zirve

Sakat İşçi SSK Girişi

Üyelik
16 Ocak 2007
Mesajlar
24
merhabalar

iş başlayacak olan bir personel adayımız var. Kişi sağr ve dilsiz.Bir devlet hastanesinden çok ileri derecede S/N tip işitme mevcuttur.%50 çalışma gücü kaybı olduğunu gösteiri raporu da var.

Şimdi ilk defa karşılaşıyorum böyle bir durumda nasıl bir sigorta girişi yapıcam,neler hazırlamalıyım?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

İyi çalışmalar

saygılarımla
 
Üyelik
7 Eki 2007
Mesajlar
42
Ynt: Sakat İşçi SSK Girişi

SSK Açısından;
Bildiğim kadarıyla ekstra bir durum yok. Normal bir şekilde işe girişini hazırlayıp vereceksiniz.
Yalnız prim oranları hakkında durumu araştırınız.


Vergi Açısından;
Gelir vergisi avantajı var.

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
28 Nisan 1981 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 17324

Madde 1 - (Değişik: 15.6.1981 - 8/3179 K.)
Bu Yönetmeliğin amacı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 31 inci
maddesinde yer alan sakatlık indiriminden yararlanacak hizmet erbabının sakatlık
derecelerinin ve indirimin uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin tesbitidir.

Sakatlık dereceleri:
Madde 3 - (Değişik: 15.6.1981 - 8/3179 K.)
Üçüncü Derece Sakatlık: Çalışma gücünün % 40'ından fazlasını (% 40 dahil
% 60'a kadar) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derecede sakat sayılır

Sakatlık indiriminden yararlanmak için başvuru:
Madde 4 - İndirimden yararlanmak isteyen sakat hizmet erbabı. Nüfus kağıdı-
nın örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge
ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bu-
lunan İlçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğü'ne bir
dilekçe ile başvuracaktır.

Başvuru üzerine yapılacak işlemler:
Madde 5 - Defterdarlık Gelir Müdürlükleri,Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Mal-
müdürlükleri sakatlık indiriminden yararlanmak için kendilerine başvuran hizmet
erbabının adı ve soyadını, baba adını, doğum yeri ve tarihini, çalıştığı işyeri
ile bilfiil yaptığı işi (mesleğini) Maliye Bakanlığınca bastırılarak dağıtacak
ve örneğine bu Yönetmelikte yer verilen rapor formlarının iki adedinin ilgili
yerlerine yazacaklar ve hizmet erbabını, bu formları bir yazıya ekliyerek Yönet-
meliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hastanelerden en yakın olanına sevk edecek-
lerdir.


İş Kanunu Açısından;
Konu ile ilgili yürürlükten kaldırılan tüzük (12 Haziran 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25843 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI)
(Fikir vermesi açısından alıntı yapıyorum)


Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük
Resmi Gazete Tarih: 16.03.1987; Sayı:19402

DEYİMLER
Madde 3 - Bu Tüzükte,
Kurum; İş ve İşçi Bulma Kurumu
İşveren; elli ve daha çok işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi
Sağlık Kuruluşu; bünyesinde sağlık kurulu bulunan resmi sağlık kuruluşu
anlamında kullanılmıştır.

TARİF
Madde 2 - Bedensel özürleri yüzünden, çalışma güçlerinin en az % 40'ından,en çok % 70'inden sürekli olarak mahrum bulunanlarla % 70'in üstünde mahrumbulundukları halde bir işte verimli şekilde çalışabilecekleri sağlık kuruluraporuyla belgelenenleri, bu Tüzük hükümleri yönünden sakat sayılırlar.

KURUMUN ARACILIĞI
Madde 5 - İşverenler, çalıştıracakları sakatları, işyerlerinin bulunduğubölgedeki kurumdan istemek ve işe aldıklarıyla ilgili gider karşılıklarınıKuruma ödemek zorundadırlar.
Ancak, kurum aracılığı olmadan sakat kimseyi işe alan işveren, durumu,en geç bir ay içinde kuruma bildirmek, tescil ettirmek ve gider karşılığınıödemek kaydıyla bu Tüzük hükümlerine göre sakat çalıştırma mükellefiyetiniyerine getirmiş olur.

SAKATLARIN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER
Madde 11 - Sakatların çalıştırılabilecekleri işler Tüzük'e bağlı çizelgedegösterilmiştir. Bu çizelgede yer almayan sakatlıklarda, sakatın çalıştırılabileceğiişler sağlık kurulu raporunda gösterilir.

İŞYERLERİNİN SAKATLARIN ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE HAZIRLANMASI
Madde 22 - İşverenler, çalışma yerlerini, imkanlar ölçüsünde, sakatlarınçalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gereklitedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak,işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekliözel araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. Bu konuda, Milli EğitimGençlik ve Spor, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları,istemeleri halinde, işverenlere bilgi yardımında bulunurlar.

İŞVERENCE TUTULACAK KAYITLAR
Madde 23 - İşverenler, çalıştırdıkları sakatların kimliklerini, işealındıkları tarihleri, çalıştırıldıkları işleri, verilen ücretleri ve diğersosyal yardımları gösteren kayıtları düzenli olarak tutmak zorundadırlar.

İŞTEN AYRILANLARIN BİLDİRİLMESİ
Madde 24 - İşverenler, işyerinden ayrılan sakatları bir ay içinde,ayrılma sebepleriyle birlikte kuruma bildirmek zorundadırlar.
Askeri işyerlerinde çalıştırılan sakatların ayrılmalarıyla ilgili bildirim,üçer aylık dönemleri için, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yapılır
 
Üyelik
28 Kas 2006
Mesajlar
73
Ynt: Sakat İşçi SSK Girişi

ayrıca işçi bulma kurumunada bildirimde bulunuyorsunuz.
 
Üst