilmek üzere zamanaşımı süresince saklanacaktır."


Gördüğünüz üzere düzenlenmesi gereken belge gider pusulası.
 

Benzer konular

Üst