SMMM mi 657'ye tabi memur mu ?

acziyet

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2006
Mesajlar
675
Konum
İSTANBUL
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65. Maddesinde Serbest Meslek Faaliyeti tarifini şu şekilde yapmıştır; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır demiştir. Bu faaliyeti yapana da Serbest Meslek Erbabı denir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Avukat, Mühendis, Mimar, Doktor gibi meslekler bu faaliyete birer örnektir.

Ancak son zamanlarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte bu serbest meslek faaliyeti içinde bulunan SMMM?lerin yaptıkları işler ve sorumlulukları itibari ile diğer serbest meslek gruplarından biraz ayrılmaya başlamıştır. Diğer serbest mesleklerde yaptıkları işlerden dolayı sadece müşterilerine karşı sorumludurlar. SMMM?ler ise hem devlete karşı hem mükellefe karşı sorumludurlar.

Başlıkta belirttiğim gibi bu konuyu yani SMMM? ler Serbest Meslek mi yoksa Devlet Memurluğu statüsünde mi olmalı diye bir değerlendirme yapmaya çalışalım.

Ülkemizin en büyük gelir kaynaklarının başında hiç şüphesiz ki Vergi Gelirleri gelmektedir. Ayrıca Ülke Vatandaşlarının Sosyal Güvencesi olan Sağlık Hizmetleri-Emeklilik Hizmetleri gibi işlemleri içinde Prim toplanmaktadır. Prim toplama görevi ise Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK)?ya verilmiştir. Vergi toplama görevi ise Maliye Bakanlığına verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu görevini il ve ilçelerde bulunan Vergi Daireleri-Mal Müdürlükleri gibi Resmi Daireleri ile yerine getirmektedir. Yani ülkemizde vergiyi toplama görevi Vergi Dairelerindedir. Ancak yukarıda bahsettiğim gibi teknolojinin gelişmesi ile birlikte vergi tahakkuk görevi ile SGK Prim tahakkuk işi tamamen SMMM?ler tarafından yapılır hale gelmiştir. Nasıl olduğunu SMMM?lerin yaptıkları işleri detaylı incelediğimizde daha net göreceğiz.

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2. Maddesinde SMMM?lerin faaliyet konusunu şu şekilde açıklamıştır;

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir.

Devlet vergi ve primleri toplamak adına mükelleflerden istedikleri Beyanname ? Bildirim-Bilgi Formu gibi veriler ile gelirlerini toplamaktadır.Aşağıda yapılan işlemlerde yukarıda zikredilen meslek mensubu görevleri arasına girmektedir. Bunları kabaca özet halinde sıralarsak;

1-SGK Aylık Prim ve Hizmet Tahakkuk
2-SGK İşçi Giriş ve Çıkışları
3-SGK Rapor ve Diğer Bildirimler
4-Kdv
5-Muhtasar
6-Geçici Vergi
7-Damga Vergisi
8-Yıllık Vergi
9-Ba,Bs
10-Mükellef Bildirim Formu
11-Vergi Levhası
12-Kesin Mizan
13-Defter Tasdiki
14-Müşteri Bildirim Listesi
15-E-Beyanname Sözleşme Bildirimleri

gibi daha birçok bilgi ve belge istenmektedir.

SMMM?ler bu yukarıda belirtilen işleri yaptıklarından dolayı Devlet ile Mükellef arasında köprü konumundadır. Yani hem Devlete karşı sorumlu hem de Mükellefe karşı sorumludurlar.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yukarıda sıralanan işlemlerin neredeyse tamamı artık muhatap olan Resmi Kurumlara(SGK-Vergi Dairelerine) gitmeden SMMM?ler tarafından kendilerine ait işyerlerinden bu işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirmektedirler.Dolayısı ile SGK ile Vergi Daireleri Prim ve Vergiyi tahakkuk ettirmiyor. Bu görevi SMMM?ler kendine ait işyerlerinden internet aracılığı ile SGK ile Maliye Bakanlığının sisteminde prim ve vergiyi tahakkuk ettirmektedirler. Dolayısı ile Prim ve Vergiyi Tahakkuk ettirme işi tamamıyla SMMM?lere kalmış durumda

Elbette bu beyanname ve bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi ile birlikte Devletin çok büyük oranda; Personel, Kırtasiye, Zaman, Enerji gibi tasarrufları olmuştur. Mükellefinde işlemleri hem daha hızlı, pratik, şeffaf, kolay, zamanında yapılır hale gelmiştir. Bunlar çok güzel ve sevindirici gelişmelerdir. Bu globalleşen Dünya düzeninde elbette Ülkemiz adına çağa ayak uydurmak zorundayız. Kayıt dışılığın önlenmesi adına, vergilerin tam manasıyla tahakkuk etmesi adına elbette bu gelişmelerin sürekli yapılması gerekmektedir.

Bu istenilen beyanname ve bildirimlerin Elektronik ortamda verilmesi Devlet ve Mükellef adına yararlı olurken elbette SMMM?ler için yararlıda olmuştur. Ancak SMMM?ler açısından sorunda tamda bu noktada düğümlenmektedir. Şöyle ki yukarıda bahsettiğimiz gibi meslek mensupları diğer serbest meslek mensuplarından ayıran en büyük özellikhem devlete karşı sorumlu olmaları hem mükellefe karşı sorumlu olmalarıdır. Devlete karşı sorumludurlar çünkü bütün bu işlemleri Devlet adına SMMM?ler tarafından yapılmaktadır. Bakınız Devlet adına diyoruz. Yapılan tüm bu işlemler hem prim hem de vergi toplanması içindir. Aslında SMMM?ler gerçekte Serbest Meslek ancak yaptıkları iş açısından 657 Sayılı Kanuna Tabi Devlet Memuru statüsü gibi çalışmaktadırlar.Meslek mensupları Devlet adına yapmış oldukları bu işlerin ücretini ise mükelleften tahsil etmektedirler. Dolayısı ile SMMM?ler mükellefe karşıda hem işlerinden dolayı hem ücretlerden dolayı sorumlu olmaktadırlar. Yani devlet diyor ki sen benim adıma vergi ve primi tahakkuk ettir ama ücretini mükelleften tahsil et diyor. Tabi ki Durum böyle olunca SMMM?ler tabiri caizse ??iki ara bir derede kalmaktadırlar??. Devlet kısaca yukarıda zikredilen işlemleri benim adıma zamanında yapacaksın, birde zamanında yapmazsan eğer çok ağır cezalara da muhatap olursun diyebilmekte ve malum VUK. Mükerrer 355. Maddesi bu konuda oldukça hem meşhurdur hem de çok cömert davranabilmektedir. Mükellef de meslek mensubu ile yapmış olduğu sözleşmeden doğan ücretini ödediği için işlemlerini ona göre yap kesinlikle beni cezayı gerektirecek duruma düşürme diyor. Tabi bu arada ezilen SMMM?ler oluyor. Bir taraf Devlet Bir taraf Müşteri konumunda mükellef. Aslında SMMM?ler devleti çok iyi anlamaktadır devlet gibi düşünmektedir. Sonuç da SMMM olabilmek için bir yığın eğitim, staj ve sınav dönemi geçirmektedir. Dolayısı ile Ülke ekonomisi için vergilerin ne demek olduğunu gayet iyi bilmektedir. Devletin vergi gelirlerini artırmasını elbette istemekte ve desteklemektedirler. Tabi şimdi tüm bunlara bakıldığında şu akla gelebilir meselenin özü meslek mensubunun Ücret Tahsil sorunu mu sorusu?. Elbette değil kaldı ki ücretinizi alamadığınız mükellefle sözleşmenizi fesih edebilir ve yasal işlemle hakkınızı alabilirsiniz. Dolayısı ile mükellef de artık konunun önemini anlayacak ve SMMM ile ücret konusunda sıkıntı yaşamayacaktır. Doğru bir yaklaşımdır. Ancak buradaki incelik; ücret meselesinden öte devletin vergiyi toplama adına yapılacak işlemler bütünüdür. Olaya sadece meslek mensubunun ücreti noktasında bakılırsa konuyu eksik anlamış oluruz. Bu anlattıklarımız bir bütündür. Meslek mensubu ücreti de bu bütünün bir parçasıdır elbet.

Sonuç itibari ile buradaki sıkıntı başlıkta da anlaşılacağı üzere devlet tarafından uygulanması istenilen bu işlemlerin; köprü konumunda olan SMMM?ler ile bu işlere muhatap olan mükellefleri zaman zaman karşı karşıya getirebilmektedir. Daha açık söylemek gerekirse; aynı konuda Meslek Mensubu değil de Vergi Dairesi söylese her iki taraf açısından da olumlu sonuçları oluyor. Neden çünkü Devlet. Aslında kanunlarda dolayısı ile Hizmet sözleşmelerinde yazılıdır mükellef ve meslek mensubunun sorumlulukları ancak siz ekonomik yönden mükellefe bağımlı kaldığınız sürece bu kanunların uygulanması adına yeteri kadar mümkün olamamaktadır. Burada aslında Devlet 3568 sayılı yasa ile yetki almış meslek mensuplarının statüsünü bir gözden geçirmiş olsa en azından ekonomik yönden destekleme gibi çalışmalar yapılması veya ücret noktasında mükellefe bağımlılığı ortadan kaldıracak bir uygulamanın hayata geçirilmesi ile hem devlet, hem Ülkemiz genelindeki yaklaşık sayı 85.000 olan Meslek mensubu, hem de Mükellef büyük kazanımlar elde edecektir.
Saygılarımla,

İsmail ATASEVER
SMMM

29.05.2012
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: SMMM mi 657'ye tabi memur mu ?

Yani diyorsunuz ki bizi devlet memuru yapsınlar maaş versinler.
İstedikleri zaman da istediklere yere tayin etsinler.
Çalışan da yan gelip yatan kaytaranda aynı maaşı alsın.
Ücretler yıl bazında herkesin eşit artsın.


Yok ben almim istemem. :)
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
666
Konum
İSTANBUL
Ynt: SMMM mi 657'ye tabi memur mu ?

nguroy ' Alıntı:
Yani diyorsunuz ki bizi devlet memuru yapsınlar maaş versinler.
İstedikleri zaman da istediklere yere tayin etsinler.
Çalışan da yan gelip yatan kaytaranda aynı maaşı alsın.
Ücretler yıl bazında herkesin eşit artsın.


Yok ben almim istemem. :)

Bende almayayım ama Yeşil Pasaporta hayır demem. Zira avukatlara verilmesi yönünde mecliste tasarı var. neden bizlere bu hak tanınmıyor veya TÜRMOB girişimde bulunmuyor..
 

eYp

Üyelik
1 Ara 2007
Mesajlar
3
Ynt: SMMM mi 657'ye tabi memur mu ?

Sayın nguroy ve deeper_bluee yani şimdi siz bu yazıdan bu sonucumu çıkardınız vallahi bravo size.
yazı uzun geldi okumadınız dimi?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: SMMM mi 657'ye tabi memur mu ?

Peki sen ne sonuç çıkardın sevgili forumdaşım. Bizlerle engin deneyimin ve bilginle paylaşırsen seviniriz. Malum öğrenmenin yaşı yoktur. :)
 
Üyelik
29 Ağu 2014
Mesajlar
105
Konum
istanbul
Peki sen ne sonuç çıkardın sevgili forumdaşım. Bizlerle engin deneyimin ve bilginle paylaşırsen seviniriz. Malum öğrenmenin yaşı yoktur. :)

Bu saygısız yöneticinin forumunda daha fazla bulunmaya niyetim yok.Herkese gider yapıyor.Al forumunu kendin çal kendin oyna ben artık yazmıyorum.Sizde tepkinizi koyun arkadaşlar terkedelim burayı.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bu saygısız yöneticinin forumunda daha fazla bulunmaya niyetim yok.Herkese gider yapıyor.Al forumunu kendin çal kendin oyna ben artık yazmıyorum.Sizde tepkinizi koyun arkadaşlar terkedelim burayı.Çok ayıp. Benim sözlerimde en ufak bir hakaret yoktur. Garipsedim. Keyfiniz bilir.
 
Üst