Sanayi Sicil Vize-Kdv İadesi

Üyelik
31 Eki 2017
Mesajlar
3
Konum
İSTANBUL
Merhaba, kapasite raporu tarihi güncel. 2022 Şubat ayına ihraç kayıtlı fatura kesildi fakat sanayi sicil vizesi 2021 Aralık ayında bitmiş.
Sanayi sicil vizesi Mayıs ayında yapılsa kdv iadesi için vergi dairesi sorun çıkarır mı?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,584
Konum
İSTANBUL
Merhaba, kapasite raporu tarihi güncel. 2022 Şubat ayına ihraç kayıtlı fatura kesildi fakat sanayi sicil vizesi 2021 Aralık ayında bitmiş.
Sanayi sicil vizesi Mayıs ayında yapılsa kdv iadesi için vergi dairesi sorun çıkarır mı?
Sayin Milaa

Kapasite raporu tarihi güncel oldugundan sanayi sicil vizes icin Mayis ayini beklemenize gerek yok. Sanayi sicil vizenizi Sanayi Odasi ile gorusup yenilemeye calisin

Sanayi sicil belgesinin vize ettirilmemesi istisna uygulamasına engel mi?

Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)
‘in 9/1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır. Aynı Tebliğin 10. maddesi incelendiğinde ise işletme faal olduğu sürece vize yaptırmamamın tek başına iptal sebebi olmadığı anlaşılmaktadır. Vize yaptırmamak sanayi sicil belgesinin iptalini gerektirmediğinden istisna uygulamasına engel olmamakla birlikte ilerleyen tarihlerde eleştiriye muhatap olunabileceği gerekçesiyle vize sonrasında istisna işlemlerine başlamak yerinde olur.

İstisna ile ilgili hususları ise aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Alıcı sanayi sicil belgesine sahip (müracaat aşamasında olması yeterli değildir) KDV mükellefi olmalıdır. Satıcının sanayi sicil belgesi sahibi olması zorunluluğu yoktur.

Satıcı istisna belgesinin onaylı örneğini alıcıdan temin etmelidir. Aksi takdirde ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden alıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olur.

İstisna kapsamında mal alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır.

İstisna uygulanan teslimler nedeniyle indirim suretiyle giderilemeyen KDV, satıcılara talep edilmesi halinde KDVGUT’daki esaslara göre iade edilir. İade talebi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar yapılabilir.

Satıcının teslim aşamasında istisna belgesini alması kaydıyla işlemin istisna ilişkin şartları taşımaması ya da sonradan ihlal edilmesi hali satıcının KDV iadesi almasını engellemez.

Sanayi Sicil Belgesi ve Kapatise Raporu bulunmayan dönemlerde ihraç kayıtlı teslimi​

Tarih:08.01.2016
Yayın Dönemi:Ekim 2016
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
Sayı: 39044742-010.01-1811
08/01/2016
Konu: Sanayi Sicil Belgesi ve Kapatise Raporu bulunmayan dönemlerde ihraç kayıtlı teslimi

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinin olmadığı dönemlerde ihraç kayıtlı satış yapıldığı ve ihraç kayıtlı satıştan sonra kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinin alındığı belirtilerek vergi dairesine yapılan tecil terkin talebinizin yerine getirilip getirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı mülga 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde;

"Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil - terkin uygulamasından yararlanamayacaklardır. Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve bu Bakanlıktan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlandırılabilecektir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Sanayi sicil belgesine ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı tarih itibariyle sahip olmayan mükelleflerin, bu belgeyi daha sonra almaları ve ihraç kaydıyla yapılan teslim tarihi itibariyle de söz konusu belgeye sahip olmak dışındaki imalatçı sayılmanın diğer şartlarını taşıdıkları bir vergi dairesi müdür yardımcısı, bir şef ve iki memurdan oluşan yoklama grubu tarafından tespit edilen mükelleflerin, tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapması mümkün görülmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından ihraç kayıtlı teslimde bulunulan dönemde (KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlüğünden önceki) sanayi sicil belgesi ve kapasite raporuna sahip olunmaması, ancak imalatçı sayılmanın diğer şartlarının gerçekleştiğinin yukarıda belirtilen yoklama grubu tarafından tespit edilmesi halinde, sanayi sicil belgesine sahip olunmayan dönemlerden önceki dönemlerde de tecil-terkin uygulamasından faydalanılması mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 

Benzer konular

Üst