zirve

SERBEST BÖLGEYE YAPILAN SATIŞLAR

Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
31
İMALATÇI OLAN BİR FİRMA, SERBEST BÖLGEYE YAPTIĞI SATIŞLAR İÇİN YURT İÇİNDEN ALDIĞI HAMMADDEYİ KDV SİZ ALABİLME İMKANI VARMDIR. VAR İSE KDV SİZ ALINAN BU HAMMADDENİN SERBEST BÖLGEYE KULLANILDIĞINA DAİR DENETİM KİM TAFINDAN YAPILIR.
YARDIMLARINIZ BEKLİYORUM
SAYGILAR
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
31
İHRAÇ EDİLEN MAMUL BASKILI KARTON KUTU. DOLAYISI İLE SERBEST BÖLGEYE SATIŞI YAPILAN MAULLERİN HAMMADDESİ OLAN KARTONLAR YURTİÇİNDEN ALINMAKTADIR. BU SEBEPLE SERBEST BOÖGEYE YAPILAN SATIŞLARIN HAMMADDESİ TURTİÇİNDE KDV SİZ ALINABİLİNİRMİ
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın O.B.

DİİB sahibi olan mükelleflerin ihraç kaydıyla satın alacakları hammaddenin ithal malı olması şartı kaldırılmıştır. Türkiye içinden temin edilen hammaddeler için de KDV istisnası uygulaması mümkündür. Bununla ilgili İstanbul defterdarlığının 2003 tarihli bir özelgesini aşağıya alıyorum. Konu ile ilgili etraflı bilgi almak için Dış Ticaret Müsteşarlığının
27 Ocak 2005 Tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (İHRACAT 2005/1) sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ni okuyunuz.
Ayrıca KDV'nun 71, 72, 83, 84, 92 ve 94 sayılı Tebliğlerinde gerekli bilgiler verilmiştir.
Diğer taraftan KDV istisnası uygulaması yönünden dış ülkelere yapılan satışlarla serbest bölgelere yapılan satışlar arasında bir fark yoktur
..........................
Kolay gelsin.

..........................................................................................................
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH: 03.01.2003
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11.38

KONU: DİİB kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılmak üzere yurtiçinden satın alınan eşdeğer hammaddeden elde edilen mamulün ihraç edilmesi halinde tecil-terkin işleminin uygulanıp uygulanmayacağı Hk.

... TİC. LTD. ŞTİ.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurtdışından hammadde (paslanmaz çelik sac) ithal ettiğinizi bunun yanında aynı hammaddeyi (paslanmaz çelik sac) yurt içinden de KDV ödeyerek satın aldığınızı belirterek her iki tedarik şekli sonucunda aldığınız hammaddelerin eşdeğer olduğunu ve evye imalatında kullanıldığını mamul hale gelen evyeleri yurtdışına direk ihraç ettiğinizi aynı zamanda ihracatçılara ihraç kaydıyla da evye tesliminde bulunduğunuzu belirterek dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim ettiğiniz mamullerle ilgili olarak tahsil etmediğiniz ancak hesaplanan KDV olarak beyan ettiğiniz tutarın tecil-terkin veya iadesinin mümkün olup, olmayacağı ile yine dahilde işleme izin belgesi kapsamında satın aldığınız hammadde yerine eşdeğer hammaddeden imal edilen mamul malı ihraç etmeniz sonucu beyannamede devreden KDV olarak gösterilen tutarın iadesinin mümkün olup, olmayacağı hakkında bilgi talep olunmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmez, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmakta ve ihracatçılara teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde ise, tecil edilen vergi terkin edilmektedir.

Aynı Kanunun Geçici 17. maddesi ile dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesi hükmüne göre işlem yaptırma konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiş bu yetki uyarınca çıkarılan 16.04.2001 tarih 2001/2325 sayılı kararname ile dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin sistemine göre işlem yapılması kararlaştırılmış olup, Geçici 17. madde geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerde (yani ham ve yardımcı maddelerde) tecil-terkin uygulamasını düzenlemektedir. Bu kapsamda tecil ve terkinden sözedilebilmesi öncelikli koşul teslimi gerçekleştirilen hammadde ve yardımcı malzemelerin ihraç edilen malların bünyesinde kullanılmış olmasıdır. Nitekim 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin, Terkin ve İade İşlemleri başlıklı 1.4. bölümünde;

"Tecil-terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edilecektir." İfadesine yer verilerek yukarıda yer alan öncelikli koşulun varlığı aranılmaktadır. O halde Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında satın alınan maddeler ihraç edilen malın bünyesinde kullanılmalıdır ki tecil ve terkine konu olabilsin.

Oysa ki 23.12.1999 tarihli ve 99/13819 sayılı kararname eki Karara istinaden Dahilde İşleme Tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 2000/4 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği yayımlanmıştır. Anılan Tebliğin 6. maddesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapılabileceği ve 7. maddesinde ise işlem görmüş ürünlerin (Eşyanın üretilmesi, montajı, işlenmesi, yenilenmesi, tamir edilmesi ile benzeri işlemler sonucunda elde edilen tüm ürünlerin) üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin 5 inci madde hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, bu konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde yurt içinden de temin edilebileceği belirtilerek Dahilde İşleme İzin belgesi kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşyanın bu Rejimin uygulanması bakımından (3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Benzer konuda Bakanlık Makamı'ndan alınan 13.07.1999 tarih, 29704 sayılı yazıda;


"71 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin 2. bölümünde geçici kabul ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihracatçılara ihraç kaydıyla teslimlerinde tecil-terkin uygulanacağı belirtilerek bu uygulamanın Tebliğin yayımı tarihinden önce bu kapsamda yapılan satışlar için de geçerli olduğu belirtilmiştir.
İlgili bölümün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, bu şekilde satışlar için tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilmesi için;


Dahilde işleme veya geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerde kullanılacak maddelerin belge sahibi mükelleflerce ithal yoluyla temin edilmesi,

Söz konusu ithal mallarla üretilen malların belge sahiplerince ihracatçıya Kanunun 11/1-c maddesine uygun olarak teslimi ve ihracatçılarca satışı takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi,
şarttır.

Söz konusu belgeler kapsamında ithal edilen mallar kullanılarak imalatı gerçekleştiren veya fason olarak yaptıran belge sahibinin imalatçı vasfını taşıması şartı ise söz konusu değildir."

denilmektedir.

Öte yandan, 71 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin 2. bölümündeki düzenlemeler, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici-17. maddesine istinaden değil, aynı Kanunun 11. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yapılmıştır. Dolayısıyla dahilde işleme veya geçici kabul rejimi kapsamında ithal edilen maddelerle üretilen malların ihracı veya ihracatçılara ihraç kaydıyla teslimi uygulamasının Kanunun Geçici 17. maddesindeki düzenlemelerle bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Buna göre, dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ham ve yardımcı madde kullanılarak üretilen malların, 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde belirtilen imalatçı şartlarını taşıyıp taşımadığınıza bakılmaksızın Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında ihracatçıya tesliminde teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil-terkin uygulamasından yararlanmanız mümkün olup, tecil-terkin, iade-mahsup işlemleriniz genel hükümlere göre yerine getirilecektir.

Ancak, DİİB kapsamında yurt içinden temin edilen söz konusu ham maddeler kullanılarak üretilen malların ihracatçıya Kanunun 11/1-c maddesi kapsamında tesliminde 27 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nde sayılan şartların aranılacağı tabiidir.

Öte yandan, şirketiniz tarafından DİİB kapsamında yurtdışından satın alınan hammadde (paslanmaz çelik sac) yerine yurt içinden KDV ödenerek satın alınan eşdeğer hammaddeler kullanılarak imal edilen mamullerin ihracatçıya ihraç kaydıyla tesliminde veya firmanızca doğrudan ihracında ihraç edilen bu malların imalinde DİİB kapsamında alınan hammaddeler (paslanmaz çelik sac) birebir kullanılmadığından eşdeğer eşyayı satanlar bakımından tecil-terkin ve iade yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, direkt ihracatlarınızda gerekli belgelerin ibrazı halinde iade-mahsup işlemlerinizin genel hükümlere göre yerine getirileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst