Şirket ortağının şirkete borç vermesi sonuçları ve örtülü sermaye

Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Bildiğim kadarı ile
Şirket ortağı şirkete borç verdiğinde ;
-Eğer verilen borç dönem başındaki özsermayenin 3 katını geçmiyorsa ;
Yıl sonunda ortak faiz geliri elde etmiş gibi düşünülüp ortak adına faiz geliri olarak beyan etmek zorunda ve işletmede bunu gider yazabilir (Başka herhangi yaptırımı var mı bilmiyorum)
- Eğer verilen borç dönem başındaki özsermayenin 3 katını geçiyorsa ;
Özsermayenin 3 katını geçen kısım örtülü sermaye sayılır ve yine ortak adına faiz hesaplanır ama bu sefer özsermayenin 3 katına isabet eden faiz ortak için ödenmiş kar payı sayılır ve bu faiz brütleştirilerek şirket tarafından muhtasar beyannamesi ile stopaj öder ve bu örtülü ser.isabet eden faiz işletme için gider yazılamaz ancak 3 katını aşmayan kısım için ise yine üstte bahsettiğim işlemler yapılır
ve ortak içinde örtülü sermayeye isabet eden faiz kar payı beyanı olarak beyan edilecek 3 katını aşmayan borçlanmalara isabet eden faiz geliri için faiz geliri olarak beyan etmelidir
* Bunların dışında ortakların şirkete borç para vermesinin yaptırımları var mıdır?
* Bu yazdıklarımın kanuni yasal dayanakları nelerdir?
* Şirket ortağı borç para verdi diye neden mecburen faiz hesaplanmalıdır? Bunun yasal dayanağı nedir?

Saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Şirket ortağının şirkete borç vermesi sonuçları ve örtülü sermaye

1-Gerçek kişi ortağın şirkete borç para vermesi katı bir yorumla tefecilik suçu kapsamında değerlendirilebilir, bunu daha önce başka bir başlıkta tartışmıştık.

http://forum.alomaliye.com/index.php/topic,49953.0.html

2-Belirttiğiniz hükümler Kurumlar Vergisi Kanunun 12'nci maddesinde yer alıyor, örtülü sermaye başlığı altında.

"(1) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.
(2) Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında;

a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu,

b) Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesini,

ifade eder.

(4) Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortaklık payı aranır.

(5) Yukarıda belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için topluca dikkate alınır.

(6) Aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz:

a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdî teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar.

b) Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar.

c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar.

ç) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.

(7) Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır."


3-Şirket ortağa borç para verdi diye faiz hesaplamak gibi bir zorunluluk yok, ancak Danıştayın yakın akrabalık ilişkisi veya ticari ilişki içinde bulunanlar dışında faizsiz olarak ödünç para verilmesinin iktisadi ve ticari icaplara uygun olmadığına dair çok sayıda kararı olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Elbette bu emsal kararların ortağın şirkete borç vermesini kapsayıp kapsamadığı da ayrı bir tartışma konusu.

Yakın akrabalar birbirlerine karşılıksız olarak borç para verilebilir. Bu gibi durumlarda faiz geliri elde edildiğinden söz edilemez. (Danıştay 13.Dairesinin 24.03.1981 tarih ve E:1980/1480, Karar:1981/558 karar sayılı)

Günümüz ekonomik şartları göz önüne alındığında aralarında yakın akrabalık veya iş münasebeti bulunmayan kimseler arasında karşılıksız borç para alınıp verilemeyeceği. (Danıştay 7.Dairesinin 12.02.2001 tarih ve Esas:2000/1719, Karar:2001/375)

Borç veren ve alan kişiler, ifadelerinde faiz alınmadığını beyan etseler bile aralarında yakın akrabalık ve ticari ilişki bulunmadığı sürece önemli miktardaki paraları menfaatsiz borç olarak veremezler. (Danıştay 4.Dairesinin 15.01.1982 tarih ve Esas: 1980/3363, Karar: 1982/54 )
 
Üst