turkcell

Sigortalıların ve Yurtdışında Çalışanların Borçlanabileceği Süreler Nelerdir ?

Üyelik
19 Ocak 2010
Mesajlar
270
Konum
ankara
Tıklayınız...SİGORTALILARIN VE YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER NELERDİR ? | cengiz türk s.m.mali müşavir 0 542 659 20 92

SİGORTALILARIN VE YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER NELERDİR ?

1.SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER.

5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) (emekli sandığı ) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri (…) ,

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

i) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. (i) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde,
sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır

Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından;
a) 1.sigortalıların borçlanabileceği sürelerde belirtilen (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,
b) 1.sigortalıların borçlanabileceği sürelerde belirtilen (c) ve (ı) bentleri gereği borçlananlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine ( emekli sandığı ), (i) bendine göre borçlananlar ise 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine ( ssk ) ya göre, sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî kazancını geçemez.

BİLDİRİM

Kurum, sigortalıya veya hak sahiplerine bağlanacak gelir, aylık veya toptan ödemeleri, gerekli belgelerin ve incelemelerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 3 ay içinde hesap ve tespit ederek sonuçlarını yazı ile bildirir.

2.YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER.

3201 Sayılı kanuna göre ;Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları
1.Yurtdışında geçen hizmetlerini
2.Ev kadınlığı sürelerini
3. Borçlanma kapsamındaki süreler yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen süreler.
4. Bulgaristan Hizmet Sürelerini.

Ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler.

Yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlanabilmek için borçlanma yapmak istediği sürelerde ve borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmak, ev kadınlığında geçen süreleri veya hizmetleri belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şartları aranır.

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, “Türk vatandaşı olmak” şartının iki durumda yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan birisi, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise yurtdışında Türk vatandaşlığında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmasıdır.

Türk devletinin izniyle vatandaşlıktan çıkan ve PEMBE KART ve MAVİ KART alan TÜRK vatandaşları yurt dışında geçen çalışmalarını Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak saydırmaları SGK tarafından kabul edilmemekte fakat MAHKEME açılarak Mahkeme kararıyla PEMBE ve MAVİ KART sahiplerinin yurt dışı çalışma başlangıçları kabul edilmektedir.Mahkemelerce verilen çok sayıda kararlar bulunmaktadır.


BORÇLANMANIN HESAPLANMASI VE MİKTARI NEDİR. ?

Prime esas kazancın alt sınırı 2014 yılı asgari ücreti 1.071 tl.ile asgari ücretin 6,5 katının bir günlük ücretinin % 32 ‘si üzerinden borçlanma talebinde bulunulabilir.Borçlanmada esas alınacak zaman dilimi borçlanılmak istenen tarih aralıklarıdır.

Örneğin;2014 yılının Mart ayında,1.071 tl asgari ücret üzerinden 3.600 gün borçlanmak isteyen bir kişi,
1.071 / 30=35,70 tl.
35,70 x % 32 =11,424 tl.
11,424 x 3.600 =41.126,40.tl. SGK’ya ödeyerek borçlanma yapacaktır.


BİLDİRİM ve ÖDEME.
Borçlanmanın geçerli olabilmesi için size tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ödemeniz gerekir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanların yeniden başvuru yapması gerekir.

Cengiz TÜRK
SMMM-SPK Lisanslı Bağımsız Denetçi.
 
Üst