Resmi Tatil Ücretleri

Sayin memisoglu

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti İşçi Resmi Tatil Ücretinin Ödenmemesi ile ilgili olarak yargıtay ışığında, 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır (Yargıtay 9. HD. 17.6.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.).


Bu konudaki;

Yargıtay Kararı​

Resmi Tatilde Fazla Mesai Ücreti​

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/5786 Karar: 2012/12955 Karar Tarihi: 16.04.2012

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLERDE ÇALIŞTIĞI İDDİASI – DAVALI TARAFINDAN ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞININ ÖDENDİĞİNİN İSPATLANAMADIĞI – ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ HAKKINDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda davacı ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını ileri sürmüştür. Davalı tarafından ücret bordroları ibraz edilmiş olup bazı bordrolarda ulusal bayram ve genel tatil ücreti tahakkuku ve ödemesi yapıldığı anlaşılmaktadır. Dinlenen tanıklarda davacının ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını beyan etmişlerdir. Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış olup bilirkişi tarafından bordrolarla yapılan ödemeler dışlanarak davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti hesaplanmıştır. Mahkeme ispatlanamadığı gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir. Davacının ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı tanık beyanları ve dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davalı tarafından bu çalışmalarının karşılığının ödendiği ispatlanamamıştır. Yukarıda açıklanan ilke kararı da dikkate alınarak davacının ulusal bayram ve genel tatil ücreti hakkında bir karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/36171 Karar: 2016/1013 Karar Tarihi: 18.01.2016

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DAVACININ BORDRO İLE ÖDENEN FAZLA MESAİ ÜCRET ALACAKLARI BELİRTİLMİŞ MAHSUP KONUSUNUN MAHKEMEYE BIRAKILDIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut uyuşmazlıkta dosya içerisinde bulunan fazla çalışma hesabı yapılan dönemlere ilişkin davacı tarafından ihtirazî kayıt konulmadan imzalanan bir kısım bordrolarda fazla çalışma ücretleri tahakkukları bulunduğu ancak tahakkukların sembolik olduğu ve dolayısı ile gerçeği yansıtamadığı anlaşılmaktadır. Daha önce aynı davalıya karşı seri nitelikteki dosyalar Dairemizce incelenmiş işçilerin ücret bordrolarındaki fazla çalışma sürelerine ilişkin tahakkukların gerçeği yansıtmadığına dair Yerel Mahkeme kararı Dairemizce kabul görmüş ve Dairemizin … tarih ve …Esas … Karar sayılı ilamı ile onanmıştır. Hükme esas bilirkişi raporunda davacının bordro ile ödenen fazla mesai ücret alacakları belirtilmiş, mahsup konusu ise mahkemeye bırakılmıştır. Mahkemece bordro ilke ödenen fazla mesai ücret alacakları mahsup edilmeden hüküm kurulması hatalıdır.
 
Her ne kadar sn.Ferhat resmi tatil günlerinde fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekliliğini açıklamış olsa da,
soru çok açık değil bence,
Resmi tatiller içina yrıca bir ücret ödenmesi gerektiği düşünülüyor ve resmi tatil olan günler için aylık ücrete ek ayrıca bir ücret ödenmiyor şeklinde algıladım ben olayı.
Resmi tatilde çalışma olmasa da ücreti ödeniyor, o gün çalışma olmuşsa da ayrıca 1 günlük daha ücret ödenir.
 
Sayin Keremcem

Ben sorudan arkadasimizin 10 yildir bu firmada resmi tatil gunleride calistigini, hic bir tatil ucretinin odenmedigini anladim.

resmi tatil olan günler için aylık ücrete ek ayrıca bir ücret ödenmiyor şeklinde algıladım ben olayı. soru çok açık değil bence,

Bence bu tespitiniz dogru zira en basta ucret bordrosunuda gormek lazim
 

Benzer konular

Üst