zirve

Serbest Meslek Mensuplarında Meslek Mensubuna Ait Aracın Envantere Kaydı

Üyelik
22 Ocak 2015
Mesajlar
3
Konum
MUĞLA
Merhaba serbest meslek mensuplarına ait araçların kayıt işlemlerinin neler olduğunu açıklayabilirmisiniz? Teşekkürler.
 
Üyelik
23 Haz 2013
Mesajlar
2
Konum
izmir
Gelir Vergisi Kanunun 67. maddesinde; "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır." hükmüne yer verilmiştir.

Yine aynı Kanunun "Mesleki Giderler" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde ise; mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil), aynı fıkranın 5 numaralı bendinde ise; kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 221 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4.2 Binek Otomobillerinin Amortismanları ve Giderleri başlıklı kısmında da; "serbest meslek erbabı, envantere dahil olan binek otomobillerinin giderlerini ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlarını gider olarak hasılattan indirebileceklerdir. Bu nevi giderlerin hasılattan indirilebilmesi için söz konusu binek otomobillerin envantere dahil edilmesi şarttır.

...

Yapılan düzenleme sonucu serbest meslek erbabı binek otomobillerinin amortismanlarının yanı sıra bu araçların akaryakıt, bakım, onarım ve sigorta gibi giderlerini hasılatlarından gider olarak indirebileceklerdir. Ancak, bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi, gider olarak dikkate alınmayacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Netice itibariyle, serbest meslek faaliyetinin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olan ve işte kullanılan envantere kayıtlı araçların giderleri ile amortismanlarının indirim konusu yapılması mümkündür.

Envanter kaydına gelince,

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 210 uncu maddesinde; "Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına da hasılat kaydolunur. Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin nev'i ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır..."denilmekte olup, 211 inci maddesinde; "Serbest meslek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189 uncu maddede yazılı şekilde tutulan "Amortisman kayıtlarında" gösterirler.'', 189 uncu maddesinde de; "Üzerinden amortisman yapılan kıymetler ve bunların amortismanları aşağıda yazılı şekillerden herhangi biri ile gösterilir:

1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde;

2. Özel bir amortisman defterinde;

3. Amortisman listelerinde.

Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle bunların amortismanlarının evvelki yıllara ait kayıtlarda devam ettirilmesi caizdir.

Amortisman defteri veya listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündendir. Yukarıdaki esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere ait değerler envanter defterine toplu olarak geçirilebilir.'' hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla amortisman defteri veya listeleri envanter kaydı hükmünde olduğundan serbest meslek erbabının faaliyetinin icrasında kullanmak üzere mevcut kendi şahsi aracını veya yeni satın alacağı aracı serbest meslek kazanç defterine kaydetmesine gerek yoktur. Ancak özel bir amortisman defterinde veya amortisman listesine kaydedilen söz konusu araç için hesaplanan amortismanın serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
 
Üyelik
22 Ocak 2015
Mesajlar
3
Konum
MUĞLA
Teşekkür ederim Mehmet bey yani serbest meslek kazanç defterinin en arka sayfasına elle yazsam oluyor değil mi? Ayrıca bir bildirim gerekiyor mu? Birde sadece envantere alındığı yılın defterinin arkasına yazmam yeterlimi? yoksa diğer yılların defterlerinin arkasına da yazmam gerekiyor mu? Bir de envantere kayıt sonrası amortisman ayırmam şart mı yoksa ayırmasamda olur mu?
 
Üst