zirve

SGK'da Son Değişiklikler

Üyelik
3 Ağu 2010
Mesajlar
442
Konum
İSTANBUL
1
ÇALIŞMA HAYATI–2013
I. BU YIL ŞİMDİYE KADAR NELER OLDU?
[FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]1. BU SENEKĠ ASGARĠ ÜCRET NE OLDU? / LÜTFEN BĠLĠYORUZ DEMEYĠN; OKUYUN!
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Öncelikle Ģu hususu belirtelim: [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Asgari ücret aylık değil günlük olarak belirlenir ve çalıĢanlara 31-çeken aylarda ödenecek ücret de buna göre yapılır. [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Bu kuralın bilinmesi çok önemlidir çünkü yanlıĢ uygulama iĢyerlerini ciddi Ģekilde sıkıntıya sokar!
[/FONT]
[/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]ASGARİ ÜCRET
01.01.2013 – 30.06.2013
01.07.2013 – 31.12.2013
16 Yaşından Büyük
32,62
34,05
27,97
29,25
16 Yaşından Küçük
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ġimdi; iĢveren, Ocak/2013‟te asgari ücretli bir çalıĢanına ne kadar ücret (ay/brüt) ödeyecek, 978,60 ay/brüt TL mi, yoksa 1.011, 22 ay/brüt TL mi?
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Doğru cevap[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]: 32,62 x 31 = 1.011,22 ay/brüt TL
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]BURADAKĠ MANTIĞA GÖRE LÜTFEN TEMMUZ2013 AYININ HESABINI DA SĠZ YAPINIZ!
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]2013 YILI ASGARĠ ÜCRET RAKAMLARI
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]* 01.01.2013–30.06.2013 tarihleri arasında, 16 ve üstü yaĢta bulunan iĢçiler için bir günlük asgari ücret [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]32,62 TL, [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]16 yaĢın altındaki iĢçiler için [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]27,97 TL, [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]* 01.07.2013–31.12.2013 tarihleri arasında, 16 ve üstü yaĢta bulunan iĢçiler için bir günlük asgari ücret [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]34,05 TL, [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]16 yaĢın altındaki iĢçiler için [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]29,25 TL,
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]2. KIDEM TAZMĠNATI TAVANI NE OLDU?
[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]SON TAVAN: TEMMUZ–2013 / [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]3.254,44
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Unutmayınız; En sıhhatli bilgiye her-zaman Bakanlık sitesinden ulaĢabilirsiniz.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal?page=kidemtavan
[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]ESKİ YILLARDAKİ TAVAN LİSTESİ / YİNE BAKANLIK SİTESİNDEN!
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/csgb/istatistikler/1937_2013_kidem
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]3. EVDE TEMĠZLĠKÇĠ ÇALIġTIRMAK
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Evinizde yasal Ģekilde haftada bir gün dahi olsa temizlikçi ya da gündelikçi çalıĢtırmak istiyorsanız, evinizi iĢyeri olarak tescil ettirmeniz, çalıĢtırdığınız kiĢi için iĢe giriĢ bildirgesi vermeniz gerek. Yapmayana tam 5 asgari ücret tutarında 4.900 TL ceza var.
Günlük hayatta özellikle kadınların iĢgücü piyasasında yer almasının artıĢ göstermesiyle birlikte, gündelikçilik olarak ifade edilebilecek meslek grubuna olan talep artıĢ gösterdi. 2
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Eğer evinize düzenli olarak bir kiĢi geliyor ve temizlik yapıyorsa, ev sahibi olarak temizliğe gelen ya da çocuk bakan bu kiĢiyi sigortalı yapmak zorundasınız. Yani SGK‟ya bildirimde bulunmanız gerekir. Burada önemli olan eve gelen kiĢinin düzenli aralıklarla bu hizmet için eve gelmesi. Bu, her gün olabileceği gibi, haftada bir, hatta ayda bir bile olabilir. Böyle düzenli bir hizmet söz konusuysa, evin sahibiyle çalıĢan kiĢi arasında “çalıĢma iliĢkisi” kurulmuĢ olur ve bu kiĢi ev sahibi tarafından SGK‟ya bildirilerek sigortalanmalıdır. ġu anki hukuki düzenlemelere bakıldığında evinizde yasal Ģekilde gündelikçi çalıĢtırmak istiyorsanız, yapmanız gereken bazı Ģeyler var. Öncelikle evinizi iĢyeri olarak tescil ettirmeniz, iĢyeri açılıĢ bildirgesi doldurmanız, çalıĢtırdığınız kiĢi için iĢe giriĢ bildirgesi vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla, haftada bir gün çalıĢtırdığınız kiĢinin sosyal güvenlik iĢlemlerini gerçekleĢtirmeniz için eviniz aynı zamanda bir iĢyeri olacak.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]CEZASI VAR MI? [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Evinizde düzenli olarak birisini çalıĢtırdığınız herhangi bir Ģikâyet ya da denetimle ortaya çıkabilir. Nitekim SGK‟ya bağlı müfettiĢ ve sigorta denetmenlerinin bu yıl bu sektörde denetimlerini yoğunlaĢtıracakları da biliniyor. Bu durum maliyet doğuracak. Fakat an itibarıyla bu yükümlülüklere uymadan yalnızca tek bir gün gündelikçi çalıĢtırmanın idari para cezası 5 asgari ücret tutarında yani 4.900-TL olarak belirlenmiĢ.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]4. EMEKLĠLERĠN TEKRAR ÇALIġMASI
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz zaman-zaman işe başladığımda aylığım kesilir mi şeklinde tereddütler yaşamaktadır.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ÖZET
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]I. 01.10.2008 tarihi öncesi emekli olmuş veya kanunun geçici 2 nci maddesi gereği bu tarihten önce sigortalı olduğu halde bu tarihten sonra emekli olacaklar bir şekilde aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi ödeme imkânı bulunmaktadır.
II. Ancak 01.10.2008 tarihi sonrası işe başlayan sigortalılar emekli olduktan sonra yeniden çalışmak istemeleri halinde istisnai durumlar hariç olmak üzere aylıkları kesilmeksizin çalışamayacaklar.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]I. 01.10.2008 TARĠHĠ ÖNCESĠ SĠGORTALI OLAN EMEKLĠLER
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]1) YaĢlılık Aylığı BağlanmıĢ Olan Emekliler
A) YaĢlılık aylığı bağlanmıĢ olan emeklilerden hizmet akdine tabi çalıĢanların; aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıĢabilecekler.
B) YaĢlılık Aylığı BağlanmıĢ Olan Emeklilerden (muhtar seçilenler ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) BAĞ-KUR kapsamında çalıĢılması halinde; almakta oldukları aylıklarından % 15‟i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.
C) YaĢlılık Aylığı BağlanmıĢ Olan Emeklilerden Kamu Sektöründe ÇalıĢanlar; yine kamu sektöründe yaĢlılık aylığı alanların aylıkları kesilmeksizin, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve iĢletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluĢlar ile özel kanunla kurulmuĢ diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluĢları, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve iĢletmelerinde ve sermayesinin % 50‟sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon
veya görevde çalıĢtırılamayacağı ve görev yapamayacağı hüküm altına alınmıĢ olup, 1/10/2008 tarihinden sonra kamu kuruluĢlarında çalıĢmaya baĢlayan sigortalılar aylıklarını kestirmeden çalıĢmaya devam edemeyeceklerdir. Bu nedenle, bunlardan uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacak ve bunlar kamu idarelerinde yapmıĢ
oldukları çalıĢmalarından ötürü sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmayacaklardır. Ancak istisnai kadrolar olarak sayabileceğimiz kadrolardan; CumhurbaĢkanlığına seçilenler, dıĢarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, Yasama Organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı
ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karĢılığında görevlendirilenler, yaĢ haddini aĢmamıĢ olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karĢılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karĢılığı ders görevi verilenler hakkında yaĢ haddini aĢmamıĢ olmaları kaydı aranmaz.),
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Vakıf Üniversiteleri[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]nde görev alanlar, özel kanunlarında emeklilik veya yaĢlılık aylığı kesilmeksizin çalıĢtırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden CumhurbaĢkanı tarafından atananlar, BaĢbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müĢterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda
görev verilenler ile 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmıĢ olanların aylıkları kesilmeksizin çalıĢabilmekteler.
2) Malulen Aylık BağlanmıĢ Olan Emekliler
A) Malulen aylık bağlanmıĢ olan emeklilerden hizmet akdine tabi çalıĢanların; Mülga 506 sayılı Kanun ile 2925 sayılı kanunlara göre (SSK) malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında(SSK)
malulen emekli olan veya olacak olan emeklilerin yine kanunun 4\1-a (SSK) bendi kapsamında çalıĢması halinde aylıkları kesilmektedir. Mülga 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı kanunlara göre (BAĞ-KUR) malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında malulen aylık 3
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]bağlandıktan sonra yeniden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayanlar sosyal güvenlik destek primine tabi olmaktalar. Bilindiği üzere kamu görevlilerinde maluliyet harp malulleri, vazife malulleri Ģeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla harp malullüğü ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalıĢmaya baĢlayanlar aylıkları kesilmeksizin ve sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın iĢ kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bunlar uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde ise bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaĢından itibaren uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanmaktadır.
B) Malulen Aylık BağlanmıĢ Olan Emeklilerden (muhtar seçilenler ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) BAĞ-KUR kapsamında çalıĢılması halinde; Mülga 506 sayılı Kanun ile 2925 sayılı kanunlara göre (SSK) malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında(SSK) malulen emekli olan veya olacak olan emeklilerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayanların (muhtar seçilenlerle tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) malullük aylıkları kesilmeyecek bunlardan sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre (BAĞ-KUR) malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında malulen aylık bağlandıktan sonra yeniden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlayanların aylıkları kesilmektedir. Harp malullüğü ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olarak çalıĢmaya baĢlayanlar aylıkları kesilmeksizin ve sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın iĢ kazası ve meslek hastalığı
sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde ise yine aylıkları kesilmeksizin bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaĢından itibaren uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanmaktadır.
C) Malulen Aylık BağlanmıĢ Olan Emeklilerden Kamu Sektöründe ÇalıĢanlar,
Mülga 506(SSK), 2925(SSK), 1479(BAĞ-KUR) ve 2926 (BAĞ-KUR) sayılı kanunlara göre malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında malulen emekli olan veya olacak olan emekliler
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıĢmaya baĢlaması halinde yukarıda açıklandığı üzere istisnai kadrolar hariç olmak üzere aylıkları kesilmektedir. Harp malulleri ile 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmıĢ olanların ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde aylıkları kesilerek,
3713 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü bağlanmıĢ olanların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde aylıkları kesilmemektedir. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır.
3) Sürekli ĠĢ Göremezlik Geliri BağlanmıĢ Olan Emekliler
01.10.2008 tarihi öncesi sürekli iĢ göremezlik geliri Sosyal Sigortalar kanunlarında düzenlenmiĢ olup, anılan kanunda iĢten ayrılma Ģartı aranmadığından sürekli iĢ göremezlik geliri bağlandığı halde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gelirleri
kesilmeksizin çalıĢtıkları sürede tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklardır.
Ancak bilindiği üzere sürekli iĢ görmezlik tam ve kısmi olarak ikiye ayrılmakta olup, 01.10.2008 tarihi öncesi tam iĢ göremezlik olması halinde Bağ-kur kapsamında sigortalı sayılmamıĢtır.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]II. 01.10.2008 TARĠHĠ SONRASI SĠGORTALI OLAN EMEKLĠLER
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]2008 yılı Ekim ayı baĢından sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak çalıĢmaya baĢlayıp daha sonra yaĢlılık aylığı bağlananlardan yeniden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) bentlerine tabi olarak çalıĢmaya baĢlayanlar aylıkları kesileceğinden sosyal güvenlik destek primi söz konusu olmamaktadır. Ancak 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olarak çalıĢanlardan ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaĢlılık aylığından alınabilecek 246
sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacak Ģekilde almakta oldukları aylıklarının % 15‟i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
Malullük aylığında ise (muhtar seçilenler ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) aylığı kesilmeksizin her hangi bir kapsamda çalıĢamayacaklar.
Kanunun 19 uncu maddesi gereğince sigortalıya gelir bağlanabilmesi için sigortalının çalıĢtığı iĢten ayrılması, iĢ yerini kapatması veya devretmesi Ģartı aranmadığından, bu Kanun kapsamında yeniden çalıĢmaya baĢlayan sigortalıların sürekli iĢ göremezlik gelirleri kesilmeyecektir. Bunlardan çalıĢtıkları sürece kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacaktır.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]SONUÇ
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Genel olarak konuyu değerlendirecek olursak;
I. 01.10.2008 tarihi öncesi emekli olmuş veya kanunun geçici 2 nci maddesi gereği bu tarihten önce sigortalı olduğu halde bu tarihten sonra emekli olacaklar bir şekilde aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi ödeme imkânı bulunmaktadır.
II. Ancak 01.10.2008 tarihi sonrası işe başlayan sigortalılar emekli olduktan sonra yeniden çalışmak istemeleri halinde istisnai durumlar hariç olmak üzere aylıkları kesilmeksizin çalışamayacaklar.
4
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]5. SGK DEĞĠġĠKLĠKLER
Geçtiğimiz önceki Cumartesi günü Resmi Gazetenin 28533 sayılı nüshasında; 6335 sayılı
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]yayımlandı.
1. TEK TARĠFE KESĠNLEġTĠ
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ĠKMH primi tek tarife oldu. 6385 sayılı Yasa'nın 9‟uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi; [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]“Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.‖ [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Ģeklinde değiĢtirildi.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]2. BORÇLU EMEKLĠLERE ĠKĠNCĠ FIRSAT
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Emekli olduktan sonra iĢyeri açmıĢ ya da Ģirket ortağı olarak faaliyet göstermiĢ ve SDP(sosyal destekleme primi) ödememiĢ olan kiĢilerin birikmiĢ borçları; 4-ay içinde baĢvurulması halinde 36-ay taksitlendirilecek.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]3. SAĞLIK GĠDERLERĠNE AF
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kiĢi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31.1.2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine iliĢkin Kurumca tahakkuk ettirilmiĢ veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmez.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]4. ÖĞRENCĠLER DE UNUTULMADI
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Lise bitiren ve üniversite sınavını kazanıp okullarının açılması arasında geçen sürede sağlık hizmetleri artık Devlet tarafından karĢılanacak.
***
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU
ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR KANUN
Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013
MADDE 21
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Bu Kanunun;
a) 7 nci maddesi 1.6.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]b) 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddeleri 1.9.2013 tarihinde,
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]c) 15 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı baĢından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]MADDE 9 [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2sidir. Bu primin tamamını iĢveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düĢürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
6. ÇALIġILMADIĞINA DAĠR BĠLDĠRĠM
I. SGK / BĠR YENĠ DÜZENLEME
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/diger_uygulamalar/duyurular/
ĠĢverenlerce ÇalıĢılmadığına Dair Bildirim GiriĢlerinin Yapılması Hakkında Duyuru
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]05 Nisan 2013 5
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]İstirahatlı olan sigortalıların istirahatlı oldukları dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının aylık prim hizmet belgesinin son verilme tarihine kadar Kuruma bildirilmesi yönünde Tebliğ değişikliği yapılmıştır.
Yapılan değişikliğe göre 4/a kapsamında sigortalı olan, işverenlerce istirahat döneminde aylık kazanç ve primleri Kuruma bildirilmeyenlerden kamu işyerlerinde çalışanlardan istirahat süreleri 2.3.20013 tarihi ile 14.3.22013 tarihleri arasında, özel işyerlerinde çalışanlardan istirahat süreleri 2.3.20113 tarihi ile 30.3.2013 tarihleri arasında başlayan ve sona erenler hakkında, anılan dönemlerde aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni ―01-İstirahat‖bildirilenler için bu bildirim Tebliğin 5/2 maddesi hükmü gereği Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi yerine geçeceğinden ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak, söz konusu işyerlerinde çalışan sigortalılardan yukarıda belirtilen tarihlerde istirahati başlayan ve sona erenlerden, işverenlerince istirahat dönemine ait aylık kazanç ve primleri toplu iş sözleşmesi gereği veya atıfet kabilinden Kuruma tam olarak bildirilenlerin anılan dönemlerdeki istirahat sürelerinde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının kamu işverenlerince aylık prim hizmet belgesinin Kuruma verileceği son tarih olan 8.4.2013 tarihi saat 23:59’a kadar, özel sektör işverenle 4/2013 tarihi saat 23:5 Tebliğin erince 24/ 59’a kadar 5/1 maddesinde belirtilen elektronik adresten Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
Aksi halde ―Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi‖‖ yapılmamış sayılacağından işverenlere 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen hükme göre işlem yapılacaktır.
Bundan sonraki aylarda sigortalılar için yapılması gereken Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş işleminin her ayın aylık prim hizmet belgesinin Kuruma verileceği son gün olan kamu işyerleri için her ayın 77 sinde, özel işyerleri için her ayın 23 ünde saat 23;59’a kadar yapılması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda (internet kanalıyla) yapılmasının usul ve esasları 06.04.2013 tarihli 2013/19 sayılı genelge ile yeniden düzenlenmiştir. 02.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği ile çalışılmadığına dair bildirim girişi ile ilgili iki önemli değişiklik yapılmıştır:
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Buna göre iĢverenler raporlu her iĢçi için ayrı bir ekrandan yapmaları gereken bildirimi aylık prim ve hizmet belgesi ile yaparak mükerrer iĢlem yapma külfetinden kurtuldular, sigortalılar ise iĢverenlerinin çalıĢamazlık kaydı yapmadığı sürece rapor paralarını alamama eziyetinden kurtulmuĢ oldular. Yapılan düzenleme ile artık sigortalılar iĢverenlerince çalıĢamazlık kaydı olmasa da ödeneklerini alabileceklerdir.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Raporun bitim tarihinden itibaren 5 iĢgünü içine yapılması gereken çalıĢılmadığına dair bildirim giriĢi, raporun bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresine uzatıldı. Yani 5 gün olan süre minimum 23, maksimum 53 güne çıkarılmıĢ oldu. Ayrıca zaten aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen bir durum için ayrıca bildirim yapılması uygulaması sona ermiĢ oldu.
Burada dikkat edilmesi gereken konu sigortalının rapor aldığı tarihten önceki aya ait hizmetlerin bildirildiği aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmiĢ olması ya da sigortalı hesap fiĢinin Kuruma bildirilmiĢ olması durumudur. Örneğin 01.04.2013 ile 15.04.2013 tarihleri arasında rapor alan sigortalının mart ayına ait hizmetleri bildirilmeden ödeneğini alması mümkün olmadığından eğer 24.04.2013 tarihinden önce ödeneğini almak istiyorsa iĢverenince mart ayına ait hizmetlerinin sigortalı hesap fiĢi ile bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumun gerekçesi de sigortalının alacağı ödeneğin hesaplanmasında rapor alınan tarihten önceki 90 günlük kazançlarının ortalamasına göre ödeneğinin hesaplanmasıdır.
Yapılan düzenleme ile getirilen bir diğer yenilikte ay içerisinde raporlu olmasına rağmen toplu sözleĢme ya da atıfet kabulünden ücretleri ödenmesi nedeni ile kuruma 30 gün üzerinden bildirilen sigortalıların çalıĢılmadığına dair bildirimlerini yapabilmeleri için aylık prim ve hizmet belgesine yeni bir sütun eklenerek söz konusu kiĢiler içinde çalıĢılmadığına dair bildirimlerinin aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılmasının sağlanmasıdır.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]* Çalışamazlık kaydının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilme süresi; ―sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş gününden, ―sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai 6
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]bitimine kadar‖ uzatılmıştır. * Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirimin çalışılmadığına dair bildirim yerine geçeceği hükmü eklenmiş ve aylık prim ve hizmet belgesinde 01 istirahatlı kodu ile Kuruma bildirilen sigortalılar için ayrıca çalışamazlık kaydı girilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca 06.04.2013 sayılı 2013/19 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi ile yapılan tebliğ değişikliğine ilave yeni düzenlemeler yapılarak çalışılmadığına dair bildirim girişi zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kaldırılmış ancak idari para cezası uygulanması için Kurumca tebligat gönderme zorunluluğu kaldırılarak yasal sürede bildirim yapmayanlara doğrudan ceza uygulanacağı bildirilmiştir.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]7. YABANCILAR
ÇalıĢma izni alan yabancılara ikamet ve vize muafiyeti
Çalışma izni alan yabancılara ikamet ve vize muafiyeti
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]11.04.2013 tarihli remi gazetede yayınlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile birlikte yabancıların Türkiye‟de çalıĢmalarında önemli kolaylıklar getirilmiĢtir.
Yapılan düzenleme ile ĠçiĢleri Bakanlığı‟nda bağlı kuruluĢ düzeyinde Göç Ġdaresi genel Müdürlüğü kurularak Bakanlığın göç ve yabancılar mevzuatı ile ilgili (ikamet, seyahat, vize açısından) yetkileri bu kuruluĢa devredilmiĢtir.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ÇalıĢma izni verilmesi ve denetimi konusunda ise 4817 sayılı Kanun uyarınca ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkisi devam etmektedir.
Düzenleme ile birlikte, çalıĢma izni alan yabancıların bu izin süresi boyunca ikamet izni ve vize zorunluluğu kaldırılarak muafiyet tanınmıĢtır.
8. ġĠRKET ORTAKLARINA ÇALIġAN TAVANI UYGULANMAYACAK
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Bağ-Kur'luların kendi beyanlarına göre prim ödediklerini ifade ettik. Fakat bu konuda çok da serbest değiller. Beyan edecekleri kazanç tutarı, çalıĢtırdıkları iĢçilerin en yüksek brüt ücret tutarından aĢağı olamıyor. Örneğin bir restoranda en yüksek ücret alan aĢçı baĢı 3000 lira brüt ücretle SGK'ya bildiriliyorsa, restoran sahibinin de en azından bu kazanç üzerinden prim ödemesi gerekiyor. Fakat son yapılan düzenlemeyle bu konuda Ģirket ortaklarına muafiyet tanındı. Örneğin bir anonim Ģirketin yönetim kurulu üyesiyseniz, çalıĢtırdığınız iĢçilerin ücreti ne olursa olsun, siz isterseniz asgari ücret üzerinden prim ödeyebileceksiniz. ġirket ortaklarının haricindeki diğer Bağ-Kur'lular için alt sınır uygulaması devam ediyor.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Kazanç beyanı e-devlet'ten yapılabilecek [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Bağ-Kur (4/b) sigortalıları asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında olmak Ģartıyla, kendi beyan ettikleri kazanç üzerinden prim ödüyorlar. ġimdiye kadar kazanç beyanlarını bildirmek ya da beyanlarında değiĢiklik yapmak için SGK'ya dilekçeyle baĢvurmaları gerekiyordu. Bundan sonra e-devlet üzerinden yani SGK'ya gitmeden internetten beyanda bulunabilecekler. Böylece esnaf ve Ģirket ortakları için bir angarya daha kaldırılmıĢ oldu.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]9. HENÜZ YAġI BEKLEYENLERE SAĞLIK YOK! [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Emeklilik için yaĢı beklerken iĢten ayrılanlara sağlık yardımlarının ücretsiz yapılması yönünde bir çalıĢmadan bahsediliyordu. Acaba ne oldu? 7
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ġu an da bu yönde bir yasa çalıĢması bulunmuyor. Mevcut uygulamada emeklilik için yaĢı bekleyen kiĢi, gelir seviyesi aylık 340 liranın altındaysa prim ödemeden, bu rakamın üstündeyse ayda 40 lira ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanabiliyor.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]10. DĠKKAT ÇOK ÖNEMLĠ / TEHLĠKE SINIFINA ĠTĠRAZ SÜRESĠ BĠTĠYOR!
Bilindiği üzere 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı (Değ. 29.03.2013 28602) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğine ĠliĢkin Tehlike Sınıfları Tebliği nin 3. maddesinde iĢyerinin tehlike sınıflarına itiraz;
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]MADDE 3
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]– (1) İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.
(2) Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz.
(3) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir.
(4) Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
(5) İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik yapılır.‖
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Konu ile ilgili olarak ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
[/FONT][/FONT][FONT=Arial Unicode MS,Arial Unicode MS][FONT=Arial Unicode MS,Arial Unicode MS]“tehlike sınıflarına gelen itirazların
değerlendirilmesi amacıyla 22.10.2013 tarihinde toplantı düzenleneceği belirtilerek toplantı
gündeminin en son 30.09.2013 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilen başvurulardan
oluşturulacağı, bu tarihten sonra gelen başvuruların toplantı gündemine alınmayacağı”
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ifade
[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman,Times New Roman][FONT=Times New Roman,Times New Roman]edilmiştir.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]11. SGK Eksik Gün Bildirimi DeğiĢti
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ÖZET
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]2013/Temmuz ayında (2013/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde 10 kiĢiden az iĢçi beyan eden) çalıĢtıran özel sektör iĢverenleri iĢlem gördükleri sosyal güvenlik merkezlerine Ek-10 eksik gün bilgi formu vermekle yükümlü olup ilgili iĢyerinde 10 ve üzeri iĢçi çalıĢtıran (bildirge verilen iĢyeri dosya ile sınırlı) iĢverenlerin eksik gün bilgi formu verme yükümlülüğü kaldırılmıĢtır.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Sosyal güvenlik sistemimizde, 2000 yılı baĢından itibaren iĢçilerin ay içindeki 30 günden eksik günlerine iliĢkin SGK‟ya bildirim yapılması zorunluluğu getirilmiĢti.
Sigortalının iĢyerinde çeĢitli nedenlerle ay içinde 30 günden az çalıĢması halinde, iĢyerinde ay içinde Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalıĢan veya eksik ücret ödenen sigortalılara iliĢkin olarak;
a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiĢ sağlık hizmeti sunucularından veya iĢyeri hekimlerinden alınmıĢ istirahatli olduğunu gösteren raporu,
b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline iliĢkin belgeleri,
ç) Kısmi süreli çalıĢmalara ait yazılı iĢ sözleĢmesi,
d) sigortalının imzasını taĢıyan puantaj kayıtları,
e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle iĢyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya iĢe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği, sigortalıların eksik gün bildirimine iliĢkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.
Bu belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları (ücretsiz izin gibi), aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde iĢleme konulmaz ve iĢverenden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenerek iĢverene idari para cezası uygulanır.
Genel bütçeye dâhil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve iĢletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluĢlar ile özel kanunla kurulmuĢ diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluĢların, kamu iktisadi teĢebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve iĢletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının ve üst kuruluĢlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 8
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]kapsamındaki kuruluĢların iĢyerleri ve toplu iĢ sözleĢmesi yapılan iĢyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıĢtırıldığı aylara iliĢkin özel sektör iĢyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu iĢyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Bu nedenle 2013/Temmuz ayında (2013/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde 10 kiĢiden az iĢçi beyan eden) çalıĢtıran özel sektör iĢverenleri iĢlem gördükleri sosyal güvenlik merkezlerine Ek-10 eksik gün bilgi formu vermekle yükümlü olup ilgili iĢyerinde 10 ve üzeri iĢçi çalıĢtıran (bildirge verilen iĢyeri dosya ile sınırlı) iĢverenlerin eksik gün bilgi formu verme yükümlülüğü kaldırılmıĢtır.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]10 kiĢiden az iĢçi çalıĢtıran iĢverenler, iĢçiyi 30 günden az sigortalı beyan etmiĢ ve 30 günden az çalıĢma nedenini puantaj kaydı seçmiĢ iseler eksik gün bilgi formuna ekleyecekleri puantaj kayıtlarına mutlaka iĢçinin imzasını alacaklardır. 2013/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden geçerli olmak üzere puantaj kayıtlarında iĢçinin imzasının bulunmaması halinde eksik gün bilgi formu geçersiz sayılacak iĢverenden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenecek ve iĢverene idari para cezası uygulanacaktır.
Burada SGK yönetimine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Zaman için geliĢen sistemler, hem bu bildirimlerin SGK‟na yapılmasında hem de takibinde bir çok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Özellikle bankalar, özel sigorta Ģirketleri, vakıf üniversiteleri ve kurumsal Ģirketlerde sigortasız iĢçi çalıĢtırılması yada eksik gün bildirilmesi uygulaması olması imkansızdır.
Yine zaten asgari iĢçilik bildirimine tabi tutulan inĢaat ve ihale konusu iĢyerlerinde de iĢ bitiminde asgari iĢçilik hesaplaması yapılacağından dolayı eksik gün bildiriminin anlamı ve önemi kalmamıĢtır.
Bu nedenle eksik gün bildirimi uygulamasının biraz daha esnetilmesi, özel sigorta Ģirketleri, vakıf üniversiteleri, sermayesinin %50'sinden fazlası bankalara ait olan Ģirketlerde ve asgari iĢçilik bildirimine tabi tutulan inĢaat ve ihale konusu iĢyerlerinde eksik gün bildirimi uygulamasının tamamen kaldırılması hem SGK ve hem de ilgili iĢletmelerin yararına olacaktır.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]12. GEBE VEYA EMZĠREN KADINLARIN ÇALIġTIRILMA ġARTLARI
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma ġartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalıĢan çalıĢtıran iĢyerlerine uygulanmak üzere 16.08.2013 tarihli 28737 sayılı resmi gazetede yayınlanan [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]yürürlüğe girdi.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Gebe veya emziren çalıĢan günde yedi buçuk saatten fazla çalıĢtırılamaz!
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]* Bilgilendirme
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ÇalıĢan, gebelik ve emzirmeye baĢlama halinde iĢverenini bilgilendirmek zorundadır. ĠĢveren ise, gebe veya emziren çalıĢanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalıĢma süreçlerinin çalıĢanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.
ĠĢveren, iĢyerindeki maruziyetin Ģeklini, düzeyini, süresini, çalıĢma koĢulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan iĢleri, gebe veya emziren çalıĢanlar üzerindeki etkilerini belirlemek, alınacak önlemleri kararlaĢtırmak üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kiĢisel olarak çalıĢanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.
Gebe veya emziren çalıĢan, iĢyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]* Değerlendirme
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalıĢan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalıĢanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında iĢveren, ilgili çalıĢanın çalıĢma koĢullarını ve/veya çalıĢma saatlerini, çalıĢanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiĢtirir.
ÇalıĢma koĢullarının ve/veya çalıĢma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, iĢveren ilgili çalıĢanı baĢka bir iĢe aktarmak için gerekli önlemleri alır.
Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalıĢan, sağlığına uygun daha hafif iĢlerde çalıĢtırılır ve çalıĢanın ücretinde herhangi bir kesinti yapılmaz. BaĢka bir iĢe aktarılması mümkün değilse, çalıĢanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Gece çalıĢması
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Kadın çalıĢanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalıĢmaya zorlanamazlar. 9
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Yeni doğum yapmıĢ çalıĢanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıĢtırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıĢtırılmaz.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Emziren çalıĢanın çalıĢtırılması
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Emziren çalıĢanların, doğum izninin bitiminde ve iĢe baĢlamalarından önce, çalıĢmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. ÇalıĢmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalıĢan, raporda belirtilen süre ve iĢlerde çalıĢtırılamaz.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Analık ve süt izni
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Analık ve süt izninde 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 74 uncü maddesi uygulanır. Maddeye göre; [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Gebe çalıĢanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.
[/FONT]
[/FONT]Analık halinde çalışma ve süt izni / 4857/74
[FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]bir yaşından küçük çocuklarını [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]emzirmeleri için [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Oda ve yurt açma yükümlülüğü
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]YaĢları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalıĢanı olan iĢyerlerinde, emziren çalıĢanların çocuklarını emzirmeleri için iĢveren tarafından, çalıĢma yerlerinden ayrı ve iĢyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
YaĢları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150‟den çok kadın çalıĢanı olan iĢyerlerinde
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic], 0-6 yaĢındaki [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalıĢanların çocuklarını emzirmeleri için iĢveren tarafından, çalıĢma yerlerinden ayrı ve iĢyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, iĢyerine 250 metreden daha uzaksa iĢveren taĢıt sağlamakla yükümlüdür.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ĠĢverenler, ortaklaĢa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiĢ yurtlarla yapacakları anlaĢmalarla da yerine getirilebilir. [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, iĢverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm iĢyerlerindeki kadın çalıĢanların toplam sayısı dikkate alınır.
Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalıĢan sayısının hesabına erkek çalıĢanlar arasından çocuğunun annesi ölmüĢ veya velayeti babaya verilmiĢ olanlar da dâhil edilir.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Oda ve yurtlardan kimler faydalanacak
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Oda ve yurtlardan, kadın çalıĢanların çocukları ile erkek çalıĢanların annesi ölmüĢ veya velayeti babaya verilmiĢ çocukları faydalanırlar. [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Odalara 0-1 yaĢındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.
ĠKĠ YENĠ YÖNETMELĠK
1.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]16.08.2013 tarihli 28737 sayılı resmi gazetede yayınlanan [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]yürürlüğe girdi. 10
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Yönetmeliğin amacı; [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]gebe, yeni doğum yapmıĢ veya emziren çalıĢanın iĢyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliĢtirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalıĢanların hangi dönemlerde ne gibi iĢlerde çalıĢtırılmalarının yasak olduğunu, çalıĢtırılabileceği iĢlerde hangi Ģart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi Ģartları taĢıyacağını belirlemektir.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Yönetmeliğin Dayanağı: [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]2. [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Kadın ÇalıĢanların Gece Postalarında ÇalıĢtırılma KoĢulları Hakkında Yönetmel[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ik
Yürürlüğe (24. 7. 2013 / 28717) giren yönetmeliğin amacı; on sekiz yaĢını doldurmuĢ kadın çalıĢanların gece postalarında çalıĢtırılmalarına iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Yönetmeliğin Dayanağı: [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ĠĢ Kanununun 73 üncü ve ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddeleri
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]13. ĠSGde ERTELENEN NE?
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Geçtiğimiz günlerde TBMM‟ne “Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun” teklifi verildi. Teklifin 42. Maddesinde yer alan hükme göre; 50‟den az çalıĢanı olan ve tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta yer alan iĢyerleri için [/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Hekim ve Uzman istihdamı 01.01. 2014 tarihine ertelendi.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Fakat kamuoyunda sanki tüm yasa ertelenmiĢ gibi bir algı oluĢtu ki, bu doğru değil! Yukarıda da belirttiğimiz gibi; Erteleme sadece Hekim ve Uzman istihdamıyla ilgilidir. Yoksa 6331-sayılı ĠSG Yasası ile getirilen ve aĢağıda verdiğimiz diğer yükümlülükler ertelenmiyor!
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]ĠġTE DEVAM EDEN YÜKÜMLÜLÜKLER!
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]— Risk değerlendirmesi
— Acil durum planı
— Çalışanlara İSG eğitimi ile Mesleki eğitim verilmesi(Tehlikeli İşyerlerinde)
— İlk Yardım Eğitimi
— Yangın tatbikatı
— Teknik periyodik kontroller(Tehlikeli İşyerlerinde)
— Sağlık periyodik kontroller(Tehlikeli İşyerlerinde)
— Ortam ölçümleri(Tehlikeli İşyerlerinde)
— Çalışanlara İSG-Malzemelerinin kullandırılması
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]İşverenlerin acilen bu yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor!
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]NOT: 50den az çalıĢanı olan Az tehlikeli iĢyerleri içinse Hekim ve Uzman istihdamı 30.6.2016 tarihine ertelenmiĢtir!
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Kısa-kısa
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]* ÇalıĢtığınız iĢ kolu ne olursa olsun her ay düzenlediğiniz aylık prim ve hizmet belgelerinde çalıĢanlarınız arasında „‟07 –Puantaj Kayıtları „‟ olarak çalıĢan varsa SSĠY „nin 10 nolu ekinde yer alan „‟Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu „‟ ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunmaması durumunda söz konusu eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kaydı Sosyal Güvenlik Kurumunca geçerli sayılmayacaktır.
Genel Sağlık Sigortası ödemek istemiyorsanız „‟07 –Puantaj Kodu „‟ ile çalıĢın! Bu Ģekilde çalıĢanlara lütfen muhasebe servislerinize bilgi verin sigortalının ve iĢverenin ayrı-ayrı imzalarını alarak her ay SGK ya puantaj cetvellerini göndersinler. Emekliliğiniz geldiğinde karĢınıza problem olarak çıkmasın.
Ayrıca önceden 30 ve üzerinde iĢçi çalıĢtıran iĢverenlerin iĢçilerin çalıĢtırıldığı aylara iliĢkin eksik gün bildirimi aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yetiyordu eksik gün bildirim formu vermiyorlardı. Bu sayı 10 ve üzerinde iĢçi çalıĢtırılması olarak değiĢtirildi.10 ve üzerinde iĢçi çalıĢtıran iĢverenler eksik gün bildirim formu vermeyeceklerdir.
*Yine Eylül 2013 den baĢlamak üzere aylık prim ve hizmet belgesinde tüm iĢyerleri için kısa vadeli sigorta kolu prim oranı %2 olarak değiĢtirilmiĢtir.
*Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak tüm borçlanmalar (yurtdıĢı borçlanma,doğum borçlanması, askerlik borçlanması, grev, seçim istifası) emekli aylığı bağlanmadıkça talep halinde tamamı faizsiz sigortalıya geri ödenir.Bu ödeme önceden bir kereye mahsus yapılıyordu. Yapılan değiĢiklikle artık bir kereye mahsus iptal edilmiyor istediğiniz kadar iptal hakkınız var.
*Yapılan diğer bir değiĢiklikle Bağ-Kur sigortalılarının e-devlet üzerinden yapabilecekleri prime esas günlük kazanç beyanları yeterli olacak ayrıca SGK'na baĢvuru yapmasına gerek kalmayacaktır.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]Bu arada şirket ortağı olan kişilerin sigortalı olarak çalışmaları halinde yanlarında çalışan sigortalının aylık maaşından daha düşük maaşla çalışamayacağı kuralı kaldırıldı.
[/FONT][/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]*ĠĢyerlerinde çalıĢtırdığı iĢçiyi SGK‟na bildirmeyen veya eksik bildiren iĢverenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı iĢe giriĢ bildirgesi, sigortalı iĢten ayrılıĢ bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesini tebligat ile iĢverenden talep edecektir. Bir ay içinde iĢverence gönderilmeyen söz konusu belgeler SGK „ca düzenlenecektir.
*Yine SGK 2013/11 sayılı genelge ile Türkiye „deki çalıĢmaları ile (yurt dıĢı borçlanma yapmadan) Türkiye „den emekli olanların yurt dıĢında çalıĢması halinde Türkiye „de aldığı emekli maaĢını kesme kararı aldı.
*Malulen emeklilik için SGK hastalıklar listesine yeni hastalıklar ve rahatsızlıklar ekledi. Ama ana emeklilik Ģartlarında değiĢiklik olmadı. Türkiye de malulen emeklilik için Ģartlar; en az %60 oranında meslekte kazanma gücünü diğer bir deyiĢle çalıĢma gücünü kaybetmiĢ olmak, en az 10 yıllık sigortalılık süresi ne sahip olmak ve 1800 gün prim ödemiĢ olmaktır.
[/FONT]
[/FONT][FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic][/FONT][/FONT]
[FONT=Century Gothic,Century Gothic][FONT=Century Gothic,Century Gothic]
[/FONT]
[/FONT]
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,598
Konum
İstanbul
Selamlar
Sayın sedat2241 öncelikle teşekkür ediyorum,iyi niyet ve düşüncelerle paylaştığınıza eminim.Kopyala/yapıştır düşüncenizide mantıklı karşılıyorum fakat biraz gelişigüzel bir paylaşım olduğunu söylemem gerek.Yazıdaki harf karakterlerini düzeltip öyle paylaşsaydınız amacına daha yakışır hale gelirdi diye düşünüyorum.Bu haliyle biraz alelacele yapılmış bir paylaşım görüntüsü veriyor.Alıntıladığınız derleme,güzel olmuş fakat düzenlemeyi yapabilseydiniz tadından yenmezdi ve print edilip arşivlenebilirdi de..
Ayrıca bu tip çalışmalarda baş tarafa "alıntıdır" ibaresini de eklemekte fayda var..
Yinede tşk.ederim.
Saygılar
 
Üyelik
17 Şub 2013
Mesajlar
61
Konum
adana
Selamlar
Sayın sedat2241 öncelikle teşekkür ediyorum,iyi niyet ve düşüncelerle paylaştığınıza eminim.Kopyala/yapıştır düşüncenizide mantıklı karşılıyorum fakat biraz gelişigüzel bir paylaşım olduğunu söylemem gerek.Yazıdaki harf karakterlerini düzeltip öyle paylaşsaydınız amacına daha yakışır hale gelirdi diye düşünüyorum.Bu haliyle biraz alelacele yapılmış bir paylaşım görüntüsü veriyor.Alıntıladığınız derleme,güzel olmuş fakat düzenlemeyi yapabilseydiniz tadından yenmezdi ve print edilip arşivlenebilirdi de..
Ayrıca bu tip çalışmalarda baş tarafa "alıntıdır" ibaresini de eklemekte fayda var..
Yinede tşk.ederim.
Saygılar

ÇALIŞMA HAYATI–2013
I. BU YIL ŞİMDİYE KADAR NELER OLDU?
1. BU SENEKİ ASGARİ ÜCRET NE OLDU? / LÜTFEN BİLİYORUZ DEMEYİN; OKUYUN!
Öncelikle Şu hususu belirtelim: Asgari ücret aylık değil günlük olarak belirlenir ve çalıŞanlara 31-çeken aylarda ödenecek ücret de buna göre yapılır. Bu kuralın bilinmesi çok önemlidir çünkü yanlıŞ uygulama iŞyerlerini ciddi Şekilde sıkıntıya sokar!
ASGARİ ÜCRET
01.01.2013 – 30.06.2013
01.07.2013 – 31.12.2013
16 Yaşından Büyük
32,62
34,05
27,97
29,25
16 Yaşından Küçük
İimdi; iŞveren, Ocak/2013‟te asgari ücretli bir çalıŞanına ne kadar ücret (ay/brüt) ödeyecek, 978,60 ay/brüt TL mi, yoksa 1.011, 22 ay/brüt TL mi?
Doğru cevap: 32,62 x 31 = 1.011,22 ay/brüt TL
BURADAKİ MANTIĞA GÖRE LÜTFEN TEMMUZ2013 AYININ HESABINI DA SİZ YAPINIZ!
2013 YILI ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI
* 01.01.2013–30.06.2013 tarihleri arasında, 16 ve üstü yaŞta bulunan iŞçiler için bir günlük asgari ücret 32,62 TL, 16 yaŞın altındaki iŞçiler için 27,97 TL, * 01.07.2013–31.12.2013 tarihleri arasında, 16 ve üstü yaŞta bulunan iŞçiler için bir günlük asgari ücret 34,05 TL, 16 yaŞın altındaki iŞçiler için 29,25 TL,
2. KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE OLDU?
SON TAVAN: TEMMUZ–2013 / 3.254,44
Unutmayınız; En sıhhatli bilgiye her-zaman Bakanlık sitesinden ulaŞabilirsiniz.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ESKİ YILLARDAKİ TAVAN LİSTESİ / YİNE BAKANLIK SİTESİNDEN!
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP Repository/csgb/istatistikler/1937_2013_kidem
3. EVDE TEMİZLİKÇİ ÇALIİTIRMAK
Evinizde yasal Şekilde haftada bir gün dahi olsa temizlikçi ya da gündelikçi çalıŞtırmak istiyorsanız, evinizi iŞyeri olarak tescil ettirmeniz, çalıŞtırdığınız kiŞi için iŞe giriŞ bildirgesi vermeniz gerek. Yapmayana tam 5 asgari ücret tutarında 4.900 TL ceza var.
Günlük hayatta özellikle kadınların iŞgücü piyasasında yer almasının artıŞ göstermesiyle birlikte, gündelikçilik olarak ifade edilebilecek meslek grubuna olan talep artıŞ gösterdi. 2
Eğer evinize düzenli olarak bir kiŞi geliyor ve temizlik yapıyorsa, ev sahibi olarak temizliğe gelen ya da çocuk bakan bu kiŞiyi sigortalı yapmak zorundasınız. Yani SGK‟ya bildirimde bulunmanız gerekir. Burada önemli olan eve gelen kiŞinin düzenli aralıklarla bu hizmet için eve gelmesi. Bu, her gün olabileceği gibi, haftada bir, hatta ayda bir bile olabilir. Böyle düzenli bir hizmet söz konusuysa, evin sahibiyle çalıŞan kiŞi arasında “çalıŞma iliŞkisi” kurulmuŞ olur ve bu kiŞi ev sahibi tarafından SGK‟ya bildirilerek sigortalanmalıdır. İu anki hukuki düzenlemelere bakıldığında evinizde yasal Şekilde gündelikçi çalıŞtırmak istiyorsanız, yapmanız gereken bazı Şeyler var. Öncelikle evinizi iŞyeri olarak tescil ettirmeniz, işyeri açılış bildirgesi doldurmanız, çalıŞtırdığınız kiŞi için iŞe giriŞ bildirgesi vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla, haftada bir gün çalıŞtırdığınız kiŞinin sosyal güvenlik işlemlerini gerçekleştirmeniz için eviniz aynı zamanda bir iŞyeri olacak.
CEZASI VAR MI? Evinizde düzenli olarak birisini çalıŞtırdığınız herhangi bir Şikâyet ya da denetimle ortaya çıkabilir. Nitekim SGK‟ya bağlı müfettiŞ ve sigorta denetmenlerinin bu yıl bu sektörde denetimlerini yoğunlaŞtıracakları da biliniyor. Bu durum maliyet doğuracak. Fakat an itibarıyla bu yükümlülüklere uymadan yalnızca tek bir gün gündelikçi çalıŞtırmanın idari para cezası 5 asgari ücret tutarında yani 4.900-TL olarak belirlenmiŞ.
4. EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIİMASI
Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz zaman-zaman işe başladığımda aylığım kesilir mi şeklinde tereddütler yaşamaktadır.
ÖZET
I. 01.10.2008 tarihi öncesi emekli olmuş veya kanunun geçici 2 nci maddesi gereği bu tarihten önce sigortalı olduğu halde bu tarihten sonra emekli olacaklar bir şekilde aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi ödeme imkânı bulunmaktadır.
II. Ancak 01.10.2008 tarihi sonrası işe başlayan sigortalılar emekli olduktan sonra yeniden çalışmak istemeleri halinde istisnai durumlar hariç olmak üzere aylıkları kesilmeksizin çalışamayacaklar.
I. 01.10.2008 TARİHİ ÖNCESİ SİGORTALI OLAN EMEKLİLER
1) YaŞlılık Aylığı BağlanmıŞ Olan Emekliler
A) YaŞlılık aylığı bağlanmıŞ olan emeklilerden hizmet akdine tabi çalıŞanların; aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalıŞabilecekler.
B) YaŞlılık Aylığı BağlanmıŞ Olan Emeklilerden (muhtar seçilenler ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) BAĞ-KUR kapsamında çalıŞılması halinde; almakta oldukları aylıklarından % 15‟i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.
C) YaŞlılık Aylığı BağlanmıŞ Olan Emeklilerden Kamu Sektöründe ÇalıŞanlar; yine kamu sektöründe yaŞlılık aylığı alanların aylıkları kesilmeksizin, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve iŞletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluŞlar ile özel kanunla kurulmuŞ diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluŞları, kamu iktisadi teŞebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve iŞletmelerinde ve sermayesinin % 50‟sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon
veya görevde çalıŞtırılamayacağı ve görev yapamayacağı hüküm altına alınmıŞ olup, 1/10/2008 tarihinden sonra kamu kuruluŞlarında çalıŞmaya baŞlayan sigortalılar aylıklarını kestirmeden çalıŞmaya devam edemeyeceklerdir. Bu nedenle, bunlardan uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacak ve bunlar kamu idarelerinde yapmıŞ
oldukları çalıŞmalarından ötürü sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmayacaklardır. Ancak istisnai kadrolar olarak sayabileceğimiz kadrolardan; CumhurbaŞkanlığına seçilenler, dıŞarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, Yasama Organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı
ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karŞılığında görevlendirilenler, yaŞ haddini aŞmamıŞ olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karŞılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karŞılığı ders görevi verilenler hakkında yaŞ haddini aŞmamıŞ olmaları kaydı aranmaz.), Vakıf Üniversitelerinde görev alanlar, özel kanunlarında emeklilik veya yaŞlılık aylığı kesilmeksizin çalıŞtırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden CumhurbaŞkanı tarafından atananlar, BaŞbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müŞterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda
görev verilenler ile 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmıŞ olanların aylıkları kesilmeksizin çalıŞabilmekteler.
2) Malulen Aylık BağlanmıŞ Olan Emekliler
A) Malulen aylık bağlanmıŞ olan emeklilerden hizmet akdine tabi çalıŞanların; Mülga 506 sayılı Kanun ile 2925 sayılı kanunlara göre (SSK) malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında(SSK)
malulen emekli olan veya olacak olan emeklilerin yine kanunun 4\1-a (SSK) bendi kapsamında çalıŞması halinde aylıkları kesilmektedir. Mülga 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı kanunlara göre (BAĞ-KUR) malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında malulen aylık 3
bağlandıktan sonra yeniden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıŞmaya baŞlayanlar sosyal güvenlik destek primine tabi olmaktalar. Bilindiği üzere kamu görevlilerinde maluliyet harp malulleri, vazife malulleri Şeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla harp malullüğü ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalıŞmaya baŞlayanlar aylıkları kesilmeksizin ve sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın iŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bunlar uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde ise bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaŞından itibaren uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanmaktadır.
B) Malulen Aylık BağlanmıŞ Olan Emeklilerden (muhtar seçilenler ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) BAĞ-KUR kapsamında çalıŞılması halinde; Mülga 506 sayılı Kanun ile 2925 sayılı kanunlara göre (SSK) malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında(SSK) malulen emekli olan veya olacak olan emeklilerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalıŞmaya baŞlayanların (muhtar seçilenlerle tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) malullük aylıkları kesilmeyecek bunlardan sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Mülga 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre (BAĞ-KUR) malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında malulen aylık bağlandıktan sonra yeniden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında çalıŞmaya baŞlayanların aylıkları kesilmektedir. Harp malullüğü ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olarak çalıŞmaya baŞlayanlar aylıkları kesilmeksizin ve sosyal güvenlik destek primi uygulanmaksızın iŞ kazası ve meslek hastalığı
sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde ise yine aylıkları kesilmeksizin bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaŞından itibaren uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanmaktadır.
C) Malulen Aylık BağlanmıŞ Olan Emeklilerden Kamu Sektöründe ÇalıŞanlar,
Mülga 506(SSK), 2925(SSK), 1479(BAĞ-KUR) ve 2926 (BAĞ-KUR) sayılı kanunlara göre malullük aylığı almakta olanlar ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında malulen emekli olan veya olacak olan emekliler
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıŞmaya baŞlaması halinde yukarıda açıklandığı üzere istisnai kadrolar hariç olmak üzere aylıkları kesilmektedir. Harp malulleri ile 2330 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmıŞ olanların ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde aylıkları kesilerek,
3713 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü bağlanmıŞ olanların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde aylıkları kesilmemektedir. Haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır.
3) Sürekli İŞ Göremezlik Geliri BağlanmıŞ Olan Emekliler
01.10.2008 tarihi öncesi sürekli iŞ göremezlik geliri Sosyal Sigortalar kanunlarında düzenlenmiŞ olup, anılan kanunda iŞten ayrılma Şartı aranmadığından sürekli iŞ göremezlik geliri bağlandığı halde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gelirleri
kesilmeksizin çalıŞtıkları sürede tüm sigorta kollarına tabi tutulacaklardır.
Ancak bilindiği üzere sürekli iŞ görmezlik tam ve kısmi olarak ikiye ayrılmakta olup, 01.10.2008 tarihi öncesi tam iŞ göremezlik olması halinde Bağ-kur kapsamında sigortalı sayılmamıŞtır.
II. 01.10.2008 TARİHİ SONRASI SİGORTALI OLAN EMEKLİLER
2008 yılı Ekim ayı baŞından sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak çalıŞmaya baŞlayıp daha sonra yaŞlılık aylığı bağlananlardan yeniden 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) bentlerine tabi olarak çalıŞmaya baŞlayanlar aylıkları kesileceğinden sosyal güvenlik destek primi söz konusu olmamaktadır. Ancak 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olarak çalıŞanlardan ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaŞlılık aylığından alınabilecek 246
sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacak Şekilde almakta oldukları aylıklarının % 15‟i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
Malullük aylığında ise (muhtar seçilenler ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç) aylığı kesilmeksizin her hangi bir kapsamda çalıŞamayacaklar.
Kanunun 19 uncu maddesi gereğince sigortalıya gelir bağlanabilmesi için sigortalının çalıŞtığı iŞten ayrılması, iŞ yerini kapatması veya devretmesi Şartı aranmadığından, bu Kanun kapsamında yeniden çalıŞmaya baŞlayan sigortalıların sürekli iŞ göremezlik gelirleri kesilmeyecektir. Bunlardan çalıŞtıkları sürece kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacaktır.
SONUÇ
Genel olarak konuyu değerlendirecek olursak;
I. 01.10.2008 tarihi öncesi emekli olmuş veya kanunun geçici 2 nci maddesi gereği bu tarihten önce sigortalı olduğu halde bu tarihten sonra emekli olacaklar bir şekilde aylıkları kesilmeksizin sosyal güvenlik destek primi ödeme imkânı bulunmaktadır.
II. Ancak 01.10.2008 tarihi sonrası işe başlayan sigortalılar emekli olduktan sonra yeniden çalışmak istemeleri halinde istisnai durumlar hariç olmak üzere aylıkları kesilmeksizin çalışamayacaklar. 4
5. SGK DEĞİİİKLİKLER
Geçtiğimiz önceki Cumartesi günü Resmi Gazetenin 28533 sayılı nüshasında; 6335 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.
1. TEK TARİFE KESİNLEİTİ
İKMH primi tek tarife oldu. 6385 sayılı Yasa'nın 9‟uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi;“Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.‖ Şeklinde değiŞtirildi.
2. BORÇLU EMEKLİLERE İKİNCİ FIRSAT
Emekli olduktan sonra iŞyeri açmıŞ ya da Şirket ortağı olarak faaliyet göstermiŞ ve SDP(sosyal destekleme primi) ödememiŞ olan kiŞilerin birikmiŞ borçları; 4-ay içinde baŞvurulması halinde 36-ay taksitlendirilecek.
3. SAĞLIK GİDERLERİNE AF
Genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kiŞi kapsamına girmekle birlikte, asli olarak hak etmediği bir kapsamda sağlık hizmeti alanlara 31.1.2012 tarihine kadar verilen sağlık hizmetlerine iliŞkin Kurumca tahakkuk ettirilmiŞ veya ettirilecek borçlar, varsa ilgililerin bu nedenle açtıkları davadan vazgeçmeleri halinde tahsil edilmez.
4. ÖĞRENCİLER DE UNUTULMADI
Lise bitiren ve üniversite sınavını kazanıp okullarının açılması arasında geçen sürede sağlık hizmetleri artık Devlet tarafından karŞılanacak.
***
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİİİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013
MADDE 21 Bu Kanunun;
a) 7 nci maddesi 1.6.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddeleri 1.9.2013 tarihinde,
c) 15 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı baŞından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
MADDE 9 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aŞağıdaki Şekilde değiŞtirilmiŞtir.
c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2sidir. Bu primin tamamını iŞveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düŞürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
6. ÇALIİILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM
I. SGK / BİR YENİ DÜZENLEME T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
İŞverenlerce ÇalıŞılmadığına Dair Bildirim GiriŞlerinin Yapılması Hakkında Duyuru
05 Nisan 2013 5
İstirahatlı olan sigortalıların istirahatlı oldukları dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının aylık prim hizmet belgesinin son verilme tarihine kadar Kuruma bildirilmesi yönünde Tebliğ değişikliği yapılmıştır.
Yapılan değişikliğe göre 4/a kapsamında sigortalı olan, işverenlerce istirahat döneminde aylık kazanç ve primleri Kuruma bildirilmeyenlerden kamu işyerlerinde çalışanlardan istirahat süreleri 2.3.20013 tarihi ile 14.3.22013 tarihleri arasında, özel işyerlerinde çalışanlardan istirahat süreleri 2.3.20113 tarihi ile 30.3.2013 tarihleri arasında başlayan ve sona erenler hakkında, anılan dönemlerde aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni ―01-İstirahat‖bildirilenler için bu bildirim Tebliğin 5/2 maddesi hükmü gereği Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi yerine geçeceğinden ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak, söz konusu işyerlerinde çalışan sigortalılardan yukarıda belirtilen tarihlerde istirahati başlayan ve sona erenlerden, işverenlerince istirahat dönemine ait aylık kazanç ve primleri toplu iş sözleşmesi gereği veya atıfet kabilinden Kuruma tam olarak bildirilenlerin anılan dönemlerdeki istirahat sürelerinde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının kamu işverenlerince aylık prim hizmet belgesinin Kuruma verileceği son tarih olan 8.4.2013 tarihi saat 23:59’a kadar, özel sektör işverenle 4/2013 tarihi saat 23:5 Tebliğin erince 24/ 59’a kadar 5/1 maddesinde belirtilen elektronik adresten Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
Aksi halde ―Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi‖‖ yapılmamış sayılacağından işverenlere 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen hükme göre işlem yapılacaktır.
Bundan sonraki aylarda sigortalılar için yapılması gereken Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş işleminin her ayın aylık prim hizmet belgesinin Kuruma verileceği son gün olan kamu işyerleri için her ayın 77 sinde, özel işyerleri için her ayın 23 ünde saat 23;59’a kadar yapılması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda (internet kanalıyla) yapılmasının usul ve esasları 06.04.2013 tarihli 2013/19 sayılı genelge ile yeniden düzenlenmiştir. 02.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği ile çalışılmadığına dair bildirim girişi ile ilgili iki önemli değişiklik yapılmıştır:
Buna göre iŞverenler raporlu her iŞçi için ayrı bir ekrandan yapmaları gereken bildirimi aylık prim ve hizmet belgesi ile yaparak mükerrer iŞlem yapma külfetinden kurtuldular, sigortalılar ise iŞverenlerinin çalıŞamazlık kaydı yapmadığı sürece rapor paralarını alamama eziyetinden kurtulmuŞ oldular. Yapılan düzenleme ile artık sigortalılar iŞverenlerince çalıŞamazlık kaydı olmasa da ödeneklerini alabileceklerdir.
Raporun bitim tarihinden itibaren 5 iŞgünü içine yapılması gereken çalıŞılmadığına dair bildirim giriŞi, raporun bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresine uzatıldı. Yani 5 gün olan süre minimum 23, maksimum 53 güne çıkarılmıŞ oldu. Ayrıca zaten aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen bir durum için ayrıca bildirim yapılması uygulaması sona ermiŞ oldu.
Burada dikkat edilmesi gereken konu sigortalının rapor aldığı tarihten önceki aya ait hizmetlerin bildirildiği aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmiŞ olması ya da sigortalı hesap fiŞinin Kuruma bildirilmiŞ olması durumudur. Örneğin 01.04.2013 ile 15.04.2013 tarihleri arasında rapor alan sigortalının mart ayına ait hizmetleri bildirilmeden ödeneğini alması mümkün olmadığından eğer 24.04.2013 tarihinden önce ödeneğini almak istiyorsa iŞverenince mart ayına ait hizmetlerinin sigortalı hesap fiŞi ile bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumun gerekçesi de sigortalının alacağı ödeneğin hesaplanmasında rapor alınan tarihten önceki 90 günlük kazançlarının ortalamasına göre ödeneğinin hesaplanmasıdır.
Yapılan düzenleme ile getirilen bir diğer yenilikte ay içerisinde raporlu olmasına rağmen toplu sözleŞme ya da atıfet kabulünden ücretleri ödenmesi nedeni ile kuruma 30 gün üzerinden bildirilen sigortalıların çalıŞılmadığına dair bildirimlerini yapabilmeleri için aylık prim ve hizmet belgesine yeni bir sütun eklenerek söz konusu kiŞiler içinde çalıŞılmadığına dair bildirimlerinin aylık prim ve hizmet belgesi ile yapılmasının sağlanmasıdır.
* Çalışamazlık kaydının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilme süresi; ―sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş gününden, ―sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai 6
bitimine kadar‖ uzatılmıştır. * Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirimin çalışılmadığına dair bildirim yerine geçeceği hükmü eklenmiş ve aylık prim ve hizmet belgesinde 01 istirahatlı kodu ile Kuruma bildirilen sigortalılar için ayrıca çalışamazlık kaydı girilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca 06.04.2013 sayılı 2013/19 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi ile yapılan tebliğ değişikliğine ilave yeni düzenlemeler yapılarak çalışılmadığına dair bildirim girişi zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kaldırılmış ancak idari para cezası uygulanması için Kurumca tebligat gönderme zorunluluğu kaldırılarak yasal sürede bildirim yapmayanlara doğrudan ceza uygulanacağı bildirilmiştir.
7. YABANCILAR
ÇalıŞma izni alan yabancılara ikamet ve vize muafiyeti
Çalışma izni alan yabancılara ikamet ve vize muafiyeti
11.04.2013 tarihli remi gazetede yayınlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile birlikte yabancıların Türkiye‟de çalıŞmalarında önemli kolaylıklar getirilmiŞtir.
Yapılan düzenleme ile İçiŞleri Bakanlığı‟nda bağlı kuruluŞ düzeyinde Göç İdaresi genel Müdürlüğü kurularak Bakanlığın göç ve yabancılar mevzuatı ile ilgili (ikamet, seyahat, vize açısından) yetkileri bu kuruluŞa devredilmiŞtir.
ÇalıŞma izni verilmesi ve denetimi konusunda ise 4817 sayılı Kanun uyarınca ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkisi devam etmektedir.
Düzenleme ile birlikte, çalıŞma izni alan yabancıların bu izin süresi boyunca ikamet izni ve vize zorunluluğu kaldırılarak muafiyet tanınmıŞtır.
8. İİRKET ORTAKLARINA ÇALIİAN TAVANI UYGULANMAYACAK Bağ-Kur'luların kendi beyanlarına göre prim ödediklerini ifade ettik. Fakat bu konuda çok da serbest değiller. Beyan edecekleri kazanç tutarı, çalıŞtırdıkları iŞçilerin en yüksek brüt ücret tutarından aŞağı olamıyor. Örneğin bir restoranda en yüksek ücret alan aŞçı baŞı 3000 lira brüt ücretle SGK'ya bildiriliyorsa, restoran sahibinin de en azından bu kazanç üzerinden prim ödemesi gerekiyor. Fakat son yapılan düzenlemeyle bu konuda Şirket ortaklarına muafiyet tanındı. Örneğin bir anonim Şirketin yönetim kurulu üyesiyseniz, çalıŞtırdığınız iŞçilerin ücreti ne olursa olsun, siz isterseniz asgari ücret üzerinden prim ödeyebileceksiniz. İirket ortaklarının haricindeki diğer Bağ-Kur'lular için alt sınır uygulaması devam ediyor.
Kazanç beyanı e-devlet'ten yapılabilecek Bağ-Kur (4/b) sigortalıları asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında olmak Şartıyla, kendi beyan ettikleri kazanç üzerinden prim ödüyorlar. İimdiye kadar kazanç beyanlarını bildirmek ya da beyanlarında değiŞiklik yapmak için SGK'ya dilekçeyle baŞvurmaları gerekiyordu. Bundan sonra e-devlet üzerinden yani SGK'ya gitmeden internetten beyanda bulunabilecekler. Böylece esnaf ve Şirket ortakları için bir angarya daha kaldırılmıŞ oldu.
9. HENÜZ YAİI BEKLEYENLERE SAĞLIK YOK! Emeklilik için yaŞı beklerken iŞten ayrılanlara sağlık yardımlarının ücretsiz yapılması yönünde bir çalıŞmadan bahsediliyordu. Acaba ne oldu? 7
İu an da bu yönde bir yasa çalıŞması bulunmuyor. Mevcut uygulamada emeklilik için yaŞı bekleyen kiŞi, gelir seviyesi aylık 340 liranın altındaysa prim ödemeden, bu rakamın üstündeyse ayda 40 lira ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanabiliyor.
10. DİKKAT ÇOK ÖNEMLİ / TEHLİKE SINIFINA İTİRAZ SÜRESİ BİTİYOR!
Bilindiği üzere 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı (Değ. 29.03.2013 28602) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İŞ Sağlığı ve Güvenliğine İliŞkin Tehlike Sınıfları Tebliği nin 3. maddesinde iŞyerinin tehlike sınıflarına itiraz;
MADDE 3 – (1) İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilir. Değerlendirme, Bakanlık tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır.
(2) Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan asıl işe ilişkin inceleme yapılmaz.
(3) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde, denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir.
(4) Alınan karar işyerine tebliğ edilir. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri, işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
(5) İşyeri Tehlike Sınıfları Listesindeki faaliyet kodunun tehlike sınıfına ait itirazlardan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Komisyonda alınacak karar sonucunda, itiraza ilişkin faaliyet kodunun tehlike sınıfının değişmesi halinde bu Tebliğde gerekli değişiklik yapılır.‖ Şeklinde ifade edilmiŞtir.
Konu ile ilgili olarak ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “tehlike sınıflarına gelen itirazların
değerlendirilmesi amacıyla 22.10.2013 tarihinde toplantı düzenleneceği belirtilerek toplantı
gündeminin en son 30.09.2013 tarihine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilen başvurulardan
oluşturulacağı, bu tarihten sonra gelen başvuruların toplantı gündemine alınmayacağı” ifade
edilmiştir.
11. SGK Eksik Gün Bildirimi DeğiŞti
ÖZET
2013/Temmuz ayında (2013/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde 10 kiŞiden az iŞçi beyan eden) çalıŞtıran özel sektör iŞverenleri iŞlem gördükleri sosyal güvenlik merkezlerine Ek-10 eksik gün bilgi formu vermekle yükümlü olup ilgili iŞyerinde 10 ve üzeri iŞçi çalıŞtıran (bildirge verilen iŞyeri dosya ile sınırlı) iŞverenlerin eksik gün bilgi formu verme yükümlülüğü kaldırılmıŞtır.
Sosyal güvenlik sistemimizde, 2000 yılı baŞından itibaren iŞçilerin ay içindeki 30 günden eksik günlerine iliŞkin SGK‟ya bildirim yapılması zorunluluğu getirilmiŞti.
Sigortalının iŞyerinde çeŞitli nedenlerle ay içinde 30 günden az çalıŞması halinde, iŞyerinde ay içinde Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalıŞan veya eksik ücret ödenen sigortalılara iliŞkin olarak;
a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiŞ sağlık hizmeti sunucularından veya iŞyeri hekimlerinden alınmıŞ istirahatli olduğunu gösteren raporu,
b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline iliŞkin belgeleri,
ç) Kısmi süreli çalıŞmalara ait yazılı iŞ sözleŞmesi,
d) sigortalının imzasını taŞıyan puantaj kayıtları,
e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle iŞyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya iŞe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği, sigortalıların eksik gün bildirimine iliŞkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.
Bu belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları (ücretsiz izin gibi), aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde iŞleme konulmaz ve iŞverenden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenerek iŞverene idari para cezası uygulanır.
Genel bütçeye dâhil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve iŞletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluŞlar ile özel kanunla kurulmuŞ diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluŞların, kamu iktisadi teŞebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve iŞletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluŞlarının ve üst kuruluŞlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 8
kapsamındaki kuruluŞların iŞyerleri ve toplu iŞ sözleŞmesi yapılan iŞyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıŞtırıldığı aylara iliŞkin özel sektör iŞyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu iŞyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.
Bu nedenle 2013/Temmuz ayında (2013/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde 10 kiŞiden az iŞçi beyan eden) çalıŞtıran özel sektör iŞverenleri iŞlem gördükleri sosyal güvenlik merkezlerine Ek-10 eksik gün bilgi formu vermekle yükümlü olup ilgili iŞyerinde 10 ve üzeri iŞçi çalıŞtıran (bildirge verilen iŞyeri dosya ile sınırlı) iŞverenlerin eksik gün bilgi formu verme yükümlülüğü kaldırılmıŞtır.
10 kiŞiden az iŞçi çalıŞtıran iŞverenler, iŞçiyi 30 günden az sigortalı beyan etmiŞ ve 30 günden az çalıŞma nedenini puantaj kaydı seçmiŞ iseler eksik gün bilgi formuna ekleyecekleri puantaj kayıtlarına mutlaka iŞçinin imzasını alacaklardır. 2013/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden geçerli olmak üzere puantaj kayıtlarında iŞçinin imzasının bulunmaması halinde eksik gün bilgi formu geçersiz sayılacak iŞverenden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenecek ve iŞverene idari para cezası uygulanacaktır.
Burada SGK yönetimine bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Zaman için geliŞen sistemler, hem bu bildirimlerin SGK‟na yapılmasında hem de takibinde bir çok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Özellikle bankalar, özel sigorta Şirketleri, vakıf üniversiteleri ve kurumsal Şirketlerde sigortasız iŞçi çalıŞtırılması yada eksik gün bildirilmesi uygulaması olması imkansızdır.
Yine zaten asgari iŞçilik bildirimine tabi tutulan inŞaat ve ihale konusu iŞyerlerinde de iŞ bitiminde asgari iŞçilik hesaplaması yapılacağından dolayı eksik gün bildiriminin anlamı ve önemi kalmamıŞtır.
Bu nedenle eksik gün bildirimi uygulamasının biraz daha esnetilmesi, özel sigorta Şirketleri, vakıf üniversiteleri, sermayesinin %50'sinden fazlası bankalara ait olan Şirketlerde ve asgari iŞçilik bildirimine tabi tutulan inŞaat ve ihale konusu iŞyerlerinde eksik gün bildirimi uygulamasının tamamen kaldırılması hem SGK ve hem de ilgili iŞletmelerin yararına olacaktır.
12. GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIİTIRILMA İARTLARI
14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıŞtırılma İartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine 6331 sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalıŞan çalıŞtıran iŞyerlerine uygulanmak üzere 16.08.2013 tarihli 28737 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelikyürürlüğe girdi.
Gebe veya emziren çalıŞan günde yedi buçuk saatten fazla çalıŞtırılamaz!
* Bilgilendirme
ÇalıŞan, gebelik ve emzirmeye baŞlama halinde iŞverenini bilgilendirmek zorundadır. İŞveren ise, gebe veya emziren çalıŞanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalıŞma süreçlerinin çalıŞanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.
İŞveren, iŞyerindeki maruziyetin Şeklini, düzeyini, süresini, çalıŞma koŞulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan iŞleri, gebe veya emziren çalıŞanlar üzerindeki etkilerini belirlemek, alınacak önlemleri kararlaŞtırmak üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kiŞisel olarak çalıŞanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır.
Gebe veya emziren çalıŞan, iŞyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir.
* Değerlendirme
Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalıŞan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalıŞanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında iŞveren, ilgili çalıŞanın çalıŞma koŞullarını ve/veya çalıŞma saatlerini, çalıŞanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiŞtirir.
ÇalıŞma koŞullarının ve/veya çalıŞma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, iŞveren ilgili çalıŞanı baŞka bir iŞe aktarmak için gerekli önlemleri alır.
Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalıŞan, sağlığına uygun daha hafif iŞlerde çalıŞtırılır ve çalıŞanın ücretinde herhangi bir kesinti yapılmaz. BaŞka bir iŞe aktarılması mümkün değilse, çalıŞanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
Gece çalıŞması
Kadın çalıŞanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalıŞmaya zorlanamazlar. 9
Yeni doğum yapmıŞ çalıŞanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıŞtırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıŞtırılmaz.
Emziren çalıŞanın çalıŞtırılması
Emziren çalıŞanların, doğum izninin bitiminde ve iŞe baŞlamalarından önce, çalıŞmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. ÇalıŞmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalıŞan, raporda belirtilen süre ve iŞlerde çalıŞtırılamaz.
Analık ve süt izni
Analık ve süt izninde 4857 sayılı İŞ Kanununun 74 uncü maddesi uygulanır. Maddeye göre; Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Gebe çalıŞanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.
Analık halinde çalışma ve süt izni / 4857/74
Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.
İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Oda ve yurt açma yükümlülüğü
YaŞları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalıŞanı olan iŞyerlerinde, emziren çalıŞanların çocuklarını emzirmeleri için iŞveren tarafından, çalıŞma yerlerinden ayrı ve iŞyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
YaŞları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150‟den çok kadın çalıŞanı olan iŞyerlerinde, 0-6 yaŞındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalıŞanların çocuklarını emzirmeleri için iŞveren tarafından, çalıŞma yerlerinden ayrı ve iŞyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, iŞyerine 250 metreden daha uzaksa iŞveren taŞıt sağlamakla yükümlüdür.
İŞverenler, ortaklaŞa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiŞ yurtlarla yapacakları anlaŞmalarla da yerine getirilebilir. Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, iŞverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm iŞyerlerindeki kadın çalıŞanların toplam sayısı dikkate alınır.
Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalıŞan sayısının hesabına erkek çalıŞanlar arasından çocuğunun annesi ölmüŞ veya velayeti babaya verilmiŞ olanlar da dâhil edilir.
Oda ve yurtlardan kimler faydalanacak
Oda ve yurtlardan, kadın çalıŞanların çocukları ile erkek çalıŞanların annesi ölmüŞ veya velayeti babaya verilmiŞ çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaŞındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır.
İKİ YENİ YÖNETMELİK
1. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
16.08.2013 tarihli 28737 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. 10
Yönetmeliğin amacı; gebe, yeni doğum yapmıŞ veya emziren çalıŞanın iŞyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliŞtirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalıŞanların hangi dönemlerde ne gibi iŞlerde çalıŞtırılmalarının yasak olduğunu, çalıŞtırılabileceği iŞlerde hangi Şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi Şartları taŞıyacağını belirlemektir.
Yönetmeliğin Dayanağı: İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesi
2. Kadın ÇalıŞanların Gece Postalarında ÇalıŞtırılma KoŞulları Hakkında Yönetmelik
Yürürlüğe (24. 7. 2013 / 28717) giren yönetmeliğin amacı; on sekiz yaŞını doldurmuŞ kadın çalıŞanların gece postalarında çalıŞtırılmalarına iliŞkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yönetmeliğin Dayanağı: İŞ Kanununun 73 üncü ve İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddeleri
13. İSGde ERTELENEN NE?
Geçtiğimiz günlerde TBMM‟ne “Bazı Kanunlarda DeğiŞiklik Yapılmasına İliŞkin Kanun” teklifi verildi. Teklifin 42. Maddesinde yer alan hükme göre; 50‟den az çalıŞanı olan ve tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfta yer alan iŞyerleri için Hekim ve Uzman istihdamı 01.01. 2014 tarihine ertelendi.
Fakat kamuoyunda sanki tüm yasa ertelenmiŞ gibi bir algı oluŞtu ki, bu doğru değil! Yukarıda da belirttiğimiz gibi; Erteleme sadece Hekim ve Uzman istihdamıyla ilgilidir. Yoksa 6331-sayılı İSG Yasası ile getirilen ve aŞağıda verdiğimiz diğer yükümlülükler ertelenmiyor!
İİTE DEVAM EDEN YÜKÜMLÜLÜKLER!
— Risk değerlendirmesi
— Acil durum planı
— Çalışanlara İSG eğitimi ile Mesleki eğitim verilmesi(Tehlikeli İşyerlerinde)
— İlk Yardım Eğitimi
— Yangın tatbikatı
— Teknik periyodik kontroller(Tehlikeli İşyerlerinde)
— Sağlık periyodik kontroller(Tehlikeli İşyerlerinde)
— Ortam ölçümleri(Tehlikeli İşyerlerinde)
— Çalışanlara İSG-Malzemelerinin kullandırılması
İşverenlerin acilen bu yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor!
NOT: 50den az çalıŞanı olan Az tehlikeli iŞyerleri içinse Hekim ve Uzman istihdamı 30.6.2016 tarihine ertelenmiŞtir!
Kısa-kısa
* ÇalıŞtığınız iŞ kolu ne olursa olsun her ay düzenlediğiniz aylık prim ve hizmet belgelerinde çalıŞanlarınız arasında „‟07 –Puantaj Kayıtları „‟ olarak çalıŞan varsa SSİY „nin 10 nolu ekinde yer alan „‟Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu „‟ ve ekinde verilecek puantaj kayıtlarında sigortalının imzasının bulunmaması durumunda söz konusu eksik gün bildirim formu ekinde verilen puantaj kaydı Sosyal Güvenlik Kurumunca geçerli sayılmayacaktır.
Genel Sağlık Sigortası ödemek istemiyorsanız „‟07 –Puantaj Kodu „‟ ile çalıŞın! Bu Şekilde çalıŞanlara lütfen muhasebe servislerinize bilgi verin sigortalının ve iŞverenin ayrı-ayrı imzalarını alarak her ay SGK ya puantaj cetvellerini göndersinler. Emekliliğiniz geldiğinde karŞınıza problem olarak çıkmasın.
Ayrıca önceden 30 ve üzerinde iŞçi çalıŞtıran iŞverenlerin iŞçilerin çalıŞtırıldığı aylara iliŞkin eksik gün bildirimi aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yetiyordu eksik gün bildirim formu vermiyorlardı. Bu sayı 10 ve üzerinde iŞçi çalıŞtırılması olarak değiŞtirildi.10 ve üzerinde iŞçi çalıŞtıran iŞverenler eksik gün bildirim formu vermeyeceklerdir.
*Yine Eylül 2013 den baŞlamak üzere aylık prim ve hizmet belgesinde tüm iŞyerleri için kısa vadeli sigorta kolu prim oranı %2 olarak değiŞtirilmiŞtir.
*Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak tüm borçlanmalar (yurtdıŞı borçlanma,doğum borçlanması, askerlik borçlanması, grev, seçim istifası) emekli aylığı bağlanmadıkça talep halinde tamamı faizsiz sigortalıya geri ödenir.Bu ödeme önceden bir kereye mahsus yapılıyordu. Yapılan değiŞiklikle artık bir kereye mahsus iptal edilmiyor istediğiniz kadar iptal hakkınız var.
*Yapılan diğer bir değiŞiklikle Bağ-Kur sigortalılarının e-devlet üzerinden yapabilecekleri prime esas günlük kazanç beyanları yeterli olacak ayrıca SGK'na baŞvuru yapmasına gerek kalmayacaktır. Bu arada şirket ortağı olan kişilerin sigortalı olarak çalışmaları halinde yanlarında çalışan sigortalının aylık maaşından daha düşük maaşla çalışamayacağı kuralı kaldırıldı.
*İŞyerlerinde çalıŞtırdığı iŞçiyi SGK‟na bildirmeyen veya eksik bildiren iŞverenlerden Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı iŞe giriŞ bildirgesi, sigortalı iŞten ayrılıŞ bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesini tebligat ile iŞverenden talep edecektir. Bir ay içinde iŞverence gönderilmeyen söz konusu belgeler SGK „ca düzenlenecektir.
*Yine SGK 2013/11 sayılı genelge ile Türkiye „deki çalıŞmaları ile (yurt dıŞı borçlanma yapmadan) Türkiye „den emekli olanların yurt dıŞında çalıŞması halinde Türkiye „de aldığı emekli maaŞını kesme kararı aldı.
*Malulen emeklilik için SGK hastalıklar listesine yeni hastalıklar ve rahatsızlıklar ekledi. Ama ana emeklilik Şartlarında değiŞiklik olmadı. Türkiye de malulen emeklilik için Şartlar; en az %60 oranında meslekte kazanma gücünü diğer bir deyiŞle çalıŞma gücünü kaybetmiŞ olmak, en az 10 yıllık sigortalılık süresi ne sahip olmak ve 1800 gün prim ödemiŞ olmaktır.
 
Üyelik
22 Ağu 2013
Mesajlar
15
Konum
MALATYA
1.maddenize takıldım arkadaşlar.Ssk prim gün sayısı 30 günü aşamaz. ay 31 de çekse 28 de çekse prim 30 kabul edilir ve ödeme bu tutar üzerinden yapılır. burada benim anlayamadığım bi durum mu var aceba
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,598
Konum
İstanbul
Selamlar
Aslında anlaşılmayacak pek birşey yok..Fakat daha iyi anlayabilmeniz için özellikle işe giriş zamanlarında çalışılan günün nasıl hesaplandığını biliyor olmanız gerek..
Sgk'ya göre 1 yıl 360 gün,1 ay ise 30 gün kabul edilir.Öteden beri devam edegelen çalışmalarda,31 veya 28-29 gün ile biten aylarda da çalışma 30 gün sayılır ve kuruma bu şekilde beyan edilir.
İşe girişlerde ise,giriş yapılan ayın toplam gününe göre hesaplama yapılır.
Örneğin ayın 10'unda işe başlayan biri için;
30 gün süren aylarda beyan edilecek çalışılan gün sayısı 30 gün üzerinden hesaplanır,
31 gün süren aylarda beyan edilecek çalışılan gün sayısı 31 gün üzerinden hesaplanır,
28 veya 29 gün süren şubat ayında ise yine ay günü üzerinden hesaplama yapılır..
Mütemadiyen devam eden çalışmalarda ise gün sayısı, her ay sabit 30 gün üzerinden dikkate alınır..
Anlayamadığınız durumdan kastınız bunlar olabilir mi acaba?
 
Üyelik
3 Ağu 2010
Mesajlar
442
Konum
İSTANBUL
Selamlar
Sayın sedat2241 öncelikle teşekkür ediyorum,iyi niyet ve düşüncelerle paylaştığınıza eminim.Kopyala/yapıştır düşüncenizide mantıklı karşılıyorum fakat biraz gelişigüzel bir paylaşım olduğunu söylemem gerek.Yazıdaki harf karakterlerini düzeltip öyle paylaşsaydınız amacına daha yakışır hale gelirdi diye düşünüyorum.Bu haliyle biraz alelacele yapılmış bir paylaşım görüntüsü veriyor.Alıntıladığınız derleme,güzel olmuş fakat düzenlemeyi yapabilseydiniz tadından yenmezdi ve print edilip arşivlenebilirdi de..
Ayrıca bu tip çalışmalarda baş tarafa "alıntıdır" ibaresini de eklemekte fayda var..
Yinede tşk.ederim.
Saygılar

Merhaba Tahsin Bey
evet düzeltme yapmam gerekirdi fakat dediğiniz gibi acele olarak paylaşım yaptım.
İyi Çalışmalar Dileklerimle.
 
Üyelik
17 Şub 2013
Mesajlar
61
Konum
adana
1.maddenize takıldım arkadaşlar.Ssk prim gün sayısı 30 günü aşamaz. ay 31 de çekse 28 de çekse prim 30 kabul edilir ve ödeme bu tutar üzerinden yapılır. burada benim anlayamadığım bi durum mu var aceba

bizim uygulamamızda maaşlı personel için ayın kaç çektiği önemli değil maaşı üzerinden primi yatırılıyor (asgari ücreti de maaşlı görüyoruz). saat ücretli personel için ise saat ücreti x aylık çalışma saati (30 çeken ayda 225 ile 31 çeken ayda 232,5 ile) çarpıyoruz.
 
Üst